Petition update

Թուրքական կապիտալը Լիդիանում և այլ նորություններ /Turkish capital in Lydian and other updates

Armenian Environmental Front
Երևան, Armenia

Jul 14, 2020 — 

  1. Լիդիան Ինթերնեշընըլը լուծարվել կամ վերակազմակերպվել է ու անցել իր պարտատերերերից երեք ներդրումային ֆոնդերի՝ Orion Resource Partners-ի, Osisko Mining-ի and Resource Capital Fund-ի տիրապետմանը։ Մինչ այդ, մայիսի 4-ին Օնտարիոյի Արդարության Գերագույն Դատարանը երկու որոշում է կայացրել, որով Լիդիանի երկու պարտատեր ընկերությունների համար (Limited Ab Svensk Exportkredit (ներկայացուցիչ` ING Bank N.V.) և Caterpillar Financial Services UK) վերացվել է նախկին սահմանափակումը, և այս ընկերությունները կարող են իրացնել Լիդիանի պարտավորությունների գծով իրենց իրավունքները, օրինակ՝ հետ պահանջել իրենց գույքը: Հորդորում ենք այս ծրագրի մեջ դեռևս մնացած ներդրողներին դադարեցնել իրենց մասնակցությունը:
  2. Լիդիանի նկատմամբ գույքային (բաժնետիրական) պահանջներ են ներկայացրել ոչ միայն Լիդիանի խոշոր պարտատերերը, այլև փոքր մասնաբաժին ունեցող բաժնետերեր, որոնց ծագման երկիրը Թուրքիան է։ Այս փաստը հատկապես հետաքրքիր է այն առումով, որ Լիդիանը մշտապես Ամուլսարի պահպանության համար պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ ատելություն էր տարածում՝ մեղադրելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը ներկայացնելու մեջ, այնինչ ինքը թուրքական կապիտալ է ներգրավել:
  3. Ծավալուն լրագրողական հետաքննությունը հրապարակել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության պաշտոնական նամակագրությունը, որը բացահայտում է դառնում Մեծ Բրիտանիայի դերը Ամուլսարի գործընթացներում:

***

  1. Lydian International has been restructured and the company's ownership has been handed over to its creditor investment funds - Orion Resource Partners, Osisko Mining and Resource Capital Fund. In the meanwhile, the Ontario Superior Court of Justice has issued two orders which allow Lydian's creditors, namely the Limited Ab Svensk Exportkredit (represented by ING Bank N.V.) and Caterpillar Financial Services UK) to seek return of Lydian's liabilities to them, including in the form of equipment and other assets. We urge the creditors and investors who remain part of this project, to stop their participation in the Amulsar project soonest.
  2. Not only big investors but also a number of small investors have applied to the court of Ontario seeking return of Lydian's liabilities to them, among them - shareholders whose home country is Turkey. This fact is particularly interesting in the context that Lydian has been provoking hate towards activists of the Amulsar resistance by blaming them for serving Turkish and Azerbaijanian interests. It turns out that Lydian itself has invited Turkish capital to the company and the Amulsar project.
  3. A thorough journalist investigation published emails that underscore UK role in the Amulsar mining dispute.

Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.