Petition Closed

EN DEFENSA DA AUTONOMÍA E CAPACIDADE PARA DECIDIR DA ÁREA SANITARIA DA MARIÑA, NON QUEREMOS DEPENDER DE LUGO.

Letter to
PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA ALBERTO NUÑEZ FEIJÓO
A creación do Hospital da Costa como resposta ás mobilizacións que viviu A Mariña a finais dos anos setenta e a posterior posta en marcha do mapa sanitario de Galiza, que deu orixe á creación da Área Sanitaria da Mariña, significou unha mellora substancial da atención sanitaria da Comarca.
A principios do mes de Xuño do ano 2009, a anterior Conselleira de Sanidade anunciou en Burela a creación dunha área sanitaria ÚNICA para a provincia de Lugo, o que suporía, a centralización da xestión tanto hospitalaria coma dos centros de saúde en Lugo. As declaracións da Sra. Farjas provocaron unha grande preocupación na Comarca, pois ao Hospital da Costa están asignadas aproximadamente 72.000 persoas, distribuídas en 14 concellos, que pasarían a depender dunha xestión provincial potenciando en detrimento do Hospital da Costa o Hospital Lucus Augusti situado a uns 100 Kms de Burela e uns 90 minutos en tempo de desprazamento en coche.
A pesar dos esforzos de distintos colectivos por que se clarexase as intencións da Conselleira, tras distintas declaracións contraditorias de varios membros do seu departamento, como a en aquel momento a Sra. Xerente do Sergas, Rocio Mosquera, de “reforzo de estratexias organizativas” non só non aclararon nada, mais ben ao contrario xa que na práctica coa publicación dos Decretos de Xestión Integrada do Salnés, O Barbanza, O Barco, Verín, e Cee e a adscrición dos hospitais de Vilagarcía, Ribeira, o Barco de Valdeorras Verín e Cee ao CHOP(Pontevedra), CHUS(Santiago), CHOU(Ourense)e o CHUAC (A Coruña)), estas áreas sanitarias perderon a súa condición de xerencia independente pasando a ter como hospitais referenciais outros lonxe do seu territorio, tamén a capacidade para decidir sobre o seu propio orzamento para depender de decisións alleas ao seu territorio. Fica pendente a decisión das áreas de Xestión Integrada de Vigo e Lugo, neste último caso pola forte contestación social e as mobilizacións que tiveron lugar no ano 2010 articuladas polas Plataformas na Defensa da Sanidade Pública de Monforte e A Mariña que foron quen de frear a aplicación deste decreto.
As declaracións da Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera en xaneiro deste ano nun medio de comunicación da provincia así como outras publicacións xornalísticas e a comunicación por parte da actual xerente de Atención Primaria en Lugo á Comisión de Centro sobre a inminente aplicación dun Decreto de Xestión Integrada de ámbito provincial supoñen a constatación do que esta Plataforma viña denunciando dende 2009, no sentido de que A Mariña e Monforte perderán a súa xestión autónoma e rachan o compromiso e as promesas do Presidente da Xunta, o de altos cargos da Consellaría de Sanidade e representantes do Partido Popular que aseguraban o mantemento da autonomía sanitaria da nosa comarca e a non dependencia de Lugo.
Esta comarca síntese enganada, vemos como as promesas pasan a ser mentiras, vemos como unha e outra vez se nos prometen ampliacións dun hospital que ten 27 anos e xa non ten capacidade para asistir con calidade ás mais de 70.000 persoas residentes e outras moitas en momentos puntuais que debe atender; non queremos casetas de obra nin esmolas de 50.000 euros, queremos un compromiso real e efectivo para ampliar o Hospital da Costa. Vemos como os recortes en gastos de persoal e a ausencia reiterada dos investimentos prometidos van degradando a sanidade pública nesta bisbarra e provocando perda de servizos e constantes derivacións de pacientes a outros centros sanitarios.
Agora, poden virnos con mais promesas, poden vir con mais compromisos, poden vir co que queiran; pero mentres non vexamos realidades constatábeis non nos vamos a fiar e continuaremos demandando o que nos pertence por múltiples razóns.
A xuízo desta plataforma as consecuencias para a sanidade pública da Mariña de aprobarse un decreto de xestión integrada de ámbito provincial e con centro de decisión en Lugo resúmense nos seguintes aspectos:
a) Unha xerencia situada en Lugo, pola súa distancia, sería unha gran descoñecedora dos problemas que xurdisen nos centros da área da Costa.
b) Unha xerencia situada en Lugo sería a morte de investimentos tanto no propio Hospital como nos Centros de Saúde da Costa.
c) Unha xerencia única situada en Lugo significaría o peche de servizos e a perda de especialidades, obrigando aos usuarios da Mariña a desprazarse a Lugo.
d) Unha xerencia única situada en Lugo leva incluída a mobilidade do persoal sanitario, pois ao pechar servizos, sobrarían profesionais.
d) Unha xerencia única situada en Lugo e diante da escaseza de certos especialistas, implicaría desprazamentos constantes de poboación da Costa á capital, o que levaría consigo unha perda de calidade de asistencial e de vida, ademais de teren que asumir gastos de desprazamento, e incluso de hospedaxe, (volveriamos pasar por situacións que sucedían fai 27 anos e non queremos repetir)
POR TODOS ESTES MOTIVOS DENDE A PLATAFORMA SANITARIA DA MARIÑA INTEGRADA POR ASOCIACIÓNS DE DOENTES, ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, CULTURAIS, DEPORTIVAS, FORZAS SINDICAIS E POLÍTICAS E CIDADANÍA DA MARIÑA:
1.- Demandamos unha aposta firme e decidida por esta comarca coa ampliación real do Hospital da Costa e número de camas, implantación da Unidade de Oncoloxía, ampliación de Hemodiálise, pleno funcionamento da Consulta Maior Ambulatoria, unha Resonancia Magnética fixa, a hospitalización a domicilio, a posta en funcionamento dos servizos de tarde, os aumentos do cadro de persoal e por suposto o reforzo e mantemento de tódolos servizos e unidades existentes tanto de Atención Primaria como de Especializada.

2.- Demandamos un xiro de 90 graos nas políticas tendentes á progresiva deterioración da sanidade pública e a súa mercantilización porque a sanidade pública non pode ser un negocio, é un dereito e patrimonio de todos e todas que non queremos perder.

3.- Demandamos unha área de xestión integrada para A Mariña con plena capacidade de xestión en asistencia primaria e especializada e sobre os seus recursos humanos, económicos, infraestruturas e prestación de servizos da área sanitaria.