30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą - zmiana w prawie od 10 stycznia 2017r.

Victory

30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą - zmiana w prawie od 10 stycznia 2017r.

This petition made change with 153 supporters!


Obecne przepisy nie określają terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację lotniczą. Dla pasażerów, który składają reklamację oznacza to niepewność, a linii lotniczej daje nieograniczony czas na reakcję. W porównaniu z innymi rodzajami transportu i usługami turystycznymi do jawna dyskryminacja! Zmienimy to!

Od 2014 roku pierwsze w Polsce stowarzyszenie pasażerów lotniczych Przyjazne Latanie monitoruje prawa pasażerów. Na podstawie codziennie otrzymywanych skarg okazuje się, że wielokrotnie występują sytuacje, w których linie lotnicze celowo i uporczywie nie odpowiadają na złożone do nich reklamacje, robią to dopiero po długim czasie oczekiwania lub w ogóle odmawiają odszkodowania należnego pasażerowi licząc na to, że ten zrezygnuje z dochodzenia swoich praw zarówno przed nimi, jak i przed sądami. Realia wskazują wyraźnie na to, że tak faktycznie się dzieje. Konsumenci, zniechęceni zawiłym i niepełnym stanem prawnym określającym ich uprawnienia, często rezygnują z jakiejkolwiek formy dochodzenia roszczeń z uwagi na to, że nie widzą szansy na ich wyegzekwowanie lub też możliwe kwoty odszkodowań nie są dla nich wystarczająco wysokie, żeby wkraczali na drogę sądową.

W obecnej chwili przepisy prawa zarówno krajowego, jak i unijnego regulujące kwestię przewoźników lotniczych nie dają odpowiedniej ochrony prawom pasażerów prowadząc również do swego rodzaju dysproporcji pomiędzy innymi rodzajami przewozów, gdzie ustawodawca wyraźnie określił miesięczne lub kilkumiesięczne terminy załatwienia sprawy. Należy więc z całą stanowczością stwierdzić, że brak określenia terminu, w którym przewoźnik lotniczy zmuszony byłby do udzielenia odpowiedzi na skargę pasażera godzi w jego podstawowe prawa jako konsumenta i uniemożliwia pełną ich ochronę. Jednocześnie nie można doszukać się żadnego wytłumaczenia uzasadniającego działanie ustawodawcy, który powyższą kwestię pomija jedynie przy ustalaniu praw pasażera korzystającego z linii lotniczych, podczas gdy w przypadku innych, popularnych środków transportu wskazuje konkretne terminy, w których przewoźnik zobowiązany jest do rozpoznania roszczeń pasażera.

Należy zwrócić uwagę, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) już w maju 2012 roku przyjął opinię (stosunkiem głosów 135 do 1, 2 osoby wstrzymały się od głosu) wskazującą na istnienie znacznych różnic na niekorzyść pasażerów między różnymi rodzajami transportu, zwłaszcza w odniesieniu do transportu lotniczego. Jeżeli chodzi o reklamacje, EKES proponował, aby wszystkie przedsiębiorstwa transportowe używały w tym celu standardowego adresu poczty elektronicznej (reklamacje@…), w uzupełnieniu do innych metod składania reklamacji oraz by ustalono nieprzekraczalne terminy ich rozpatrywania.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że przewóz za pośrednictwem linii lotniczych ciągle się rozwija i przy zjawisku globalizacji współczesnego świata jest środkiem transportu najczęściej wybieranym przez podróżujących na dłuższych dystansach. W takim wypadku niemożliwym do zaakceptowania jest fakt istnienia luk ustawodawczych, które mogłyby doprowadzić do łamania podstawowych praw konsumentów czy też do skutecznego ich ograniczania i tym samym omijania obowiązujących przepisów prawnych.

Reasumując należy podnieść, że brak uregulowania w świetle dynamicznego rozwoju powoduje nadmierne uprzywilejowanie, również pod względem finansowym, linii lotniczych kosztem pasażerów. Ponadto brak zrównania prawa pasażerów konkretnych rodzajów transportu powoduje niezrozumiałą dyskryminację nieuzasadnioną żadnymi okolicznościami.Today: Stowarzyszenie Praw Pasażerów is counting on you

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie needs your help with “Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą!”. Join Stowarzyszenie Praw Pasażerów and 152 supporters today.