Implementació d'un SIEI a les escoles de primària d'Argentona / Educación inclusiva real

Victoria

Implementació d'un SIEI a les escoles de primària d'Argentona / Educación inclusiva real

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 616 firmas!
Eva Rodríguez Ruiz ha iniciado esta petición dirigida a Serveis territorials del Maresme y

¡¡En castellano más abajo!!

SIEI A ARGENTONA: CAP A UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA REAL

“L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula. (Stainback (2001))”

                       
Som un grup de famílies d'Argentona amb fills i filles en edat escolar, infantil i primària, amb necessitats educatives especials. En el transcurs de l'escolaritat dels nostres fills i filles, ens veiem obligats a canviar-los d'escola i de població perquè, al nostre poble, les escoles no disposen de recursos suficients per a atendre les seves necessitats educatives.           

Per aquest motiu, estem treballant per a aconseguir que el Departament d'Ensenyament implementi un SIEI (Suport intensiu escolarització inclusiva) a alguna de les escoles d'Argentona, a fi d'evitar que els nostres fills i filles hagin de sortir del seu entorn per poder aprendre i relacionar-se adequadament.      

SITUACIÓ ACTUAL A LES ESCOLES D’ARGENTONA           

Argentona disposa de 4 escoles públiques considerades escoles inclusives. Malgrat això i el nombrós alumnat escolaritzat a la nostra vila, els nens i nenes diagnosticats/des amb necessitats educatives especials no reben els recursos adequats per a la seva correcta escolarització. Per sort, El departament d’ensenyament de la Generalitat disposa de recursos que donen solució a aquesta situació: el SIEI.

QUÈ ÉS UN SIEI I PERQUÈ EL NECESSITEM?

El SIEI (Suport intensiu escolarització inclusiva) són dotacions extraordinàries de professionals que s'incorporen a les plantilles d'escoles i instituts com a recursos intensius per a atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.  

El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.           

Malgrat els casos de nens i nenes amb necessitat d'un SIEI a Argentona, les famílies ens veiem obligades a canviar-los d'escola a altres poblacions properes que, tot i sent més petites que Argentona, com Cabrera de Mar i Cabrils, sí que disposen d'un SIEI als seus centres. Això suposa un trastorn important que impacta negativament en la qualitat de vida tant de les famílies com la dels menuts. És per aquest motiu que volem que s’implementi un SIEI a Argentona que ajudi a resoldre aquesta situació.   

Legalment, per nombre d'escoles i alumnes escolaritzats, Argentona té dret a disposar d'un SIEI, malauradament no en té.           

AJUDA’NS A ACONSEGUIR UN SIEI PER A ARGENTONA 

Volem donar visibilitat a aquest problema i aconseguir que els nens i nenes del nostre poble que necessitin aquest suport, el tinguin a l'abast. Per aquest motiu, agrairem que signeu aquesta petició, entre tots farem més força!    

Si voleu formar part d'aquesta iniciativa, si penseu que ens podeu ajudar o si teniu a la vostra família nens i nenes amb necessitats educatives especials, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:     

Email: escolainclusivaargentona@gmail.com

FONTS D’INFORMACIÓ:

 
GENTCAT.CAT : SIEI, (WEB): http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/

--------------

QUEREMOS UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA REAL 

“La educación inclusiva es un proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción en cuanto a la capacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de seguir siendo miembros de las aulas regulares y de aprender de sus compañeros, y con ellos, al aula. (Stainback(2001))”

Somos un grupo de familias de Argentona (Barcelona) con hijos e hijas en edad escolar, infantil y primaria, con necesidades educativas especiales. En el transcurso de la escolaridad de nuestros hijos e hijas, nos vemos obligados a cambiarlos de escuela y de población porque, en nuestro pueblo, las escuelas no disponen de recursos suficientes para atender sus necesidades educativas.

Por este motivo, estamos trabajando para conseguir que el Departamento de Educación implemente un SIEI (Apoyo intensivo escolarización inclusiva (SIEI, siglas en catalán)) en alguna de las escuelas de Argentona, a fin de evitar que nuestros hijos e hijas tengan que abandonar su entorno para poder aprender y relacionarse adecuadamente.

SITUACIÓN ACTUAL EN LAS ESCUELAS DE ARGENTONA 

Argentona dispone de 4 escuelas públicas consideradas escuelas inclusivas. A pesar de esto y el numeroso alumnado escolarizado a nuestro pueblo, los niños y niñas diagnosticados/as con necesidades educativas especiales no reciben los recursos adecuados para su correcta escolarización. Por suerte, El Departamento de Educación de la Generalitat dispone de recursos que dan solución a esta situación: el SIEI.

¿QUÉ ES UN SIEI Y POR QUÉ LO NECESITAMOS?

El SIEI (Apoyo intensivo escolarización inclusiva) son dotaciones extraordinarias de profesionales que se incorporan a las plantillas de escuelas e institutos como recursos intensivos para atender los alumnos con necesidades educativas especiales.  

El SIEI es un recurso para el centro, que se suma a los apoyos universales y adicionales para la inclusión.

A pesar de los casos de niños y niñas con necesidad de un SIEI en Argentona, las familias nos vemos obligadas a cambiarlos de escuela a otras poblaciones que, a pesar de ser más pequeñas que la nuestra, como Cabrera de Mar y Cabrils, disponen de un SIEI en sus centros. Esto supone un trastorno importante que impacta negativamente en la calidad de vida de las familias y los pequeños. Es por este motivo que queremos que se implemente un SIEI en Argentona que ayude a resolver esta situación.  

Legalmente, por número de escuelas y alumnos escolarizados, Argentona tiene derecho a disponer de un SIEI, desgraciadamente no lo tiene.

AYÚDANOS A CONSEGUIR UN SIEI PARA ARGENTONA

Queremos dar visibilidad a este problema y conseguir que los niños y niñas de nuestro pueblo que necesiten este apoyo, lo tengan. Por este motivo, agradeceremos que firméis esta petición, ¡entre todos haremos más fuerza!  

Si queréis formar parte de esta iniciativa, si piensas que nos puedes ayudar o si tenéis a vuestra familia niños y niñas con necesidades educativas especiales, puedes ponerte en contacto con nosotros:

Email: escolainclusivaargentona@gmail.com

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:

GENTCAT.CAT : SIEI, (WEB):

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/

 

 

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 616 firmas!

Comparte esta petición