Doğu Türkistan'daki zulme dur de! Sese kulak ver!/ Stop the persecution in East Turkestan!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Doğu Türkistanlı Müslümanlar Çin’in zulmü altındadır. Müslümanlara karşı açık bir soykırım uygulanmaktadır. İnsanlar, insanlık dışı muamalelere tabi tutulmakta, eğitim merkezi adı altında nazi kamplarını aratmayan toplama kamplarına alınmakta, bu kamplarda kabul edilemeyecek çeşitli insanlık dışı işkencelere tabi tutulmakta, katledilmektedir. Çin yönetimi tarafından her eve kardeşlik projesi adı kılıfı altında Çinli erkekler yerleştirilmiş durumdadır (Bu ailelerin içerisindeki kadın ve çocukları koruyabilecek tek bir erkek birey dahi ailelerin içerisinde bulunmamaktadır.). İnsanlar çaresiz ve korumasız bırakılmıştır. Çin yönetimi oluşabilecek her türlü kendini koruma girişimine karşı Doğu Türkistanlı Müslümanların evlerindeki bıçakları dahi zincirlemiştir. Kendilerini müdafaa edebilecekleri ellerinde hiçbir şey bırakılmamıştır. Çin, Uygur Özerk Bölgesi’nde “dini aşırılıklarla” mücadele adına Müslümanlara yeni yasaklar ve uygulamalar getiren 15 maddelik düzenleme yapıldı.
Düzenlemede, “peçe ve sakal” yasaklanırken, halka açık yerlerde, toplu taşıma, tren istasyonları, havaalanları gibi kamuya açık alanlarda peçe takan kadınların derhal emniyet güçlerine ihbar edilip tutuklanabilmesi de maddeler arasında. Bazı çocuklar sokaklarda, tüm aile üyelerinin toplama kamplarına alınmış olması nedeniyle kimsesiz ve çaresiz kalmış, açlıktan, susuzluktan ve soğuktan ölmektedir. Müslüman ailelerin çocukları ailelerinden kopartılarak Çin tarafından asimile edilmek, tamamıyla Çin tarafından verilmek istenen hastalıklı zihniyet yapısı çocuklara aşılanmak üzere ailelerin ellerinden alınmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde insanlara verilmiş olan en temel hak ve özgürlükler Çin yönetimi tarafından, bir devlet mekanizması tarafından, tüm dünyanın gözlerinin önünde insanların elinden alınmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)’de Çin hükümetinin, Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine “sistematik insan hakları ihlalinde bulunduğunu” duyurmuştur. Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu kuruluşlar, BM’ye, topluca gözaltına alınan bu kişilere kamplarda Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’e bağlılık yemini ettirildiğini söyledi. Doğu Türkistan, BM raporlarına göre yaklaşık 1 milyon etnik Uygur ve diğer Müslümanların tutulduğu kampların olduğu yer biliniyor. BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi CERD, Ağustos 2018’de “Doğu Türkistan’da aşırıcılıkla mücadele adı altında kitlesel tutuklamalar olduğunu” açıklamıştır. Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki karar olmaksızın bu toplama kamplarında alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır. Sözde “yeniden eğitim merkezi” olarak tanımlanan bu kamplarda yetersiz beslenme ve çok geniş çapta sistematik işkenceler yapıldığına dair deliller BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların elinde mevcuttur. Kamplarda ayrıca yaşlı, çocuk, engelli ve hamile kadınların olduğu rapor edilmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin;
“ Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
Madde 13- 1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. 2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
Madde 16- 3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.
Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
2/2
Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu 205 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
Madde 26- 3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.”
verilmiş olan maddeleri tüm dünyanın gözleri önünde ihlal edilmektedir. Yine İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin;
“Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.
Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.” maddeleri gereğince bu zulme bir dur denilmeli ve insanlara sahip oldukları hak ve özgürlükler bir an evvel iade edilmelidir. Ve bu noktada en büyük görev ve sorumluluk başta Avrupa İnsan Hakları Komisyonu olmak üzere yetki ve müdahale gücü olan bütün mekanizmalara düşmektedir.

Muslim folk who lives in east turkestan are under oppression of china. An genocide is happenning openly. People are subjecting to inhuman treatment, keeping in worser places than nazi camp that named education center and subjecting unacceptiable inhuman tortures and be murdering. One chinese male is settled to each muslim family with an operatition so-called fraternity Project by china government. ( There is no even one male who will protect these women and chidren at this family). People are desperate and defenceless. China governmet chained up even knifes on houses of muslim people In order to hinder them to protect themself. There is nothing else on their hands to defence themself. In China Uyghur autonomous area, law regulation issued that contain 15 new prohibitions and enforcements so-called fight against to relagious fanatism.
Face veil and beard have been forbidden with this regulations and reporting to police forces and arresting women who wear face veil at public areas, public service vehicles, tren stations, airports is one of items of that law regulation. Children are straving and dying to thirst alone and desperately on streets , because of their parents have taken to concentration camp. Children of muslim are taking from their families in order to ingrein in a sick mentality that china government’s willing and to assimilate them. Right and liberties which gaven by universal decleration of human rights are taken from people by china government - By A State Organization - . HRW ( Human Right Watch) organization declerated that china government abuse human rights systematicially at East Turkestan. Some foundation like Amnesty İnternationational, HRW report to UN, that People Who taken to concentration camp collectively, get oat of allegiance to China president, forcible. According to un reports, one million uyghur and muslims are still at concentration camps.
Un Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination CERD report that collectively arrestment happenning at East Turkestan So-called fight against to fanatism.
Arrested people be exposed to Physical and psychologic tortures at that concentration camps without any judgement or legal decision.
Un and many international Foundations have Evidence of tortures and poor nutritions on this concentration camps, which so-called education Centre.
Also they report oldpeople , pregnant women, children keep on this camps.
Universal Declaration of Human Rights;
Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

 

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
Article 16

3-The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

 

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 26

3-Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realised.

Evrensel insan haklarının tüm maddelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsin;
https://www.unicef.org/turkey/udhr/gi17.html#art1