Petition Closed

El Consell de Mallorca ha aprovat el el Pla Territorial (PTM) que permet la construcció d’un complex turístic amb 1.200 places, un club social, piscines, pistes de tennis i pàdel, un camp de golf i un poliesportiu en una zona a 150 metres de s’Arenal de Sa Ràpita; Aquest projecte es vol fer vora la platja verge més extensa de Mallorca (s’Arenal de Sa Ràpita i Es Trenc) i un entorn únic pel seu gran valor ecològic, paisatgístic i social. El projecte es desenvolupa dins la zona d’influència d’un indret classificat com a Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Sol·licitem que el Parlament Europeu i la Comissió Europea vetllin pel compliment de la normativa europea de protecció del medi en el cas esmentat i que emprengui les mesures adequades per investigar-ho i fer complir la normativa europea

Letter to
e-mail.petitions@europarl.europa.eu
A l’atenció del Comitè de Peticions del Parlament Europeu,

Vista l’aprovació de la modificació del Pla Territorial (PTM) per part del Consell de Mallorca, que permet la possibilitat de desenvolupar 1.142 places turístiques a la finca de Son Durí a Campos (Mallorca) i que mitjançant la declaració d’Interès Autonòmic per part del Govern de les Illes Balears es vol agilitzar la construcció d’un complex turístic amb 1.200 places, un club social, piscines, pistes de tennis i pàdel, un camp de golf i un poliesportiu en una zona a 150 metres de s’Arenal de Sa Ràpita;

Considerant que es tracta d’un projecte de gran envergadura que es planteja vora la platja verge més extensa de Mallorca (s’Arenal de Sa Ràpita i Es Trenc) i un entorn únic pel seu gran valor ecològic, paisatgístic i social.

Vull posar de manifest que:

1. El projecte es desenvolupa dins la zona d’influència d’un indret classificat com a Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), d'acord amb l'article 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consell, del 2 d'abril de 1979, que afecta la conservació dels ocells salvatges.

2. L’indret "Es Trenc-Salobrar de Campos ES0000037", de 1.442 hectàrees de superfície, va ser proposat legalment per les autoritats espanyoles com a lloc d'importància comunitària (LIC) i s’integra a la xarxa Natura 2000 d'acord amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, que afecta la conservació dels hàbitats naturals, com també la fauna i la flora salvatges. A més, va ser declarat Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI).

3. L’article 6, paràgrafs 3 i 4, de la Directiva d’hàbitats precisa les circumstàncies en què un projecte susceptible de tenir incidències negatives sobre zones Natura 2000 poden eventualment ésser autoritzats. L’article 6 esmentat, en l’apartat 3, diu textualment: ‘Qualsevol pla o projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió del lloc o sense ser necessari per la mateixa, pugui afectar de forma apreciable els citats llocs, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans o projectes, se sotmetrà a una adequada avaluació de les seves repercussions sobre el lloc, tenint en compte els objectius de conservació del citat lloc’.

4. Aquesta operació afectarà sensiblement l’hàbitat d’una zona humida molt escassa a Mallorca que, al mateix temps, és un pas important d’espècies migratòries i de limícoles amb protecció comunitària. Cal tenir en compte que la Llei dels Espais Naturals (LEN) del 1991 del Parlament Balear preveia que El Salobrar de Campos es convertís en un Parc Natural o Reserva Natural.

Per tot el que he exposat més amunt, vull sol·licitar que:

1. El Parlament Europeu vetlli pel compliment de la normativa europea de protecció del medi en el cas esmentat i que emprengui les mesures adequades per investigar-ho. En concret, sol·licito al Comitè de Peticions que escateixi si el projecte urbanístic tindrà un efecte significatiu damunt s’Arenal de Sa Ràpita i, si és així, que es garanteixi el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE.

2. Per tal d’avaluar i determinar si el projecte en qüestió és susceptible de tenir un efecte significatiu sobre espais protegits per directives comunitàries, que s’apliqui la directiva 2001/42/CE relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, que de manera reiterada es nega a aplicar el Govern de les Illes Balears.

3. La Comissió Europea vetlli pel compliment de la legislació europea i que prengui les mesures necessàries per assegurar que el dret comunitari sigui respectat en aquest cas específic.

Esquerra Republicana-Mallorca started this petition with a single signature, and now has 6,702 supporters. Start a petition today to change something you care about.