Salviamo l'Hotel Nazionale di Chișinău

Salviamo l'Hotel Nazionale di Chișinău

0 hanno firmato. Arriviamo a 200.
Più firme aiuteranno questa petizione a destare l'interesse dei media locali. Aiuta a portare questa petizione a 200 firme!
Carlo Policano ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Ion Ceban e a

Salviamo l'Hotel Nazionale di Chișinău

Apprendiamo della possibile demolizione dell’Hotel Nazionale a Chișinău, su “Agora” del 02 August 2020.

Importantissimi esempi di architettura della ex Unione Sovietica sono presenti nella capitale della Moldova (Circo, Hotel Cosmos, Hotel National, Romanita e altri ancora). Sono eccellenti esempi di un importantissimo periodo storico della Moldova e come tale devono essere preservati e conservati, al di là delle ideologie.

Rappresentano e devono rappresentare un importante testamento del passato della città e sicuramente un punto di riferimento per il turismo. Lo stesso architetto Le Corbusier rimase affascinato dall’edilizia sovietica degli anni '30, tanto da partecipare e vincere la gara d’appalto per la costruzione del Centro Sojuz, sede operativa del Soviet.

Preservare non deve necessariamente voler dire “mummificare”; attenti interventi di ristrutturazione (riqualificazione energetica e restyling architettonico) possono permettere a tali edifici di continuare ad essere un’importantissima testimonianza del recente passato della città e al tempo stesso continuare ad assolvere la loro funzione originarie.

Chișinău, dunque, oggi ha un’occasione importantissima: concentrarsi sul futuro del proprio passato.

Invitiamo il Sindaco Ion Cioban e tutta l’Amministrazione Comunale ad una riflessione più accorta circa l’opportunità di riconsiderare, con spirito lungimirante e responsabilità culturale, i valori identitari e qualitativi rappresentati da quest’opera architettonica e la sua conseguente salvaguardia, certi che il rispetto di ciò che simboleggia questa permanenza architettonica all’interno della memoria collettiva, potrebbe rappresentare anche un fattore di valorizzazione per l’intera comunità.”

 

Salvăm Hotelul Național din Chișinău!

Aflăm despre posibila demolare a Hotelului Național (AGORA, 02 august 2020).

În capitala Moldovei sunt prezente și astăzi exemple foarte importante de arhitectură ex sovietică (Circul, Hotelul Cosmos, Hotelul Național, Romanița și altele). Ele sunt exemple excelente ale unei perioade istorice foarte importante a Moldovei și, ca atare, trebuie conservate și protejate, dincolo de ideologii.

Aceste clădiri sunt și trebuie să reprezinte un testament important al trecutului orașului și, cu siguranță, un punct de referință pentru turism.  Însuși arhitectul Le Corbusier a fost fascinat de construcția sovietică din anii 1930, atât de mult, încât a participat și a câștigat licitația pentru construcția Centrului Soyuz, sediul operațional al sovieticilor.

Păstrare nu înseamnă neapărat „mumificare”; lucrările de renovare atentă (reamenajarea energiei și restructurarea arhitecturală) pot permite acestor clădiri să continue să fie o mărturie foarte importantă a trecutului recent al orașului și, în același timp, să-și îndeplinească funcția inițială.

Prin urmare, capitala Chișină are astăzi o oportunitate foarte importantă: să se concentreze asupra viitorului trecutului său.

Sugerăm primarului Ion Ceban și întregii Administrații municipale să reflecte mai atent asupra oportunității de a reconsidera, cu spirit de perspectivă și responsabilitate culturală, identitatea și valorile calitative, reprezentate de acest obiect arhitectural și de protecția lui consecventă, siguri fiind de faptul, că respectul pentru ceea ce simbolizează această permanență arhitecturală în memoria colectivă ar putea reprezenta, de asemenea, un factor de îmbunătățire pentru întreaga comunitate.

 

Спасаем Гостиницу «Националь» в Кишинёве !

Узнаём о возможном сносе гостиницы «Националь».

(AGORA, 02 августа, 2020)

В столице Молдовы, по сей день, присутствуют очень важные образцы архитектуры бывшего Советского Союза (Цирк, отель Космос, гостиница Националь, Романица и другие). Они являются прекрасными примерами очень важного исторического периода Молдовы и как таковые должны быть сохранены и защищены, вне идеологий.

Эти объекты являются и должны представлять собой важное свидетельство прошлого столицы и, безусловно, быть отправной точкой для туризма. Сам архитектор Ле Корбюзье был настолько увлечён советским строительством в 1930-е годы, что участвовал и выиграл тендер на строительство «Союз-центра» - оперативного штаба Советов.

Сохранение, это не обязательно означает «мумифицирование»; тщательные ремонтные работы (энергетическая перепланировка и архитектурный рестайлинг) могут позволить этим зданиям оставаться очень важным свидетельством недавнего прошлого города и, в то же время, продолжать выполнять свою первоначальную функцию.

Таким образом, у столицы Кишинёв сегодня есть очень важная возможность: сосредоточиться на будущем своего прошлого.

Мы приглашаем примара Иона Чебана и всю муниципальную администрацию более внимательно подумать о возможности пересмотреть, с дальновидным духом и культурной ответственностью, самобытность и качественные ценности, представленные этой архитектурной работой и её последующей защитой, будучи уверенными, что уважение к тому, что это архитектурное постоянство символизирует в коллективной памяти, также может представлять собой фактор улучшения для всего сообщества.

 

0 hanno firmato. Arriviamo a 200.
Più firme aiuteranno questa petizione a destare l'interesse dei media locali. Aiuta a portare questa petizione a 200 firme!