Volem un Referéndum de canvi Estatutari perque sa nostra llengo sigui sa balear i modalitats insulars i no sa catalana.

Volem un Referéndum de canvi Estatutari perque sa nostra llengo sigui sa balear i modalitats insulars i no sa catalana.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
proyecto liberal balear ha iniciado esta petición dirigida a Parlament de Ses Illes Balears

Balear:

Com a lliberals humanistes consideram que sa nostra acció com a partit polític ha d´esser propera en ets aconteixements diaris, a sa realitat social, ja que sempre mos trobaràn disposats per ajudar a difondre es valors lliberals en es contexte des màxim respecte des valors d’altres. I sa realitat social a Balears és que una gran majoria pensam que ha d´haver un canvi Estatutari que reconegui que sa nostra llengo oficial es sa balear i no sa catalana.

Esteïm segurs que n´hi ha molts balears conformes amb sa nostra manera de pensar, que a ses Illes Balears té un caràcter marcadament PRO-BALEARISTA. Aquí tots ells tindrán una oportunitat de demostrar-ho de sa millor manera que se pot fer a sa democràcia, demanant canvis en qüestions capdals com sa identitat i sa llengo que venguin des poble i que no siguin imposats per Real Decret artificialment per cap partit polític.

Es canvi Estatutari és garantia d´ estabilitat i permanència fora de ses polítiques partidistes i s´únic camí viable igual que ja s´ha fet a sa Comunitat de València.

 

Castellano:

Como liberales humanistas consideramos que nuestra acción como partido político ha de ser cercana a los acontecimientos del día a día, a la realidad social, ya que siempre nos encontrarán dispuestos para ayudar a difundir los valores liberales en el contexto de máximo respeto a los valores de otros. Y la realidad social de las Islas Baleares es que una gran mayoría pensamos que tiene que producirse un cambio Estatutario que reconozca que nuestra lengua oficial es la balear y no la catalana.

Estamos seguros de que hay muchos baleares conformes con nuestra manera de pensar, que en las Islas Baleares tienen un carácter marcadamente PRO-BALEARISTA. Aquí todos ellos tendrán la oportunidad de demostrarlo de la mejor manera que se puede hacer en democracia, pidiendo cambios en cuestiones principales como son la identidad y la lengua que vengan del pueblo y que no sean impuestos por Real Decreto artificialmente por ningún partido político.

El cambio Estatutario es garantía de estabilidad y permanencia al margen de políticas partidistas y el único camino viable igual que ya se ha hecho en la Comunidad Valenciana.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas