Total Support for Krzysztof Drabikowski - The True Creator of Батюшка/Batushka

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 5,000!


ENGLISH VERSION

In support of Krzysztof Drabikowski, the true and only creator of Батюшка.

Krzysztof needs us, we as fans of the music know that Krzysztof is the sole creator behind the Litourgiya album and has become a victim of a violation to his copyright of the trademark Батюшка, and is currently in dispute with Bart Krysiuk regarding the band name and all released material which is yet to be processed in a court of law in Poland.

We want you to learn the main facts about this dispute and what Krzysztof is now going through thanks to trusting someone who later decided to violate that trust.

Krzysztof Drabikowski created the band in 2015 and wrote 100 % of all the music and lyrics of Litourgiya which he recorded in his own studio all by himself. He later on gave Bart Krysiuk and Marcin Beny a huge opportunity to be a part of his music project. He let Marcin re-record the drums and added Bart’s voice to the tracks.

Behind Krzysztof’s back, Bart copyrighted the band name Batushka and also tried to patent the logo in Cyrillic letters that has become a well known trademark He signed contracts with management and a record label without Krzysztof’s knowledge and later on continued with an obvious plan to steal the band.

Bart Krysiuk is currently presenting himself as the face and leader of Batushka and with the help of the former drummer Marcin Beny, they aim to tarnish the reputation of Krzysztof by presenting a post on his personal Facebook giving his point of view. Marcin claimed that he wasn't on anyone's side, but only spoke in favor of Bart Krysiuk, he portrayed Krzysztof Drabikowski as a villain and stated that only thanks to Bart Krysiuk did Batushka see the light of day at all. Krzysztof Drabikowski invited them to become a part of the project during the recordings of Litourgiya and according to Marcin's statement they had a big part in ensuring that the album wasn't left forgotten, but had to be released to the public. It appears from his choice of words that Marcin has become full of resentment towards Krzysztof Drabikowski for not allowing him to continue as a drummer in Батюшка. There were several reasons behind that decision that doesn't need to be explained here. We fully acklowledge that Bart Krysiuk has played an important part in regards to marketing the band, booking tours and manufacturing merch for Batushka, but that does not give him the rights to claim the band as his or make claims on the copyrights in such a greedy way.

We strongly believe that the one who creates the music should have the rights to the band, because without the music there would not have been any success to earn money from in the first place. Besides this, Bart Krysiuk has gained control over the Facebook page (including Instagram and Spotify), forced the original Instagram account @batushkaofficial to be shut down and immediately after the release of Krzysztof's new album Panihida he tried to shut it down on Bandcamp forcing Krzysztof to change the name to keep it up on the platform.

Bart Krysiuk and his lawyers is trying to undermine Krzysztof claiming that he was disrespectful and did not care about Batushka's fans. We as his fans know that this is not a true fact. We know that Krzysztof care a lot about all of us who supported his band with answering our questions on the internet, signing us autographs etc. While the real fact is that Bart, who was in charge of the merch sales, has scammed his fans by sending empty boxes and sometimes boxes containing just paper and trash instead of the album or shirts which were actually ordered. Bart is also deleting comments from the fans on the official Batushka facebook page and has disabled comments on Instagram completely. It is at this point quite obvious who cares about the fans and who is the fraud.

We can help Krzysztof by managing to gather enough signatures and testimonies to disprove everything that Bart krysiuk is using against him. All the fans who could share an autograph, a photo and a greeting with kzrysztof can tell their experiences. Together we can make a difference and Krzysztof Drabikowski would be more than grateful to know that he is not alone, by having fans sign this petition.

Full support to Krzysztof Drabikowski the only and true leader of Батюшка.

From the heart we thank you very much.

(In the comment section of this petition you can write your own testimonies so that later on they can be sent to court if needed to further proove the good intent and gratitude Krzysztof has shown towards fans during the years.)

  • POLISH VERSION.

Wsparcie dla Krzysztofa Drabikowskiego, prawdziwego i jedynego twórcy zespołu Батюшка.

Krzysztof potrzebuje nas, którzy jako fani tej muzyki wiemy, że Krzysztof jest jedynym autorem płyty Litourgiya i padł on ofiarą naruszenia swoich praw autorskich do znaku towarowego Батюшка, co stanowi obecnie przedmiot sporu prawnego między nim a Bartłomiejem Krysiukiem, o nazwę zespołu oraz całego wydanego materiału, który to spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej w Polsce.

Chcemy zapoznać Was z podstawowymi faktami na temat tego sporu i tego, przez co Krzysztof teraz przechodzi z powodu tego, że zaufał komuś, kto później postanowił to zaufanie pogwałcić.

Krzysztof Drabikowski stworzył zespół w 2015 roku i napisał 100 % muzyki i tekstu utworów albumu Litourgiya, który nagrał samodzielnie w swoim studio. Następnie dał Bartłomiejowi Krysiukowi i Marcinowi Beny (Bielemiukowi) ogromną szansę udziału w jego projekcie muzycznym. Pozwolił Marcinowi ponownie nagrać partie perkusyjne i dodał głos Bartłomieja do utworów.

Za plecami Krzysztofa, Bartłomiej zastrzegł sobie prawo do nazwy zespołu Batushka, jak również próbował opatentować logo zespołu pisane cyrylicą, które stało się dobrze znanym znakiem towarowym. Podpisał kontrakty z zarządcami i wytwórnią płytową bez wiedzy Krzysztofa, a następnie kontynuował działalność, mając oczywisty plan na kradzież zespołu.

Bartłomiej Krysiuk aktualnie przedstawia siebie jako twarz i lidera zespołu Batushka i z pomocą byłego perkusisty, Marcina Beny, usiłują zszargać reputację Krzysztofa, poprzez zamieszczenie wpisu na prywatnym profilu Facebook perkusisty przedstawiając jego punkt widzenia. Marcin stwierdził, że nie stoi po niczyjej stronie, a jednak cała wypowiedź jest na korzyść Bartłomieja Krysiuka, sportretował Krzysztofa Drabikowskiego jako drania i stwierdził, że tylko dzięki Krysiukowi Batushka ujrzała światło dzienne. Krzysztof Drabikowski zaprosił ich by stali się częścią projektu podczas nagrywania płyty Litourgiya, a według oświadczenia Marcina, ci dwoje mieli spory udział w dopilnowaniu, że album nie poszedł w zapomnienie, a został rozpowszechniony publicznie. Z jego doboru słów wydaje się, że Marcin jest pełen żalu do Krzysztofa Drabikowskiego za to, że nie pozwolił mu nadal być perkusistą w zespole Батюшка. Za tą decyzją stało wiele powodów, których nie potrzebujemy tu wyjaśniać. W pełni przyznajemy, że Bartłomiej Krysiuk odegrał ważną rolę jeśli chodzi o marketing zespołu, bukowanie tras koncertowych i produkcję merchu dla Batushki, ale to nie daje mu praw twierdzić, że zespół jest jego własnością, ani do zastrzegania sobie praw autorskich w tak chciwy sposób.

Jesteśmy głęboko przekonani, że osoba, która tworzy muzykę powinna posiadać prawa do zespołu, ponieważ bez muzyki nie byłoby żadnego sukcesu, na którym można zarobić pieniądze. Poza tym, Bartłomiej Krysiuk przejął kontrolę nad stroną Facebook zespołu (włącznie z kontem Instagram oraz Spotify), wymusił zamknięcie oryginalnego konta Instagram @batushkaofficial, a także, zaraz po udostępnieniu przez Krzysztofa nagranego przez niego nowego albumu, Panihida, próbował zamknąć mu konto na Bandcamp, zmuszając Krzysztofa by zmienił nazwę aby móc zatrzymać album na platformie.

Bartłomiej Krysiuk i jego prawnicy próbują zniszczyć Krzysztofa twierdząc, że wykazywał brak szacunku względem fanów Batushki i że w ogóle go nie obchodzili. My, jako jego fani, wiemy, że to nieprawda. Wiemy, że Krzysztofowi bardzo zależy na wszystkich z nas, którzy wspierali jego zespół, co widać poprzez odpowiadanie na nasze pytania w Internecie, dawanie autografów, itp. Jednocześnie faktem jest, że Bartłomiej, który odpowiadał za sprzedaż merchu, kantował swoich fanów wysyłając puste pudełka, a czasem pudełka zawierające jedynie papier i śmieci zamiast płyt czy koszulek, które zostały zamówione. Bartłomiej usuwa również komentarze fanów na oficjalnej stronie zespołu Batushka na Facebooku, a także całkowicie zablokował możliwość komentowania na swoim koncie Instagram (@batushkaband). W tym momencie jest raczej oczywiste, komu zależy na fanach, a kto jest oszustem.

Możemy pomóc Krzysztofowi, jeśli zdołamy zebrać wystarczającą liczbę podpisów i świadectw, które obalą wszystko to, czego Bartłomiej Krysiuk używa przeciwko niemu. Wszyscy fani, którzy mogliby podzielić się uzyskanym autografem czy zdjęciem z pozdrowieniami od Krzysztofa, mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Razem możemy dużo zmienić a Krzysztof Drabikowski byłby ogromnie wdzięczny wiedząc, że nie jest sam, że jego fani podpisali tę petycję.

Wyrażamy nasze pełne wsparcie dla Krzysztofa Drabikowskiego, jedynego i prawdziwego lidera zespołu Батюшка.

Dziękujemy z całego serca.

(W sekcji Komentarze do tej petycji możecie wpisać swoje osobiste świadectwa, tak żeby później mogły one być wysłane do Sądu, gdyby była potrzeba przedstawienia dalszych dowodów na dobre intencje i wdzięczność, jaką Krzysztof okazywał swoim fanom przez lata.)

