Petition Closed

PER UN DECRET SOBRE PLURILINGÜISME QUE NO MARGINE ELS PROGRAMES D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

La Conselleria d’Educació ha presentat un segon esborrany de Decret de plurilingüisme on no s'han inclòs cap de les propostes que la comunitat educativa i el món acadèmic li havien presentat.

El nou document margina encara més el valencià, elimina la immersió lingüística i no parla de catalogació lingüística en valencià dels llocs de treball a l’ensenyament públic obligatori. És un document que retalla més l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat acabe els seus estudis amb una competència lingüística també en valencià, a part del castellà i l’anglés.

Més informació:

2n esborrany de Decret sobre plurilingüisme presentat per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Anàlisi del 2n esborrany de Decret elaborat per la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana

Document de 9 punts per enriquir i modificar l’esborrany de Decret sobre plurilingüisme i consensuat per 35 institucions i entitats valencianes

Notícia emesa per Escola Valenciana: "Escola Valenciana considera que la Conselleria d'Educació ha trencat amb la voluntat de consens sobre plurilingüisme"

L’escola valenciana: Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià

Web del Cinqué Congrés

 

Letter to
Consellera d’Educació Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana M.José Català Verdet
EXPOSE:

• Que com ciutadà i usuari de l’educació done suport al document “L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià”, elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i avalat per tota la comunitat educativa i científica.

• Que entenc i vull remarcar que el fet diferencial del nostre sistema escolar és l’ensenyament del valencià i en valencià. Per tant, és necessari mantenir els Programes d’ensenyament en valencià, que haurien de ser potenciats des de l’administració educativa.

• Els únics programes que aconsegueixen un domini equilibrat –tal com s’assenyala a la LUEV- de les dues llengües oficials són el Programa d’ensenyament en valencià i el Programa d’immersió lingüística. Per tant, diguem No a la desaparició d’aquestos programes.

• Que vull fer-li arribar a l’Honorable Sra. M. José Català Verdet, la nostra consellera d’Educació, Formació i Ocupació, les meues consideracions.

Per això,

SOL·LICITE QUE INCLOGA EXPLÍCITAMENT AQUESTES CONSIDERACIONS AL DECRET SOBRE PLURILINGÜISME:

• Els actuals programes d'educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) han de ser la base dels programes plurilingües i són els centres qui, d'acord amb les seues possibilitats organitzatives i amb el context sociolingüístic, han de definir quina ha de ser la presència de l'anglés a través de projectes o d'àrees.

• La continuïtat dels programes ha d’estar garantida al llarg de les diferents etapes del sistema educatiu valencià.

• Cal que s’especifique que el programa plurilingüe en valencià ha de tindre dues branques: el PPEV i el PPIL.

• S’ha de mantenir la denominació PPIP (Programa plurilingüe d’incorporació progressiva) en compte de PPEC (Programa plurilingüe en castellà).

• Que en el PPEV i el PPIL no s’impose una àrea en castellà, ja que aquests són els únics programes que aconsegueixen que l’alumnat domine les dues llengües oficials. En cada cas, que siga el centre educatiu el que concrete el DPP (Disseny Particular del Programa) amb coherència a les seues avaluacions, i decidisca si necessita o no incorporar al seu cronograma una àrea en castellà. Els aspectes pedagògics cal reservar-los a l’equip docent que, tenint en compte el context sociolingüístic del centre, ha de dissenyar les estratègies necessàries per a fer efectiu el que marca la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. El claustre de professors ha de donar compte dels resultats, i en conseqüència és el responsable de la planificació i execució del disseny particular.

• Els centres educatius han de ser qui, a través dels Consells escolars, proposen i dissenyen els Dissenys Particulars del Programes que consideren més adequats d’acord amb el seu Projecte Educatiu de Centre.

• S’han de catalogar en valencià tots els llocs de treball de tot el sistema educatiu.

• S’ha de vehicular en valencià com a mínim l’àrea de Coneixement del Medi a partir de 1r de Primària en el PPIP.

• L’alumnat ha de ser avaluat en la llengua en la que s’està impartint l’àrea corresponent.

• S’han de tenir en consideració les aportacions reflectides en el document “L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià” elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i que compta des del 26 de febrer del 2011, amb el suport i consens de tota la comunitat educativa i científica.

• S’han de difondre els plantejaments estrictament pedagògics i promoure el plurilingüisme i les actituds que li són favorables i no la pretesa “consulta a les famílies”, que lluny de fomentar la participació constitueix una maliciosa posada en escena per a dividir la comunitat educativa. A més, la consulta ja es realitza a través de la matriculació. Les famílies matriculen els seus fills en funció dels programes que ofereixen els centres.

• S’han d’autoritzar les sol·licituds de canvi de programa que compten amb l’aprovació del Consell escolar i el consens de la comunitat educativa de cada centre.

Escola Valenciana started this petition with a single signature, and now has 4,799 supporters. Start a petition today to change something you care about.