Prohibe la caza con galgos en España / Stop hunting with galgos in Spain

Prohibe la caza con galgos en España / Stop hunting with galgos in Spain

274,250 have signed. Let’s get to 300,000!
Started
Petition to
European Parliament Ernest Urtasun (European Parliament) and

Why this petition matters

Started by Kennet Nordström

Petición al Parlamento Europeo: Prohibir la caza con galgos en España

Petition to the European Parliament: Stop the hunting with Galgos (Spanish Greyhounds) in Spain

Español - English - Cestina - Dansk - Deutsch -ελληνικά- Francais - Hrvatski  - Italiano - Lietuviu - Magyar nyelv - Nederlands - Polszczyzna - Portugues - Romana - Slovencina - Slovenscina - Suomi - Svenska

- ESPAÑOL -

Los galgos se usan tradicionalmente para la caza de liebres. Todos los años se crían nuevos cachorros, de cuales solamente los mejores galgos se usan para cazar y el resto se matan a empezar la temporada de caza. Alrededor de los 3 años incluso a los galgos que han cazado bien se matan, porque piensan los galgueros que los galgos jovenes son los más eficaces.
Los métodos tradicionales de matar a los galgos son brutos, ahorcamiento es común. Para los galgos que han cazado mal ahorcamiento con las patas traseras tocando el suelo (el ’pianista’). A veces se dejan los galgos en el bosque, atados o con una pata rota, para morir de hambre. Algunos les echan en pozos secos o abajo precipicios. 50.000 - 100.000 galgos son matados cada año, la mayoria con estos métodos tradicionales e ilegales.

Otras regulaciones de caza en la UE ya existen, como por ejemplo EEC No 3254/91. Ahora es tiempo prohibir también la caza con Galgos (si desean también con otras razas de ’Sighthounds’) en la Unión Europea.

- ENGLISH -

Galgos (Spanish Greyhound) are traditionally used to hunt for hares... Every year new litters are born, from which only the best galgos are used for hunting, and the rest are killed at the beginning of the hunting season. Around 3 years of age even the galgos that have been hunting well are killed, as the hunters believes young galgos to be more efficient at hunting.
The traditional methods of killing the galgos are brutal, hanging is common. Galgos that have not been good at hunting are hanged with their back paws left on the ground (the so called ’pianist’). Alternatively, galgos are left in the forest, tied or with a deliberately broken leg, to starve to death. Others are, when still alive, thrown into empty wells or into steep canyons.
50.000 - 100.000 galgos are killed each year, most of them with these traditional and illegal methods.

Other hunting regulations by the EU already exists, such as for example Council Regulation EEC No 3254/91. It is time to also forbid hunting with Galgos (if desired also with other breeds of Sighthounds) in the European Union.

- CESTINA -

Petice k Evropskému parlamentu: Zastavte lov s galgos ve Španělsku

Galgos jsou tradičně používány k lovu zajíců. Každým rokem se rodí nová vrh, ze které se pro lov požívají jen ty nejlepší druhy Galgosu a zbytek je zabit na začátku lovu. Okolo 3 let se dokonce zabijí Galgové, kteří lovili dobře, protože lovci věří, že mladí Galgos jsou účinnější při lovu.Tradiční metody zabíjení Galgosu jsou brutální, visí je běžné. Galgové, kteří nebyli dobří v lovu, jsou pověšeni zadními tlapkami ponechanými na zemi (tzv. "Pianista"). Alternativně je Galgos ponechán v lese, vázán nebo úmyslně zlomenou nohou, aby zemřel hladem. Jiní jsou, když jsou ještě naživu, hodeni do prázdných studní nebo do strmých kaňonů.50.000 - 100.000 Galgos je zabito každý rok, většina z nich má tyto tradiční a nelegální metody.

Jiné předpisy EU o lovu již existují, například nařízení Rady EHS č. 3254/91. Je na čase také zakazovat lov s Galgos (v případě potřeby i s jinými plemeny chrtů) v Evropské unii.

- DANSK - 

Petition til det Europæiske Parlament: Gør jagten med galgos-jagthundene i Spanien ulovligt.

