Polonia chce normalnych wyborów prezydenckich!!!

Polonia chce normalnych wyborów prezydenckich!!!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Jan Tymowski started this petition to Obecny rząd Polski

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujący poza jej granicami, stanowczo protestujemy przeciwko absurdalnej ustawie, jaką uchwalił Sejm 6 kwietnia 2020 r., w wyniku której w praktyce pozbawieni zostaniemy czynnego prawa wyborczego. [Uwaga redakcyjna: o losach nowej ustawy, tej z 12 maja/2 czerwca, jest mowa w up-date’ach - vide linki na dole]

Protestujemy ponieważ:

1. Konsulaty nie będą gotowe do przeprowadzenia tych wyborów

Zgodnie z art. 7 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy "Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca przebywający za granicą zgłasza właściwemu konsulowi do 14 dnia przed dniem wyborów". Ponieważ nie wiadomo, czy i kiedy dokładnie przepis ten – wraz z resztą ustawy – wejdzie w życie, nie można oczekiwać ani od obywateli, ani od właściwych urzędów konsularnych (mających wszak obowiązek postępowania w ramach obowiązującego prawa!) przygotowań i działań w nim określonych.

2. Polacy nie będą mogli głosować z uwagi na lokalne zakazy przemieszczania się

Możliwość odroczenia wyborów o tydzień, umożliwiona warunkowo (przy czym warunek stanu epidemii jest już spełniony) postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy, umożliwi być może wydrukowanie pakietów wyborczych do rozesłania wszystkim uprawnionym przez Pocztę Polską w kraju, ale najprawdopodobniej nie zmieni sprzeczności terminów, która w praktyce uniemożliwi Polonii wzięcie udziału w takich wyborach.

3. Nie będzie poprawnie działających komisji wyborczych

Zgodnie z dotychczasowym komunikatem umieszczonym na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych – na potrzeby tegorocznych wyborów prezydenckich – ma być podana do publicznej wiadomości do 19 kwietnia 2020 r. [PS. Rozporządzenie z 20 kwietnia tylko pogorszyło sprawę - vide up-date poniżej dot. dyskusji w Senacie] Wobec ograniczeń wprowadzonych w większości państw dotkniętych pandemią COVID-19 (w tym zamieszkałych przez niżej podpisanych), nie do wyobrażenia jest przeprowadzenie w najbliższym czasie jakichkolwiek wyborów w sposób bezpieczny zarówno dla głosujących, jak i dla liczących głosy.

4. Podważona będzie wiarygodność wyniku wyborów

Dodatkowym elementem podważającym wiarygodność wyborów, oprócz innych zastrzeżeń zgłaszanych w trwającej obecnie debacie w kraju, jest zapisane w art. 8 ust. 3 ustawy wyłączenie obowiązku – wynikającego z art. 230 ust. 11 Kodeksu wyborczego – publicznego udostępnienia protokołów wyników głosowania w danym okręgu wyborczym.

W związku z powyższymi problemami, jak również w świetle rzeczywistej sytuacji w kraju, oraz wymogów art. 127 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym "Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym", domagamy się ogłoszenia przewidzianego obowiązującym prawem stanu klęski żywiołowej, a po jego zakończeniu – normalnych wyborów (poprzedzonych kampanią, w której wszyscy kandydaci będą mieli równe szanse dotarcia do potencjalnych wyborców), w których nasze prawa – podobnie jak innych uprawnionych osób w Polsce – będą respektowane i zagwarantowane.

Foto: Grzegorz Bukala

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!