Stopp all jakt og beiting i våre nasjonalparker og ulvesoner !!!!

Stopp all jakt og beiting i våre nasjonalparker og ulvesoner !!!!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Rovdyrvern started this petition to postmottak@smk.dep.no and

 

Vi krever at Klima- og miljødepartementet m Ola Elvestuen stopper all jakt og beite i våre nasjonalparker og ulvesoner. Vi kan ikke leve dagens politikk, som er styrt av følelser og frykt
Norske myndigheter må stoppe all jakt på ulv i Norge, siden vi har mindre enn 100 ulver. 2001 laget norske myndigheter ulvesone, frem til 2018 var dette en sikker plass. De tok ut Slettåsreviret i 2019 og 31.12.2019 bestemte norske regjering at Letjennareviret. To revir inne i sonen er borte, Slettås 2019 og Letjenna 2020

Våre nasjonalparker burde norskemyndigheter for lenge siden innført jakt og beiteforbud, ett sted burde det være mulighet for dyrene å være i fred!

Om du mener dette er feil og vi kan gjøre noe med dette, skriv under og hver med å legge press på norske myndigheter og satt en stopper for denne skyt først – spør etterpå holdning

Informasjon om norsk ulv

I Skandinavia ble det til sammen registrert 40 familiegrupper (28 i Sverige, 6 i norske og 6 i grensedistrikter) og 28 parmerkingspar (18 i Sverige, 5 i Norge og 5 over riksgrensen). Dette er andre året på rad med en nedgang i antall registrerte familiegrupper og par i Skandinavia.
For vinteren 2018/2019 ble befolkningen estimert til 380 ulver i Skandinavia   (hvorav omtrent 300 i Sverige, inkludert halvparten av individer i grenseoverganger), som er en reduksjon på 30 ulver sammenlignet med 2017/2018. Tallet for Norge, inkludert halvparten av individene i grenseoverganger, er 84-87 ulver. Døde ulver blir ikke trukket fra disse tallene.
Når det gjelder den totale belastningen ulvebestanden er utsatt for, indikerer direktoratet at det i perioden 1. april 2018 til 31. mars 2019 ble registrert 25 døde ulver i Norge, og at en ulv ble skutt og belastet kvote uten at dyret ble funnet død.

I tillegg til ensomme ulver, er 3 reinmerker (Slettås, Osdalen, Opphus) inkludert blant de døde ulvene. I samme periode er det registrert 18 døde ulver i Sverige. Etter 1. april 2019 er det registrert 7 døde ulver så langt i Norge og 9 døde ulver i Sverige.

Letjennareviret

I 2012/13 ble det for første gang registrert yngling i Letjennareviret, og det har blitt født valper i reviret hvert år siden. Letjenna har vært et helnorsk revir alle år de har blitt registrert. Hannen i parkonstellasjonen er en såkalt F2, eller avkom etter avkom av en immigrant (F0). Direktoratet viser til at DNA-analyser kan tyde på at ledertispa har fått ny partner, men foreløpig er dette høyst usikkert. Foreløpige konklusjoner per 17. desember 2019 viser at det så langt er registrert seks individer i Letjennareviret vinteren 2019-2020, og det er bekreftet født et valpekull i reviret i 2019.

Mangenreviret

Mangenreviret ble registrert for første gang i 2013/2014, som et usikkert revirmarkerende par. Disse ulvene forsvant, men påfølgende vinter 2014/2015 ble det dokumentert et nytt revirmarkerende par i området. I 2015/2016 ble det for første gang registrert yngling i Mangenreviret, og det er senere dokumentert familiegruppe i reviret i 2017/2018 og 2018/2019. Mangen har vært et helnorsk revir alle år de har blitt registrert. Tispa i parkonstellasjonen er en såkalt F2, eller avkom etter avkom av en immigrant (F0), men hun er ikke blitt registrert i 2018/2019, og hannen levde trolig alene sammen med valpene i reviret. Foreløpige konklusjoner per 17. desember 2019 viser at det så langt er registrert to individer i Mangenreviret vinteren 2019-2020, hvorav den ene er den tidligere lederhannen i reviret og den andre er et hann-avkom fra 2018, og det er følgelig ikke påvist at det er født noe valpekull i reviret i 2019.

Rømskogreviret

Rømskogreviret ble første gang registrert i 2016/2017, som et revirmarkerende par, og det samme paret ble registrert også i 2017/2018. I 2018/2019 ble det registrert en ny parkonstellasjon og for første gang yngling i reviret. Familiegruppen har leveområde både i Norge og Sverige, med hovedvekt i Norge. Foreløpige konklusjoner per 17. desember 2019 viser at det så langt er registrert fra tre til seks individer i Rømskogreviret vinteren 2019-2020, og det er bekreftet født et valpekull i reviret i 2019.

Mangen- og Rømskogreviret ble jakt opphevet 31.12.2019

"Innavlsproblematikken er den største utfordringen i forvaltningen av den skandinaviske ulvebestanden, og påfyll av nye gener inn i bestanden ved etablering av immigranter fra den finsk-russiske bestanden vil ha svært stor betydning for bestandens langsiktige overlevelse Uten innvandring må bestanden forvaltes på et vesentlig høyere nivå enn dagens samlede bestandsmål i Norge og Sverige, for å sikre overlevelsen.

Vedtatt kvote innenfor ulvesonen omfatter tre revir. Den praktiske gjennomføringen av lisensfellingen kan likevel medføre at ulv fra tilgrensende naborevir blir felt selv om dette ikke er tilsiktet. Videre er antallet dyr som kan bli felt ved skadefelling i Sverige ukjent. Disse forholdene kan påvirke det totale uttaket i den skandinaviske bestanden, og forholdet til bestandens overlevelse."

«Departementet ser imidlertid ikke at det er påvist særlige forhold knyttet til psykososiale forhold for noen av de tre aktuelle revirene Mangen, Letjenna og Rømskog. Departementets vurdering er at psykososiale forhold kun kan tillegges svært begrenset vekt i den samlede vurderingen knyttet til § 18 første ledd bokstav c i denne saken.»

Klima og Miljøverndepartementet 31.12.2019

Innenfor Letjennareviret er det i dag rundt 25 aktive beitebrukere med sau og/eller storfe. All sau og det meste av storfe går på innmarksbeite, og skadeomfang og skadepotensial på beitedyr i området er svært begrenset. Ulempene og belastningen for beitenæring i Letjennareviret har etter sekretariatenes oppfatning bidratt til å øke konfliktene, og er av en slik grad at det kan tillegges en viss vekt i en samlet vurdering av hjemmelsgrunnlaget etter nml. § 18 første ledd bokstav c. Sekretariatene anser likevel ikke at dette isolert sett kan gi hjemmel for felling.

Rovviltnemndene mener at beiting på innmarksbeite medfører klare ulemper, i form av snylteproblematikk, lave lammevekter og dårlig utnyttelse av fôrressurser. Nemndene mener også det blir for bastant å fastslå at storfe på utmarksbeite er et alternativ med økte rovviltbestander, og peker på at en ulvefamilie samlet enkelt vil kunne nedlegge voksne storfe.

Klima og Miljøverndepartementet 31.12.2019

«Hvorfor opphevet de ikke jakt i Letjennareviret reviret, er ett stort faglig spørsmål som vi kommer til å jobbe videre med»

Rovdyrvern 31.12.2019

 

Til slutt legger ved noen klager på vedtaket 2019/20

Foreningen Våre Rovdyr

Klager mener vedtaket er preget av egne formuleringer og synspunkter fra nemndene, uten bevis i verken forskning eller biologisk kunnskap, og at vedtaket ikke er basert på et anerkjent kunnskapsgrunnlag. Klager mener videre at vedtaket ikke er innenfor rammene til Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften eller stortingsvedtaket om bestandsmål for ulv. I tillegg hevder klager at nemndenes vedtak ikke ivaretar den bilaterale avtalen med Sverige om å anerkjenne hverandres lands forvaltning og innsigelser til vedtak angående ulv.

