Prata mindre, Agera mer Tobias Billström och Sveriges regering!

Prata mindre, Agera mer Tobias Billström och Sveriges regering!

Started
November 11, 2022
Signatures: 4,759Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Started by Nicki .

Namnet Mahsa Jina Amini har ni säker hört talats om tidigare, kvinnan som mördades kallblodigt av den iranska moralpolisen. Mahsa Jinas död, blev startskottet för för den revolution som pågått i över 55 dagar från petitions datum i Iran idag. Modiga kvinnor och män i alla åldrar reser sig och står framför
tårgas, batongslag och kulor i kampen om frihet. Antalet offer ökar och familjer förlorar sina nära och kära. Fram till den 6 november 2022 har det bekräftats att  50 barn dött, 14 823 personer, varav 428 studenter arrestrerats, 1862 människor och bortrövats. Det har hållits 864 demonstrationer i 136 städer över hela Iran. 

Det islamistiska revolutions gardet, IRGC, är en iransk militär organisation som militärt, politiskt och ekonomiskt stödjer Hizbollah, Hamas, med fler. IRGC uppgift är att delta i, finansiera och sprida skräck, tortyr och terrorism över hela världen. Ett av bevisen är att Putins styrkor använder sig av iranska drönare i kriget mot Ukraina.

Kvinna, Liv, Frihet beskriver vad folket i Iran kämpar för. Stå nu på rätt sida av historien Tobias Billström och Sveriges regering! Man kan inte ha en slapp och njugg Iranpolitik och gömma sig bakom ett gemensamt agerande av EU. Sverige har möjlighet och bör som enskilt land agera. Tillsammans ska vi vara det iranska folkets röster. 

Denna rörelse är inte bara viktig för Iranierna-svenskarna i Sverige utan även för alla medborgare i Sverige. Den 10 november 2022 publicerade TV4 nyheterna en artikel om  begått grov spioneri mot Sverige. Bröderna har koppling till Iran. SÄPO har rankat Irans regim som det 3 största hotet när det gäller illegal underrättelse inhämtning och påverkansförsök på Sverige.https://www.tv4.se/klipp/va/13801369/broder-atalas-for-grovt-spioneri-jobbade-tio-ar-vid-sapo-och-forsvaret

Vi svenska medborgare i Sverige KRÄVER att: 

1. Regeringen kallar upp den iranska ambassadören till UD och ställer denna till svars.
2. Att regeringen stödjer de utökade sanktioner som bland annat Tyskland har arbetat fram och även sätter press på att EU inför dessa riktade sanktioner mot Islamistiska Revolutions Gardet, IRGC, och nyckelpersoner inom den iranska ledarskiktet som har ansvar för våldet och dödandet.
3. Regeringen erkänner den revolution som pågår och drivs av det iranska folket samt kräver att arresterade demonstranter frisläpps och gör allt i sin makt för att förhindra avrättningar av de som tillfångatagits.
4. Regeringen verkar för att dem ansvariga ställs till svars för sina brott mot de mänskliga rättigheterna. 
5. Regeringen avbryter handelsavtalen som tecknats med Iran 2017. 
6. Regeringen stänger Imam Ali Islamic Center lik Tysklands stängning av blåa moskén i Hamburg. 
7. Att Sverige kallar hem vår ambassadör från Teheran för konsultation.

Som Alireza Akhondi framförde i interpellationen den 8 november 2022
 ” Nu när schackpjäserna är uppställda, vad blir utrikesministerns (Tobias Billströms) nästa drag?

”Zan, Zendegi, Azadi”, ”Jin, Jiyan, Azadi”, ”Kvinna, Liv, Frihet!”

 

 

You have probably by now heard the name Mahsa Jina Amini before, the woman who was murdered in cold blood by the Iranian morality police. It is that name that has started and is the catalyst for the Iranian women revolution that has been going on for over 55 days from the petition date. Brave women of all ages stand up and face tear gas, batons, and bullets for their freedom. The number of victims is increasing, and families are losing their loved ones. Until November 6, 2022, it is confirmed that 50 children died, 14,823 heroes arrested, 1862 kidnapped and 428 students arrested. It has held 864 demonstrations in 136 cities across Iran.

The Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, is an Iranian military organization that supports militarily, politically, and economically Hezbollah, Hamas and others. IRGC task is to participate in, finance and promote terror, torture, murder and terrorism throughout the world. The proof is now evident in the war in Ukraine were Putin is using iraninen drones against Ukraine (supplied by IRGC). 

Woman, Life, Freedom describes what the people of Iran are fighting for. Tobias Billström and Sweden’s government, stand on the right side of history! You can not have a relaxed and cheerful Iran policy and hide behind a joint action by the EU, because that is cowardly as the Minister of Foreign Affairs showed during the interview 2022/23:8 on 8th November. Talk less, Act now! Together we will be their voice.

This movement is not only important for the Iranian-Swedes in Sweden, but also for all citizens of Sweden. On November 10, 2022, TV4 news published an article about serious espionage committed against Sweden. The brothers have connections to Iran. SÄPO has ranked Iran's regime as the 3 biggest threat in terms of illegal intelligence collection and attempts to influence Sweden.

 https://www.tv4.se/klipp/va/13801369/broder-atalas-for-grovt-spioneri-jobbade-tio-ar-vid-sapo-och-forsvaret

We Swedish citizens in Sweden DEMAND that:


1.The government summons the Iranian ambassador to the Foreign Ministry and hold them accountable.
2.The government supports the expanded sanctions that Germany, among others, has worked on and puts pressure on the EU to introduce these targeted sanctions against the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, and key figures within the Iranian leadership who are responsible for the violence
and killing.
3.The government must legitimize the protests of the Iranian people, thereby contributing to the release of many arrested demonstrators and resisting their executions.
4.The government works to ensure that those responsible are held accountable for their crimes against human rights.
5.The government cancels the trade agreements signed with Iran in 2017.
6.The government closes the Imam Ali Islamic Center like Germanys closing of the mosque in Hamburg.
7.That Sweden calls home our ambassador from Tehran for consultation.

As Alireza Akhondi stated in the above-mentioned interpellation "Now that the chess pieces are lined up", what will be the foreign minister (Tobias Billström) next move?

"Zan, Zendegi, Azadi"," Jin, Jiyan, Azadi", "Woman, Life, Freedom"!

Support now
Signatures: 4,759Next Goal: 5,000
Support now
to help others easily find and sign the petition.