Decision Maker

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Perfil del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados


Does Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Ernest Urtasun (European Parliament), Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PSOE, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen, European Parliament, Eurogroup for Animals, Id...

Prohibe la caza con galgos en España / Stop hunting with galgos in Spain

Petición al Parlamento Europeo: Prohibir la caza con galgos en España Petition to the European Parliament: Stop the hunting with Galgos (Spanish Greyhounds) in Spain Español - English - Cestina - Dansk - Deutsch -ελληνικά- Francais - Hrvatski  - Italiano - Lietuviu - Magyar nyelv - Nederlands - Polszczyzna - Portugues - Romana - Slovencina - Slovenscina - Suomi - Svenska - ESPAÑOL - Los galgos se usan tradicionalmente para la caza de liebres. Todos los años se crían nuevos cachorros, de cuales solamente los mejores galgos se usan para cazar y el resto se matan a empezar la temporada de caza. Alrededor de los 3 años incluso a los galgos que han cazado bien se matan, porque piensan los galgueros que los galgos jovenes son los más eficaces.Los métodos tradicionales de matar a los galgos son brutos, ahorcamiento es común. Para los galgos que han cazado mal ahorcamiento con las patas traseras tocando el suelo (el ’pianista’). A veces se dejan los galgos en el bosque, atados o con una pata rota, para morir de hambre. Algunos les echan en pozos secos o abajo precipicios. 50.000 - 100.000 galgos son matados cada año, la mayoria con estos métodos tradicionales e ilegales. Otras regulaciones de caza en la UE ya existen, como por ejemplo EEC No 3254/91. Ahora es tiempo prohibir también la caza con Galgos (si desean también con otras razas de ’Sighthounds’) en la Unión Europea. - ENGLISH - Galgos (Spanish Greyhound) are traditionally used to hunt for hares... Every year new litters are born, from which only the best galgos are used for hunting, and the rest are killed at the beginning of the hunting season. Around 3 years of age even the galgos that have been hunting well are killed, as the hunters believes young galgos to be more efficient at hunting.The traditional methods of killing the galgos are brutal, hanging is common. Galgos that have not been good at hunting are hanged with their back paws left on the ground (the so called ’pianist’). Alternatively, galgos are left in the forest, tied or with a deliberately broken leg, to starve to death. Others are, when still alive, thrown into empty wells or into steep canyons.50.000 - 100.000 galgos are killed each year, most of them with these traditional and illegal methods. Other hunting regulations by the EU already exists, such as for example Council Regulation EEC No 3254/91. It is time to also forbid hunting with Galgos (if desired also with other breeds of Sighthounds) in the European Union. - CESTINA - Petice k Evropskému parlamentu: Zastavte lov s galgos ve Španělsku Galgos jsou tradičně používány k lovu zajíců. Každým rokem se rodí nová vrh, ze které se pro lov požívají jen ty nejlepší druhy Galgosu a zbytek je zabit na začátku lovu. Okolo 3 let se dokonce zabijí Galgové, kteří lovili dobře, protože lovci věří, že mladí Galgos jsou účinnější při lovu.Tradiční metody zabíjení Galgosu jsou brutální, visí je běžné. Galgové, kteří nebyli dobří v lovu, jsou pověšeni zadními tlapkami ponechanými na zemi (tzv. "Pianista"). Alternativně je Galgos ponechán v lese, vázán nebo úmyslně zlomenou nohou, aby zemřel hladem. Jiní jsou, když jsou ještě naživu, hodeni do prázdných studní nebo do strmých kaňonů.50.000 - 100.000 Galgos je zabito každý rok, většina z nich má tyto tradiční a nelegální metody. Jiné předpisy EU o lovu již existují, například nařízení Rady EHS č. 3254/91. Je na čase také zakazovat lov s Galgos (v případě potřeby i s jinými plemeny chrtů) v Evropské unii. - DANSK -  Petition til det Europæiske Parlament: Gør jagten med galgos-jagthundene i Spanien ulovligt. Disse hunde bruges traditionelt for jagten på harer. Hvert år fødes der nye kuld, hvoraf kun de raskeste bruges til jagten, resten aflives ved begyndelsen af jagtsæsonen. Når galgos-hundene er omkring 3 år gamle, aflives de, selv hvis de var gode jagthunde, idet jægerne tror at yngre jagthunde vil være bedre egnet.De traditionelle metoder til aflivningen af galgos-hundene er utroligt brutale. Ofte bliver hundene hængt. De hunde, som ikke var succesrige ved jagten, hænges på sådan en måde, at deres bagpoter kan lige røre ved bunden, hvorved hunden begynder ligesom at "danse", hvilket kynisk nok kaldes for "pianist"-metoden. Alternativt binder man hunden fast til et træ i en skov eller endnu værre, man knækker forsætligt et af hundens ben, hvorefter man efterlader hunden for at sulte ihjel. Andre kastes levende i tomme brønde eller dybe kløfter. Mellem 50.000 og 100.000 galgos-hunde aflives hvert år, hvoraf de fleste aflivninger foregår på de førnævnte ulovlige men traditionelle metoder. Andre regulativer angående jagt findes allerede i EU, som for eksempel Regulativ EEC Nr. 3254/91. Det er nu på tide at der også gribes ind med et forbud imod jagten med galgos hhv. behandlingen af jagthunde generelt på disse traditionelle metoder i Spanien, og dette i hele den Europæiske Union. - DEUTSCH - Petition an das Europäische Parlament: Beenden Sie die Jagd mit Galgos in Spanien Windhunde sind traditionell für die Hasenjagd eingesetzt. Jedes Jahr züchten sie neue Welpen, von denen nur die besten Windhunde verwendet werden, um zu jagen und die restlichen werden getötet, um die Jagdsaison zu starten - jedes Jahr. Auch nach rund 3 Jahre werden sogar Windhunde, die gut gejagt töten, weil sie denken, dass junge Windhunde am wirksamsten sind. Die traditionalen Methoden des Tötens der Windhunde sind grauenhaft, aufhängen ist weit verbreitet. Meist noch grauenhafter hängen sie die Hunde so auf, dass die Hinterbeine nur knapp den Boden berühren, sie tänzeln so lange, bis sie der qualvollen Methode erliegen, was sehr lange dauert. Manchmal werden die Hunde im Wald angebunden, auch mit einem gebrochenen Bein, um zu verhungern. Einige Leute werfen sie in trockenen Brunnen oder unter Abgründe. 50.000-100.000 Windhunde werden jedes Jahr getötet, die meisten mit diesen illegalen Methoden. Andere Jagdbestimmungen der EU existieren bereits, wie zum Beispiel die Verordnung ECC Nr. 3254/91. Es ist an der Zeit, auch die Jagd mit Galgos (und wenn gewünscht, auch andere Rassen des Windhundes) in der Europäischen Union zu verbieten.  -ελληνικά-  Αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση κυνηγιού με λαγωνικά στην Ισπανία. Τα λαγωνικά παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για το κυνήγι του λαγού. Κάθε χρόνο μεγαλώνουν νέα κουτάβια, και μόνο τα καλύτερα λαγωνικά χρησιμοποιούνται για το κυνήγι και τα υπόλοιπα σκοτώνονται πριν ξεκινήσουν την κυνηγετική περίοδο. Μέχρι να φτάσουν 3ων ετών όπου και αυτά τα κυνηγετικά λαγωνικά σκοτώνονται, επειδή οι κυνηγοί θεωρούν ότι τα νεαρά λαγωνικά είναι τα πιο αποτελεσματικά.Οι παραδοσιακές μέθοδοι δολοφονίας του Γάλγκου είναι βίαιες, η κρέμονται ανάποδα από τα πισινά πόδια (ο λεγόμενος «πιανίστας»), Ή εναλλακτικά τα αφήνουν στο δάσος δεμένα με ένα σκόπιμα σπασμένο πόδι, για να πεθάνει από ασιτία. Ενώ άλλοι, όταν είναι ακόμα ζωντανοί, ρίχνονται σε άδεια πηγάδια ή σε απότομα φαράγγια.50.000 - 100.000 Galgos σκοτώνονται κάθε χρόνο, οι περισσότεροι από αυτούς με αυτές τις παραδοσιακές και παράνομες μεθόδους. Άλλος κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 3254/91. Είναι επίσης καιρός να απαγορεύσετε το κυνήγι με λαγωνικά Galgos (επίσης το ίδιο και με άλλες φυλές Sighthounds για πτηνά κ.α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  - FRANCAIS - Pétition au Parlement européen : Arrêtez la chasse avec les galgos en Espagne Les galgos sont traditionnellement utilisés pour la chasse aux lièvres. Chaque année naissent de nouvelles portées, dont les meilleurs galgos seront élevés et utilisés pour la chasse ; les autres sont tués avant la saison de la chasse. Même les galgos qui ont bien chassé sont tués à l’âge de 3 ans, car les chasseurs pensent que seuls les jeunes galgos sont efficaces à la chasse.Les méthodes traditionnelles pour tuer les galgos sont brutales, la pendaison est communément utilisée. Les galgos qui n'ont pas su bien chasser sont pendus, leurs pattes arrières trainant sur le sol (les chasseurs appellent cela le pianiste). D’autres galgos sont abandonnés dans la forêt, attachés ou avec la patte volontairement cassée, pour y mourir de faim. D'autres sont jetés vivants dans des puits vides ou dans des canyons aux pentes raides.50.000 à 100.000 galgos sont ainsi tués chaque année, la plupart d'entre eux avec des méthodes dites traditionnelles et illégales. D'autres règlements de chasse existent déjà dans l’UE, comme par exemple le Règlement de Conseil N°. 3254/91. Il est temps d'interdire la chasse avec les galgos (ainsi qu’avec d'autres espèces de lévriers) dans l'Union Européenne. - HRVATSKI -  Molba Europskom Parlamentu: Zabranite lov s hrtovima u Španjolskoj!  Hrtovi se već dugo koriste za lov na zečeve. Svake godine uzgajaju se novi štenci, od kojih se samo najbolji koriste za lov, dok ostali budu ubijeni na početku lovne sezone. S tri godine ubijaju čak i hrtove koji su dobro lovili jer uzgajivači misle da su mladi hrtovi učinkovitiji. Ubičajeni načini ubijanja hrtova su okrutni, najčešće je vješanje. Hrtove koji se nisu iskazali u lovu objese tako da stražnjim šapama mogu dotaknuti tlo (zovu ih “pijanistima“). Katkad ostave pse u šumi, zavezane ili sa slomljenom nogom, da uginu od gladi. Neke bacaju u suhe bunare ili u ponore. 50 000 – 100 000 hrtova ubijeni su svake godine, većina na takve okrutne i nezakonite načine. Drugi lovni zakoni u Europskoj Uniji već postoje, kao primjerice EEC No 3254/91. Sada je vrijeme da se u Uniji zabrani i lov s hrtovima (i, ako želite, s drugim pasminama koje služe za lov na zečeve). - ITALIANO -  Petizione indirizzata al Parlamento Europeo: Fermate la caccia con i galgo in Spagna  I galgo vengono per tradizione usati per la caccia alla lepre. Ogni anno nascono nuove cucciolate, dalle quali vengono selezionati solo i migliori cacciatori, mentre gli altri vengono uccisi all'inizio della stagione venatoria. Attorno ai 3 anni di età vengono uccisi comunque anche i galgo che hanno dimostrato di essere bravi cacciatori, perchè i galgueros ritengono che solo i galghi giovani possano essere bravi nella caccia.I metodi tradizionali di uccisione sono brutali, ed è comune l'impiccagione. I Galgos che non si sono distinti nella caccia vengono appesi in modo che i loro piedi sfiorino il terreno (chiamato "il pianista"). In alternativa i galgos vengono abbandonati nei boschi dopo essere stati legati o dopo che deliberatamente gli sono state spezzate le zampe, così da farli morire di inedia. Altri vengono, da vivi, buttati in pozzi o in burroni.50.000 - 100.000 Galgos vengono uccisi ogni anno,, la maggior parte con questi metodi tradizionali anche se illegali. Esistono già regolamenti di caccia da parte dell'Unione Europea, come ad esempio Council Regulation EEC No 3254/91. E' ora che venga proibita la caccia con i galgo (se possibile anche con altre razze di cani per la caccia) nella Comunità Europea.  - LIETUVIU - Peticija Europos parlamentui: Sustabdykite medžioklę Ispanijoje su ispanijos kurtais.  Galgon-ispanijos kurtai, naudojami kiškių medžioklei. Kiekvienais metais atvedamos naujos vados, tik geriausi kurtai naudojami medžioklei, kiti brutaliai užmušami. Sulaukę maždaug 3 metų, užmušami ir tie , kurie buvo geri medžiotojai, nes jaunesni kurtai efektyviau medžioja. Užmušimo metodai yra ypač brutalūs, pakarimas yra vienas iš jų. Tie, kurtai, kurie medžioja negerai, pakariami taip , kad galinės kojos liestų žemę, kad lėtai numirtu (vadinama 'pianistais'). Kitas įprastas metodas, palikti kurtą miške pririštą arba sąmoningai sulaužyti jam kojas, kad numirtu iš bado. Taip pat ,gan dažnai dar gyvi kurtai įmetami i sausus šulinius arba išmetami sąvartynuose. Kiekvienais metais užmušama 50000-100000 kurtų, dauguma jų tradiciniais, neteisėtais metodais. Jau yra nauji medžioklės teisės aktai EU, pavyzdžiui EEC Nr 3254/91. Dabar reikia uždrausti medžioklę su ispanijos kurtais (jei norima ir su kitų rasių kurtais) Europos Sąjungoje. - MAGYAR NYELV -  Kérelem az Európai Parlamentnek: Kérjük, segítsenek megállítani meg a Galgo-vadászatot Spanyolországban! A Galgo egy spanyol agárfajta. A Galgo-kat hagyományosan a mezei nyulakra való vadászatkor használják. Minden évben sok új alom születik, melyekből azonban csak a legjobb Galgokat választják ki a vadászatokra és a többieket, a vadászati szezon kezdetekor, megölik. 3 éves kor körül azokat a Galgo-kat is megölik, akikkel addig vadásztak, mivel a vadászok úgy hiszik, a fiatalabb Galgok eredményesebben teljesítenek a vadászatban.A Galgokat a hagyomány szerint brutálisan és kegyetlenül végzik ki, általában felakasztják. Azokat a Galgokat, akik nem teljesítettek jól a vadászatkor, úgy akasztják fel, hogy a hátsó mancsaik érik a földet (úgy nevezik, hogy a „zongorista”). Más esetekben a Galgokat az erdőben hagyják összekötözött vagy eltört lábakkal, akik így éhhalált halnak. Másokat, még élve, kutakba vagy mély kanyonokba dobnak.50.000-100.000 közé tehető az évente meggyilkolt Galgok száma, közülük a legtöbbet ezekkel a kegyetlen és illegális módszerekkel végeznek ki. Már léteznek az EU-n belül vadászatra vonatkozó törvényi szabályozások, mint például a Council Regulation EEC No 3254/91 (Tanácsi rendelet). Itt az idő, hogy a Galgo-vadászatot is betiltsák (egyben más agárfajtákkal történő vadászatot) az Európai Unióban.  - NEDERLANDS -  Petitie aan het Europees Parlement : Stop de jacht met Galgo's in Spanje! Galgos worden normaal gebruikt voor het jagen van hazen. Elk jaar worden er nieuwe nesten van Galgos geboren, maar alleen de beste worden geselecteerd voor de jacht, de rest wordt gedood voor het jachtseizoen. Als de Galgos drie jaar oud zijn, zelfs als ze goed jagen, worden de gedood, omdat de jagers vinden/denken dat jongere Galgos efficiënter jagen. Galgos die niet goed jagen, worden opgehangen met hun achterpoten nog op de grond (de zogenaamde “pianist) Andere Galgos worden in het bos achtergelaten, vastgebonden met vaak opzettelijk gebroken poten om daar uitgehongerd te sterven. Anderen worden levend in putten of diepe ravijnen gegooid. 50.000 tot 100.000 Galgos worden op deze illigale maar traditionele manier per jaar gedood. Er bestaan al andere jachtregelementen door de EU, zoals bv. regelgeving EEC. No 3254/91.Het is tijd om de jacht met Galgo's volledig te verbieden binnen de Europese Unie! (En als dat nodig is ook met andere windhonden rassen.)  - POLSZCZYZNA -  Petycja do Parlamentu Europejskiego: Wprowadzenie w Hiszpanii zakazu polowania z użyciem chartów W Hiszpanii tradycyjnie charty używane są do polowania na zające. Każdego roku psy tej rasy są rozmnażane, ale tylko najlepsze z nich z używane są do polowań; reszta jest zabijana już na początku sezonu łowieckiego. Po około 3 latach również te, które sprawdziły się na polowaniach są zabijane, ponieważ ich właściciele sądzą, że tylko młode osobniki są wystarczająco skuteczne.Psy zabijane są w okrutny i brutalny sposób, zazwyczaj przez powieszenie. Charty, które "nie sprawdziły się " na polowaniu są wieszane tak, aby ich tylne łapy ledwo dotykały ziemi , co przedłuża ich cierpienia (jest to tzw. metoda "na pianistę"). Często porzucane są w lesie, przywiązane do drzewa lub z połamanymi wcześniej łapami, tak aby umarły z głodu i pragnienia.Inne wrzucane są do studni, zrzucane z urwiska lub podpalane. Każdego roku zabija się od 50 000 do 100 000 chartów, większość ginie okrutną śmiercią.  W UE obowiązują już przepisy dotyczące polowań, jak na przykład EEC No 3254/91. Pora aby objęły one również charty oraz inne rasy psów myśliwskich.  - PORTUGUES -  Petição ao Parlamento Europeu: Parar a caça com galgos na Espanha Galgos são tradicionalmente usados para caçar lebres. A cada ano novas ninhadas são nascidos, a partir do qual só os melhores Galgos são usados para a caça e o resto são mortos no início da temporada de caça. Em torno de 3 anos de idade até os galgos que foram a caça são mortas, bem como os caçadores considera os jovens Galgos para ser mais eficiente na caça.Os métodos tradicionais de matar os galgos são brutais, travando é comum. Galgos que não tenham sido boa a caça são enforcado juntamente com suas patas posteriores esquerda no solo (o chamado "Pianista"). Alternativamente, Galgos são deixadas na floresta, amarrado ou com uma perna quebrada deliberadamente à fome. Outros são, quando ainda vivo, jogado em poços de vazio ou em íngreme canyons.50.000 - 100.000 Galgos são mortos a cada ano, a maioria deles com estes métodos tradicionais e ilegal. Outros regulamentos de caça pela UE já existe, como por exemplo o Regulamento CEE nº 3254/91. É tempo de também proibir a caça com Galgos (se desejado também com outras raças de Sighthounds) na União Europeia.  - ROMANA -  Petitie catre Parlamentul European: Opriti spanzurarea ogarilor in Spania Ogarii spanioli sunt folositi in mod traditional la vanatoarea de iepuri. In fiecare an se nasc noi pui, dintre care doar cei mai buni se folosesc pentru vanatoare, iar restul sunt ucisi la inceputul sezonului de vanatoare. In jurul varstei de 3 ani, chiar si ogarii care au vanat bine sunt ucisi, deoarece vanatorii considera ca ogarii tineri sunt mai eficienti la vanatoare. Metodele traditionale de ucidere a ogarilor spanioli sunt brutale, iar spanzurarea este obisnuita. Ogarii care nu au fost buni la vanatoare sunt spanzurati cu labele din spate pe pamant (asa-numitul ’pianist’). De asemenea, ogarii sunt lasati in padure, legati sau cu un picior rupt in mod intentionat, pana cand mor de foame. Altii sunt aruncati de vii in puturi sau in canioane abrupte.50.000 - 100.000 de ogari spanioli sunt ucisi in fiecare an, majoritatea prin aceste metode traditionale si ilegale. Alte regulamente emise de UE referitor la vanatoare exista deja, de exemplu Regulementul EEC Nr 3254/91 al Consiluilui Europei. Este timpul sa interzicem vanatoarea cu ogari spanioli (daca se doreste si cu alte rase de ogari) in Uniunea Europeana.  - SLOVENCINA -  Žiadosť adresovaná Európskemu Parlamentu: Zakážte lov Galgami v Španielsku. Galgovia sa tradične používajú na lov zajacov. Každý rok sa rodia nové vrhy, z ktorých sa na poľovníctvo používajú iba tí najlepší a zvyšok je zabitý na začiatku loveckej sezóny. Dokonca aj dobrí lovci sú zabití vo veku okolo 3 rokov, pretože lovci veria, že mladí Galgovia sú pri love užitočnejší. Tradičné metódy zabíjania Galgosov sú brutálne, bežné je obesenie. Galgovia, ktorí neboli dobrí v love, sú obesení so zvesenými zadnými labkami, ktoré zostali na zemi (takzvaný "klavirista"). Takisto zvyknú byť ponechaní v lese, uviazaní alebo s úmyselne zlomenou nohou, aby zomreli hladom. Iní, keď sú ešte nažive, sú vhadzovaní do prázdnych studní alebo do strmých kaňonov. Ročne je zabitých okolo 50 000 - 100 000 Galgov a väčšina z nich týmito tradičnými a nezákonnými metódami.  Existujú aj iné nariadenia o poľovníctve EÚ, ako napríklad nariadenie Rady č. 3254/91. Je načase zakázať lov s Galgami (ak je to žiaduce aj s inými plemenami Chrtov) v Európskej únii.  - SLOVENSCINA -  Peticija v Evropskem parlamentu: Ustavitev lova z Galgosom v Španiji Galgos se tradicionalno uporablja za lov na zajce. Vsako leto v novem leglu, vzamejo le najboljše Galgose za lov, preostali v leglu pa jih na začetku lovne sezone ubijejo. Približno 3 leta starosti, tudi Galgosi, ki lovijo dobro, so ubiti, saj lovci verjamejo, da je mladi Galgos bolj učinkovit pri lovu. Tradicionalne metode ubijanja Galgosa so brutalne, običajno jih obesijo. Galgos, ki niso bili dobri pri lovu, so obešeni tako, da visijo z zadnjimi tačkami, navzdol (temu pravijo t.i. pianist). Druga možnost je, da Galgose pustijo v gozdu zvezane ali jim namerno zlomijo tace, da bi umrli. Drugi, ko so še vedno živi, ​​vrženi v prazne vrtine ali v strme prepadeVsako leto ubijejo 50.000 - 100.000 Galgosov, večina jih je s temi tradicionalnimi in nezakonitimi metodami. Drugi lovski predpisi EU že obstajajo, na primer Uredba Sveta EGS št. 3254/91. Čas je tudi prepovedati lov s Galgosom (po želji tudi z drugimi pasmi sighthounds) v Evropski uniji.  - SUOMI -  Vetoomus Euroopan Parlamentille: Galgoilla metsästys on lopetettava Espanjassa. Galgo-koiria käytetään perinteellisesti jänisten metsästyksessä. Joka vuosi syntyy uusia pentueita, joista vain parhaat galgot käytetään metsästykseen. Loput tapetaan metsästyskauden alussa. Noin kolmen ikäisenä myös metsästykseen valitut galgot tapetaan, koska metsästäjien mielestä nuoret galgot metsästävät tehokkaammin. Perinteellinen tapa tappaa galgon on brutaali: hirttäminen. Ne galgot , jotka eivät ole olleet hyviä metsästäjiä hirtetään takajalkojen ollessa maassa (niin sanottu ’pianonsoittaja’). Vaihtoehtoisesti ne jätetään metsään: puuhun sidottuna tai tarkoituksellisesti jalat murtuneena ja jätetään kuolemaan nälkään. Toiset galgot heitetään elävinä kuivaan kaivoon tai kanjoneihin. 50 000 - 100 000 galgoa tapetaan joka vuosi, suurin osa näillä perinteellisillä ja laittomilla keinoilla.  On jo olemassa muitakin metsästyssäätelyitä, esimerkiksi EEC 3254/91. Nyt on aika kieltää Galgoilla metsästys (halutessa myös muillakin vinttikoirilla) Euroopan Unionissa.  - SVENSKA -  Petition till Europaparlamentet: Förbjud jakten med galgor i Spanien. Galgon - den spanska vinthunden används traditionellt till jakt på harar. Varje år föds nya valpkullar upp, då endast de bästa galgorna används vid jakten och övriga galgor avlivas brutalt redan vid jaktens början. Vid ca 3 års ålder avlivas även de galgor som jagat bra, då yngre vinthundar anses jaga effektivare. Avlivningsmetoderna är synnerligen brutala, hängning är vanligt. De galgor som inte anses ha jagat bra hängs med baktassarna stående på marken, så att de skall dö långsammare (kallas för ’pianisten’). En annan vanlig metod är att lämna vinthunden i skogen, bunden eller med ett avsiktligt brutet ben, för att svälta ihjäl. Det förekommer ofta även att galgor kastas levande ner i torra brunnar eller utför branta stup. 50.000 - 100.000 galgor dödas varje år, de flesta med dessa traditionella och illegala metoder.Det finns redan lagstiftning för jakt inom EU, till exempel EEC 3254/91. Nu är det tid att även förbjuda jakt med galgor (om så är önskvärt även med andra vinthundsraser) inom den Europeiska Unionen.    

Kennet Nordström
249,004 supporters
Petitioning Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Pod...

Más becas y atención a la Dislexia y otras DEA en la próxima Ley Orgánica de Educación

“Cuando salgo a la pizarra me pongo muy nervioso porque veo las letras diferentes, las coloco al revés, me las como, y algunas es como si flotaran”, contó mi hijo Samuel en una carta que escribió cuando tenía 10 años. “No es que sea raro, ni vago, ni que no tenga ganas de aprender”. Lo que le pasaba a Samuel era eso que le pasa al 15% de los españoles: tenía dislexia. Me llamo Araceli Salas, madre de Samuel y de otro hijo disléxico, educadora infantil, psicomotricista y portavoz de FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-). Samuel no fue diagnosticado de dislexia hasta los 9 años y medio. Antes no sabíamos lo que le pasaba. Pasamos por oculistas, pediatras, logopedas… Estábamos muy perdidos y sufrimos mucho viendo cómo a Samuel todo eso le iba minando su autoestima. Firma para pedirle a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados que en la nueva Ley Orgánica de Educación que se está fraguando tengan en cuenta las necesidades de las personas con dislexia y otros DEA (dificultades específicas de aprendizaje) y que incluyan las adiciones normativas que les hemos propuesto. [puedes leerlas abajo en "ver la carta"] Muchos de los fracasos escolares tienen su origen en la dislexia, un trastorno del aprendizaje que no debería tener más trascendencia pero que se acaba convirtiendo en una espiral destructiva para toda la familia (acoso, depresión, baja autoestima...). Por eso es hora de prestarle la atención que se merece. En 2006 la LOE (Ley Orgánica de Educación) estableció el Título II destinado a la Equidad en la Educación, que era una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. Y en 2013 conseguimos que la LOMCE incorporara a ese Título II una Sección cuarta sobre el “Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje”. Pero estos avances siguen siendo insuficientes. Es necesario incluir en ese artículo de la ley las posibles adaptaciones de metodología, de evaluación y de exclusión de materias que proponemos, y la garantía de la continuidad de los niños con dislexia y otros DEA en el sistema educativo. [lee el texto que proponemos abajo, donde pone "ver la carta"] No podemos admitir que en las Comunidades Autónomas se interprete de manera diferente la situación de estos estudiantes. Es cruel, discriminatorio y excluyente. Nuestros niños y niñas tienen que tener los mismos derechos en todo el territorio español. Acabar con este vacío legal ni siquiera tiene un coste elevado: es solo es cuestión de voluntad e implicación política. Por favor, firma para pedirles esa voluntad y esa implicación política. La dislexia necesita más atención en la próxima LOE. A mis hijos siempre les he dicho que no son ellos los que fracasan sino que es el sistema el que fracasa con ellos. Otros países como EEUU, Finlandia, Suecia, por ejemplo, tienen especialistas que favorecen el diagnóstico temprano de la dislexia. Si se identifican y se valoran a tiempo las necesidades de estos niños, la intervención será más rápida y mejor, se evitará la discriminación y se favorecerá la adaptación curricular que necesitan. ¡Basta ya de barreras! Nuestros hij@s ni son tont@s ni son vag@s; solo procesan la información de manera diferente: pueden tener dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, dispraxia... y aprenden porque tienen capacidad y se esfuerzan, pero aprenden de otra forma. Y por eso también hay que enseñarlos de otra forma. Corresponde a las administraciones educativas proponer las adaptaciones que a ellos les hacen falta. Tanto en su metodología de aprendizaje como en la forma de evaluarlos. Necesitamos urgentemente que nuestros políticos hagan algo por nuestros niños y niñas; necesitamos leyes que protejan a nuestros pequeños de un sistema obsoleto, basado en modelos de aprendizaje que no están pensados para ell@s. No puede ser que, por culpa de la falta de normas claras, se les destroce la vida a unos críos; ¡infancia solo tenemos una y tienen todo el derecho a vivirla feliz como los demás! Firma para pedirle a los Grupos Parlamentarios y al Congreso de los Diputados que incluyan en el Art. 79 bis de la próxima Ley Orgánica de Educación las adiciones normativas que proponemos desde la Federación Española de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, relativas a las Medidas de escolarización y atención de estos alumnos. (En el link de abajo, donde pone "ver la carta" puedes leer qué cambios proponemos en el Art. 79 bis de la Ley Orgánica de Educación: Medidas de escolarización y atención)[Más información: FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-)]

FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras DEA)
218,618 supporters
Petitioning Mariano Rajoy

Que las tiendas de mascotas sólo puedan vender animales abandonados

Cada año son abandonados en España 150.000 perros y gatos. A pesar de la labor desinteresada de miles de voluntarios en protectoras de animales, casi todos acaban en perreras municipales o autonómicas y, en muchos casos, son sacrificados. Como solución al problema del abandono, California obligará por ley a las tiendas de mascotas a vender sólo animales abandonados, bien procedentes de un refugio o de un grupo de rescate. La Ley entrará en vigor en 2.019. La Normativa señala que aquellos establecimientos que incumplan se enfrentarán a una multa de 425 euros por cada animal que no sea rescatado.         Se trata de una ley dirigida a luchar contra las fábricas de cachorros y, además, se promoverá la adopción de mascotas, lo que supondrá un ahorro de dinero para los contribuyentes que se gastan millones de euros cada año en alojar animales sin hogar. Además de esto, se suprimirá el problema de los criaderos comerciales inhumanos. Sin embargo, cualquier persona que desee una raza de animal en concreto siempre podrá acudir a un criador privado - sin necesidad de acudir a una tienda de mascotas que actúe como intermediario -  y por tanto esta ley sólo afectaría a las tiendas de mascotas de forma directa, y a los criaderos ilegales, de forma indirecta. Se que es una tarea complicada y que depende de la buena voluntad de las administraciones públicas. A ellas tenemos que pedir un claro compromiso en favor de la adopción responsable de animales de compañía y no del mercadeo de animales como si de una cosa se tratara. En España ya existen cadenas como Kiwoko dedicadas a la venta de productos para animales que han dejado de hacerlo y han optado por fomentar las adopciones y las colaboraciones con protectoras de animales. ¿Por qué no pedir que esa en vez de excepción se convierta en la norma? Firma aquí esta petición para solicitar a la clase política medidas concretas para pedir que en las tiendas de mascotas sólo se puedan vender animales abandonados.  

Julio Fernández-Argüelles Lobato
184,794 supporters
Petitioning Gobierno de España, PSOE, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ministerio de Trabajo, Ministerio de trabajo migraciones y seguridad social

Detengan el paro para las personas con cáncer y baja médica y ayuden a las autónomas

Mi nombre es Idoia y el 8 de junio de 2018, a mis 36 años, me diagnosticaron un cáncer de mama del tipo HER2 negativo. Las personas que nos encontramos en desempleo y estamos de baja por un diagnóstico de cáncer seguimos consumiendo las prestaciones por desempleo que hemos conseguido pagando los impuestos pertinentes con años de esfuerzo y trabajo. Creo que la Seguridad Social debería ser quien cubra nuestra baja, como ya sucede con las bajas de maternidad o como pasa con cualquier otro trabajador por cuenta ajena.   Con esta petición queremos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social revise nuestra situación porque es muy grave que en un país moderno, los enfermos de cáncer tengamos que sufrir más por nuestra situación laboral y económica que por nuestra salud porque el Estado no nos ampara. Pedimos lo mismo para aquellas personas autónomas que son diagnosticadas con un cáncer y que no podrán trabajar durante el tiempo que les dure el tratamiento oncológico que se les asigne. No soy una luchadora, ni una superheroína, ni nada por el estilo. Soy solo una de cada ocho mujeres a las que nos toca pasar por un cáncer de mama. El cáncer y el desempleo puede tocarle a cualquiera, como le ocurrió a Virginia, quien agotó su prestación estando en pleno tratamiento y con una niña de meses; o a Silvia, que siendo autónoma se vio obligada a parar su actividad temporalmente teniendo que pagar la cuota de autónomos correspondiente; o como les sucede a tantos otros compañeros que se encuentran en situaciones similares, ya sea por un cáncer o por cualquier otra enfermedad de larga duración. No puede ser que a la preocupación por superar la enfermedad le tengas que añadir la preocupación por tu situación de desempleo o por tener que seguir pagando la cuota de autónomos para poder cobrar una mínima baja laboral. Firma ahora esta petición para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social revise esta injusticia. Gracias por firmar y apoyar nuestra causa.