Naturvernforbundet

Klager mener det ikke finnes faglig eller juridisk grunnlag for skyting av stabile ulvefamilier innenfor ulvesonen, og at nemndenes vedtak er konfliktdrivende og faglig uforsvarlig. Klager mener vedtaket er brudd på både naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, samt i direkte konflikt med Stortingsforlikene om rovdyr. Klager vurderer en totalkvote på 40 ulver (inklusive kvoter utenfor ulvesonen) som uforsvarlig, og etterlyser en viltfaglig eller biologisk begrunnelse som tilsier at jaktkvote på ulv innenfor ulvesonen er forsvarlig i forhold til bevaringsansvaret vi har for en kritisk truet art. Klager viser dessuten til at skyting av ulvene i Rømskogreviret blir sterkt advart mot fra svenske myndigheter.

NOAH – for dyrs rettigheter

Klager ber om at vedtaket oppheves i sin helhet. Klager mener vedtaket er i strid med nasjonal og internasjonal lov (nml. §§ 4, 5, 8, 9, 10 og 18, Grunnlovens § 112 og artikler 2, 6, og 9 i Bernkonvensjonen). Klager mener vilkårene i nml. § 18 for lisensfelling av 17 ulv innenfor ulvesonen ikke er oppfylt. Klager mener det ikke er sannsynliggjort eller tatt hensyn til flertallet som vil ha ulv i områdene hvor de finnes nå. NOAH mener rovviltnemndenes vedtak mangler begrunnelse for lisensfelling av Mangenreviret og Rømskogreviret, og at vedtaket i forhold til disse revirene er ugyldig. Klager mener vilkåret om at formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte ikke er oppfylt, og at vilkåret om bestandens overlevelse ikke er oppfylt. Videre at det er manglende utredninger om levedyktigheten til ulv i Norge, folkerettslige begrensninger av Norges handlinger i forhold til ulv i Skandinavia og Norge, og føre-var prinsippet. Klager mener terskelen som gjelder for skyting av ulv i ulvesonen bør holdes høy.

Norges Miljøvernforbund

Klager mener det ikke skal åpnes for jakt på alle ulvene i Letjenna-, Mangen- og Rømskogreviret i vinter. Klager mener klagen skal gis oppsettende virkning. Klager peker på at ulvebestanden er preget av innavl og at felling vil kunne svekke bestanden ytterligere. Klager viser også til svenske myndigheters uttalelse og mener denne bør hensyntas.

Rovviltets Røst Norge

Klager mener det ikke foreligger grunn for uttak av tre revir innenfor forvaltningssonen for ynglende ulv og krever vedtaket kjent ugyldig. Klager mener § 18 første ledd bokstav c kun kan benyttes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og at formålet ikke kan oppnås på en annen tilfredsstillende måte, i tillegg til at vedtaket må være i overenstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser og Bernkonvensjonen. Klager mener skadepotensialet er ikke-eksisterende. Klager mener vurderingen av svenske myndigheters uttalelse anses som svært problematisk med tanke på et videre samarbeid med Sverige. Klager mener "føre-var-prinsippet" må tillegges vekt.

Kilder

https://www.regjeringen.no/contentassets/5f4823087df241dfb853a53d317a05ef/avgjorelse-av-klage-pa-vedtak-om-kvote-for-lisensfelling-av-ulv-innenfor-ulvesonen-i-region-4-og-5-i-2019-2020.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/68cfa287d2f543e59cd00b613146aeb2/avgjorelse-av-klage-pa-lisensfelling-av-ulv-innenfor-ulvesona-20182019-l651276-002.pdf

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovviltnemnda%20region%204/Dokumenter/Ber%C3%A4kningar%20av%20beskattning%202020.pdf

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!