Disse hunde bruges traditionelt for jagten på harer. Hvert år fødes der nye kuld, hvoraf kun de raskeste bruges til jagten, resten aflives ved begyndelsen af jagtsæsonen. Når galgos-hundene er omkring 3 år gamle, aflives de, selv hvis de var gode jagthunde, idet jægerne tror at yngre jagthunde vil være bedre egnet.
De traditionelle metoder til aflivningen af galgos-hundene er utroligt brutale. Ofte bliver hundene hængt. De hunde, som ikke var succesrige ved jagten, hænges på sådan en måde, at deres bagpoter kan lige røre ved bunden, hvorved hunden begynder ligesom at "danse", hvilket kynisk nok kaldes for "pianist"-metoden. Alternativt binder man hunden fast til et træ i en skov eller endnu værre, man knækker forsætligt et af hundens ben, hvorefter man efterlader hunden for at sulte ihjel. Andre kastes levende i tomme brønde eller dybe kløfter. Mellem 50.000 og 100.000 galgos-hunde aflives hvert år, hvoraf de fleste aflivninger foregår på de førnævnte ulovlige men traditionelle metoder.

Andre regulativer angående jagt findes allerede i EU, som for eksempel Regulativ EEC Nr. 3254/91. Det er nu på tide at der også gribes ind med et forbud imod jagten med galgos hhv. behandlingen af jagthunde generelt på disse traditionelle metoder i Spanien, og dette i hele den Europæiske Union.

- DEUTSCH -

Petition an das Europäische Parlament: Beenden Sie die Jagd mit Galgos in Spanien

Windhunde sind traditionell für die Hasenjagd eingesetzt. Jedes Jahr züchten sie neue Welpen, von denen nur die besten Windhunde verwendet werden, um zu jagen und die restlichen werden getötet, um die Jagdsaison zu starten - jedes Jahr.

Auch nach rund 3 Jahre werden sogar Windhunde, die gut gejagt töten, weil sie denken, dass junge Windhunde am wirksamsten sind.

Die traditionalen Methoden des Tötens der Windhunde sind grauenhaft, aufhängen ist weit verbreitet. Meist noch grauenhafter hängen sie die Hunde so auf, dass die Hinterbeine nur knapp den Boden berühren, sie tänzeln so lange, bis sie der qualvollen Methode erliegen, was sehr lange dauert.

Manchmal werden die Hunde im Wald angebunden, auch mit einem gebrochenen Bein, um zu verhungern. Einige Leute werfen sie in trockenen Brunnen oder unter Abgründe. 50.000-100.000 Windhunde werden jedes Jahr getötet, die meisten mit diesen illegalen Methoden.

Andere Jagdbestimmungen der EU existieren bereits, wie zum Beispiel die Verordnung ECC Nr. 3254/91. Es ist an der Zeit, auch die Jagd mit Galgos (und wenn gewünscht, auch andere Rassen des Windhundes) in der Europäischen Union zu verbieten. 

-ελληνικά- 

Αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση κυνηγιού με λαγωνικά στην Ισπανία.

Τα λαγωνικά παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για το κυνήγι του λαγού. Κάθε χρόνο μεγαλώνουν νέα κουτάβια, και μόνο τα καλύτερα λαγωνικά χρησιμοποιούνται για το κυνήγι και τα υπόλοιπα σκοτώνονται πριν ξεκινήσουν την κυνηγετική περίοδο. Μέχρι να φτάσουν 3ων ετών όπου και αυτά τα κυνηγετικά λαγωνικά σκοτώνονται, επειδή οι κυνηγοί θεωρούν ότι τα νεαρά λαγωνικά είναι τα πιο αποτελεσματικά.Οι παραδοσιακές μέθοδοι δολοφονίας του Γάλγκου είναι βίαιες, η κρέμονται ανάποδα από τα πισινά πόδια (ο λεγόμενος «πιανίστας»), Ή εναλλακτικά τα αφήνουν στο δάσος δεμένα με ένα σκόπιμα σπασμένο πόδι, για να πεθάνει από ασιτία. Ενώ άλλοι, όταν είναι ακόμα ζωντανοί, ρίχνονται σε άδεια πηγάδια ή σε απότομα φαράγγια.50.000 - 100.000 Galgos σκοτώνονται κάθε χρόνο, οι περισσότεροι από αυτούς με αυτές τις παραδοσιακές και παράνομες μεθόδους.

