Petition for Full Marriage Equality in The Netherlands

Petition for Full Marriage Equality in The Netherlands

0 have signed. Let’s get to 200!

Richard Chu
Richard Chu signed this petition

Adult consensual incest (ACI) is not illegal in the Netherlands but because CIAO people (Consensual Adult Incest Oriented) people living there are prevented from marrying legally, they are not entitled to the same advantages, privileges and benefits that legally married people have and so, in addition to other social stigma CIAO people face legal discrimination in the Netherlands, which in other respects is a very progressive country.. Deprived of equal rights under the law, such as the human right to marriage and a family, and thus discriminated against, by the state, CIAO people are objectively and subjectively the subjects of state-based incestophobia, in other words - institutionalized bigotry and hatred.

If they were being treated as equal human beings, there would be no laws against them marrying.

At present CIAO people and their children may be subjected to abuse and stigmatized merely because they are being treated differently by the laws of the state. This, like state-sanctioned homophobic abuse in the past is not acceptable in a modern secular state. Full Marriage Equality in the Netherlands, if introduced would ensure that 'everyone in the Netherlands has the right to share love, sex, residence, and marriage with any and all consenting adult(s) of their choice, regardless of birth or sexual orientation.' The law needs to be changed to allow CIAO people to marry.

Just as 'Lawrence' means that adult consensual incest must be decriminalized in the United States (Bergelson p 53 Crim Law and Philo (2013) 7:43-59), in those states where it is illegal, so, ipso facto CIAO marriage must be legalized in states where ACI is legal, such as the Netherlands.

According to the 'CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, Article 9 

 ‘'Right to marry and right to found a family' Everyone has the right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights.’

Obviously the words 'in accordance with the national laws governing the exercise of these rights’ have been added to allow member states to discriminate against people, making the charter somewhat of a sham. These words thus need to be ignored by right acting states, and the article amended at some time to read "The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in the EU."  There is no sense in having a 'Charter of Fundamental Rights if the those rights don't apply to everyone equally. The various EU member states should not have any right to interfere in a citizens' equal rights to freedom and equality nor to discriminate against any member of any minority group because of his or her sexual orientation. CIAO people are consenting adults who have an incestuous orientation, just as homosexuals have a gay orientation. Laws depriving CIAO people of  the right to  marry are tantamount to a human rights abuse.

Thus I hereby humbly petition the Parliament of the Netherlands to reforming the relevant laws (by decree if necessary) passing legislation making it possible for CIAO people to marry and make progress towards Full Marriage Equality (FME) in the Netherlands, the EU and the world.

(Note: FME also needs to incorporate the rights of polyamorous people to marriage - something which is legal in most of the Muslim world, and was legal in most of recorded Jewish and Chinese history. Such marriages are legal in Australia if they have been legally entered into elsewhere, in places such as in Indonesia, a former Dutch colony, and the largest Muslim country in the world. Thus there is no rational reason to forbid polyamorous marriage for one's own citizens in a, multi-cultural society, especially when such relationships are increasingly common in de-facto form  in reality.

 

This petition will be delivered to:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. Hoofd stafdienst Communicatie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

 

Volwassen consensuele incest (ACI) is niet illegaal in Nederland, maar omdat CIAO mensen (Consensual volwassen Incest Oriented) mensen die er wonen zijn verhinderd wettelijk trouwen, zijn ze geen recht op dezelfde voordelen, privileges en voordelen die wettelijk getrouwde mensen hebben en dus , in aanvulling op andere sociale stigma CIAO mensen worden geconfronteerd wettelijke discriminatie in Nederland, die in andere opzichten is een zeer vooruitstrevend land .. Beroofd van gelijke rechten onder de wet, zoals het recht van de mens om het huwelijk en een gezin, en dus gediscrimineerd , door de staat, CIAO mensen objectief en subjectief de onderwerpen van state-based incestophobia, met andere woorden - geïnstitutionaliseerde onverdraagzaamheid en haat.

Als ze als gelijkwaardige mensen werden behandeld, zou er geen wetten tegen hen te trouwen.

Op dit moment CIAO mensen en hun kinderen kan worden onderworpen aan misbruik en gestigmatiseerd enkel en alleen omdat ze worden anders behandeld door de wetten van de staat. Dit, net als de staat gesanctioneerde homofoob geweld in het verleden zit niet in een moderne seculiere staat aanvaardbaar. Volledige Gelijkheid van het huwelijk in Nederland, indien geïntroduceerd zou ervoor zorgen dat 'iedereen in Nederland heeft recht op liefde, geslacht, woonplaats, en het huwelijk met enige en alle instemmende volwassenen (s) van hun keuze te delen, ongeacht geboorte of seksuele geaardheid. ' De wet moet worden veranderd om CIAO mensen te trouwen.

Net als 'Lawrence' betekent dat volwassen consensuele incest moeten worden gelegaliseerd in de Verenigde Staten (Bergelson p 53 Crim Law and Philo (2013) 7: 43-59), in die landen waar het illegaal is, dus, moeten ipso facto CIAO huwelijk worden gelegaliseerd in staten waar ACI legaal is, zoals Nederland.

Volgens het 'Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 9,

'' Recht te huwen en recht een gezin te stichten "Een ieder heeft het recht te huwen en het recht een gezin te stichten wordt volgens de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten worden gewaarborgd."

Uiteraard worden de woorden "in overeenstemming met de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten 'zijn toegevoegd om de lidstaten te discrimineren personen, waardoor het handvest enigszins van een schijnvertoning. Deze woorden moeten dus worden genegeerd door met de rechter handelen staten, en het artikel gewijzigd op een gegeven moment om te lezen "Het recht om te trouwen en het recht op een gezin worden in de EU worden gegarandeerd." Er is geen zin in het hebben van een "Handvest van de grondrechten als de deze rechten niet eveneens van toepassing op iedereen. De verschillende EU-lidstaten moeten alle recht zich te mengen in gelijke rechten van een burger op vrijheid en gelijkheid, noch om te discrimineren tegen een lid van een minderheidsgroep vanwege zijn of haar seksuele geaardheid niet. CIAO mensen instemmende volwassenen die een incestueuze oriëntatie, net als homoseksuelen een homoseksuele geaardheid. Wetten ontnemen CIAO mensen van het recht om te trouwen zijn neer op een schendingen van de mensenrechten.

Dus ik hierbij nederig verzoekschrift het parlement van Nederland om de hervorming van de desbetreffende wetgeving (bij decreet indien nodig) passeren wetgeving die het mogelijk maken voor Ciao mensen om te trouwen en vooruitgang te boeken in de richting van volledige Gelijkheid van het huwelijk (FME) in Nederland, de EU en de wereld .

(Let op: FME moet ook de rechten van polyamoreuze mensen op te nemen om het huwelijk - iets wat legaal is in het grootste deel van de islamitische wereld, en was legaal in de meeste van de geregistreerde joodse en Chinese geschiedenis Dergelijke huwelijken zijn legaal in Australië als ze legaal zijn geweest. in plaatsen zoals in Indonesië, een voormalige Nederlandse kolonie, en het grootste islamitische land ter wereld naar elders ingevoerd. er is dus geen rationele reden om polyamoreuze huwelijk te verbieden voor eigen burgers in een multi-culturele samenleving, in het bijzonder wanneer dergelijke relaties steeds vaker in de-facto vorm werkelijkheid.

 

Deze petitie zal worden geleverd aan:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. Hoofd stafdienst Communicatie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal M