Reactivin el programa d'esterilització dels moixos de carrer ja!

Reactivin el programa d'esterilització dels moixos de carrer ja!

Creada
15 de julio de 2022
Firmas: 875Próximo objetivo: 1000
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Barry Byrne

Reactivin el programa d'esterilització dels moixos de carrer ja!

Els sotasignats sol·licitem que l'Ajuntament de Sóller compleixi amb la seva Ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció animal i, sobretot i de manera immediata, que compleixi amb l'Article 38 de la mateixa que obliga que l'Ajuntament sufragui les despeses de les esterilitzacions dels moixos de carrer del municipi.

Veure el nostre vídeo sobre la importància d'esterilitzar.

https://youtu.be/kX9d0OSuKtU 

¡Reactiven el programa de esterilización de los gatos callejeros ya! 

Los abajo firmantes solicitamos que el Ayuntamiento de Sóller cumpla con su ordenanza municipal reguladora de convivencia, defensa y protección animal y, sobre todo y de forma inmediata, que cumpla con el Artículo 38 de la misma que obliga que el Ayuntamiento sufrague los gastos de las esterilizaciones de los gatos callejeros del municipio.

Ver nuestro vídeo sobre la importancia de esterilizar:

https://youtu.be/kX9d0OSuKtU 

Restart the street cat sterilization program now!

We, the undersigned, request that Sóller’s Town Hall comply with its municipal ordinance on animal welfare and, above all and immediately, that it comply with Article 38 of the aforementioned ordinance, which requires that the Town Hall cover the costs of sterilizing street cats in the town.

Watch our video on the importance of sterilizaion:

https://youtu.be/kX9d0OSuKtU 

 

Apoyar ahora
Firmas: 875Próximo objetivo: 1000
Apoyar ahora