Krev minstepris for dyr på Finn.no / Demand minimum price for animals at Finn.no

Petition Closed

Krev minstepris for dyr på Finn.no / Demand minimum price for animals at Finn.no

This petition had 1,669 supporters
Kattens Fremtid Norge started this petition to www.finn.no

Hva vil vi?
Krev at Finn.no setter en minstepris på salg av dyr gjennom sin nettside.


Hva er problemet?
I Norge er det antatt å finnes nærmere 100 000 hjemløse katter og mørketallene er store. De fleste bor ute, andre har fått husrom hos frivillige som har liten kapasitet. Sjansen for at disse hjemløse får seg et hjem er liten.

Årsaken til den enorme mengden med hjemløse katter er mangelen på kastrering. Katter kan få opptil 2 kull i året, med 3-12 kattunger pr. kull. Ettersom at katten ofte ferdes fritt, uten tilsyn, er det svært vanskelig å kontrollere parring. Dette fører årlig til en overflod av kattunger. Å gå til anskaffelse av huskatt er en lett affære i dagens samfunn. “Gratis-stempelet” katten har fått, er en konsekvens av overpopulasjon.


Hvordan skal vi løse problemet?
Vi vil snu på denne uheldige trenden, ettersom både katten selv, norsk fauna og mennesker lider. En katt har en egenverdi som Norge må lære seg å verdsette igjen. Vi vil derfor rette søkelyset mot landets største nettsted for kjøp og salg, og gjøre dem til et forbilde og verktøy for å øke kattens status. Noe som vil være til fordel for andre typer kjæledyr også.

Finn.no er Norges mest populære nettside for kjøpt og salg, og mange tusen dyr bytter hjem hvert år. Mange av disse byttehandlene blir dessverre gjort gratis og på impuls. Vi krever derfor at Finn.no følger i Blocket.se sine fotspor og innfører restriksjoner på salg av dyr. Minstepris, minstealder og bedre informasjon på hva dyret krever og har fått utført,(kastrering, ID-merking, vaksiner, aktivitet, mat etc) må til for å sikre dyreeiere som er bedre forberedt, og redusere antallet hjemløse. Finn.no er et selskap med katt som maskott, men de har likevel gitt uttrykk for å ikke ønske å gjøre endringer på nettsiden sin, som vil være til gode for katten, og andre kjæledyr. Om mange stiller seg sammen og krever en endring, vil det tilslutt bli vanskelig for Finn.no å motstå.


Vårt håp er at det skal bli vanskeligere å få tak i et gratis dyr. Vi vil at terskelen skal bli høyere, for å hindre uegnede dyreeiere. Denne endringen vil kunne være et skritt i riktig retning for å fremme dyrevelferden i samfunnet vårt. En endring som vil kunne gjøre mennesker mer bevisst og derfor minske antallet hjemløse dyr, ved å gjøre det å eie en katt, og hvilket som helst annet dyr, til det kostnadsfylte privilegiet det egentlig skal være.


Det vil parallelt med denne underskriftskampanjen, vil det bli sendt ut en egen underskriftskampanje til de store dyrevernorganisasjonene i Norge. Begge underskriftskampanjene vil bli sendt videre til Finn.no i håp om forandring.

 

Visste du at?
I Sverige har denne regelen vært tatt i bruk siden 2014. Netthandelsiden Blocket.se, som tilsvarer norske Finn.no kontaktet dyrebeskyttelsen i Sverige (djurskyddet.se) for et samarbeid for å gjøre det til et krav at  dyr ikke kan gies bort gratis. De innførte derfor minstepris på blandt annet 500kr for katt, 1000kr for hund, samt krav om minimumsalder for dyret som skal selges. I et telefonintervju (01.02.2016) bekreftes det av kundesikkerhetssjef Thomas Bäcker, at ordningen har vært svært positive både for Blocket.se, folket og for dyrene.

_____________________________________________

 

What do we want?

Demand Finn.no to set a minimum price on the sale of animals through their website.


Why do we want it?

In Norway there are believed to exist more than 100 000 homeless cats and the unknown numbers are large. Most cats are homeless, others have been given shelter by volunteer organisations.. The chance that these cats will find a home is small.

The reason for the huge amount of homeless cats is the lack of castration. Cats can have 2 litters of kittens a year, with 3-12 kittens each time. As cats often roam freely, without human supervision, it is very difficult to control the excessive mating. This leads  to an abundance of kittens each year. To get a hold of a domestic cat is an easy affair in today's society. Cat’s are viewed as free of charge, and this is a consequence of the overpopulation problem.


How do we solve the problem?

We will try to turn this unfortunate trend, since the cat itself, the Norwegian nature and people suffer from this. A cat has an intrinsic value that Norway needs to appreciate again. We will therefore put the spotlight on the country's largest website for purchase and sale, and make them a role model to increase the cat's status.


Finn.no is Norway's most popular website for purchase and sale, and the site where owners find new homes to  thousands of animals each year. For the most part these transactions are free and on impulse. We therefore demand that Finn.no follows Blocket.se’s footsteps and introduce restrictions on the sale of animals. Minimum cost, minimum age of the animal and better information on what the animal requires and have undergone (castration, chipping, vaccination, activity, food etc) is needed to ensure better prepared animal owners, and reduce the number of homeless animals.

Finn.no uses a cat as a mascot, but they have nevertheless expressed that the do not want to make changes on their website, for the benefit of the animals. If enough people participate in this petition, it will eventually become difficult for Finn.no to resist these changes.


Our hope is that it will become more difficult to get a free animal. We want the threshold to be higher, to prevent unsuitable animal owners. This change could be a step in the right direction to promote animal welfare in our society. A change that would make people more aware and therefore reduce the number of homeless animals, by making ownership of an animal the cost-filled privilege it really should be.


Parallel to this petition, it will be issued a separate petition to the larger animal welfare organizations in Norway. Both petitions will be forwarded to Finn.no in hope for a change.

 

Did you know?

In Sweden Blocket.se, the swedish version of Norwegian Finn.no, contacted the animal welfare league in Sweden (djurskyddet.se) for a collaborative effort to make it a requirement that animals can not be given away for free. They therefore introduced minimum price for pets, 500kr for cats 1000kr for dogs, as well as requirements for minimum age for the animal to be sold. In a telephone interview (01.02.2016), it is confirmed by Head of Customer Safety, Thomas Bäcker, that this new arrangement has been very positive both for Blocket.se, the people and for the animals.

Petition Closed

This petition had 1,669 supporters

Share this petition