Decision Maker

European Union


Does European Union have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning India Government

Stop Culling of Stray Dogs in Kerala, India.

Dogs are strangled, poisoned and beaten to death every day in Kerala, India!!! It is the most literate state in India and is famous for tourism and welcoming people. There have been a few isolated incidents in the last 1 year, where 2 humans were attacked by strays and they died from wounds. But these incidents have led to mass culling and indiscriminate killing of all stray dogs in the most inhumane way and continues daily. See media links. It is heart wrenching! Dog corpses piled up by the road, paraded by politicians and used as an opportunity to appear on media. This petition is to urge the government to stop this brutal killing of dogs and set up a system which focuses on neutering and getting these animals a home. We care about the human casualties and agree that dangerous dogs need to be destroyed but killing every dog on the street is wrong and needs to stop. Help us get this petition to reach the Kerala government and international animal rights organisations. We need millions of signatures from folks who still has a heart! We want Kerala to be welcoming and famous for tourism, not for animal cruelty like it is today! https://www.facebook.com/FriendsofAnimalsKottayam/  Media Links http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-37687977 http://www.hindustantimes.com/india-news/political-party-workers-kill-stray-dogs-parade-the-carcasses-in-kerala/story-r3pc3OQzWdKSbFZg3usWLK.html http://timesofindia.indiatimes.com/india/Now-gold-coins-for-culling-stray-dogs-in-Kerala/articleshow/55140404.cms http://www.ndtv.com/kerala-news/another-24-dogs-killed-in-keralas-ernakulum-1469678

Animal Lovers of Kerala
16,462 supporters
Petitioning Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, United Nations Security Council, United States Congress, European Union, South Asian Association for Regional Cooperation, Arab league, African...

The war crimes and the killings of women and children must be stopped

Since January 2018, the Turkish government has attacked several parts of Afrin in Syria on the pretext of eradicating terrorism in the region. And by using weapons of mass destruction, chemical weapons bombard them, and these war crimes happen every day while peace and security advocates are silent. unfortunately, a large number of women, children and civilians, and patriotic militias are killed every day. And because of the war in the region, citizens are faced with a shortage of food, medical facilities and hospitals And the way to send humanitarian aid has been closed. According to Article  (24.23.11.38 and 99) of the United Nations Security Council, all member countries of this Organization are responsible for maintaining international peace and security and It is also responsible for resolving disputes or conditions that threaten peace in the world, and they must provide a ceasefire and peace for both sides. As well as under the International Convention for the Prohibition of Chemical Weapons, adopted on January 13, 1993 in Paris and New York, by representatives from 165 UN member states . And was implemented on April 29, 1997, and the Turkish government is also a party to the convention. Any production, storage and use of weapons of mass destruction and chemical weapons is strictly prohibited. So all of us  signatories, from the authorities of the global organizations, Demand  Humanitarian support for Women and Children in the city of Afrin and The Turkish government must also stop the war crimes, killing women and children

Soheil takht Turquoise
13,321 supporters
Petitioning T.C Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, United Nations, European Union, IIT, IHA , dha, aa, BBC, CNN International, Fox News, Washington Post, The New York Times, Reuters Word, Bill Gates, Nare...

AraKAN Ağlıyor

Arakanlı Müslümanlar vatanlarında giderek daha ağır yaşam koşullarına itilmekte, Eyalet başkenti Sittwe’ye sokulmamakta, işyerlerine gidememekte, camilerinde ibâdet edememekteler. Haziran ayında yaşananlardan sonraki en önemli şiddet olayları geçen Pazar günü özellikle Minbyar, Mrauk-U, Kyaukphyu ve Myebon kasabalarında patlak verdi. Bini aşkın evin yakıldığı, insanların kitleler hâlinde tehcire zorlanmakta ve binlerce insan öldürülmektedir. Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrenci Birliği Olarak çözüm önerilerimiz 1. Arakanlılara yapılan sistematik soykırıma biran önce son verilmesi. Yaşama hakkının kutsallığına sayğı duyulmalı. 2.Arakanlılar müslüman oldukları için verilmeyen vatandaşlıkları tekrar verilmeli insan onuruna yakışır bir şekilde muamele edilmeli. 3. İnsan hakları beyannemesinde ki ibadet, eğitim, ticaret ve seyhat özgürlüğüne sayğı gösterilip haklarının iadesi. 4. Arakanlıların maruz kaldığı sistematik katliam, zulüm'den dolayı iadei itibar yapılmalı. 5. Kendisine Nobel Barış ödülü verilen Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'den binlerce insanın katili ve faili olmasından ötürü nobel barış ödülünün kendisinden alınması. Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin AYDIN  

Türkiye İlahiyat Fakülteleri Öğrenci Birliği
5,616 supporters
Victory
Petitioning European Union

Peticion për BE-në për marrje të vendimit PËR liberalizim të vizave për Kosovën

PER: Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Unionit Evropian Të nderuar Komisionerë, Te nderuar deputetë të Parlamentit Evropian, Të nderuar Ministra të Shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Ne qytetarët e Kosovës, jemi të vetmit nga i gjithë  Ballkani Perëndimor që nuk e gëzojmë të drejtën e lirisë së lëvizjes brenda Bashkimit Evropian. Është përmbushur gati një dekadë, që kur vendi ynë i është nënshtruar reformave dhe plotësimit të kushteve specifike të dala nga procesi i liberalizimit. Mijëra studentë, personalitete të suksesshme të artit, kulturës, sportit, turistë, profesorë, etj. duhet t’i nënshtrohen regjimit të vizave, që kufizon qëndrimin në ditë specifike në BE. Familje të tëra nuk kanë mundësi të vizitojnë dhe njohin vlerat kulturore evropiane, ndërkohë që ua mësojnë teorikisht fëmijëve se perspektiva e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Këtë vit, i kanë mbushur 18 vjet, fëmijët e Kosovës që lindën në luftë. Ata do të maturohen, e shumica e tyre nuk kanë parë asnjë shtet të Bashkimit Evropian asnjëherë të vetme. Këta janë të rinjtë, që integrimin evropian e shohin të vetmen perspektivë të vendit të tyre. Por, fotografia e vizionit të tyre evropian do të mund të formësohej vetëm atëherë, kur ata do të përjetonin në të vërtetë BE-në. Prindërit dhe gjyshërit tanë kanë bërë sakrificë vetmohuese për liri dhe demokraci. Edhe gjenerata e tyre, përkundër të gjitha vuajtjeve e sheh integrimin evropian si perspektivën e vetme të pakontestueshme. Kështu, kjo vendosmëri na bën neve qyteterëve të Kosovës, të jemi populli më proevropian i gjithë rajonit edhe në bazë të matjeve ndërkombëtare. Në Kosovë ekziston përceptimi se BE-ja ka parashtruar kërkesa të veçanta dhe na ka diskriminuar sa i përket marrjes se liberalizimit të vizave. Ne, kemi kaluar nëpër një bllokadë politike për tri vite radhazi për shkak të çështjes se demarkimit të kufirit me Malin e Zi, kriter ky i dalë nga procesi i liberalizimit. Kjo çështje përveq që ka polarizuar skenën politike, ka ndarë edhe qytetarët, ka rritur pasigurinë dhe besimin e qytetarëve ndaj skenës politike kosovare dhe autoriteteve të Brukselit. Vlen të theksohet se përkundër ndjeshmërisë së lartë të kësaj çështjeje, Kosova ka miratuar Marëveshjen e Demarkacionit specifikisht se ka qenë kriter për liberalizimin e vizave. Ne presim që Raporti final vlerësues i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, të jetë pozitiv. Ne e pranojmë që vendi ynë është duke kaluar nëpër një proces të vështirë të demokratizimit, vështirësitë e të cilit po i vuajmë edhe ne si qytetarë. Por, ne besojmë fuqishëm që me angazhimin tonë, me ndihmën e BE-së dhe të gjithë miqëve tanë ndërkombëtar, vendi ynë do të funksionojë mbi vlera dhe principe evropiane. Ne mbështesim synimin e BE-së për të imponuar kontroll të rrjedhës së migracionit dhe për të futur mekanizmat për pezullimin e liberalizimit të vizave, ashtu sic është i aplikueshëm për shtetet e tjera. Ndërkohë që konsiderojmë se, Kosova nuk përbën një rrezik migrimi për BE-në. Tani, kur Ju, jeni para marrjes së vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ne, ju bëjmë thirrje që të merrni vendimin PËR liberalizimin e vizave ndër të tjera për këto arësye:1. Qytetarët e Kosovës duhet të mos mbesin të vetmit, nga i gjithë rajoni, ndaj të cilëve aplikohet regjimi i vizave Shengen, përkundër qasjes sonë positive ndaj integrimit evropian. 2. Si shoqëri, të mos humbim shanse unike për transformim të bazuar në modele, duke mos pasur mundësi që të shkëmbejmë përvoja me qytetarët e shteteve anëtare të BE-së.3. Që të rinjët tanë të mos i bashkohen organizatave radikale e ekstremiste, për shkak të izolimit. Duke marrë parasyshë që Bashkimi Evropian do të mbajë zgjedhjet në vitin e ardhshëm, ne shpresojmë shumë që ky vendim të merret në Qershor të këtij viti, me qëllim që qytetarët- mbajtësit e pasaportave biometrike të Kosovës të gëzojnë regjimin pa viza për udhëtimet afatshkurtra në BE, qe nga fundi i këtij viti. Prandaj, u bëjmë thirrje shteteve anëtare të BE-së, që ta MIRATOJNË vendimin sa më parë që të jetë e mundur dhe të vendosin PËR liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Me respekt, ENGLISH VERSION:  To: European Commission, European Parliament and Council of European Union   Honorable Commissioners, Honorable Members of the European Parliament, Honorable Ministers of the Member States of the European Union,  We, the citizens of Kosovo, are the only ones from all over the Western Balkans that do not enjoy the right to freedom of movement within the European Union. It has been nearly a decade since our country has undergone reforms and fulfilling specific conditions arising from the liberalization process. Thousands of students, successful people of art, culture, sports, tourists, professors, etc. should be subject to the visa regime. Many families are unable to visit and recognize European cultural values, while teaching the children theoretically that Kosovo's perspective is in the European Union. This year, Kosovo children born in war have reached the age of 18. They will be mature, and most of them have never seen any single European Union country. These are the young people, who see European integration as the only perspective of their country. But, the picture of their European vision could only be shaped when they would actually experience the European Union countries. Our parents and grandparents have made self-sacrifice for freedom and democracy. Even their generation, in spite of all the suffering, sees European integration as the only undisputed prospect. Thus, this determination makes us the citizens of Kosovo, to be the most pro-European people of the entire region, even on the basis of international measurements. In Kosovo there is a perception that the EU has submitted special requests and has discriminated against us in terms of visa liberalization. We have gone through a political blockade for three consecutive years due to the issue of demarcation of the border with Montenegro, a criterion out of the liberalization process. This issue has polarized the political scene, divided the citizens, increased the citizens' insecurity and trust in the political scene of Kosovo and the authorities of Brussels. It is worth noting that despite the high sensitivity of this issue, Kosovo has approved the Demarcation Agreement specifically that it was a criterion for visa liberalization. We expect the European Commission's final assessment report on visa liberalization to be positive. We recognize that our country is undergoing through a difficult process of democratization, under which we as citizens are mostly suffering. But we strongly believe that with our commitment, with the help of the EU and all our international friends, our country in the future will function based on European values ​​and principles. We support the EU's intention to impose migration flow control and introduce mechanisms to suspend visa liberalization, as applicable to other states. While we consider that, Kosovo does not pose a migration risk for the EU. Now, when you are before making the decision on visa liberalization for the citizens of Kosovo, we urge you to take the decision on visa liberalization, among other things, for the following reasons: 1. Kosovo citizens should not remain the only ones from across the region to whom the Schengen visa regime applies, despite our positive approach to European integration. 2. As a society, we should not miss unique opportunities for model-based transformation, without having the opportunity to share experiences with citizens of EU member states. 3. That our young people do not join radical and extremist organizations because of their isolation. Bearing in mind that the European Union will hold the elections next year, we highly hope this decision will be taken in June this year, so that citizens of Kosovo holding biometric passports will have a visa-free regime for short-term travel to the EU by the end of this year.  Therefore, we call upon EU member states to APPROVE the decision as soon as possible and to decide on the visa liberalization for the citizens of Kosovo.  With high respect,

Jehona Lushaku
5,409 supporters
Petitioning USAMRIID , Public Health Agency of Canada, European Union, The National Toxicology Program, U.S.Department of Agriculture, The Environmental Protection Agency, The Food and Drug Administration

REPLACE ANIMAL TESTING WITH NON-ANIMAL TESTING

If we open the statistics books of animal testing, we will be shocked about the high number of animals sacrificed for nothing. It is a truth that science can not make steps forward without testing and experimenting, but there are so many debates about the quality of animal testing for purpose of human benefits. Even the scientists claim that the research of animals is failing in 90% of human case studies. The logic says: 115 millions of animals are killed every year just for 10% of progress in science. That is not only morally unjust but that has about 450 alternatives and non-animal testing options, which wont cost taxpayers so much and which will offer more success when it comes to the area of homo sapiens problems. The top 10 animal testing countries in the world are the following:the USA, Japan, China, Australia, France, Canada, the UK, Germany, Taiwan and Brazil.

Sandra S.
5,100 supporters
Closed
Petitioning European Union

نداء من قبل القادة الروحيين السوريين الكاثوليك ضد العقوبات

Italiano - Esperanto - English - Deutsch - Francais - Espanol - Vlaams نداء من قبل القادة الروحيين السوريين الكاثوليك ضد العقوبات   يكفي عقوبات على سورية والسوريين   في عام 2011 قام الاتحاد الأوربي بفرض العقوبات ضد سورية, حيث قدموه على الشكل التالي "عقوبات على شخصيات النظام", حيث فرضوا على سورية حظر نفطي, وجمدت كل أنواع الاستثمارات المالية ومنعت التبادل التجاري بكثير من المواد والمنتجات. هذا المقياس من العقوبات مازال مستمر حتى الآن, حتى ولو في عام 2013 تم إزالة الحظر النفطي, بطريقة لا يمكن تفسيرها, عن المناطق التابعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمجموعات الجهادية, والهدف من ذلك هو توفير مردود مالي لما يسموا "القوى الثورية والمعارضة". إن السنوات الخمس للحظر الاقتصادي على سورية قد ساهمت في تدمير المجتمع السوري حيث حكم عليها بالجوع, بالفقر, بالأوبئة, مما سمح بزيادة نشاط المليشيات المتطرفة والإرهابية الذين يستهدفون حتى أوروبا. أضف إلى ذلك 250 ألف شخص ماتوا و ستة ملايين نازح وأربعة ملايين لاجئ.        الوضع في سورية مأساوي. نقص في المواد الغذائية, بطالة عامة, صعوبة في العلاج الصحي, شح وتقنين في مياه الشرب, والكهرباء. وهكذا الحظر أثر أيضاً على السوريين المقيمين في الخارج قبل الحرب والذين كانوا يرسلون المال لذويهم وعائلاتهم التي بقيت حتى الآن في سورية, وأثر حتى على المنظمات الغير الحكومية التي تهتم بمشاريع الدعم, حيث أصبح من الصعب إرسال المال إلى العاملين لديهم في سورية. الشركات, ومراكز توليد الكهرباء, والصرف الصحي والمياه, وأقسام المستشفيات أصبحوا مجبرين على الإغلاق أو وقف العمل  بسبب عدم تمكنهم من الحصول على قطع الغيار أو الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل.  اليوم الشعب السوري يرى أن الحل المرئي (الواضح) لعائلاتهم هو الهروب من بلدهم. لكن, وحتى هذا الحل يواجه صعوبات ليست بقليلة وذلك بسبب الجدل الكبير داخل الاتحاد الأوروبي. لا يمكن أن يكون الهروب هو الحل الوحيد فقط الذي يقترحه المجتمع الدولي على هذه الناس التعساء. لذا نحن نؤيد كل المبادرات الإنسانية والسلمية الذي يقوم به المجتمع الدولي, وخصوصاً مفاوضات جنيف الصعبة, ومع هذا الانتظار وكلنا أمل ورجاء أن تفضي هذه المفاوضات إلى إجابة واضحة, بعد كل هذا العذاب المرير, نطلب أن تتوقف حالاً العقوبات التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية لكل سوري. إن انتظار السلام المنشود, لا يمكن فصله عن القلق الملموس تجاه أولئك اللذين يعانون اليوم بسبب الحصار الاقتصادي الذي ثقله يقع على كاهل الشعب بأكمله.         ليس هذا فقط: فالحديث الإنشائي والأخلاقي عن المهاجرين الذين يهربون من الحرب في سورية يظهر نفاق كبيراً, حيث أنه وفي ذات الوقت يستمر العمل على تجويع ومنع الرعاية الصحية وحرمان مياه الشرب والعمل وانعدام الأمان والكرامة الإنسانية لأولئك اللذين مازالوا في سورية.  لذا, نتوجه إلى برلماني ورؤساء بلديات ومحافظي كل الاتحاد الأوروبي, كي ما يتعرف المواطن الأوروبي (الذي يجهل تماماً) على إثم العقوبات المفروضة على سورية وتصبح في نهاية المطاف موضوع نقاش جاد واتخاذ قرار.   الموقعون: ·         غبطة البطريرك غريغوريوس ثالث لحام – بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق لطائفة الملكيين الكاثوليك     ·         غبطة البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان – بطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك ·         سيادة المطران جان جامبارت – رئيس أساقفة حلب للروم الملكيين الكاثوليك ·         سيادة المطران جاك بهنان هندو – رئيس أساقفة نصيبين والحسكة للسريان الكاثوليك ·         سيادة المطران جوزيف طوبجي – رئيس أساقفة حلب للموارنة ·         سيادة المطران بطرس مراياتي – مطران حلب للأرمن الكاثوليك    ·         سيادة المطران جورج أبو خازن – النائب الرسولي لطائفة اللاتين في سورية ·         سيادة المطران هيلاريون كبوشي – رئيس أساقفة القدس السابق للروم الملكيين الكاثوليك ·         الأب بيير باتسيتا بيتزاباللا – الحارس السابق للأراضي المقدسة ·         الأب مطانيوس حداد – اشمندريت الكنيسة الملكية الكاثوليكية وممثل البطريركية لدى الكرسي المقدس - روما ·         الأب جورج مصري -  ممثل كنيسة السريان الكاثوليك لدى الكرسي المقدس ·         الأب فراس لطفي – كاهن فرنسيسكاني ·         راهبات جمعية القديس يوسف في مستشفى "القديس لويس" بحلب ·         أخوية الراهبات الحبيسات في سورية (عزير) ·         راهبات جمعية المساعدة الدائمة – مركز الأولاد المشردين والأيتام في مرمريتا ·         الدكتور نبيل إنطاكي – طبيب في حلب, لدى الأخوية المريمية  http://www.bastasanzioniallasiria.org/      

Basta sanzioni alla Siria www.bastasanzioniallasiria.org
8,773 supporters
Petitioning United Nations, Amnesty International, Donald Trump, European Union, African Union

The Nigerian Army should Release Nnamdi Kanu the leader of IPOB

Mazi Nnamdi Kanu is the leader of the Indigenous People of Biafra (IPOB) and he's been leading this group with over 100million members who have been agitating for freedom for Biafrans and a peaceful secession from Nigeria for a sovereign state of Biafra.  Many IPOB members have been arrested, killed and shot by the Nigerian Army through her government under the command of President Muhammadu Buhari. The killing of innocent and unarmed Biafrans who have been calling for Referendum for a sovereign state of Biafra in Nigeria under the IPOB group have grown as the Nigerian army also continue to brutalize and kill them. On the 10th of September the Nigerian declared operation python dance II an exercise they used to carryout an attack at the home of the leader of the Indigenous People of Biafra (IPOB) Mazi Nnamdi Kanu. The Nigerian Army invaded his home on the 14th of September and killed over 30 innocent and unarmed Biafrans who was at his home at the time. After breaking into his home, they forced their way into his bedroom and they took him away. The Nigerian Army till this point have refused to provide the IPOB leader. That is why we the Indigenous People of Biafra  (IPOB) are filing this petition for the Nigerian Army to release Nnamdi Kanu the leader of the Indigenous People of Biafra (IPOB). Sadly, we don't know if he's still alive or dead.

Somto Okonkwo
3,545 supporters
Closed
Petitioning Parlamento europeo, Donald Tusk, European Parliament, European Union, Unione Europea, EUROPARLAMENTO, Martin Schulz, Parlamentarium , Commissione Europea, European Commission

Latin as one of Official Languages of the European Union - Latino come una delle lingue UE

Latin should be recognized as one of the official languages of the European Union. As we know, Latin was the language spoken by the Ancient Romans, whose Empire covered most of the actual European countries. Furthermore, during the Middle Ages, Latin was the most widely spoken language in Europe, including countries never actually conquered by the Romans (Ireland, Poland, Sweden, Denmark, Norway...) and it is still (nowadays) the official language of the Christian Church. Most European languages find their roots in the Latin language or were heavily influenced by it, directly (which is why we call them "Romance Languages") or indirectly (like English or German, for example). For all of these and many other reasons, we ask that the European Parliament recognizes Latin as one of the official languages of the European Union. We also ask the Latin translation of any Official European Communications. ...because Latin was the language of the "European Community" for centuries before it even was conceived with such name, and therefore deserves to be revived. Together, we can make Latin live again as a spoken language, and restore it to its rightful place as a widely spread and appreciated, historically and culturally suitable common language. Chiediamo che il Latino sia riconosciuto come una delle lingue ufficiali della Unione Europea. Il latino era la lingua dell'Impero Romano, che come è noto, ha conquistato molti paesi che oggi fanno parte dell'UE. Inoltre, durante il Medioevo, il Latino fu la lingua più parlata d'Europa, e con la Riforma Carolingia di Carlo Magno, divenne la lingua politica e culturale del continente, fino ad essere parlato anche in paesi mai conquistati dai Romani, quali l'Irlanda, la Polonia e i Paesi Scandinavi. Il latino è inoltre la lingua ufficiale, ancora oggi, della Chiesa cattolica. La maggior parte delle lingue moderne derivano dal latino (ed è per questo che le chiamiamo "Lingue romanze" o "neolatine") o sono comunque state influenzate dalla lingua latina (come ad esempio l'inglese e il tedesco). Ed è per questi e ad altri motivi che noi chiediamo che il Parlamento Europeo riconosca il latino assieme alle altre 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea, e che le comunicazioni ufficiali del Parlamento Europeo vengano tradotti anche in latino! Perchè il latino è stata la prima lingua d'Europa, e insieme possiamo restituire a questa lingua il fascino e lo splendore che le spetta!      

Michele Porcaro
1,599 supporters
Closed
Petitioning Parlamento europeo, Donald Tusk, European Parliament, European Union, Unione Europea, EUROPARLAMENTO, Martin Schulz, Parlamentarium , Commissione Europea, European Commission

Latin as one of Official Languages of the European Union - Latino come una delle lingue UE

Latin should be recognized as one of the official languages of the European Union. As we know, Latin was the language spoken by the Ancient Romans, whose Empire covered most of the actual European countries. Furthermore, during the Middle Ages, Latin was the most widely spoken language in Europe, including countries never actually conquered by the Romans (Ireland, Poland, Sweden, Denmark, Norway...) and it is still (nowadays) the official language of the Christian Church. Most European languages find their roots in the Latin language or were heavily influenced by it, directly (which is why we call them "Romance Languages") or indirectly (like English or German, for example). For all of these and many other reasons, we ask that the European Parliament recognizes Latin as one of the official languages of the European Union. We also ask the Latin translation of any Official European Communications. ...because Latin was the language of the "European Community" for centuries before it even was conceived with such name, and therefore deserves to be revived. Together, we can make Latin live again as a spoken language, and restore it to its rightful place as a widely spread and appreciated, historically and culturally suitable common language. Chiediamo che il Latino sia riconosciuto come una delle lingue ufficiali della Unione Europea. Il latino era la lingua dell'Impero Romano, che come è noto, ha conquistato molti paesi che oggi fanno parte dell'UE. Inoltre, durante il Medioevo, il Latino fu la lingua più parlata d'Europa, e con la Riforma Carolingia di Carlo Magno, divenne la lingua politica e culturale del continente, fino ad essere parlato anche in paesi mai conquistati dai Romani, quali l'Irlanda, la Polonia e i Paesi Scandinavi. Il latino è inoltre la lingua ufficiale, ancora oggi, della Chiesa cattolica. La maggior parte delle lingue moderne derivano dal latino (ed è per questo che le chiamiamo "Lingue romanze" o "neolatine") o sono comunque state influenzate dalla lingua latina (come ad esempio l'inglese e il tedesco). Ed è per questi e ad altri motivi che noi chiediamo che il Parlamento Europeo riconosca il latino assieme alle altre 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea, e che le comunicazioni ufficiali del Parlamento Europeo vengano tradotti anche in latino! Perchè il latino è stata la prima lingua d'Europa, e insieme possiamo restituire a questa lingua il fascino e lo splendore che le spetta!      

Michele Porcaro
1,599 supporters
Petitioning United Nations, Amnesty International, European Union, ECOWAS, AFRICA UNION, British pm, President of the United States, Donald Trump

Nigerian Government Release: Benjamin Mmadubugwu, David. N, Chidiebere. O & Bright C.

Many Biafra activists are still illicitly incarcerated by the Nigerian government, most of which were arrested many years ago with unfounded allegations leveled against them. The Nigerian government and her judiciary have continued to play politics with these activists. Biafran activists such as Benjamin Mmadubugwu, David Nwawusi, Chidiebere Onwudiwe and Bright Chimezie. Recall that Benjamin Mmadubugwu, David Nwawusi and Chidiebere Onwudiwe were charged with the unfounded and Bogus treasonable felony alongside Mazi Nnamdi Kanu the leader of the Indigenous People Of Biafra ( IPOB). Many courts of competent jurisdiction have ordered for the release of each of these Biafra activists on different occasions, but the Nigerian government flouted those orders with impunity. However, in April Mazi Nnamdi Kanu was granted conditional bail by the Nigerian high court presided over by Justice Binta Nyako under health ground after many court orders was flouted by the Nigerian government. Yet, other Biafra activists are still being tortured and mistreated. They are undergoing all sort of inhumane and degrading treatment in the hands of Nigerian prison authority in Kuje prison, Abuja. It is on public knowledge that Benjamin Mmadubugwu who was arrested in the mid 2015 in his home town at Ubuluisiuzo in Ihiala local government area of Anambra state. Mr Benjamin Mmadubugwu has been critically ill for a long time now in Kuje prison with little or no medical attention. His legal counsel has tried everything possible to making sure that a bail is being granted to him at least to go for good medical checkups but all the efforts failed. Now that his health has deteriorated so badly and his personal doctors are being disallowed to attend to his urgent need of medical treatments, his life can not be garranteed anymore if something is not done. During his arrest and subsequent illegal incarceration, Benjamin Mmadubugwu's property was confiscated and they are still being held by the Nigerian DSS ( Department of Secret Service). Those property that was confiscated includes Toyota Camry car popularly known in Nigeria as Spider face, 2 Mercedes Benz Jeep 4Matic GL450, 3 CCTV decoder was all confiscated by the DSS but were not used as exhibits before the court. While those confiscated and are being used as exhibits includes, 2 iPad phones, 5 Laptops. Benjamin Mmadubugwu's health condition needs urgent medical attention, otherwise he might loss his life. There is need for awareness on this issue as any waste of time might lead to a sad event.

Somto Okonkwo
1,058 supporters