Decision Maker

Meritxell Ruiz

Consellera d'Ensenyament del Govern de Catalunya.


Does Meritxell Ruiz have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Josep Bargalló i Valls

SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya

SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya.   Des de Catalunya, volem reivindicar el dret a la lliure elecció de l'horari escolar, en aquest cas, la Jornada Contínua. Entre els avantatges de la Jornada Contínua escolar trobem: la millora del rendiment acadèmic, reducció del cansament dels alumnes, descens de l'absentisme, millores en la salut infantil i una millor conciliació familiar. A la majoria de les comunitats autònomes, la Jornada Contínua ja fa temps que funciona amb èxit. I en els centres pilots en els que s'han implantat de manera provisional, ha estat un rotund èxit també. Des de aquesta plataforma, sol·licitem als responsables de la Conselleria d'Ensenyament, ens otorguin la possibilitat de fer votacions a tots els centres escolars de Catalunya. Tenim un clar exemple a Catalunya en el que diverses escoles públiques de Barcelona (i cap d’elles són escoles pilot), gaudeixen d‘una Jornada Contínua. La nostra petició es el dret a escollir des de TOTS els col·legis públics amb una sola proposta emmotllable, sense traves des dels alts càrrecs (de la mateixa manera que varen poder triar les escoles esmentades en el paràgraf anterior), una Jornada Contínua amb el següent exemple: Les hores a realitzar tant l’alumnat com el professorat, serien les mateixes però compactades per als alumnes. No es perdria el menjador ni tampoc el dret d'una beca. Únicament es realitza una remodelació d'horaris quedant d’aquesta manera: Hora d'entrada: 9:00h Hora de sortida dels infants que NO es queden a dinar: 14:00h Menjador: 14:00h – 16:30. Amb la possibilitat de recollir-los a 15:30h. Pensem en la mainada! La continuada volem tenir, tenim dret a decidir!  

Isabel Ferro
35,246 supporters
Closed
Petitioning Ada Colau, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Meritxell Ruiz

Prou barracons, després de 9 anys, escola definitiva La Maquinista, ja!

