Petition Closed

Stop the Deliberate Neglect of the Machnáč Sanatorium!

This petition had 6,457 supporters


 

*for English scroll down please*

Monument modernej architektúry – liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach –  patrí k najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v Československu v medzivojnovom období a je vynikajúcim príkladom európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku. Zároveň táto stavba zhmotnila autorove ponímanie humanizmu.

Liečebný dom Machnáč otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok na Slovensku, v roku 1996 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a v tom istom roku aj do prestížneho zoznamu najlepších stavieb modernej architektúry medzinárodnej organizácie DOCOMOMO.

V roku 1997 privatizovali liečebné kúpele Trenčianske Teplice. Jednou z nehnuteľností prevedených do súkromného vlastníctva bol aj liečebný dom Machnáč. O päť rokov neskôr ukončil vlastník prevádzku liečebného domu kvôli avizovanej rekonštrukcii na hotel s vysokým štandardom. Investor však nechcel znížiť ubytovacie kapacity, čo by pri prestavbe pôvodne skromného vybavenia liečebného domu pre široké vrstvy vyžadovalo nielen zásadné zásahy do interiérov, ale aj masívne prístavby k pôvodnej architektúre. Tieto úpravy by nenávratne poškodili originálne dielo, oceňované aj v zahraničí. Krajský pamiatkový úrad Trenčín spolu s odbornými inštitúciami zo Slovenska aj zo zahraničia zorganizovali niekoľko stretnutí s investormi, na ktorých sa snažili nájsť kompromis a aj cez mnohé zahraničné príklady presvedčiť majiteľov o iných možných riešeniach.

Vlastníci však zo svojich predstáv neustúpili. Od roku 2011, po zlyhaní posledných snáh presadiť zámery prestavať túto ikonu kolektívnej rekreácie na luxusný hotel, zvolili nový prístup, ktorý nie je možné nazvať inak, ako “vedomé a účelové chátranie”.

Vlastníci ponechali pamiatku bez ochrany a starostlivosti. Liečebný dom vedome sprístupnili vandalom a z jeho interiérov zmizlo množstvo cenných predmetov a materiálov (kovové zábradlia, radiátory, elektrické a vodovodné rozvody, iné vybavenie), ktorých odcudzeniu v takom veľkom rozsahu bez vedomia majiteľov je len veľmi ťažké uveriť. Takéto správanie vlastníkov prirodzene vyvolalo odpor pamiatkového úradu, ktorý vyžadoval nápravu.

Súčasne vlastníci pravidelne predávali či presúvali pamiatku na iné firmy, aby sa vyhli povinnosti starať sa o objekt, či platiť pokuty. Od roku 2015, kedy bol Machnáč najzásadnejšie poškodený, sa jeho majitelia zmenili každý rok. Prieskum vlastníckej štruktúry týchto firiem však naznačuje, že sa jedná stále o tých istých ľudí, ktorí stáli už za privatizáciou kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.

Všetky skutočnosti podporujú podozrenia odbornej verejnosti, že vlastníci vedome, v rozpore s viacerými zákonmi –  napr. § 27 ods. 1 a § 28 ods. 2, písm. a) a b) Zákona o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Zz. alebo § 248 ods. 1 a ods. 3 Trestného zákona č.300/2005 Z.z. –  zneužívajú svoje vlastníctvo so zámerom priviesť kultúrnu pamiatku do jej definitívneho fyzického zániku. Vlastníci sa zjavne usilujú vyťažiť len maximum financií zo svojej nehnuteľnosti a nezáleží im na zachovaní architektonického, historického a kultúrneho dedičstva, ktorého ochrana rovnako ako ochrana nášho prírodného dedičstva je zakotvená v týchto ustanoveniach Ústavy Slovenskej republiky:

II. oddiel ústavy SR,
čl. 20
(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

VI. Oddiel ústavy SR,
Čl. 44
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

My, odborná verejnosť venujúca sa výskumu, ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva sme presvedčení, že vlastník svojím 16- ročným ignorovaním a pohŕdaním kultúrnymi hodnotami liečebného domu Machnáč preukázal, že nie je v jeho záujme ochraňovať a zveľaďovať túto národnú kultúrnu pamiatku. Keďže Pamiatkový úrad SR nevie zjednať v tejto veci nápravu, požadujeme, aby Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo využitie možnosti, ktorú dáva  čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky  a vo verejnom záujme národnú kultúrnu pamiatku  liečebný dom Machnáč vyvlastnilo podľa Zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim č. 282/2015 Z. z.

Iniciátori:

Mgr. Art. Andrea Kalinová ArtD. fotografka, Abandoned (re)creation

Mgr. Art. Martin Zaiček, architekt, člen DOCOMOMO International

Mgr. Peter Szalay PhD. vedecký pracovník Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, člen DOCOMOMO International

 

Signatári:

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, predsedkyňa DOCOMOMO Slovakia

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD., vedecká pracovníčka Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, člen DOCOMOMO International

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., prezident ICOMOS Slovensko

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. vedúci Ústavu dejin a teorie architektury FA ČVUT v Prahe, člen DOCOMOMO International

Jan Tabor, kritik architektúry, forum experimentelle architektur, Viedeň

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., vedecký pracovník Ústavu dějin umění, AV ČR v Prahe, vedúci katedry dejín umenia, FF Palackého univerzity v Olomouci

Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka Vily Tugendhat, Brno, člen DOCOMOMO International

Mgr. Jindřich Chatrný, vedúci Oddelenia architektúry Muzeum města Brno

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. predseda DOCOMOMO Česká republika, pedagóg Ústavu dejin a teorie architektury FA ČVUT v Prahe

Mgr. Denis Haberland,  kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry SNG

Ing. arch. Pavel Paňák, architekt, hosťujúci profesor Fakulty architektúry STU v Bratislave

Ing. arch. Martin Kusý, architekt, hosťujúci profesor Fakulty architektúry STU v Bratislave

 

Stop the Deliberate Neglect of the Machnáč Sanatorium!

