کارزار برای آزادی نرگس محمدی

کارزار برای آزادی نرگس محمدی

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
# started this petition to OHCHR and

بزرگ بانوی ایران (نرگس محمدی) که پیش از این بیش از هفت سال از عمر شریف خود را بخاطر دفاع از حقوق ملت در پشت میله های زندان گذرانیده، و پس از آزادی از زندان "بجرم دیدار با خانواده های داغدار و دفاع از حقوق بشر" ، به دو سال و نیم حبس و 80 ضربه شلاق محکوم شده است، هم اینک نه تنها در سلولهای انفرادی ، از هرگونه تماس با خانواده و فرزندان خویش محروم است، بلکه در یک عمل ضد قانونی، بجرم نامزدی مشترک با یک فعال حقوق بشر عربستان برای دریافت جایزه نوبل صلح؛ به جاسوسی برای عربستان نیز متهم شده است!، تا شاید عوام را علیه "نماد حقوق بشر ایران" بسیج کنند!! غافل از اینکه؛ ملت آگاه ایران و بویژه خانواده های دادخواه، هرگز "نماد شرافت و شهامت" خود را فراموش نخواهند کرد.

ما امضاکنندگان این بیانیه؛
ضمن حمایت کامل از مبارزات شجاعانه و حقوق بشری خانم "نرگس محمدی"، دستگیری و زندانی کردن ایشان در سلولهای انفرادی را (که مصداق بارز شکنجه است) محکوم نموده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی هستیم، و تا تحقق این خواسته، از تمامی ایرانیان آزاده در سراسر جهان دعوت میکنیم؛ به "کارزار آزادی نرگس محمدی" پیوسته و خواستار آزادی فوری او شوند.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!