Stop Hitachi's Wylfa Nuclear Project

0 人が賛同しました。もう少しで 500 人に到達します!


Stop Wylfa Nuclear Project   

>Japanese    >Organizational sign-on

We, undersigned people and organisations, demand the cancellation of Hitachi’s nuclear power plant project on the Isle of Anglesey, Wales. 

The Isle of Anglesey is a very beautiful place: farmers have cultivated the lands here for thousands of years: there is unspoiled nature including a colony of Arctic terns which are protected under EU law.The island is a stronghold of the distinctive Welsh culture and language. The nuclear project will destroy all these invaluable legacies.

 Were a nuclear accident to happen, it could contaminate a wide region including Anglesey. People could lose their homes and the local economy could be destroyed.

 The U.K., like Japan, has no solution to the problem of how to deal with highly radioactive waste. The project will inevitably generate untreatable contaminated waste and pass that legacy to future generations.

 Renewable energy has been developed dramatically in the U.K.. The strike price for offshore wind power is almost half that of Hinkley Point C. Moreover, energy demand in the U.K. is decreasing. There is no reason for the U.K to build new nuclear power plant.

 It is said that the cost of Wylfa is 3 trillion yen. Hitachi is asking the U.K. and Japanese government for financial support. Providing fiscal support or public finance for the project transfers risks and cost to the public. Whilst austerity measures cut necessary services such as education and welfare, it is wrong to put money into nuclear power.

 In Japan, due to TEPCO’S Fukushima Daiichi nuclear accident, many people have lost their homes, land, livelihood and community cohesion. Local society and the economy were devastated by the nuclear disaster. TEPCO is technically in bankruptcy and now nationalised. No one can foresee the end of the disaster. Contaminated soils and water are being produced without solutions for their disposal.

Please don't ignore this reality. Do not produce any more radioactive wastes and pull out of the nuclear industry for the sake of future generations.

Petition organized by Friends of the Earth Japan and PAWB-People Against Wylfa B 

Contact:
Friends of the Earth Japan
info@foejapan.org
+81-3-6909-5983
Ayumi Fukakusa

People Against Wylfa B (PAWB)
pawbcymru@gmail.com
Dylan Morgan

---------------------------------------------------------

I:
Prif Weinidog y DU Theresa May

Prif Weinidog Siapan Shinzo Abe

Cadeirydd Gweithredol Hitachi, Toshiaki Higashihara

Ataliwch Brosiect Niwclear y Wylfa

Rydym ni, yn bobl a sefydliadau â’n henwau isod, yn mynnu diddymiad prosiect gorsaf niwclear Hitachi ar Ynys Môn, Cymru. 

Mae Ynys Môn yn lle hardd iawn: mae ffermwyr wedi gweithio’r tiroedd yma am filoedd o flynyddoedd: mae yma natur ddilychwin gan gynnwys nythfa o fôr-wenoliaid yr Arctig sy’n cael eu diogelu dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd ger safle’r Wylfa. Mae’r ynys yn gadarnle unigryw i’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Bydd y prosiect niwclear yn dinistrio’r holl etifeddiaeth hon. 

Pe byddai damwain niwclear yn digwydd, gallai lygru rhanabrth eang gan gynnwys Ynys Môn. Gallai pobl golli eu cartrefi a gallai’r economi leol gael ei dinistrio. 

Nid oes gan y D.U., fel Siapan, unrhyw ateb i’r broblem o sut i ddelio â gwastraff ymbelydrol iawn. Bydd y prosiect yn anochel yn cynhyrchu gwastraff llygredig nad oes modd ei drin ac yn trosglwyddo’r etifeddiaeth i genedlaethau’r dyfodol. 

Mae ynni adnewyddadwy wedi cael ei ddatblygu’n ddramatig yn y D.U. Mae’r pris taro ar gyfer ynni gwynt yn y môr bron hanner pris trydan Hinkley Point C. Ymhellach, mae galw am drydan yn y D.U. yn gostwng. Nid oes unrhyw reswm i’r D.U. godi’r orsfa niwclear newydd. 

Dywedir bod cost y Wylfa yn 3 triliwn yen. Mae Hitachi yn gofyn i lywodraethau’r D.U. a Siapan am gefnogaeth ariannol. Mae darparu cefnogaeth gyllidol neu arian cyhoeddus ar gyfer y prosiect yn trosglwyddo risgiau a chost i’r cyhoedd. Tra bo mesurau llymder yn torri gwasanaethau angenrheidiol fel addysg a lles, mae’n anghywir i roi arian i mewn i ynni niwclear. 

Yn Siapan, yn sgîl damwain niwclear TEPCO yn Fukushima Daiichi, collodd llawer o bobl eu cartrefi, tir, bywoliaeth a chydlyniad cymunedol. Cafodd y gymdeithas a’r economi leol eu dinistrio gan y drychineb niwclear. Mae TEPCO yn fethdalwr yn dechnegol ac wedi cael ei genedlaetholi. Ni all neb rag-weld diwedd y drychineb. Mae priddoedd a dŵr llygredig yn cael eu cynhyrchu heb ddatrysiad ar gyfer eu gwaredu. 

Peidiwch ag anwybyddu’r realiti hwn. Peidiwch â gwastraffu mwy o wastraffau ymbelydrol a thynnwch allan o’r diwydiant niwclear er mwyn cenedlaethau’r dyfodol. 

Drafftiwyd y ddeiseb gan Gyfeillion y Ddaear Siapan a PAWB-Pobl Atal Wylfa B/People Against Wylfa B