 

  • SPANISH VERSION

En apoyo de Krzysztof Drabikowski, el verdadero y único creador de Батюшка.

Krzysztof nos necesita, nosotros, como fanáticos de la música, sabemos que Krzysztof es el único creador detrás del álbum de Litourgiya y se ha convertido en una víctima de una violación a su copyright de la marca registrada Батюшка, y actualmente está en disputa con Bart Krysiuk con respecto al nombre del grupo y todo el material publicado que aún no se ha procesado en un tribunal de Polonia.

Queremos que conozca la información principal sobre esta disputa y lo que Krzysztof está atravesando ahora gracias a confiar en alguien que más tarde decidió violar esa confianza.

Krzysztof Drabikowski creó la banda en 2015 y escribió el 100% de toda la música y las letras de Litourgiya que grabó en su propio estudio. Más tarde le dio a Bart Krysiuk y Marcin Beny una gran oportunidad para ser parte de su proyecto musical. Dejó que Marcin regrabara la batería y agregó la voz de Bart a las pistas.

Detrás de la espalda de Krzysztof, Bart copió el nombre de la banda Batushka y también trató de patentar el logotipo en letras cirílicas que se han convertido en una marca bien conocida. Firmó contratos con la gerencia y un sello discográfico sin el conocimiento de Krzysztof y luego continuó con un plan obvio para robar el banda.

Bart Krysiuk se presenta a sí mismo como el rostro y líder de Batushka y, con la ayuda del ex baterista Marcin Beny, pretenden empañar la reputación de Krzysztof al presentar una publicación en su Facebook personal desde donde da su punto de vista . Marcin afirmó que no estaba del lado de nadie, pero solo habló a favor de Bart Krysiuk, interpretó a Krzysztof Drabikowski como un villano y declaró que solo gracias a Bart Krysiuk pudo ver la luz del día a Batushka. Krzysztof Drabikowski los invitó a formar parte del proyecto durante las grabaciones de Litourgiya y, de acuerdo con la declaración de Marcin, tuvieron un gran papel en asegurar que el álbum no se dejara olvidado, sino que debió ser lanzado al público. Por su elección de palabras, parece que Marcin se ha llenado de resentimiento hacia Krzysztof Drabikowski por no permitirle continuar como baterista en Батюшка. Había varias razones detrás de esa decisión que no necesitan ser explicadas aquí. Entendemos plenamente que Bart Krysiuk ha desempeñado un papel importante en lo que respecta a la comercialización de la banda, la reserva de tours y la fabricación de productos para Batushka, pero eso no le otorga los derechos para reclamar a la banda como suya ni hacer reclamos sobre los derechos de autor en una forma codiciosa.

Creemos firmemente que quien crea la música debería tener los derechos de la banda, porque sin la música no habría habido ningún éxito para ganar dinero en primer lugar. Además de esto, Bart Krysiuk ha ganado el control sobre la página de Facebook (incluyendo Instagram y Spotify), forzó a la cuenta de Instagram original @batushkaofficial a cerrarse e inmediatamente después del lanzamiento del nuevo álbum de Krzysztof, Panihida, intentó apagarlo en Bandcamp para forzar a Krzysztof para cambiar el nombre para mantenerlo en la plataforma.

Bart Krysiuk y sus abogados intentan socavar a Krzysztof alegando que fue irrespetuoso y que no le importaban los fanáticos de Batushka. Nosotros, como sus fans, sabemos que esto no es un hecho cierto. Sabemos que Krzysztof se preocupa mucho por todos los que apoyamos a su banda respondiendo nuestras preguntas en Internet, firmándonos autógrafos, etc. Aunque el hecho real es que Bart, quien estuvo a cargo de las ventas de mercaderías, ha estafado a sus fanáticos. enviando cajas vacías y, a veces, cajas que solo contienen papel y basura en lugar del álbum o las camisetas que realmente se pidieron. Bart también está eliminando los comentarios de los fanáticos en la página oficial de Facebook de Batushka y ha desactivado completamente los comentarios en Instagram. En este punto es bastante obvio a quién le importan los fanáticos y quién es el fraude.
Podemos ayudar a Krzysztof si conseguimos reunir suficientes firmas y testimonios para refutar todo lo que Bart krysiuk está usando contra él. Todos los aficionados que puedan compartir un autógrafo, una foto y un saludo con kzrysztof pueden contar sus experiencias. Juntos podemos hacer una diferencia y Krzysztof Drabikowski estaría más que agradecido de saber que no está solo, al hacer que los fanáticos firmen esta petición.

Apoyo total para Krzysztof Drabikowski, el único y verdadero líder de Батюшка.

De todo corazón te agradecemos mucho.

(En la sección de comentarios de esta petición, puede escribir sus propios testimonios para que luego puedan enviarse a los tribunales si es necesario para demostrar la buena intención y gratitud que Krzysztof ha mostrado hacia los fanáticos durante los años.)