Άλλος κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 3254/91. Είναι επίσης καιρός να απαγορεύσετε το κυνήγι με λαγωνικά Galgos (επίσης το ίδιο και με άλλες φυλές Sighthounds για πτηνά κ.α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- FRANCAIS -

Pétition au Parlement européen : Arrêtez la chasse avec les galgos en Espagne

Les galgos sont traditionnellement utilisés pour la chasse aux lièvres. Chaque année naissent de nouvelles portées, dont les meilleurs galgos seront élevés et utilisés pour la chasse ; les autres sont tués avant la saison de la chasse. Même les galgos qui ont bien chassé sont tués à l’âge de 3 ans, car les chasseurs pensent que seuls les jeunes galgos sont efficaces à la chasse.Les méthodes traditionnelles pour tuer les galgos sont brutales, la pendaison est communément utilisée. Les galgos qui n'ont pas su bien chasser sont pendus, leurs pattes arrières trainant sur le sol (les chasseurs appellent cela le pianiste). D’autres galgos sont abandonnés dans la forêt, attachés ou avec la patte volontairement cassée, pour y mourir de faim. D'autres sont jetés vivants dans des puits vides ou dans des canyons aux pentes raides.50.000 à 100.000 galgos sont ainsi tués chaque année, la plupart d'entre eux avec des méthodes dites traditionnelles et illégales.

D'autres règlements de chasse existent déjà dans l’UE, comme par exemple le Règlement de Conseil N°. 3254/91. Il est temps d'interdire la chasse avec les galgos (ainsi qu’avec d'autres espèces de lévriers) dans l'Union Européenne.

- HRVATSKI - 

Molba Europskom Parlamentu: Zabranite lov s hrtovima u Španjolskoj! 

Hrtovi se već dugo koriste za lov na zečeve. Svake godine uzgajaju se novi štenci, od kojih se samo najbolji koriste za lov, dok ostali budu ubijeni na početku lovne sezone. S tri godine ubijaju čak i hrtove koji su dobro lovili jer uzgajivači misle da su mladi hrtovi učinkovitiji. Ubičajeni načini ubijanja hrtova su okrutni, najčešće je vješanje. Hrtove koji se nisu iskazali u lovu objese tako da stražnjim šapama mogu dotaknuti tlo (zovu ih “pijanistima“). Katkad ostave pse u šumi, zavezane ili sa slomljenom nogom, da uginu od gladi. Neke bacaju u suhe bunare ili u ponore. 50 000 – 100 000 hrtova ubijeni su svake godine, većina na takve okrutne i nezakonite načine.

Drugi lovni zakoni u Europskoj Uniji već postoje, kao primjerice EEC No 3254/91. Sada je vrijeme da se u Uniji zabrani i lov s hrtovima (i, ako želite, s drugim pasminama koje služe za lov na zečeve).

- ITALIANO - 

Petizione indirizzata al Parlamento Europeo: Fermate la caccia con i galgo in Spagna 

I galgo vengono per tradizione usati per la caccia alla lepre. Ogni anno nascono nuove cucciolate, dalle quali vengono selezionati solo i migliori cacciatori, mentre gli altri vengono uccisi all'inizio della stagione venatoria. Attorno ai 3 anni di età vengono uccisi comunque anche i galgo che hanno dimostrato di essere bravi cacciatori, perchè i galgueros ritengono che solo i galghi giovani possano essere bravi nella caccia.I metodi tradizionali di uccisione sono brutali, ed è comune l'impiccagione. I Galgos che non si sono distinti nella caccia vengono appesi in modo che i loro piedi sfiorino il terreno (chiamato "il pianista"). In alternativa i galgos vengono abbandonati nei boschi dopo essere stati legati o dopo che deliberatamente gli sono state spezzate le zampe, così da farli morire di inedia. Altri vengono, da vivi, buttati in pozzi o in burroni.50.000 - 100.000 Galgos vengono uccisi ogni anno,, la maggior parte con questi metodi tradizionali anche se illegali.

Esistono già regolamenti di caccia da parte dell'Unione Europea, come ad esempio Council Regulation EEC No 3254/91. E' ora che venga proibita la caccia con i galgo (se possibile anche con altre razze di cani per la caccia) nella Comunità Europea. 

- LIETUVIU -

Peticija Europos parlamentui: Sustabdykite medžioklę Ispanijoje su ispanijos kurtais. 

Galgon-ispanijos kurtai, naudojami kiškių medžioklei. Kiekvienais metais atvedamos naujos vados, tik geriausi kurtai naudojami medžioklei, kiti brutaliai užmušami. Sulaukę maždaug 3 metų, užmušami ir tie , kurie buvo geri medžiotojai, nes jaunesni kurtai efektyviau medžioja. Užmušimo metodai yra ypač brutalūs, pakarimas yra vienas iš jų. Tie, kurtai, kurie medžioja negerai, pakariami taip , kad galinės kojos liestų žemę, kad lėtai numirtu (vadinama 'pianistais'). Kitas įprastas metodas, palikti kurtą miške pririštą arba sąmoningai sulaužyti jam kojas, kad numirtu iš bado. Taip pat ,gan dažnai dar gyvi kurtai įmetami i sausus šulinius arba išmetami sąvartynuose. Kiekvienais metais užmušama 50000-100000 kurtų, dauguma jų tradiciniais, neteisėtais metodais.

Jau yra nauji medžioklės teisės aktai EU, pavyzdžiui EEC Nr 3254/91. Dabar reikia uždrausti medžioklę su ispanijos kurtais (jei norima ir su kitų rasių kurtais) Europos Sąjungoje.

- MAGYAR NYELV - 

Kérelem az Európai Parlamentnek: Kérjük, segítsenek megállítani meg a Galgo-vadászatot Spanyolországban! A Galgo egy spanyol agárfajta.

A Galgo-kat hagyományosan a mezei nyulakra való vadászatkor használják. Minden évben sok új alom születik, melyekből azonban csak a legjobb Galgokat választják ki a vadászatokra és a többieket, a vadászati szezon kezdetekor, megölik. 3 éves kor körül azokat a Galgo-kat is megölik, akikkel addig vadásztak, mivel a vadászok úgy hiszik, a fiatalabb Galgok eredményesebben teljesítenek a vadászatban.A Galgokat a hagyomány szerint brutálisan és kegyetlenül végzik ki, általában felakasztják. Azokat a Galgokat, akik nem teljesítettek jól a vadászatkor, úgy akasztják fel, hogy a hátsó mancsaik érik a földet (úgy nevezik, hogy a „zongorista”). Más esetekben a Galgokat az erdőben hagyják összekötözött vagy eltört lábakkal, akik így éhhalált halnak. Másokat, még élve, kutakba vagy mély kanyonokba dobnak.50.000-100.000 közé tehető az évente meggyilkolt Galgok száma, közülük a legtöbbet ezekkel a kegyetlen és illegális módszerekkel végeznek ki.

Már léteznek az EU-n belül vadászatra vonatkozó törvényi szabályozások, mint például a Council Regulation EEC No 3254/91 (Tanácsi rendelet). Itt az idő, hogy a Galgo-vadászatot is betiltsák (egyben más agárfajtákkal történő vadászatot) az Európai Unióban. 

- NEDERLANDS - 

Petitie aan het Europees Parlement : Stop de jacht met Galgo's in Spanje!

Galgos worden normaal gebruikt voor het jagen van hazen. Elk jaar worden er nieuwe nesten van Galgos geboren, maar alleen de beste worden geselecteerd voor de jacht, de rest wordt gedood voor het jachtseizoen. Als de Galgos drie jaar oud zijn, zelfs als ze goed jagen, worden de gedood, omdat de jagers vinden/denken dat jongere Galgos efficiënter jagen.

Galgos die niet goed jagen, worden opgehangen met hun achterpoten nog op de grond (de zogenaamde “pianist) Andere Galgos worden in het bos achtergelaten, vastgebonden met vaak opzettelijk gebroken poten om daar uitgehongerd te sterven. Anderen worden levend in putten of diepe ravijnen gegooid.

50.000 tot 100.000 Galgos worden op deze illigale maar traditionele manier per jaar gedood.

Er bestaan al andere jachtregelementen door de EU, zoals bv. regelgeving EEC. No 3254/91.Het is tijd om de jacht met Galgo's volledig te verbieden binnen de Europese Unie! (En als dat nodig is ook met andere windhonden rassen.) 

- POLSZCZYZNA - 

Petycja do Parlamentu Europejskiego: Wprowadzenie w Hiszpanii zakazu polowania z użyciem chartów

W Hiszpanii tradycyjnie charty używane są do polowania na zające. Każdego roku psy tej rasy są rozmnażane, ale tylko najlepsze z nich z używane są do polowań; reszta jest zabijana już na początku sezonu łowieckiego. Po około 3 latach również te, które sprawdziły się na polowaniach są zabijane, ponieważ ich właściciele sądzą, że tylko młode osobniki są wystarczająco skuteczne.Psy zabijane są w okrutny i brutalny sposób, zazwyczaj przez powieszenie. Charty, które "nie sprawdziły się " na polowaniu są wieszane tak, aby ich tylne łapy ledwo dotykały ziemi , co przedłuża ich cierpienia (jest to tzw. metoda "na pianistę"). Często porzucane są w lesie, przywiązane do drzewa lub z połamanymi wcześniej łapami, tak aby umarły z głodu i pragnienia.Inne wrzucane są do studni, zrzucane z urwiska lub podpalane. Każdego roku zabija się od 50 000 do 100 000 chartów, większość ginie okrutną śmiercią. 

W UE obowiązują już przepisy dotyczące polowań, jak na przykład EEC No 3254/91. Pora aby objęły one również charty oraz inne rasy psów myśliwskich. 

- PORTUGUES - 

Petição ao Parlamento Europeu: Parar a caça com galgos na Espanha

Galgos são tradicionalmente usados para caçar lebres. A cada ano novas ninhadas são nascidos, a partir do qual só os melhores Galgos são usados para a caça e o resto são mortos no início da temporada de caça. Em torno de 3 anos de idade até os galgos que foram a caça são mortas, bem como os caçadores considera os jovens Galgos para ser mais eficiente na caça.Os métodos tradicionais de matar os galgos são brutais, travando é comum. Galgos que não tenham sido boa a caça são enforcado juntamente com suas patas posteriores esquerda no solo (o chamado "Pianista"). Alternativamente, Galgos são deixadas na floresta, amarrado ou com uma perna quebrada deliberadamente à fome. Outros são, quando ainda vivo, jogado em poços de vazio ou em íngreme canyons.50.000 - 100.000 Galgos são mortos a cada ano, a maioria deles com estes métodos tradicionais e ilegal.

Outros regulamentos de caça pela UE já existe, como por exemplo o Regulamento CEE nº 3254/91. É tempo de também proibir a caça com Galgos (se desejado também com outras raças de Sighthounds) na União Europeia. 

- ROMANA - 

Petitie catre Parlamentul European: Opriti spanzurarea ogarilor in Spania

Ogarii spanioli sunt folositi in mod traditional la vanatoarea de iepuri. In fiecare an se nasc noi pui, dintre care doar cei mai buni se folosesc pentru vanatoare, iar restul sunt ucisi la inceputul sezonului de vanatoare. In jurul varstei de 3 ani, chiar si ogarii care au vanat bine sunt ucisi, deoarece vanatorii considera ca ogarii tineri sunt mai eficienti la vanatoare. Metodele traditionale de ucidere a ogarilor spanioli sunt brutale, iar spanzurarea este obisnuita. Ogarii care nu au fost buni la vanatoare sunt spanzurati cu labele din spate pe pamant (asa-numitul ’pianist’). De asemenea, ogarii sunt lasati in padure, legati sau cu un picior rupt in mod intentionat, pana cand mor de foame. Altii sunt aruncati de vii in puturi sau in canioane abrupte.50.000 - 100.000 de ogari spanioli sunt ucisi in fiecare an, majoritatea prin aceste metode traditionale si ilegale.

Alte regulamente emise de UE referitor la vanatoare exista deja, de exemplu Regulementul EEC Nr 3254/91 al Consiluilui Europei. Este timpul sa interzicem vanatoarea cu ogari spanioli (daca se doreste si cu alte rase de ogari) in Uniunea Europeana. 

- SLOVENCINA - 

Žiadosť adresovaná Európskemu Parlamentu: Zakážte lov Galgami v Španielsku.

Galgovia sa tradične používajú na lov zajacov. Každý rok sa rodia nové vrhy, z ktorých sa na poľovníctvo používajú iba tí najlepší a zvyšok je zabitý na začiatku loveckej sezóny. Dokonca aj dobrí lovci sú zabití vo veku okolo 3 rokov, pretože lovci veria, že mladí Galgovia sú pri love užitočnejší. Tradičné metódy zabíjania Galgosov sú brutálne, bežné je obesenie. Galgovia, ktorí neboli dobrí v love, sú obesení so zvesenými zadnými labkami, ktoré zostali na zemi (takzvaný "klavirista"). Takisto zvyknú byť ponechaní v lese, uviazaní alebo s úmyselne zlomenou nohou, aby zomreli hladom. Iní, keď sú ešte nažive, sú vhadzovaní do prázdnych studní alebo do strmých kaňonov. Ročne je zabitých okolo 50 000 - 100 000 Galgov a väčšina z nich týmito tradičnými a nezákonnými metódami. 

