Rädda Norr Mälarstrand!

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Den lummiga och vackra strandpromenaden på Norr Mälarstrand är en populär plats både bland stockholmare och turister, speciellt på sommaren.
Härliga promenader längs den grönskande strandpromenaden vid vattnet, en vilostund på bänkarna under knäckepilarna och varma kvällar på Mälarpaviljongen och Orangeriet är vad många stockholmare ser som ”sommar i City”. 
Denna magiska oas har förintats av ansvariga på Kungsholmens stadsdelsnämnd, ansvariga är ordförande 29-åriga Arvid Vikman, Maria Laxvik som är stadsdelsdirektör, Therese Rosén avdelningschef Parkmiljöavdelning Stockholm och Trafikborgarrådet Daniel Hellden som är ytterst ansvarig för Trafikkontoret där tidigare så kallade parkförvaltningen ingår. 

Friska, gamla träd har under sommaren fällts på löpande band, träd som aldrig kommer bli lika stora under vår livstid.
Grönskan och växterna schaktats bort.
Över 50 helt friska och mycket gamla och värdefulla träd har redan fällts.
Detta påverkar inte bara oss människor utan det har även haft förödande konsekvenser för fågellivet, speciellt under övergången mellan vår och sommar.
Strandlinjens unika möte med vattnet som karakteriseras av runda stenar som för tankarna till skärsgårdsklippor, skapat av Erik Glemmé, förstörs nu successivt genom att strandkanten utan anledning rivs upp och ersätts med makadam som dödar växtligheten och vassa stenar som utgör fara.

De har inlett etapp 3 av 6 av deras projekt som dom kallar för "upprustning".
Under sommaren och fåglarnas häckningssäsong fälldes över 50 dokumenterat friska träd trots att detta direkt strider mot Länsstyrelsen regler och förstörelsen fortsätter än på platsen.

På grund av detta skoningslösa projekt så har hundratals fåglar drivits bort från sina hem och de har hittats många döda fåglar och fågelungar där förstörelsen har pågått. Många av dokumenterat med bilder och videos att de har funnit döda fåglar och fågelungar innanför avspärrningarna där arbetet pågått och Norr Mälarstrand har länge klassats som en unik plats för fågelskådning i Stockholm.

Detta projekt bryter mot plan- och bygglagen, miljöbalken, artskyddsförordningen (EU lag), strandskyddet samt länsstyrelsen riktlinjer.
Kungsholmens stadsdelsnämnd saknar även marklov för att utföra arbeten på platsen. Platsen skyddas även av en gällande detaljplan från 1996, denna detaljplan har Kungsholmen stadsdelsnämnd brutit mot.
År 2011 saboterades några av de ikoniska pilarna på Norr Mälarstrand, Moderaterna polisanmälde då vad som skett och beställde in nya pilar för plantering.
Norr Mälarstrands strandpromenad är kulturklassad på riksnivå enligt Stockholm stads egna dokument på insyn Sverige. Därav har brotten som begåtts med detta projekt polisanmälts.


Uppdatering om vad som skett under sommaren och hösten sedan protestlistan startades i maj 2018:
Denna grupp tjänstemän har olagligt använt en del av Sveriges klimatbudget och spenderat miljontals kronor för att fälla friska träd och förinta en av de få gröna platser vi har i Stockholm city som är ovärderligt för medborgarnas välmående och livsviktigt för de hundratals fåglarna som bor på platsen.
De har tillsammans uppgett att skälet att alla träden har fällts är för att trädens arter inte är svenska vilket är rasism.
Direkt citat är "Under åren som gått har både buskage och träd har bytts ut eller tillkommit främmande typer, detta vill projektet återställa". (Källa Insyn Sverige)
Kungsholmens stadsdelsnämnd och Therese Rosén har spenderat miljontals kronor på att fälla träd som inte är svenska arter, träd som var skyddade av den gällande detaljplanen som de nu brutit mot.
De över 50 friska och stora träden och större buskarna var en grön lunga i Stockholm city som nu är förintad.
Vi kräver att ansvariga hålls skyldiga inför Sveriges rikes lag och att hela parken och strandpromenaden återställs i till fullo.

De har även angivit att de är oroliga för erosionsproblem, samma argument som staden försökte använda sig av angående pålsundet.
Det finns dock inga bevisade problem med erosion vid Norr Mälarstrand och de har själva bevisat motsatsen, att det inte finns några som helst risker för erosion då de låtit företaget BITE AB köra med grävfordon i viktklass 15 ton längs hela promenaden. 
Det är bevisat att trädens rötter är det bästa och mest effektiva skyddet i världen mot erosion.
Dessutom var Norr Mälarstrand fullt av knäckepilar som trivs att växta i och vid vatten, träd vars rötter hjälpte till att stärka strandkanten. Norr Mälarstrand är en strandpromenad där det ska vara nära kontakt med vattnet. 

Fredrik Ekroth, landskapsarkitekt, har varit med och drivit detta projekt tillsammans med Arvid Vikman. Fredrik Ekroth har kämpat sedan 2012 med att få fälla alla träden längs Norr Mälarstrand helt utan anledning.
Då stoppades han av boende i bostadsrättsföreningarna längs Norr Mälarstrand. Denna gång agerade de i tystnad så ingen hade en chans att protestera i tid.


Hjälp oss stoppa detta projekt och kräva att platsen återställs till fullo genom att skriva på protestlistan!

Genom att skriva på protestlistan så uppmanar vi att Kungsholmens stadsdelsnämnd;

 • GENAST sluta fälla träden och schakta bort all grönska längs Norr Mälarstrand och återställa platsen med samma träd och buskar som stod där innan förstörelsen.
 • Att de gör sitt absolut bästa att återställa skadorna som gjorts och återskapar platsen precis som den såg ut innan. 
  Detta måste ske med att kompensera med fler träd och växter, speciellt längst strandkanten för fåglarnas skull! Återplantera samma träd som fanns där innan sommarens fällning.
  De 40-90 år gamla träden som fåglarna hade sina bon i går aldrig att få tillbaka igen.
  Detta måste kompenseras med betydligt fler träd och att stora träd planteras på nytt. Knäckepilarna måste planteras på nytt längs vattnet för det är träden som fåglarna trivs allra bäst vid.
 • Be om ursäkt till Stockholmarna och boende i området.
 • Att de börjar värna om träden, grönskan och djurlivet över hela Kungsholmen samt att de investerar i att plantera betydligt fler träd som ger friskare luft och bättre luftkvalité för oss boende och besökare i city.

Vad innebär förstörelsen av Kungsholmens Stadsdelsförvaltning längs Norr Mälarstrand?

 1. Miljöförstörelse, brott mot detaljplanen, brott mot plan och bygglagen, brott mot miljöbalken, brott mot Strandskyddet samt brott mot Artskyddsförordningen, ett sabotage för fågellivet och naturen! 
  Kungholmens stadsdelsnämnd har begått ett grovt brott mot fågellivet.
  Att medvetet sabotera platser med rikt djurliv är djurplågeri.
  Norr Mälarstrand har alltid haft ett mycket rikt fågelliv där både änder och svanar bor längs strandkanten där de äter, sover och föder upp sina barn. Men även de mindre fågelarterna som byggt sina bon i de stora lummiga trädens träkronor där de varje år tar hand om sina ungar.
  Dessa träd är nu fällda och all grönska och vass längs strandkanten är bortschaktad. Fåglar som rotat sig till dessa platser står nu utan hem när deras ungar snart är här eller redan fötts.
  Vart ska fåglarna nu ta vägen med sina ungar? Längs strandkanten syns nu fåglarna leta i vattnet efter sina gamla hem. Kungsholmens stadsdelsförvaltning begår artskyddsbrott med denna förstörelse. 
  Kungsholmens stadsdelsnämnds bryter mot plan och bygglagen då de inte har något marklov för projektet. De bryter även mot den gällande detaljplanen. Det finns inget offentligt, detaljerat fattat beslut där alla berörda remiss-instanser blivit informerade om vad som planerades att ske. Därav kunde inte detta projekt överklagas för det finns inget beslut som exakt uppger vad som ska se.
 2. Förstörelse av visionen skapad av stadsträdgårdsmästaren Holger Blom och hans medarbetare Erik Glemme 1941–1943.
  De hade visionen om att skapa en strandpromenad i Stockholmsstil, de tog över 40 år för träden att växte till sig så vad det var idag men nu är allt detta förstört. Ingen som lever idag kommer se träden lika stora igen. Holger Bloms vill värna om träden och parkerna, han hade en vision att människor har en stark koppling till det gröna och idag är sorgligt nog många av hans skapelser förstörda. Att låta en av hans finaste skapelser strandpromenaden bli förstörd är förtörnelse av vårt kulturarv. Det sista Holger Blom gjorde innan sin död var att se över detaljplanen som idag gäller för platsen där det tydligt står att alla träd och grönska ska bevaras.
 3. Sämre mående hos boende i området.
  Det är bevisat i studier att grönska och träd skapar harmoni och glädje hos människor speciellt för de som bor i stadsmiljö. De som bor i Stockholm City har inte många grönområden att välja på när man vill ta en promenad och därför var Norr Mälarstrands promenaden en mycket speciell plats för många i Stockholm.
  Boende i området har tom tidigare uttryckt en önskan om att det planteras mer träd och växter i området, speciellt vid Holger Bloms plats, detta har dokumenterats i bland annat tidningsartiklar.
 4. Sämre luftkvalité vid högtrafikerad väg.
  Det är bevisat i studier världen över att träd är livsavgörande för luftkvalitén. Många länder storsatsar just nu resurser på att plantera mer träd i storstäder då forskaren över hela världen har bevisat att det gör sådan enorm skillnad. Japan har påbörjat en trädplanteringsprogram med miljoner träd som planteras.
  Träd producerar syre så att vi människor kan andas.
  Det är även bevisat att träden hjälper till att rena luften från avgaser och luftföroreningar. Därav är det livsviktigt att bevara alla stora träd längs trafikerade vägar då det gör en enorm skillnad på luftkvalitén och hjälper till att rena luften.
  Genom att fälla träd så förstör man syreproduktionen och luftkvalitén.
  Varje år dör hundratusentals människor i förtid pga av luftföroreningar i storstäder och barn utvecklar astma mer än någonsin tidigare uppmätt.
  I dessa tider när miljön, klimatförändringar och miljözoner talas om mer än någonsin och dieselbilar ska förbjudas så är trädens roll viktigare än någonsin. Detta påverkar alla som bor och besöker området.
  Träden behövs nu mer än någonsin! http://www.bbc.com/news/science-environment-37813709 https://www.lifegate.com/people/lifestyle/city-trees-smog-pollution https://blog.nature.org/science/2017/04/06/trees-air-pollution-balance-ecosystem-services-ozone/
 5. Kapitalförstörelse.
  Parkpromenaden på Norr Mälarstrand är den mest fotograferade platsen på Kungsholmen, som används i nästan alla prospekt vid försäljning av lägenheter på Kungsholmen. Mäklarna i området visar alltid upp den vackra strandpromenaden som en lockade faktor varför man ska välja att bo på Kungsholmen och vid Norr Mälarstrand. Genom att förstöra denna plats förlorar Kungsholmen och dess bostäder ett enormt mervärde.
 6. Negativ effekt på turismen.
  Turismen i Stockholm kan även komma att påverkas mycket. När turister besöker platsen kommer de mötas av en annan verklighet än bilderna de sett på Google när de planerade sitt besökt till Stadshuset och Norr Mälarstrand.
  Detta skapar en negativ bild av Stockholm i allmänhet.

