Petición cerrada

L'església de l'Assumpció de la Vila Joiosa puga ser utilitzada per a actes culturals.

Esta petición ha conseguido 883 firmas


El cap de la Parròquia de l'Assumpció de la Vila Joiosa, Juan José Ortega Verano, ha comunicat a l'entitat cultural Ateneu d'Història i Art que organitza el Festival de Música Antiga "La Vila del Joy", la negativa a la celebració de la tercera edició d'aquests concerts, ja que Vicaria General NO AUTORITZA ELS CONCERTS, perquè entra en conflicte amb molts punts de la NORMATIVA DIOCESANA SOBRE CONCERTS A LES ESGLÉSIES. En la mateixa comunicació anunciava la negativa a la celebració de l'acte de representació de l'atorgament de la Carta Pobla de la Vila Joiosa per Bernat de Sarrià. 
L'església de l'Assumpció, edifici més important del centre històric, va ser construïda al segle XVI, pertany a l'estil gòtic català i té un valor cultural i simbòlic de primer ordre pels ciutadans de la Vila Joiosa, així com per la Generalitat Valenciana, qui la va declarar Bé d'Interés Cultural (BIC) l'any 2003.
Des de l'any 2015, una bona part dels donatius abonats pels assistents als concerts del Festival han estat entregats a la parròquia per a la restauració del temple.
La celebració del Festival, a més de contribuir a la difusió del repertori musical de l'edat mitjana, renaixement i barroc entre els veïns, ha servit per a incentivar l'economia local, tant per l'afluència de veïns, com de visitants amb interès cultural, a més de reforçar la imatge de la Vila Joiosa com a ciutat històrica de primer ordre.

Des de l'associació Ateneu d'Història i Art i l'Associació de La Vila Vella, demanem que les activitats culturals de tipus històric dins dels edificis declarats Béns d'Interès Cultural siguen regides, no únicament per l'Església com a propietaris del temple, sinó coordinadament i en cooperació amb institucions públiques, com l'Ajuntament, Diputació i Generalitat, ja que en són contribuïdors al seu manteniment i restauració.

_____________________________________

El sacerdote responsable de la Parroquia de la Asunción de Villajoyosa, Juan José Ortega Verano, ha comunicado a la entidad cultural Ateneu d'Història i Art que organiza el Festival de Música Antigua "La Vila del Joy", la negativa a la celebración de la tercera edición de estos conciertos, ya que Vicaría General NO AUTORIZA LOS CONCIERTOS, porque entra en conflicto con muchos puntos de la NORMATIVA DIOCESANA SOBRE CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS. En la misma comunicación anunciaba la negativa a la celebración del acto de representación del otorgamiento de la Carta Puebla de Villajoyosa por Bernat de Sarriá.

La iglesia-fortaleza de la Asunción, edificio más importante del centro histórico, fue construida en el siglo XVI, pertenece al estilo gótico catalán y tiene un valor cultural y simbólico de primer orden para los ciudadanos de Villajoyosa, así como para la Generalitat Valenciana, quien la declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003.

Desde el año 2015, una buena parte de los donativos abonados por los asistentes a los conciertos del Festival han sido entregados a la parroquia para la restauración del templo.

La celebración del Festival, además de contribuir a la difusión del repertorio musical de la edad media, renacimiento y barroco entre los vecinos, ha servido para incentivar la economía local, tanto por la afluencia de vecinos, como de visitantes con interés cultural, además de reforzar la imagen de Villajoyosa como ciudad histórica de primer orden.

Desde la asociación Ateneu d'Història i Art y la Asociación del Casco Antiguo pedimos que las actividades culturales de tipo histórico dentro de los edificios declarados Bienes de Interés Cultural sean regidas, no únicamente por la Iglesia como propietarios del templo, sino coordinadamente y en cooperación con instituciones públicas, como el Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, ya que son contribuidores a su mantenimiento y restauración.

_____________________________________

Le prêtre de la Paroisse de l'Asunción de Villajoyosa, Juan José Ortega Verano, a communiqué a l’entité culturelle Ateneu d'Història i Art qui organise le Festival de Musique Ancienne "La Vila del Joy"», le refus de tenir la troisième édition de ces concerts, étant donné que le Vicaire Général N’AUTORISE PAS LES CONCERTS, parce qu’il entre en conflit avec beaucoup de points sur la NORMATIVE DIOCÉSAINE SUR LES CONCERTS DANS LES ÉGLISES. Dans la même communication il a annoncé le refus de tenir l'acte de représentation de la passation de la “Carta Pobla” de Villajoyosa par Bernat de Sarriá.

L'église fortifiée de l'Asunción, le plus important edifice du Centre Historique a été construite au XVIe siècle, il appartient au style gothique catalan et tient une valeur culturelle et symbolique de premier ordre pour les citoyens de Villajoyosa, ainsi pour la Generalitat Valenciana, qui l’a déclaré Bien d'Intérêt Culturel (BIC) en 2003.

Depuis l’année 2015, une bonne partie des dons des abonnes pour assiter aux concerts du festival sont été entrés à la paroisse pour la restauration du temple.

La célébration du Festival, a en plus de contribuer à la diffusion du répertoire musical du Moyen Age, Renaissance et Baroque entre les voisins, pour stimuler l'économie locale, tant par l’affluence des voisins, comme des visiteurs avec intérêt culturel, et en plus de renforcer l'image de Villajoyosa comme ville historique de premier ordre.

Depuis l’Association Ateneu d'Història i Art et l'Association de La Vila Vella nous demandons que les activités culturelles de type historique a l’interieur des édifices déclarés Biens d'Intérêt Culturel ne soient pas régies uniquement par l'Eglise, en tant que propriétaires du temple, sinon en coordination et coopération avec les institutions publiques comme le Ayuntamiento (Mairie), la Diputación et la Generalitat, qui sont contributaires à sa maintenance et restauration.

 Hoy: Associació de la Vila Vella / Asociación del Casco Antiguo cuenta con tu ayuda

Associació de la Vila Vella / Asociación del Casco Antiguo necesita tu ayuda con esta petición «Obispo de Orihuela-Alicante: L'església de l'Assumpció de la Vila Joiosa puga ser utilitzada per a actes culturals.». Únete a Associació de la Vila Vella / Asociación del Casco Antiguo y 882 personas que ya han firmado.