STOP espoli d’oliveres monumentals a Catalunya, patrimoni mundial / STOP expolio de olivos

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


STOP a l’espoli d’oliveres a Catalunya, patrimoni mundial
STOP al expolio de olivos en Cataluña, patrimonio mundial

#stopespolidoliveres #arbresenpeudevida #stopexpoliodeolivos

Text en CATALÀ // CASTELLANO

Generacions i generacions de famílies han treballat aquestes terres, "amb sang, suor i llàgrimes". Possiblement, és el paisatge agrícola més antic de l'Europa continental, que es conserva igual que en l'època romana. Cultiu d'oliveres de varietats antigues, en terrasses formades amb màrgens de pedra seca, tècnica reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Oliveres rústiques, capaces de suportar les inclemències del temps d'una forma heroica. Uns arbres que han conviscut en perfecta simbiosi amb l'ésser humà, durant mil·lennis.

No tenen escrúpols; el Mar d'Oliveres que hi ha al sud de Catalunya i nord de la Comunitat Valenciana, estan fent que desaparegui, a passos de gegant. Estan traficant amb tot tipus d'oliveres, centenàries i mil·lenàries, arrencades de la terra que les va veure nàixer, per anar a parar a qualsevol jardí a centenars o milers de km d'allà. I al problema de les oliveres arrencades per a jardins s'afegeixen les arrencades en la gran quantitat d'activitats extractives en terres amb aquest cultiu. Una zona que ha estat declarada Reserva de la Biosfera, per la UNESCO i catalogada com a SIPAM (Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial), per la FAO de les Nacions Unides. Dos importants reconeixements internacionals, que contrasten amb el fet que aquestes oliveres continuen totalment desprotegides. Una zona que ja hauria d'haver estat catalogada com a "Espai d'Alt Valor Agrari" a la "Llei catalana d'Espais Agraris", pendent d'aprovació des de la passada legislatura.

Oliveres, algunes mil·lenàries i altres centenàries, que són segrestades del seu hàbitat, al qual genèticament s'han adaptat, amb un treball herculà; ara són traslladades a llocs de condicions completament diferents a les viscudes, que faran que la gran majoria no sobrevisquin. Arbres que seran abandonats tard o d'hora, per no tenir la funció que sempre han tingut, donar aliment a l'home, en plena simbiosi.

Cal a més tenir present que un bosc d’oliveres és, d’entre tots els ecosistemes possibles, un dels més rics en biodiversitat: recordem per exemple la campanya “un mussol en cada olivera”. La biodiversitat és essencial per a la vida, també humana, i està minvant acceleradament per causa del canvi climàtic (els biòlegs parlen de 6a extinció): cal preservar-ne tota la que es puga.

D’altra banda, el conreu de les oliveres és molt diferent al conreu d’altres espècies arbòries. La protecció d’estos arbres monumentals, centenaris i mil·lenaris amb el seu paisatge i patrimoni, i que la nostra pagesia continue cuidant els olivars en cultiu tradicional, és molt important en la lluita urgent davant l’emergència climàtica. Són cultius de secà resistents, adaptats al medi i territori i al nostre clima mediterrani, que no necessiten de regadiu. La fusta d’estos arbres, que conformen els «mars d’oliveres», també és un magatzem de CO2 i les oliveres en conreu tradicional també ajuden en la lluita contra l’erosió, evitant la pèrdua de terra fèrtil, i contra la desertificació i els incendis.

Necessitem que les oliveres estiguin al seu lloc, al secà pedregós, que és la terra en la qual molt pocs cultius s'adapten i en què ha romàs sempre, l'hàbitat de varietats autòctones úniques com la Farga, de longevitat mil·lenària. _____________________________________________________________________

FIRMA, aquesta petició adreçada al Parlament de Catalunya, per a reclamar una llei específica que faci efectiva la protecció de les oliveres de Catalunya, amb exemplars centenaris i mil·lenaris, monuments naturals vius, i altres exemplars amb interès especial, que preservi tots aquests paisatges singulars i únics donant suport a la pagesia local per a que no haguem de patir l'espoli d'una moda sense sentit, que l'únic que pot portar-nos és el contagi de malalties com la Xylella fastidiosa, tenint com a conseqüència la desaparició d'un cultiu mil·lenari.

