Petición cerrada

Prou barracons, després de 9 anys, escola definitiva La Maquinista, ja!

Esta petición ha conseguido 11.513 firmas


Aquest any serà el primer que una generació de nens i nenes surten de l'escola La Maquinista (al barri de Bon Pastor, districte de Sant Andreu, Barcelona) de la mateixa manera que van entrar... en barracons. I sense data per una solució definitiva. Aquests infants, des de P3 a 6è (de 3 a 12 anys d'edat) han gaudit d'un professorat i una comunitat educativa envejable, amb un projecte educatiu pioner, orientat a projectes, que han aconseguit fites com col·laborar en la construcció d'una escola al Senegal amb un projecte d'empreses desenvolupat pels infants (premi internacional a la col·laboració), impulsora de la xarxa +Educació al districte, referent a la xarxa Escola Nova 21,... i el més important, han après a esdevenir petites grans persones. Malauradament durant aquests 9 anys han hagut de conviure amb la precarietat de disposar d'unes instal·lacions de barracons temporals, que han dificultat la realització del projecte educatiu de l'escola.

Creiem que després de 9 anys, del 2008 al 2017, la situació és alarmant i és urgent que es converteixi en una situació prioritària en l'agenda política, fet que clarament no ha succeït fins ara. Demanem als màxims responsables polítics del país desbloquejar la cessió de terrenys de les negociacions amb el Centre Comercial La Maquinista i disposar d'una escola definitiva en els terrenys actuals per iniciar el curs 2018-2019. No volem més generacions de nens en uns barracons precaris. No podem esperar 4 anys més per disposar de l'escola definitiva. Creiem que cap escola hauria d'estar més de 3 anys en uns barracons temporals.

Si entens el nostre problema i estàs d'acord en la nostra proposta de solució, et demanem que col·laboris amb nosaltres signant en aquesta petició. Volem recollir el nombre màxim de firmes i fer entrega d'aquestes a les màximes autoritats d'aquest país, perquè entenguin que l'educació i els infants són un tema prioritari i la ciutadania així ho reclama.

Si voleu més informació sobre el nostre problema, disposeu d'aquests canals:

Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/

Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista

Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------

Este año será el primero que una generación de niños y niñas salen de la escuela La Maquinista (barrio de Bon Pastor, distrito de Sant Andreu, Barcelona) del mismo modo que entraron... en barracones. Y sin fecha por una solución definitiva. Estos niños, desde P3 a 6o (de 3 a 12 años de edad) han disfrutado de un profesorado y una comunidad educativa envidiable, con un proyecto educativo pionero, orientado a proyectos, que han conseguido hitos como colaborar en la construcción de una escuela en el Senegal, con un proyecto de empresas desarrollado por los niños (premio internacional a la colaboración), impulsora de la red +Educació en el distrito, referencia en la red Escola Nova 21,... y el más importante, han aprendido a convertirse en pequeñas grandes personas. Desgraciadamente durante estos 9 años han tenido que convivir con la precariedad de disponer de unas instalaciones de barracones temporales, que han dificultado la realización del proyecto educativo de la escuela.

Creemos que después de 9 años, del 2008 al 2017, la situación es alarmante y es urgente que se convierta en una situación prioritaria en la agenda política, hecho que claramente no ha sucedido hasta ahora. Pedimos a los máximos responsables políticos del país desbloquear la cesión de terrenos de las negociaciones con el Centro Comercial La Maquinista y disponer de una escuela definitiva en los terrenos actuales para iniciar el curso 2018-2019. No queremos más generaciones de niños en unos barracones precarios. No podemos esperar 4 años más para disponer de la escuela definitiva. Creemos que ninguna escuela tendría que estar más de 3 años en unos barracones temporales.

Si entiendes nuestro problema y estás de acuerdo en nuestra propuesta de solución, te pedimos que colabores con nosotros firmando en esta petición. Queremos recoger el número máximo de firmas y hacer entrega de estas a las máximas autoridades de este país, para que entiendan que la educación y los niños son un tema prioritario y la ciudadanía así lo reclama.

Si queréis más información sobre nuestro problema, disponéis de estos canales:

Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/

Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista

Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------

This year will be the first that a generation of children leave the school La Maquinista (the neighborhood of Bon Pastor, district of Sant Andreu, Barcelona) just as they entered ... in barracks. And undated for a definitive solution. These children from P3 to 6è (from 3 to 12 years old) have enjoyed a teaching staff and an enviable educational community with a pioneering educational project, project oriented, that have achieved milestones such as collaborating in the construction of a school in Senegal with a business project developed by the children (international collaboration award), promoter of the network +Education in the district, in relation to the network Escola Nova 21, ... and the most important, have learned to happen small big people. Unfortunately during these 9 years they have had to coexist with the precariousness of having temporary barracks facilities, which have made it difficult to carry out the educational project of the school.

We believe that after 9 years, from 2008 to 2017, the situation is alarming and it is urgent that it becomes a priority situation on the political agenda, a fact that clearly has not happened until now. We ask the top political leaders of the country to unblock the transfer of land from the negotiations with La Maquinista Shopping Center and to have a definitive school in the current land to start the course 2018-2019. We do not want more generations of children in precarious barracks. We can not wait 4 more years to have the definitive school. We believe that no school would have to be more than 3 years in temporary barracks.

If you understand our problem and you agree on our proposed solution, we ask you to collaborate with us in this petition. We want to collect the maximum number of signatures and deliver these to the highest authorities in this country, because they have to understand that education and children are a priority issue and the citizens claim it.

If you want more information about our problem, you have these channels:

Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/

Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista

Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.catHoy: LaMaquiProtesta cuenta con tu ayuda

LaMaquiProtesta necesita tu ayuda con esta petición «Ada Colau: Prou barracons, després de 9 anys, escola definitiva La Maquinista, ja!». Únete a LaMaquiProtesta y 11.512 personas que ya han firmado.