Yaban ve Dağ Keçisi Avlattırılması İçin Açılan İhale Durdurulsun Hayvanlar Katledilmesin !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.

15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Tunceli ilinde dağ keçilerinin avlanması için bir ihale açılmış durumda. Hayvanların insanlar tarafından avlanması, bunun için ihale açılması ne kadar doğrudur ? Ne kadar vicdanidir ? İnsanlara kendileri dışındaki canlıları avlayabileceğini üstelik bunun için başka insanlara ihale yoluyla izin verebileceğini düşündüren nedir ? Bunu kesinlikle korkutucu buluyorum. Bu asla açıklanamaz, izahı olamaz bir durumdur.

 Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen: “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre ilimiz coğrafyasında bulunan çengel boynuzlu dağkeçileri ve Bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan (fauna) türleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de görülen çengel boynuzlu dağkeçileri koruma altına alınmıştır. Ancak İl Valilik Av Komisyonu’nda, korunması gereken tür olarak bilinmesine rağmen, altına imza atılmış bulunan uluslararası sözleşmeye aykırı davranılarak yasal çerçevede bu türün avlanması için kota belirlemiştir. Böylece Bern Sözleşmesi de çiğnenmektedir.”

Bu canlılar ülkemizin bir parçası, doğanın bir parçası, ülkemizin güzelliği. Yurt dışından bile bu hayvanları katletmek için “turist” adı altında insanlar geldi bu ülkemiz için sizce de çok üzücü bir durum değil midir ? Ülkemizin değerlerini neden insanların yok etmesine para karşılığı izin veriyoruz ?

Lafı daha da uzatmadan ihale maddelerini kopyala yapıştır ile alt satıra ekliyorum detaylı bilgi isteyenler internete bakabilir 10 maddeden çok uzun olmaması için ilk 5 maddeyi ekliyorum. Tek görsel ekleyebildiğimden detaylı görseller, bilgiler için internete bakabilirsiniz. 

Lütfen artık hayvanlar “avcılık” adı altında katledilmesin, insanların zevkleri uğruna ne dağ keçileri ne diğer canlılar öldürülmesin.

Lütfen hiçbir hayvana dokunulmasın, dağ  keçileri ve yaban keçileri için Tunceli’de yapılacak olan ihale sona erdirilsin.

1- Yukarda belirtilen 15 (onbeş) Adet Yaban Keçisi (Capra aegagrus), 2 (iki) Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra) kotalarının ihalesi; 13/07/2020 Pazartesi günü yukarıdaki cetvelde belirtilen saatlerde; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a) maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

2- İhale; yukarda belirtilen tarih ve saatte Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya adresinde yapılacaktır. İhaleye ait şartname ve diğer ekleri mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesi 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir. İhale doküman bedeli, Tunceli Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Tunceli Ziraat Bankası Şubesi TR020001000298573760315001 No’lu hesabına yatırılacaktır.

3- Her bir ihale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

4- İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:
4.1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, ( Özel kişiler ikametgâh belgesi ile belgeleyecek, tüzel kişilikler için bu belge aranmayacaktır.),
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.),
4.4- a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan isteklinin yönetmelik kapsamında Bakanlıkça verilen ‘‘Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) Acente kotasına, "Av Turizmi İzin belgeli "acenteler başvurabilir;
4.5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek;
a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (4.5-a)’daki belgeyi vermek.
4.6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a,b) fıkralarındaki belgeleri getirmek.
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyan/sirkülerini vermek
4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
4.9- İhale ilanı tarihi ile ihale tarihi arasında alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.
4.10- Geçici teminat,
a) Banka mektubu olarak verilecekse; Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü adına alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır.
b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü hitaben ve işin adına (parti no ve avlak adı belirtilecek) olmak kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası TR020001000298573760315001 No’lu hesabına yatırılacaktır.
4.11- İhale şartname ve eklerini satın almak ve satın alındığına dair makbuzu ibraz etmek.
4.12- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç) geçici teminat yatırmak zorundadır. Teminatlar Ziraat Bankası TR020001000298573760315001 No’lu hesabına yatırılacaktır.

5- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak, açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Dış zarfın Ön yüzüne “Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü- (İhale konusu) İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerinde; isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. Teklif mektuplarını içeren kapalı iç zarf; kapalı dış zarfa konularak 13/07/2020 Pazartesi günü ihale saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya) ‘daki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilecektir. Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

... 

İLAN OLUNUR.


TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TUNCELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