Decision Maker

European Union


Does European Union have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, United Nations Security Council, United States Congress, European Union, South Asian Association for Regional Cooperation, Arab league, African...

The war crimes and the killings of women and children must be stopped

Since January 2018, the Turkish government has attacked several parts of Afrin in Syria on the pretext of eradicating terrorism in the region. And by using weapons of mass destruction, chemical weapons bombard them, and these war crimes happen every day while peace and security advocates are silent. unfortunately, a large number of women, children and civilians, and patriotic militias are killed every day. And because of the war in the region, citizens are faced with a shortage of food, medical facilities and hospitals And the way to send humanitarian aid has been closed. According to Article  (24.23.11.38 and 99) of the United Nations Security Council, all member countries of this Organization are responsible for maintaining international peace and security and It is also responsible for resolving disputes or conditions that threaten peace in the world, and they must provide a ceasefire and peace for both sides. As well as under the International Convention for the Prohibition of Chemical Weapons, adopted on January 13, 1993 in Paris and New York, by representatives from 165 UN member states . And was implemented on April 29, 1997, and the Turkish government is also a party to the convention. Any production, storage and use of weapons of mass destruction and chemical weapons is strictly prohibited. So all of us  signatories, from the authorities of the global organizations, Demand  Humanitarian support for Women and Children in the city of Afrin and The Turkish government must also stop the war crimes, killing women and children

Soheil takht Turquoise
14,236 supporters
Victory
Petitioning United Nations, OSCE, European Union, US State Department

Stop Fake Elections in Ukraine!

Sign the Petition: ”Stop Fake Elections in Ukraine!” Translate : Pусском / Suomeksi / Deutsch / Italiano / Dutch / Español / Français / Svenska MILLIONS OF UKRAINIANS ARE NOT ALLOWED TO VOTE! One of the basic principles of democracy is, that the state provides equal legal and safe opportunities for all its citizens to vote in the elections. But in Ukraine, even the main rules of democracy and international law are not respected. Millions of Ukrainians living abroad, especially in Russia and Donbass, have been denied their basic civil right to vote in the coming presidential elections in March 2019. Only this fact makes the Ukrainian elections void and illegal. - Therefore we demand not to recognize FAKE Ukrainian elections! First of all, we demand the restoration of the legal rights of all Ukrainian citizens. Secondly, we demand from the Ukrainian government to make diplomatical efforts in order to resolve the conflict in Donbass in accordance with signed Minsk Agreements. We demand this commitment from all the presidential candidates. - Otherwise, we will urge the world community to reject the results of these elections! Ukraine is mired in an endless civil war. Petro Poroshenko became president due to the support of right-wing extremists after the violent Maidan coup. These fake elections were organized in Ukraine with the use of armed forces, violently depriving millions of Ukrainians of their civil rights. Poroshenko heads the Kiev ”war party” today, he and his military junta are responsible for killing peaceful people and children of Donbass. To achieve peace, we must restore democracy and civil rights by creating international pressure to get the necessary changes in the government of Ukraine and respond to the actions of its western allies! It's time to stop the bloody civil war, which has seriously undermined the stability of Europe! Poroshenko and his gang must leave! - Dear colleagues, our friends, we ask you and your organization to support our demands. WE DON`T RECOGNIZE THE FAKE ELECTIONS IN UKRAINE! Link: Choose language - translations *** Follow us: *** Home-site:https://fakeelectionsukraine.home.blog/ Facebook-site:https://www.facebook.com/StopFakeElectionsUkraine/ Facebook-group:https://www.facebook.com/groups/788825181478304/ Twitter:https://twitter.com/FakeElectionsUA V-Kontakte (VK):https://vk.com/public179517315 Livejournal:https://fakeelectionsua.livejournal.com/

Janus Putkonen
5,729 supporters
Closed
Petitioning T.C Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, United Nations, European Union, IIT, IHA , dha, aa, BBC, CNN International, Fox News, Washington Post, The New York Times, Reuters Word, Bill Gates, Nare...