Existujú aj iné nariadenia o poľovníctve EÚ, ako napríklad nariadenie Rady č. 3254/91. Je načase zakázať lov s Galgami (ak je to žiaduce aj s inými plemenami Chrtov) v Európskej únii. 

- SLOVENSCINA - 

Peticija v Evropskem parlamentu: Ustavitev lova z Galgosom v Španiji

Galgos se tradicionalno uporablja za lov na zajce. Vsako leto v novem leglu, vzamejo le najboljše Galgose za lov, preostali v leglu pa jih na začetku lovne sezone ubijejo. Približno 3 leta starosti, tudi Galgosi, ki lovijo dobro, so ubiti, saj lovci verjamejo, da je mladi Galgos bolj učinkovit pri lovu. Tradicionalne metode ubijanja Galgosa so brutalne, običajno jih obesijo. Galgos, ki niso bili dobri pri lovu, so obešeni tako, da visijo z zadnjimi tačkami, navzdol (temu pravijo t.i. pianist). Druga možnost je, da Galgose pustijo v gozdu zvezane ali jim namerno zlomijo tace, da bi umrli. Drugi, ko so še vedno živi, ​​vrženi v prazne vrtine ali v strme prepadeVsako leto ubijejo 50.000 - 100.000 Galgosov, večina jih je s temi tradicionalnimi in nezakonitimi metodami.

Drugi lovski predpisi EU že obstajajo, na primer Uredba Sveta EGS št. 3254/91. Čas je tudi prepovedati lov s Galgosom (po želji tudi z drugimi pasmi sighthounds) v Evropski uniji. 

- SUOMI - 

Vetoomus Euroopan Parlamentille: Galgoilla metsästys on lopetettava Espanjassa.

Galgo-koiria käytetään perinteellisesti jänisten metsästyksessä. Joka vuosi syntyy uusia pentueita, joista vain parhaat galgot käytetään metsästykseen. Loput tapetaan metsästyskauden alussa. Noin kolmen ikäisenä myös metsästykseen valitut galgot tapetaan, koska metsästäjien mielestä nuoret galgot metsästävät tehokkaammin. Perinteellinen tapa tappaa galgon on brutaali: hirttäminen. Ne galgot , jotka eivät ole olleet hyviä metsästäjiä hirtetään takajalkojen ollessa maassa (niin sanottu ’pianonsoittaja’). Vaihtoehtoisesti ne jätetään metsään: puuhun sidottuna tai tarkoituksellisesti jalat murtuneena ja jätetään kuolemaan nälkään. Toiset galgot heitetään elävinä kuivaan kaivoon tai kanjoneihin. 50 000 - 100 000 galgoa tapetaan joka vuosi, suurin osa näillä perinteellisillä ja laittomilla keinoilla. 

On jo olemassa muitakin metsästyssäätelyitä, esimerkiksi EEC 3254/91. Nyt on aika kieltää Galgoilla metsästys (halutessa myös muillakin vinttikoirilla) Euroopan Unionissa. 

- SVENSKA - 

Petition till Europaparlamentet: Förbjud jakten med galgor i Spanien.

Galgon - den spanska vinthunden används traditionellt till jakt på harar. Varje år föds nya valpkullar upp, då endast de bästa galgorna används vid jakten och övriga galgor avlivas brutalt redan vid jaktens början. Vid ca 3 års ålder avlivas även de galgor som jagat bra, då yngre vinthundar anses jaga effektivare. Avlivningsmetoderna är synnerligen brutala, hängning är vanligt. De galgor som inte anses ha jagat bra hängs med baktassarna stående på marken, så att de skall dö långsammare (kallas för ’pianisten’). En annan vanlig metod är att lämna vinthunden i skogen, bunden eller med ett avsiktligt brutet ben, för att svälta ihjäl. Det förekommer ofta även att galgor kastas levande ner i torra brunnar eller utför branta stup. 50.000 - 100.000 galgor dödas varje år, de flesta med dessa traditionella och illegala metoder.
Det finns redan lagstiftning för jakt inom EU, till exempel EEC 3254/91. Nu är det tid att även förbjuda jakt med galgor (om så är önskvärt även med andra vinthundsraser) inom den Europeiska Unionen.

 

 

274,250 have signed. Let’s get to 300,000!