Petition update

Հրաժարվում են Լիդիանից / Abandoning Lydian

Armenian Environmental Front
Երևան, Armenia

Sep 4, 2017 — Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Համապատասխանության ապահովման պաշտպան-խորհրդականի 2017թ․-ի հունիսի 19-ին հրապարակած զեկույցից պարզ է դառնում, որ 2017թ. մայիսին ՄՖԿ-ն վաճառել է իր բոլոր բաժնետոմսերը և ներկայումս այլևս Լիդիան ընկերության ծրագրի մեջ ներդրող չի հանդիսանում: Ներկայումս Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկը (EBRD) Լիդիան ընկերության բաժնետերերից է և ունի 6.5 տոկոս բաժնետիրական կապիտալ:
Նշենք, որ ՄՖԿ-ն 2007թ.-ից ի վեր կատարել է $16.4 միլիոն դոլարի ներդրում Ամուլսարում Լիդիանի ոսկու հանքի ծրագրում և բաժնետիրական կապիտալ է ունեցել ընկերությունում մինչև 2017թ. մայիս ամիսը: Զեկույցն այստեղ՝ http://bit.ly/2iUupT0

Միջազգային հանքարդյունաբերական ընկերություն «Նյումոնթը», որը ներգրավված էր որպես ծրագրի խոշորագույն ներդրող, 2010 թ․-ին նույնպես դուրս եկավ այս ներդրումային ծրագրից, մինչդեռ ՄՖԿ-ն վստահել էր Նյումոնթի ներգրավմանը և երաշխավորել, որ Լիդիանի ակտիվները կզարգանան արդյունավետության ոլորտի լավագույն փորձի համաձայն:
Մանրամասներն այստեղ՝ http://bit.ly/2gwTyic

According to International Finance Corporation’s (IFC) Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) report published on June 19, 2017, IFC sold all of its shares in May 2017 and is no longer an investor in Lydian's gold mining project in Amulsar.
Currently, EBRD continues being a shareholder owning 6.5 percent of shares.
Since 2007 IFC invested $16.4 million in Lydian's gold project in Amulsar and had shares until May 2017. To read the report http://bit.ly/2wxQWtX

International mining company Newmont that was involved as a major investor in this project, also exited this project in 2010, while IFC had had confidence in this project thanks to Newmont’s involvement and assured that Lydian’s assets would develop based on best practice in the industry.
To read more on this check this http://bit.ly/2eUNL6m


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.