  7. Förändrade stadsbild
  Kungsholmens stadsdelsnämnd med ordföranden Arvid Vikman (S) har inte befogenheter att göra såhär stora förändringar av stadsbilden.
  De är anmälda till Länsstyrelsen och miljöförvaltningen samt polisanmälda.


Korrekt kunskapen hos de ansvariga bakom detta projekt finns tyvärr inte.
Kungsholmens stadsdelsnämnd bortförklarar projekt efter enorma protester och kritik med dessa två förklaringar;
1. Att "träden som inte är inhemska arter ska fällas och endast inhemska arter ska behållas" vilket betyder att alla träd som inte har svenskt ursprung ska tas bort.
Detta för tankarna till rasism mot andra arter och är djupt oroväckande.
Träd från hela världen som kan växa i vårt klimat ska vara välkomna att vara här och få stanna kvar.

2. Att strandlinjen ska stärkas och därför tas träden bort.
Strandlinjen längs Norr Mälarstrand ligger inne i Mälaren, en mycket skyddad plats där trädens rötter håller ihop strandlinjen på det absolut bästa sättet som finns. Över hela världen gör länder samarbeten att plantera träd längs kustlinjer då det är bevis att träd förhindrar så kallad "soil erosion".
Därav är knäckepilarna som redan fällts och de som är planerade att tas bort enligt landskapsarkitekten Fredrik Ekroth, av största vikt att behålla till varje pris. Att ta bort dessa har förödande konsekvenser som bara konsultfirmor och byggbolag tjänar på, inte oss skattebetalare eller naturen.


Vad kan du göra?

Förutom att skriva på den här protestlistan och dela med dina vänner så uppmanar vi att alla som är emot detta att ringa/maila och framföra era klagomål till Länsstyrelsen (nr: 010-2231000), miljöförvaltningen (nr: 08-50828800) samt Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Man kan även göra en anmälan till Länsstyrelsen och även polisen (man kan vara anonym) och brotten man då ska uppge är följande;
- Brott mot Artskyddsförordningen (djurlivet på Norr Mälarstrand är utrotat, nästan  alla fåglar har flytt platsen trots att det är häckningssäsongen och många fåglar har hittats döda)
- Brott mot plan och bygglagen
- Brott mot miljöbalken
- Brott mot strandskyddet

I ett informationsblad om Kungsholmens parker 2018 från Kungsholmens stadsdelsförvaltning, så visar de bilder på de vackraste delarna av strandpromenaden och de skriver att de lovar att ”bevara grönskan och lummigheten” på Kungsholmen.
Projektet är godkänt av Ordförande Arvid Vikman (S) 29 år, från Östersund.
Då ingen visste vad som skulle hända så gavs ingen chans till att skicka in sin protest.