The Machnáč sanatorium ranks among the most precious works of architecture built in Czechoslovakia in the interwar period and is a significant representative of European functionalism. It was designed by the Prague architect Jaromír Krejcar (1895–1950). The architectural solution of this unique building is a celebration of technological and social progress, embodying its author's humanistic vision. The Machnáč sanatorium was first opened on June 1, 1932, included in the first register of national cultural heritage of Czechoslovakia in 1969, in year 1996 was listed as national cultural heritage of Slovakia and in the same year to the top register of the international organisation DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement).

In 1997, the health spa of Trenčianske Teplice was privatised. One of the properties transmitted to private ownership was the Machnáč Sanatorium building. Five years later, the owner ended the structure’s use as a medical sanatorium with plans to reconstruct it as a luxury hotel. Nonetheless, the investor wished to retain the same room capacity, which – for a building originally intended as a medical facility for the wider public at a modest standard – would have required not only significant interior alterations, but also massive additions to the original structure. These changes would have irreversibly damaged this original architectural work widely regarded abroad. The regional heritage protection office in Trenčín, along with professional institutions in Slovakia and elsewhere organised several meetings with the investor, where they strove to find a compromise and used many international examples to convince the owners of different possible solutions.

The owners, though, did not change their concept in the slightest. Since 2011, after the failure of the final attempts to complete the plan to transform this icon of mass recreation into an exclusive hotel, they chose a new approach which cannot be described otherwise than as “conscious and deliberate neglect”.

The owners left this protected landmark empty without any guards or caretakers. Deliberately, the structure was left open to vandals and many valuable items and materials disappeared from the interiors (metal railings radiators, electrical wiring and water pipes, various other fittings) to such an extent that it is hard to believe the owners were unaware of the thefts. This “administration” by the owners led to opposition from the heritage office, which demanded rectification.

More recently, the owners have regularly transferred or shifted ownership of the building to other firms to avoid the requirement of taking care of it, or paying fines for its neglect. As of 2015, when Machnáč suffered the worst damage, its owners have on paper changed every single year. However, examination of the ownership structure of these firms makes it clear that the parties involved are the very same individuals who had a hand in the original privatisation of the health spa in Trenčianske Teplice.

All of these circumstances support the suspicion of the architectural and heritage communities that the owners are deliberately misusing their ownership rights with the aim of bringing this registered heritage building to definitive physical destruction. Evidently, the owners are hoping solely to extract the maximum financial profit from their property, and care nothing for the preservation of architectural, historic or cultural heritage, the protection of which is anchored, along with the protection of natural heritage, in the legal framework of the Constitution of the Slovak Republic.

We, as professionals working in the field of research, protection and presentation of cultural heritage, are convinced that the owner in the 16-year-long disregard and contempt for the cultural values of the Machnáč Sanatorium has shown a lack of interest in protecting and improving this nationally registered heritage site. Since the Heritage Institute of Slovakia has so far been unable to arrange for rectification, we call upon the Ministry of Culture of the Slovak Republic to ensure the use of the possibilities granted by Article 20, paragraph 4 of the Slovak Constitution, and in the public interest of saving a national heritage site to assume ownership of the Machnáč Sanatorium per the Act on Eminent Domain for Land and Buildings and the Necessary Limitation of Ownership Rights Thereto, no. 282/2015 Coll.

 

Initiators:

Mgr. Art. Andrea Kalinová ArtD., Photographer, Abandoned (re)creation

Mgr. Art. Martin Zaiček, Architect, Member of DOCOMOMO International

Mgr. Peter Szalay PhD., Member of the Scientific Board at the Department of Architecture of the Institute of Construction and Architecture, Slovak Academy of Sciences, Member of DOCOMOMO International

 

Signatories:

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Head of the Department of Architecture of the Institute of Construction and Architecture, Slovak Academy of Sciences, Chair of DOCOMOMO Slovakia

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. Member of the Scientific Board at the Department of Architecture of the Institute of Construction and Architecture, Slovak Academy of Sciences, Member of DOCOMOMO International

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. Dean of the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. President of ICOMOS Slovakia

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. Head of the Institute of History and Theory of Architecture CTU in Prague, Member of DOCOMOMO International

Jan Tabor, architecture critic, forum experimentelle architektur, Vienna

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Member of the Scientific Board at the Institute of Art History Czech Academy of Sciences in Prague, The Faculty of Arts, Head of the Department of Art History, Palacký University Olomouc

Ing. arch. Iveta Černá, Director of Vila Tugendhat, Brno, Member of DOCOMOMO International

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Head of DOCOMOMO of the Czech Republic, Pedagogue at the Institute of History and Theory of Architecture CTU in Prague

Mgr. Jindřich Chatrný, Head of Department of architecture, Brno City Museum

Mgr. Denis Haberland, Curator of the Collections of Architecture, Slovak National Gallery

Ing. arch. Pavel Paňák, Architect, Guest Professor at Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava

Ing. arch. Martin Kusý, Architect, Guest Professor at Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava

 

 Today: abandoned (re)creation is counting on you

abandoned (re)creation needs your help with “Stop the Deliberate Neglect of the Machnáč Sanatorium! / Zastavme účelové chátranie liečebného domu Machnáč!”. Join abandoned (re)creation and 6,456 supporters today.