També reclamem que, des del Parlament de Catalunya treballant conjuntament amb les Corts Valencianes i altres institucions i organitzacions que correspongui, es prengui la iniciativa per a impulsar la declaració del singular i important paisatge de la Mar d’Oliveres de les Terres de l'Ebre i Maestrat com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Generaciones y generaciones de familias han trabajado estas tierras, “con sangre, sudor y lágrimas”. Posiblemente, es el paisaje agrícola más antiguo de la Europa continental, que se conserva igual que en la época romana. Cultivo de olivos de variedades antiguas, en terrazas formadas con márgenes de piedra seca, técnica reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Olivos rústicos, capaces de soportar las inclemencias del tiempo de una forma heroica. Unos árboles que han convivido en perfecta simbiosis con el ser humano, durante milenios.

No tienen escrúpulos; el Mar de Olivos que hay al sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, están haciendo que desaparezca, a pasos de gigante. Están traficando con todo tipo de olivos, centenarios y milenarios, arrancados de la tierra que los vio nacer, para ir a parar a cualquier jardín a cientos o miles de km de allí. Y al problema de los olivos arrancados para jardines se añaden los arrancados en la gran cantidad de actividades extractivas en tierras con este cultivo. Una zona que ha sido declarada Reserva de la Biosfera, por la UNESCO y catalogada como SIPAM (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial), por la FAO de las Naciones Unidas. Dos importantes reconocimientos internacionales, que contrastan con el hecho que estos olivos continúan totalmente desprotegidos. Una zona que ya debería haber sido catalogada como “Espai d’Alt Valor Agrari” en la “llei catalana d’Espais Agraris”, pendiente de aprobación desde la pasada legislatura.

Olivos, algunos milenarios otros centenarios, que son secuestrados de su hábitat, al que genéticamente se han adaptado, con un trabajo herculano; ahora son trasladados a lugares de condiciones completamente diferentes a las vividas, que harán que la gran mayoría no sobrevivan. Árboles que serán abandonados tarde o temprano, por no tener la función que siempre han tenido, dar alimento al hombre, en plena simbiosis.

Hay además que tener presente que un bosque de olivos es, de entre todos los ecosistemas posibles, uno de los más ricos en biodiversidad: recordemos por ejemplo la campaña "un mochuelo en cada olivo". La biodiversidad es esencial para la vida, también humana, y está disminuyendo aceleradamente por causa del cambio climático (los biólogos hablan de 6ª extinción): hay que preservar toda la que se pueda.

Por otra parte, el cultivo de los olivos es muy diferente al cultivo de otras especies arbóreas. La protección de estos árboles monumentales, centenarios y milenarios con su paisaje y patrimonio, y que nuestro campesinado continúe cuidando los olivares en cultivo tradicional, es muy importante en la lucha urgente ante la emergencia climática. Son cultivos de secano resistentes, adaptados al medio y territorio y a nuestro clima mediterráneo, que no necesitan de regadío. La madera de estos árboles, que conforman los «mares de olivos», también es un almacén de CO2 y los olivos en cultivo tradicional también ayudan en la lucha contra la erosión, evitando la pérdida de tierra fértil, y contra la desertificación y los incendios.

Necesitamos que los olivos estén en su lugar, en el secano pedregoso, que es la tierra en la que muy pocos cultivos se adaptan y en el que ha permanecido siempre, el hábitat de variedades autóctonas únicas como la Farga, de longevidad milenaria. _____________________________________________________________________

FIRMA, esta petición dirigida al Parlament de Catalunya, para reclamar una ley específica que haga efectiva la protección de los olivares de Catalunya, con ejemplares centenarios y milenarios, monumentos naturales vivos, y otros ejemplares con interés especial, que preserve todos estos paisajes singulares y únicos apoyando al campesinado local para que no tengamos que sufrir el espolio de una moda sin sentido, que lo único que puede traernos es el contagio de enfermedades como la Xylella fastidiosa, con la consecuencia de la desaparición de un cultivo milenario.

También reclamamos que, desde el Parlament de Catalunya trabajando conjuntamente con las Corts Valencianes y otras instituciones y organizaciones que corresponga, se tome la iniciativa para impulsar la declaración del singular y importante paisaje del Mar de Olivos de les Terres de l’Ebre y Maestrat como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.