Petición cerrada

Volem IB3 en Mallorquí, Menorquí i Eivissenc!

Esta petición ha conseguido 5.606 firmas


Volem IB3 en Mallorquí, Menorquí i Eivissenc!

Sa direcció d’IB3 ha decidit tornar es control des model lingüístic de sa televisió autonòmica a s’Universitat de ses Illes Balears. No creim anar gens errats de comptes si afirmam que això no vol dir altra cosa que fer anques enrera a sa tasca de dignificació des mallorquí, menorquí i eivissenc que s’havia duit a terme durant es darrer any i mig a IB3. Creim que, en aquest darrer any i mig, sa tasca de dignificació de ses modalitats insulars ha servit per demostrar a s’opinió pública quatre coses:

  1. que ses nostres formes de xerrar seculars són aptes per ser utilisades a qualsevol registre formal i sobretot a un àmbit com es balear, al qual se dirigeix, recordem, sa nostra televisió pública autonòmica;
  2. que ses nostres modalitats no són en absolut inferiors a s’estàndar de base principatina;
  3. que confondre lo dialectal amb lo col·loquial és una fal·làcia;
  4. que un estàndar balear no és sinònim d’incorrecció, al contrari: pot ser ben normatiu.

Sabem, per afegitó, que triar un model lingüístic per un determinat medi audiovisual com IB3 no és una decisió “científica” sinó política. A València, des des primer moment, Canal 9 va optar per un estàndar regional distint des que se feia servir a Catalunya. I a Catalunya mateix, a mitjan dets anys vuitanta, se va optar a TV3, C33  o Catalunya Ràdio per un model estàndar molt més centrat en es parlants de Barcelona i comarques centrals des Principat que eren, en definitiva, a qui anaven dirigits aquesta nova fornada de medis audiovisuals catalans.

Aquí a Balears, en canvi, de llavors ençà hem acceptat acríticament s’estàndard –localista i adesiara acastellanat– que mos venia directament de Barcelona, sense qüestionar sa validesa d’aquest estàndar de base barcelonina amb què no mos sentim identificats ni reconeguts es balears

No creim que sigui demanar massa exigir an es nostros polítics que facin lo mateix que abans han fet valencians i catalans: adaptar es seu estàndar regional a sa llengua viva des carrer. Creim que és un error fer anques enrera en sa defensa d’un model de llengua que ha tengut com a principal referència ses Illes Balears. Només si es parlant s’identifica amb s’estàndar i s’hi sent reconegut, sa llengua no se perdrà. As cap de trenta anys de normalisació lingüística mal entesa, que ha causat sa deserció lingüística de molts de balears, no creim que sa solució sigui tornar a ses mateixes polítiques lingüístiques i an es mateixos mapes mentals –més polítics que lingüístics, realment– que han provocat aquest divorci entre es parlants i es món oficial.

Per això, demanam a sa direcció d’IB3 i a totes ses forces parlamentàries que, no només mantenguin es model balear des darrer any i mig a ses seccions de deports i temps dets informatius, sinó que eixamplin es seu ús a la resta de seccions informatives, com també a la resta de programes més formals, com són documentals i reportatges informatius.

Volem IB3 en mallorquí, menorquí i eivissenc. Per això, te demanam que firmis aquesta petició >>Hoy: Joan D. cuenta con tu ayuda

Joan D. Pons Torres necesita tu ayuda con esta petición «Volem IB3 en Mallorquí, Menorquí i Eivissenc!». Únete a Joan D. y 5.605 personas que ya han firmado.