Idoia Miranda Navarro
150,803 supporters
Petitioning Isabel Diaz Ayuso, Isabel Serra, Comunidad de Madrid, Partido Popular, PSOE, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

No al cambio de horario de los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid

La reducción horaria de los centros de Salud de la Comunidad de Madrid, propuesta por la Consejería de Sanidad y con la oposición de SATSE Madrid, va a limitar la accesibilidad de los usuarios a estos servicios asistenciales y provocará el despido de cientos de profesionales sanitarios que trabajan en ellos. La Consejería ha diseñado un plan, en el que están incluidos en una primera fase piloto 14 Centros de Salud de toda la Comunidad, por el que la última cita en Primaria se dará a las 18:00 horas, cerrándose de facto, la atención bajo cita previa. Si la demanda es para Pediatría, el usuario tendrá que acudir a un centro hospitalario ya que éstos dejarán de atender a los menores a partir de las 18:00 horas en todos los casos y los Centros de Salud no dispondrán de este profesional a partir de esa hora. Según la Consejería, la asistencia sanitaria seguirá prestándose hasta las 21.00 horas pero con la salvedad de que, desde las 18:30 horas, los Centros de Salud contarán únicamente con una enfermera y un médico que tendrán que hacerse cargo de los ciudadanos que acudan en demanda de asistencia sanitaria. Enfermera y médico que irán rotando por lo que, en la mayoría de los casos, no será el profesional de referencia del paciente que solicita atención sanitaria el que le atienda, desconociendo sus particularidades. La primera consecuencia de esta medida será que miles de madrileños verán limitado su acceso a la Sanidad Pública y la segunda el despido de cientos de profesionales sanitarios, principalmente médicos y enfermeras, ya que la Consejería hará disminuir artificialmente la demanda por lo que sobrarán profesionales. La Consejería afirma que a partir de las 18:30 horas baja la demanda pero no explica que, desde esa hora, se atienden al año más 2 millones de pacientes en Medicina de Familia, 441.000 niños en las consultas de Pediatrías y algo más de un millón en las consultas de Enfermería. En definitiva, el cierre de las citas dejará con una difícil accesibilidad a los Centros de Salud a casi 3.5 millones de usuarios que acuden a los Centros de Salud a partir de las 18:30 horas. Es decir, casi 15.000 usuarios al día.

SATSE Madrid
144,307 supporters
Petitioning Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo parlamenta...

Por una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de Barcelona

Me llamo Javier Martínez y hace tres años mi hijo Xavi, de solo 3 años, fue asesinado en el ataque terrorista de la rambla de Barcelona. En total 16 personas murieron y otras 125 personas resultaron heridas en las Ramblas, 29 en Alcanar y 12 en Cambrils, a los que hay que sumar otros 3 mossos heridos en Barcelona.  Desde entonces no he parado de pelear para conseguir una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados en el que se pueda esclarecer la verdad de lo que sucedió ese fatídico 17 de agosto de 2017 en Barcelona. Pero por más que lo hemos solicitado, la clase política ha rechazado esta posibilidad.  Por eso inicio ahora esta campaña que te pido que firmes para honrar la memoria de quienes murieron y quienes resultaron heridos en el verano de 2017.  Hay muchas cosas que a día de hoy desconocemos y que creemos que han de ser aclaradas en sede parlamentaria, en la sede de la soberanía popular. Por ejemplo, ¿por qué la Audiencia Nacional rechazó interrogar a los agentes del CNI que visitaron en prisión al imán de Ripoll? ¿Por qué no se expulsó de nuestro país al confidente policial Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll, cuando se supo de su extremismo yihadista, incluso talibán?  ¿Por qué no van a ser juzgados por el delito de asesinato los tres únicos supervivientes de la célula terrorista?  A pesar de la solidaridad que recibimos de millones de personas, tras los atentados las víctimas y sus familias fuimos completamente olvidadas: nadie ha hecho siquiera un seguimiento psicológico de cómo nos encontramos quienes sufrimos la pérdida de un ser querido de una forma tan desgarradora.  Para poder conseguir superar un duelo es necesario saber qué sucedió, pero todo los que nos hemos encontrado ha sido la negación de que se produzca esta investigación. Cada vez que hemos investigado y conseguido por nuestra propia cuenta nuevas pruebas o testimonios, éstas no han sido admitidas a trámite en la investigación judicial.  Por eso creemos que es necesario aclarar qué sucedió, y es necesario que eso suceda en el Congreso de los Diputados. Si en España ya hubo una Comisión de Investigación por los atentados del 11M, y en otros países también ha habido comisiones similares tras atentados terroristas, ¿por qué con las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils no? Te pido que firmes ahora esta petición dirigida a los diferentes grupo del Congreso de los Diputados para que acepten la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de agosto del 2017 en Barcelona.  Hay una idea que me ronda la cabeza en todo este tiempo: que la muerte de hijo no ha servido para nada. Porque desde entonces, no ha cambiado nada, y no hemos podido conocer la verdad. Por eso necesito que me ayudes, que seamos miles las personas que pedimos una comisión de investigación por los atentados de Barcelona y Cambrils en el Congreso de los Diputados. 

Javier Martínez
138,365 supporters
Victory
Petitioning Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

No separen a más hermanas como Julia y Encarna, de 94 y 83 años. ¡Cambien esa ley!

El año pasado, a sus 93 años, Julia se rompió la cadera y desde Madrid decidió desplazarse a la misma residencia de mayores de Soria en la que ya vivían sus dos hermanas: Pepa (100) y Encarna (82). Así las tres hermanas pasarían juntas los últimos años de sus vidas. En octubre del año pasado, con 101 años, Pepa falleció. Julia y Encarna siguieron viviendo juntas en la residencia. Pero en febrero de este año Encarna recibió una notificación de la Junta de Castilla y León: le comunicaban que si vivía en el mismo “domicilio” que su hermana Julia, dejaría de cobrar su pensión no contributiva. Solo tenían dos opciones: o Encarna renunciaba a sus 380 euros mensuales o una de las dos hermanas tendría que marcharse de la residencia. Este mes de abril, Julia, a sus 94 años, eligió dejar la residencia y volverse a Madrid para no perjudicar a su hermana Encarna . Era la única forma de que Encarna siguiera cobrando la pensión no contributiva de 380 euros que necesita para pagar su plaza en la Residencia de Mayores. Por favor, firma para pedir a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la revisión y posterior modificación parcial de esta ley. Que ninguna persona mayor más tenga que verse obligada a separarse de un ser querido como les ha ocurrido a Julia y a Encarna. Esta Ley dice que dos personas que, perteneciendo a la misma unidad familiar, conviven en el mismo domicilio, no pueden cobrar de pensión (entre las dos) más de 8.900 euros anuales. Esto deja de tener sentido cuando se trata de residencias de la tercera edad. Si las dos personas pagan su plaza, ¿por qué no pueden permanecer ambas allí y cobrando cada una la pensión que le corresponda? No pueden separar así a dos personas solo porque pertenezcan a la misma familia, cobren sus pensiones y vivan en la misma residencia. Pensando que se trataba de un error administrativo, el día 4 de Marzo recurrí ante el órgano competente, solicitando que las dos hermanas siguieran viviendo juntas en la misma residencia y manteniendo la pensión de Encarna. Pero se me denegó la solicitud, quitándoles a ellas la posibilidad de vivir juntas los últimos días de sus vidas. No podemos dejar que esto siga ocurriendo. A Julia y a Encarna les han separado por una normativa que en el caso de las residencias no tiene sentido y que, perfectamente, se podría modificar. Conozco la política por dentro y sé que, con voluntad, podría revisarse y modificarse parcialmente esta ley. Pídele a los grupos parlamentarios en el Congreso que lo hagan. Julia y Encarna tuvieron que separarse. Consigamos miles de firmas para que esto no pase nunca más.

ANGEL MARTIN VIZCAINO
134,981 supporters
Victory
Petitioning Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confeder...

No quiten a Julia ni a ningún niño enfermo el derecho a ser cuidado por sus padres

Julia está a punto de cumplir seis años y no es capaz de saltar, ni agacharse, ni subir escalones sin ayuda. Tampoco habla, los recursos para hacerse entender son mínimos. Su motricidad fina es tan pobre que no puede ni manejar un tenedor o una cuchara, y aún no controla esfínteres. Tiene un 35% de discapacidad reconocida y recientemente le han diagnosticado una alteración del gen GRIN1, una enfermedad rara que no tiene nombre y de la que apenas se han documentado pocos casos desde 2016. Sus padres, Andrés e Inés, hacen todo lo posible para estimular a su hija; fisioterapias, piscina, logopeda... La pequeña tiene hasta 7 sesiones de terapia semanales, lo que ha llevado a la madre a tener que solicitar una reducción de jornada, para poder dedicarse a la atención de su hija. En 2011, el Ministerio publicó el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, por el que se concede una prestación económica a aquellos progenitores que tengan que reducir su jornada laboral para cuidar a un hijo afectado por alguna enfermedad grave. Una ayuda a la que los padres de la pequeña han querido acogerse y que les ha sido denegada en más de 3 ocasiones, ya que alegan que la enfermedad de la pequeña no se encuentra entre las 109 dolencias incluidas en el RD; cáncer, diabetes tipo 1, tuberculosis... Firma para pedirle al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que concedan esta prestación a los niños que necesitan del cuidado de sus padres, tengan o no una de esas 109 enfermedades. Para eso es necesario revisar los criterios y requisitos de aplicación del Real Decreto 1148/2011, por el que se regula la concesión de dichas prestaciones La única vía por la que contempla el acceso a la prestación si el niño no tiene una de esas 109 enfermedades, es que haya tenido largas estancias hospitalarias. Pero, ¿y la cantidad de pruebas y consultas a las que se ha tenido que someter Julia y a las que, obviamente, han tenido que acompañarle alguno de sus padres? ¿Y el tiempo que los padres de Julia invierten en acompañarle a las terapias que ella necesita? Lo único que está pidiendo la familia es conseguir una prestación a la que tienen derecho: la compensación económica de la parte del salario que han dejado de percibir para poder cuidar de su pequeña. Un derecho que otros padres tienen, pero ellos no. Queremos que la ayuda de la que se habla en el RD 1148/2011 se aplique a todos los niños con enfermedades graves cuyos padres tengan que renunciar a parte de su salario para poder cuidarlos. Ni Julia ni ningún niño con enfermedades raras o sin diagnóstico merece quedar en el olvido. Noticias publicadas en medios de comunicación: http://www.abc.es/espana/galicia/abci-hasta-supremo-para-poder-cuidar-julia-201712281349_noticia.html http://www.europapress.es/galicia/noticia-piden-reconozca-retribucion-reduccion-jornada-cuidar-hija-enfermedad-rara-20171228135739.html https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2017/12/28/injusto-olvido-julia/00031514462848320442273.htm

Sílvia Márquez
128,008 supporters