Aquest any serà el primer que una generació de nens i nenes surten de l'escola La Maquinista (al barri de Bon Pastor, districte de Sant Andreu, Barcelona) de la mateixa manera que van entrar... en barracons. I sense data per una solució definitiva. Aquests infants, des de P3 a 6è (de 3 a 12 anys d'edat) han gaudit d'un professorat i una comunitat educativa envejable, amb un projecte educatiu pioner, orientat a projectes, que han aconseguit fites com col·laborar en la construcció d'una escola al Senegal amb un projecte d'empreses desenvolupat pels infants (premi internacional a la col·laboració), impulsora de la xarxa +Educació al districte, referent a la xarxa Escola Nova 21,... i el més important, han après a esdevenir petites grans persones. Malauradament durant aquests 9 anys han hagut de conviure amb la precarietat de disposar d'unes instal·lacions de barracons temporals, que han dificultat la realització del projecte educatiu de l'escola. Creiem que després de 9 anys, del 2008 al 2017, la situació és alarmant i és urgent que es converteixi en una situació prioritària en l'agenda política, fet que clarament no ha succeït fins ara. Demanem als màxims responsables polítics del país desbloquejar la cessió de terrenys de les negociacions amb el Centre Comercial La Maquinista i disposar d'una escola definitiva en els terrenys actuals per iniciar el curs 2018-2019. No volem més generacions de nens en uns barracons precaris. No podem esperar 4 anys més per disposar de l'escola definitiva. Creiem que cap escola hauria d'estar més de 3 anys en uns barracons temporals. Si entens el nostre problema i estàs d'acord en la nostra proposta de solució, et demanem que col·laboris amb nosaltres signant en aquesta petició. Volem recollir el nombre màxim de firmes i fer entrega d'aquestes a les màximes autoritats d'aquest país, perquè entenguin que l'educació i els infants són un tema prioritari i la ciutadania així ho reclama. Si voleu més informació sobre el nostre problema, disposeu d'aquests canals: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat -------------------------------------------------------------------------------------------- Este año será el primero que una generación de niños y niñas salen de la escuela La Maquinista (barrio de Bon Pastor, distrito de Sant Andreu, Barcelona) del mismo modo que entraron... en barracones. Y sin fecha por una solución definitiva. Estos niños, desde P3 a 6o (de 3 a 12 años de edad) han disfrutado de un profesorado y una comunidad educativa envidiable, con un proyecto educativo pionero, orientado a proyectos, que han conseguido hitos como colaborar en la construcción de una escuela en el Senegal, con un proyecto de empresas desarrollado por los niños (premio internacional a la colaboración), impulsora de la red +Educació en el distrito, referencia en la red Escola Nova 21,... y el más importante, han aprendido a convertirse en pequeñas grandes personas. Desgraciadamente durante estos 9 años han tenido que convivir con la precariedad de disponer de unas instalaciones de barracones temporales, que han dificultado la realización del proyecto educativo de la escuela. Creemos que después de 9 años, del 2008 al 2017, la situación es alarmante y es urgente que se convierta en una situación prioritaria en la agenda política, hecho que claramente no ha sucedido hasta ahora. Pedimos a los máximos responsables políticos del país desbloquear la cesión de terrenos de las negociaciones con el Centro Comercial La Maquinista y disponer de una escuela definitiva en los terrenos actuales para iniciar el curso 2018-2019. No queremos más generaciones de niños en unos barracones precarios. No podemos esperar 4 años más para disponer de la escuela definitiva. Creemos que ninguna escuela tendría que estar más de 3 años en unos barracones temporales. Si entiendes nuestro problema y estás de acuerdo en nuestra propuesta de solución, te pedimos que colabores con nosotros firmando en esta petición. Queremos recoger el número máximo de firmas y hacer entrega de estas a las máximas autoridades de este país, para que entiendan que la educación y los niños son un tema prioritario y la ciudadanía así lo reclama. Si queréis más información sobre nuestro problema, disponéis de estos canales: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat -------------------------------------------------------------------------------------------- This year will be the first that a generation of children leave the school La Maquinista (the neighborhood of Bon Pastor, district of Sant Andreu, Barcelona) just as they entered ... in barracks. And undated for a definitive solution. These children from P3 to 6è (from 3 to 12 years old) have enjoyed a teaching staff and an enviable educational community with a pioneering educational project, project oriented, that have achieved milestones such as collaborating in the construction of a school in Senegal with a business project developed by the children (international collaboration award), promoter of the network +Education in the district, in relation to the network Escola Nova 21, ... and the most important, have learned to happen small big people. Unfortunately during these 9 years they have had to coexist with the precariousness of having temporary barracks facilities, which have made it difficult to carry out the educational project of the school. We believe that after 9 years, from 2008 to 2017, the situation is alarming and it is urgent that it becomes a priority situation on the political agenda, a fact that clearly has not happened until now. We ask the top political leaders of the country to unblock the transfer of land from the negotiations with La Maquinista Shopping Center and to have a definitive school in the current land to start the course 2018-2019. We do not want more generations of children in precarious barracks. We can not wait 4 more years to have the definitive school. We believe that no school would have to be more than 3 years in temporary barracks. If you understand our problem and you agree on our proposed solution, we ask you to collaborate with us in this petition. We want to collect the maximum number of signatures and deliver these to the highest authorities in this country, because they have to understand that education and children are a priority issue and the citizens claim it. If you want more information about our problem, you have these channels: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat

LaMaquiProtesta
11,514 supporters
Victory
Petitioning Meritxell Ruiz, Sra. Maria Carme Pinya Salomó, Ajuntament de Premià de Mar, SINDIC DE GREUGES, Sr. Jordi Miró Meix, sindic@sindic.cat , st_mvo.ensenyament@gencat.cat, alcaldia@premiademar.cat , gir...

No al tancament de l'escola pública Mar Nova

Ahora también en castellano !! El passat divendres 29 d'abril del 2016 els SSTT Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Premià de Mar varen decidir dins un despatx el tancament d'una altra escola pública amb un projecte educatiu singular a esquenes de la comunitat educativa. L'Escola Mar Nova de Premià de Mar és una de les moltes joves escoles, "de nova creació" a Catalunya, allotjada des de fa 9 anys en mòduls prefabricats però amb un projecte educatiu que no utilitza els llibres de text, els deures o els exàmens. El projecte pedagògic de la nostra escola es materialitza amb una metodologia que utilitza l'interès del propi alumne a través de projectes i racons des de l'inici del P3 d'educació infantil fins el 6è de primària. Aquest fet ha convertit la nostra escola amb una opció educativa singular al municipi per a moltes famílies interessades en la renovació pedagògica que actualment estan impulsant a Catalunya, entre moltes altres organitzacions vinculades amb el món educatiu, la Fundació Bofill i EscolaNova21. Però l'aplicació rotunda i sense compassió del nou Decret de direccions de la Generalitat de Catalunya actualitzat a partir de la LOMCE i la consegüent imposició d'una direcció externa el passat estiu 2015 va ser l'inici d'una cadena d'accions polítiques del Departament d'Ensenyament i l'equip de Govern de l'Ajuntament de Premià de Mar dirigides a tancar un centre educatiu que aglutina docents i famílies compromeses amb una altra manera d'entendre l'educació i una opinió incòmode per aquestes administracions. Aquest passat mes d'abril la comissió selectiva que avaluava la única candidatura a dirigir la nostra escola els propers quatre anys decidia no aprovar un projecte educatiu innovador deixant un curs més la direcció de l'escola Mar Nova en una situació precària i provisional per al proper curs 2016/17. Una comissió composada per 9 membres, 5 dels quals representants del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Premià de Mar que van fer una avaluació del projecte excepcionalment exigent i estricte com mai s'ha vist. Tot plegat amb una estratègia clarament definida i planificada: tancar l'Escola Mar Nova de Premià de Mar. En el Consell Escolar de Centre del passat 3 de maig del 2016 l'inspector de zona del SSTT del Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament i la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Premià de Mar notificaven oficialment a les famílies el tancament de la línia de P3 pel curs 2016/17 i el trasllat de la resta d'escola a una altre centre de l'altre extrem del municipi. És per tot això que volem denunciar una estratègia clarament planificada i executada pels SSTT Maresme Vallès Oriental d'Ensenyament de la GENCAT i l'Ajuntament de Premià de Mar per desprestigiar la nostra escola i així poder tenir l'oportunitat de tancar-la definitivament en contradicció amb una clara tendència actual a promoure la innovació pedagògica arreu de Catalunya. Es per tot això que demanem a la Consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz i Isern que aposti per la nostra escola i en comptes de tancar una escola pública singular, li doni el suport institucional i tècnic suficient per esdevenir un centre d'èxit en el futur.  

Jordi Estarlich Corominas
5,251 supporters
Closed
Petitioning DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, Carles Puigdemont, Meritxell Ruiz

Igualdad para el alumnado sordo. Todas las clases con intérprete de lengua de signos.

Hasta hace poco, al alumnado sordo se le adjudicaban 15h (de las 28h lectivas) de interpretación en el aula y el resto de horas debían decidir si seguían las clases sin intérprete o las dejaban para el siguiente curso. El año pasado la situación mejoró un poco gracias al CREDAC y a la Plataforma “Volem signar i escoltar” que estuvo presionando y reclamando al Departament d’Ensenyament que ampliaran los horarios de interpretación de los alumnos. Al final lo consiguieron amplia...ndo un 10% más comparado con años anteriores (aunque no para todo el alumnado sordo), pero esto no implica que esté cubierto el horario al 100%. Deberían cubrirlo completamente porque es su derecho, las personas sordas tienen derecho a la accesibilidad. Este año, en septiembre otra vez parecía que había mejorado la situación ya que habían dado más horas, pero no estaba todo cubierto. En algunos casos puntuales sí, pero a la mayoría del alumnado sordo no. Si el año pasado o hace 2 años el alumno sordo tenía 15 horas semanales de intérprete, este año por ejemplo 24h semanales. ¿Y las 4 horas restantes? Pues al final el Departament d'Ensenyament, una vez empezado el curso y asignadas las horas de interpretación para los alumnos sordos, se ha dado cuenta de que ha dado más y que había metido la pata, porque había dado demasiadas horas y no hay presupuesto para cubrirlas todas. ¿Qué solución ha dado el Departament d’Ensenyament? Volver a reducir esas horas de más que se han dado a los alumnos afectados de forma inminente. Así que tanto los alumnos sordos, intérpretes de lengua de signos y desde la plataforma "Volem Signar i Escoltar", hacemos esta petición no para que no se recorten esas horas de más que se habían conseguido a día de hoy, sino por un horario lectivo cubierto totalmente con un intérprete de lengua de signos para todo alumnado sordo que quiera estudiar. Porque está en todo su derecho tener igualdad de oportunidades que sus compañeros oyentes.

Plataforma Volem Signar i Escoltar
4,856 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz Isern, Melcior Arcarons Rua, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz, Generalitat de Catalunya

Que canviin la normativa vigent de tal manera que els estudiants que tinguin 18 anys i estiguin cursant un cicle de grau mitjà, puguin presentar-se a la prova d'accès de grau superior

Castellano Per que tots els estudiants en la mateixa situació que jo no perdin 1 any d'estudis si no ho necessiten. Tinc 17 anys i en faig 18 l'1 d'agost de 2014, he tingut moltes dificultats per seguir estudiant, entre elles ha estat l'idioma (ja que sóc de Bangladesh), el temps, ja que he de fer les pràctiques obligatòries i compaginar-ho amb els estudis, i també la situació econòmica dels meus pares que estan fent un gran esforç perquè segueixi els meus estudis, de fet ens van desnonar fa un any.  Però ara veig que a més hi ha una normativa que m'obliga a deixar els meus estudis vocacionals per un any per raons que no entenc i que pateixen molts alumnes d'aquest institut i d'altres: Segons la normativa que regula els exàmens per accedir als cicles formatius de grau superior, només els estudiants de grau mitjà que tinguin més de 18 anys i el títol de tècnic poden presentar-se a aquesta prova. No ens sembla del tot raonable. La prova es fa al maig, quan ens falta només 1 més per obtenir el títol de tècnic. Per només 1 més no podré fer la prova i hauré d'esperar-me necessàriament a l'any següent. En canvi un alumne que hagi seguit els estudis de Batxillerat pot accedir als cicles de grau superior amb 18 anys, i sense fer prova. Per qué hàgim de ser penalitzats els estudiants de cicles formatius? No posem en qüestió la realització de l'examen, demanem tan sols la possibilitat que aquells estudiants que tinguin 18 anys i estiguin cursant un cicle de grau mitjà, que hagin fet un esforç personal d'estudi i preparació, i així ho desitgin, puguin presentar-se a aquestes proves i evitin d'aquesta manera esperar, forçosament, un any més per poder fer-ho. De fet tenim constància que altres comunitats autònomes, com la Aragonesa o la Valenciana no existeix aquesta limitació. Signa la meva petició per demanar a la Generalitat que revisin i modifiquin la normativa amb referència a les proves d'accés a grau superior.  

rayhan ali khan
13,632 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz, Meritxell Ruiz, Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya

NO AL TANCAMENT DE LÍNIES EDUCATIVES A L'ESCOLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

NO AL TANCAMENT DE LÍNIES EDUCATIVES A L'ESCOLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Des de l'Assemblea de la comunitat educativa formada per AMPA's, mestres, associacions de veïns i sindicats de Sant Feliu de Llobregat: Demanem el teu suport per lluitar contra el tancament de línies educatives a la nostra ciutat. En aquests moments tot indica que l'escola pública Miquel Martí i Pol veurà eliminada una de les dues línies de P3 a partir del proper curs 2016 – 2017. Aquest tancament suposaria una rebaixa de la qualitat educativa i la pèrdua de llocs de feina en el sector. Actualment, amb vint-i-cinc nens a l'aula, cada nen disposa d'una mitjana de dos minuts i vint-i-quatre segons d'atenció individual per cada hora de classe. La nostra lluita va encaminada a la millora de la qualitat de l'ensenyament tractant de rebaixar el nombre de nens per classe. Trobem injust que l'augment de la natalitat marqués un augment del nombre de nens per classe en el seu moment i que ara, amb un descens de la natalitat, en compte de reduir el nombre de nens per aula, la mesura sigui tancar línies de les escoles públiques. Lluitem també per preservar la llibertat de les famílies a l’hora de triar el centre d’ensenyament dels seus fills i filles. Si us plau, signa la nostra petició i demana-li a Meritxell Ruiz, Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que no elimini cap línea de P3 a la nostra ciutat.   T'agrairíem que fessis extensiu el missatge als teus contactes. Moviment Social Sant Feliu es mou.

Moviment Social Sant Feliu es mou
2,036 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz, Conselleria d'Ensenyament, comissió d'educacio de la generalitat de catalunya

Evitar l'eliminació de la segona línia a l'escola pública Ciutat Jardí de Lleida.

Som un grup de pares i mares de l'escola Ciutat Jardí de Lleida de la comissió de defensa de la segona línia de P3 de l'escola. Ens han informat que aquest curs vinent 2016/17 ens volen tancar una línia de P3 de les dues que disposa l'escola. Es una escola pública de projecte innovador que treballa  per projectes, amb material Montessori  i per ambients/laboratoris des de fa 10 anys. Amb capacitat de 450 alumnes de p3 a 6é. Estem situats al barri de Ciutat Jardí de Lleida, un barri residencial i amb l'hospital Arnau de Vilanova, la Universitat d'agrònoms de Lleida, de Medicina, Biomedicina, biotecnologia, Forestals, entre altres, instituts de recerca, el centre penitenciari de Ponent, Bombers, supermercats i altres, englobant en conjunt un 5.000 treballadors entre els quals hi ha un nombre important de mares i pares de l'escola que facilita la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, a la zona només hi ha 3 escoles publiques enfront de les 4 concertades, les quals tenen 2 o més línies cadascuna, per tant hi ha molta mes oferta d'escola concertada en aquesta zona. Es un barri residencial en expansió, amb força construccions i la nostra una de les escoles amb mes preinscripcions que places disponibles, almenys fins al darrer curs. La seva particularitat la fa atractiva per moltes families de la ciutat i inclús de pobles de la vora. Suprimint una de les dues línies de p3 limitaria l'accés als infant a una escola catalogada de tipus A. Segons ens han comunicat, a  tot Lleida s'han de tancar 3 línies de p3, enlloc de reduir la ràtio d'alumnes per aula així millorant la qualitat educativa. Dues d'aquestes escoles on volen suprimir una línia son de la mateixa àrea d'influència, la nostra. Es un barri principalment amb vivendes unifamiliars on hi ha presumptivament menys natalitat que altres barris, basant-se en aquesta última dada, el delegat territorial ens ha comunicat el tancament d'una de les línies de P3 de la nostra escola el proper curs 2016-2017. Aquestes dades no són del tot correctes, si en basem en les dades disponibles de la població de 0-5 anys observem que el canvi interannual de la zona d'influència és manté bastant constants de de fa 10 anys, per tant no hi ha una davallada de la població infantil en aquesta zona. A més, moltes famílies escullen aquesta escola atreta pel projecte pedagògic singular encara que no siguin residents a la zona. El tancament d'una de les nostres línies també suposa un canvi en tota l'etapa infantil, no solament a P3, ja que per les tardes es treballa en ambients i son internivells, reduint un ambient de treball i augmentant la ràtio de cada aula l'eliminar el referent de P3. Demanem que no tanquin injustament una línia de P3 d'una escola pública, valorada i sol·licitada que funciona, innovadora i de qualitat. Recolzem que es defensi la qualitat a l'escola pública donant preferència a la reducció de ràtio d'infant a les aules.

comissió de P3
1,631 supporters