AraKAN Ağlıyor

Arakanlı Müslümanlar vatanlarında giderek daha ağır yaşam koşullarına itilmekte, Eyalet başkenti Sittwe’ye sokulmamakta, işyerlerine gidememekte, camilerinde ibâdet edememekteler. Haziran ayında yaşananlardan sonraki en önemli şiddet olayları geçen Pazar günü özellikle Minbyar, Mrauk-U, Kyaukphyu ve Myebon kasabalarında patlak verdi. Bini aşkın evin yakıldığı, insanların kitleler hâlinde tehcire zorlanmakta ve binlerce insan öldürülmektedir. Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrenci Birliği Olarak çözüm önerilerimiz 1. Arakanlılara yapılan sistematik soykırıma biran önce son verilmesi. Yaşama hakkının kutsallığına sayğı duyulmalı. 2.Arakanlılar müslüman oldukları için verilmeyen vatandaşlıkları tekrar verilmeli insan onuruna yakışır bir şekilde muamele edilmeli. 3. İnsan hakları beyannemesinde ki ibadet, eğitim, ticaret ve seyhat özgürlüğüne sayğı gösterilip haklarının iadesi. 4. Arakanlıların maruz kaldığı sistematik katliam, zulüm'den dolayı iadei itibar yapılmalı. 5. Kendisine Nobel Barış ödülü verilen Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'den binlerce insanın katili ve faili olmasından ötürü nobel barış ödülünün kendisinden alınması. Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin AYDIN  

Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrenci Birliği
5,621 supporters
Victory
Petitioning European Union

Peticion për BE-në për marrje të vendimit PËR liberalizim të vizave për Kosovën

PER: Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Unionit Evropian Të nderuar Komisionerë, Te nderuar deputetë të Parlamentit Evropian, Të nderuar Ministra të Shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Ne qytetarët e Kosovës, jemi të vetmit nga i gjithë  Ballkani Perëndimor që nuk e gëzojmë të drejtën e lirisë së lëvizjes brenda Bashkimit Evropian. Është përmbushur gati një dekadë, që kur vendi ynë i është nënshtruar reformave dhe plotësimit të kushteve specifike të dala nga procesi i liberalizimit. Mijëra studentë, personalitete të suksesshme të artit, kulturës, sportit, turistë, profesorë, etj. duhet t’i nënshtrohen regjimit të vizave, që kufizon qëndrimin në ditë specifike në BE. Familje të tëra nuk kanë mundësi të vizitojnë dhe njohin vlerat kulturore evropiane, ndërkohë që ua mësojnë teorikisht fëmijëve se perspektiva e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Këtë vit, i kanë mbushur 18 vjet, fëmijët e Kosovës që lindën në luftë. Ata do të maturohen, e shumica e tyre nuk kanë parë asnjë shtet të Bashkimit Evropian asnjëherë të vetme. Këta janë të rinjtë, që integrimin evropian e shohin të vetmen perspektivë të vendit të tyre. Por, fotografia e vizionit të tyre evropian do të mund të formësohej vetëm atëherë, kur ata do të përjetonin në të vërtetë BE-në. Prindërit dhe gjyshërit tanë kanë bërë sakrificë vetmohuese për liri dhe demokraci. Edhe gjenerata e tyre, përkundër të gjitha vuajtjeve e sheh integrimin evropian si perspektivën e vetme të pakontestueshme. Kështu, kjo vendosmëri na bën neve qyteterëve të Kosovës, të jemi populli më proevropian i gjithë rajonit edhe në bazë të matjeve ndërkombëtare. Në Kosovë ekziston përceptimi se BE-ja ka parashtruar kërkesa të veçanta dhe na ka diskriminuar sa i përket marrjes se liberalizimit të vizave. Ne, kemi kaluar nëpër një bllokadë politike për tri vite radhazi për shkak të çështjes se demarkimit të kufirit me Malin e Zi, kriter ky i dalë nga procesi i liberalizimit. Kjo çështje përveq që ka polarizuar skenën politike, ka ndarë edhe qytetarët, ka rritur pasigurinë dhe besimin e qytetarëve ndaj skenës politike kosovare dhe autoriteteve të Brukselit. Vlen të theksohet se përkundër ndjeshmërisë së lartë të kësaj çështjeje, Kosova ka miratuar Marëveshjen e Demarkacionit specifikisht se ka qenë kriter për liberalizimin e vizave. Ne presim që Raporti final vlerësues i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, të jetë pozitiv. Ne e pranojmë që vendi ynë është duke kaluar nëpër një proces të vështirë të demokratizimit, vështirësitë e të cilit po i vuajmë edhe ne si qytetarë. Por, ne besojmë fuqishëm që me angazhimin tonë, me ndihmën e BE-së dhe të gjithë miqëve tanë ndërkombëtar, vendi ynë do të funksionojë mbi vlera dhe principe evropiane. Ne mbështesim synimin e BE-së për të imponuar kontroll të rrjedhës së migracionit dhe për të futur mekanizmat për pezullimin e liberalizimit të vizave, ashtu sic është i aplikueshëm për shtetet e tjera. Ndërkohë që konsiderojmë se, Kosova nuk përbën një rrezik migrimi për BE-në. Tani, kur Ju, jeni para marrjes së vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ne, ju bëjmë thirrje që të merrni vendimin PËR liberalizimin e vizave ndër të tjera për këto arësye:1. Qytetarët e Kosovës duhet të mos mbesin të vetmit, nga i gjithë rajoni, ndaj të cilëve aplikohet regjimi i vizave Shengen, përkundër qasjes sonë positive ndaj integrimit evropian. 2. Si shoqëri, të mos humbim shanse unike për transformim të bazuar në modele, duke mos pasur mundësi që të shkëmbejmë përvoja me qytetarët e shteteve anëtare të BE-së.3. Që të rinjët tanë të mos i bashkohen organizatave radikale e ekstremiste, për shkak të izolimit. Duke marrë parasyshë që Bashkimi Evropian do të mbajë zgjedhjet në vitin e ardhshëm, ne shpresojmë shumë që ky vendim të merret në Qershor të këtij viti, me qëllim që qytetarët- mbajtësit e pasaportave biometrike të Kosovës të gëzojnë regjimin pa viza për udhëtimet afatshkurtra në BE, qe nga fundi i këtij viti. Prandaj, u bëjmë thirrje shteteve anëtare të BE-së, që ta MIRATOJNË vendimin sa më parë që të jetë e mundur dhe të vendosin PËR liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Me respekt, ENGLISH VERSION:  To: European Commission, European Parliament and Council of European Union   Honorable Commissioners, Honorable Members of the European Parliament, Honorable Ministers of the Member States of the European Union,  We, the citizens of Kosovo, are the only ones from all over the Western Balkans that do not enjoy the right to freedom of movement within the European Union. It has been nearly a decade since our country has undergone reforms and fulfilling specific conditions arising from the liberalization process. Thousands of students, successful people of art, culture, sports, tourists, professors, etc. should be subject to the visa regime. Many families are unable to visit and recognize European cultural values, while teaching the children theoretically that Kosovo's perspective is in the European Union. This year, Kosovo children born in war have reached the age of 18. They will be mature, and most of them have never seen any single European Union country. These are the young people, who see European integration as the only perspective of their country. But, the picture of their European vision could only be shaped when they would actually experience the European Union countries. Our parents and grandparents have made self-sacrifice for freedom and democracy. Even their generation, in spite of all the suffering, sees European integration as the only undisputed prospect. Thus, this determination makes us the citizens of Kosovo, to be the most pro-European people of the entire region, even on the basis of international measurements. In Kosovo there is a perception that the EU has submitted special requests and has discriminated against us in terms of visa liberalization. We have gone through a political blockade for three consecutive years due to the issue of demarcation of the border with Montenegro, a criterion out of the liberalization process. This issue has polarized the political scene, divided the citizens, increased the citizens' insecurity and trust in the political scene of Kosovo and the authorities of Brussels. It is worth noting that despite the high sensitivity of this issue, Kosovo has approved the Demarcation Agreement specifically that it was a criterion for visa liberalization. We expect the European Commission's final assessment report on visa liberalization to be positive. We recognize that our country is undergoing through a difficult process of democratization, under which we as citizens are mostly suffering. But we strongly believe that with our commitment, with the help of the EU and all our international friends, our country in the future will function based on European values ​​and principles. We support the EU's intention to impose migration flow control and introduce mechanisms to suspend visa liberalization, as applicable to other states. While we consider that, Kosovo does not pose a migration risk for the EU. Now, when you are before making the decision on visa liberalization for the citizens of Kosovo, we urge you to take the decision on visa liberalization, among other things, for the following reasons: 1. Kosovo citizens should not remain the only ones from across the region to whom the Schengen visa regime applies, despite our positive approach to European integration. 2. As a society, we should not miss unique opportunities for model-based transformation, without having the opportunity to share experiences with citizens of EU member states. 3. That our young people do not join radical and extremist organizations because of their isolation. Bearing in mind that the European Union will hold the elections next year, we highly hope this decision will be taken in June this year, so that citizens of Kosovo holding biometric passports will have a visa-free regime for short-term travel to the EU by the end of this year.  Therefore, we call upon EU member states to APPROVE the decision as soon as possible and to decide on the visa liberalization for the citizens of Kosovo.  With high respect,

Jehona Lushaku
5,407 supporters
Closed
Petitioning European Union

نداء من قبل القادة الروحيين السوريين الكاثوليك ضد العقوبات

Italiano - Esperanto - English - Deutsch - Francais - Espanol - Vlaams نداء من قبل القادة الروحيين السوريين الكاثوليك ضد العقوبات   يكفي عقوبات على سورية والسوريين   في عام 2011 قام الاتحاد الأوربي بفرض العقوبات ضد سورية, حيث قدموه على الشكل التالي "عقوبات على شخصيات النظام", حيث فرضوا على سورية حظر نفطي, وجمدت كل أنواع الاستثمارات المالية ومنعت التبادل التجاري بكثير من المواد والمنتجات. هذا المقياس من العقوبات مازال مستمر حتى الآن, حتى ولو في عام 2013 تم إزالة الحظر النفطي, بطريقة لا يمكن تفسيرها, عن المناطق التابعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمجموعات الجهادية, والهدف من ذلك هو توفير مردود مالي لما يسموا "القوى الثورية والمعارضة". إن السنوات الخمس للحظر الاقتصادي على سورية قد ساهمت في تدمير المجتمع السوري حيث حكم عليها بالجوع, بالفقر, بالأوبئة, مما سمح بزيادة نشاط المليشيات المتطرفة والإرهابية الذين يستهدفون حتى أوروبا. أضف إلى ذلك 250 ألف شخص ماتوا و ستة ملايين نازح وأربعة ملايين لاجئ.        الوضع في سورية مأساوي. نقص في المواد الغذائية, بطالة عامة, صعوبة في العلاج الصحي, شح وتقنين في مياه الشرب, والكهرباء. وهكذا الحظر أثر أيضاً على السوريين المقيمين في الخارج قبل الحرب والذين كانوا يرسلون المال لذويهم وعائلاتهم التي بقيت حتى الآن في سورية, وأثر حتى على المنظمات الغير الحكومية التي تهتم بمشاريع الدعم, حيث أصبح من الصعب إرسال المال إلى العاملين لديهم في سورية. الشركات, ومراكز توليد الكهرباء, والصرف الصحي والمياه, وأقسام المستشفيات أصبحوا مجبرين على الإغلاق أو وقف العمل  بسبب عدم تمكنهم من الحصول على قطع الغيار أو الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل.  اليوم الشعب السوري يرى أن الحل المرئي (الواضح) لعائلاتهم هو الهروب من بلدهم. لكن, وحتى هذا الحل يواجه صعوبات ليست بقليلة وذلك بسبب الجدل الكبير داخل الاتحاد الأوروبي. لا يمكن أن يكون الهروب هو الحل الوحيد فقط الذي يقترحه المجتمع الدولي على هذه الناس التعساء. لذا نحن نؤيد كل المبادرات الإنسانية والسلمية الذي يقوم به المجتمع الدولي, وخصوصاً مفاوضات جنيف الصعبة, ومع هذا الانتظار وكلنا أمل ورجاء أن تفضي هذه المفاوضات إلى إجابة واضحة, بعد كل هذا العذاب المرير, نطلب أن تتوقف حالاً العقوبات التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية لكل سوري. إن انتظار السلام المنشود, لا يمكن فصله عن القلق الملموس تجاه أولئك اللذين يعانون اليوم بسبب الحصار الاقتصادي الذي ثقله يقع على كاهل الشعب بأكمله.         ليس هذا فقط: فالحديث الإنشائي والأخلاقي عن المهاجرين الذين يهربون من الحرب في سورية يظهر نفاق كبيراً, حيث أنه وفي ذات الوقت يستمر العمل على تجويع ومنع الرعاية الصحية وحرمان مياه الشرب والعمل وانعدام الأمان والكرامة الإنسانية لأولئك اللذين مازالوا في سورية.  لذا, نتوجه إلى برلماني ورؤساء بلديات ومحافظي كل الاتحاد الأوروبي, كي ما يتعرف المواطن الأوروبي (الذي يجهل تماماً) على إثم العقوبات المفروضة على سورية وتصبح في نهاية المطاف موضوع نقاش جاد واتخاذ قرار.   الموقعون: ·         غبطة البطريرك غريغوريوس ثالث لحام – بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق لطائفة الملكيين الكاثوليك     ·         غبطة البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان – بطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك ·         سيادة المطران جان جامبارت – رئيس أساقفة حلب للروم الملكيين الكاثوليك ·         سيادة المطران جاك بهنان هندو – رئيس أساقفة نصيبين والحسكة للسريان الكاثوليك ·         سيادة المطران جوزيف طوبجي – رئيس أساقفة حلب للموارنة ·         سيادة المطران بطرس مراياتي – مطران حلب للأرمن الكاثوليك    ·         سيادة المطران جورج أبو خازن – النائب الرسولي لطائفة اللاتين في سورية ·         سيادة المطران هيلاريون كبوشي – رئيس أساقفة القدس السابق للروم الملكيين الكاثوليك ·         الأب بيير باتسيتا بيتزاباللا – الحارس السابق للأراضي المقدسة ·         الأب مطانيوس حداد – اشمندريت الكنيسة الملكية الكاثوليكية وممثل البطريركية لدى الكرسي المقدس - روما ·         الأب جورج مصري -  ممثل كنيسة السريان الكاثوليك لدى الكرسي المقدس ·         الأب فراس لطفي – كاهن فرنسيسكاني ·         راهبات جمعية القديس يوسف في مستشفى "القديس لويس" بحلب ·         أخوية الراهبات الحبيسات في سورية (عزير) ·         راهبات جمعية المساعدة الدائمة – مركز الأولاد المشردين والأيتام في مرمريتا ·         الدكتور نبيل إنطاكي – طبيب في حلب, لدى الأخوية المريمية  http://www.bastasanzioniallasiria.org/      

Basta sanzioni alla Siria www.bastasanzioniallasiria.org
8,729 supporters
Closed
Petitioning United Nations, Amnesty International, Donald Trump, European Union, African Union

The Nigerian Army should Release Nnamdi Kanu the leader of IPOB

Mazi Nnamdi Kanu is the leader of the Indigenous People of Biafra (IPOB) and he's been leading this group with over 100million members who have been agitating for freedom for Biafrans and a peaceful secession from Nigeria for a sovereign state of Biafra.  Many IPOB members have been arrested, killed and shot by the Nigerian Army through her government under the command of President Muhammadu Buhari. The killing of innocent and unarmed Biafrans who have been calling for Referendum for a sovereign state of Biafra in Nigeria under the IPOB group have grown as the Nigerian army also continue to brutalize and kill them. On the 10th of September the Nigerian declared operation python dance II an exercise they used to carryout an attack at the home of the leader of the Indigenous People of Biafra (IPOB) Mazi Nnamdi Kanu. The Nigerian Army invaded his home on the 14th of September and killed over 30 innocent and unarmed Biafrans who was at his home at the time. After breaking into his home, they forced their way into his bedroom and they took him away. The Nigerian Army till this point have refused to provide the IPOB leader. That is why we the Indigenous People of Biafra  (IPOB) are filing this petition for the Nigerian Army to release Nnamdi Kanu the leader of the Indigenous People of Biafra (IPOB). Sadly, we don't know if he's still alive or dead.

Somto Okonkwo
3,561 supporters
Petitioning European Union, Churches in Europe

Refugee policy in Europe: When justice dies, people follow!

DE / EN For a Christian, human rights and solidarity-based refugee policy in Europe! As Christians and as citizens, we call on the governments of the EU not to further jeopardize the protection of refugees. We expect our churches in Europe to defend human dignity independent without political fence-sitting. War, oppression and injustice are central reasons for people to leave their homes. For states and societies, this need is a challenge. Yet many people in Europe see the problem in refugees and migrants themselves and call for a fortress Europe. Politics is increasingly following this logic. It is high time to change this and to clearly state the consequences of this development. Governments in Europe must not shirk their responsibilities by closing borders and turning away people in need. The European Union needs humanity and order in its refugee policy, not relentlessness and outsourcing. It is right to identify, through common border controls, who is entering Europe and to ensure a fair distribution of refugees. But it violates international law not to rescue people in distress at sea. It is violating international law to detain people in camps for months, to pay other states to shield Europe from refugees and to declare dangerous countries as safe countries of origin. This walls-up policy in Europe has been advancing for years and has undermined international and European refugee law. At the same time we know from history that when justice dies, people follow. This current refugee policy holds no good future. This policy not only threatens refugees, it also jeopardises our own humanity and dignity. The campaigns against those who work for refugees - in particular the civil rescue at sea - demonstrate: Morality is denounced and humanity is criminalized. We will not let this policy silence us. We will continue to stand up for humanity and bear witness in our time. Our churches and houses must remain places of refuge for all people seeking help, protection and hope. Not only because we as Christians are a community from different countries, but also because our faith challenges us: in Jesus Christ we recognize the needy, the refugee, the fellow human being. We urge the governments in the European Union: Find solutions and a language guided by humanity. Fight the causes of flight, not the refugees. Protect international law instead of undermining it by a walls-up policy. Choose a policy of humanity and solidarity so that Europe retains its dignity. We demand from church leaders in Europe: Stand up for refugees. Express yourself more courageously, clearly and unambiguously. Do not take politics into account, but only and exclusively the people in need. In this historic situation, stand up for refugee protection and humanity: Reject all political proposals that are not based on love and humanity. Visit the people seeking protection in their shelters. Talk to the helpers who resign out of desperation. Strengthen the institutions that work for refugees. “Give counsel; grant justice; make your shade like night at the height of noon; shelter the outcasts; do not reveal the fugitive!” (Isaiah 16:3) 

Beatrice von Weizsäcker, Sven Giegold & Ansgar Gilster
119,902 supporters