Polonia chce normalnych wyborów prezydenckich!!!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujący poza jej granicami, stanowczo protestujemy przeciwko absurdalnej ustawie, jaką uchwalił Sejm 6 kwietnia 2020 r., w wyniku której w praktyce pozbawieni zostaniemy czynnego prawa wyborczego. [Uwaga redakcyjna: o losach nowej ustawy, tej z 12 maja/2 czerwca, jest mowa w up-date’ach - vide linki na dole]

Protestujemy ponieważ:

1. Konsulaty nie będą gotowe do przeprowadzenia tych wyborów

Zgodnie z art. 7 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy "Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca przebywający za granicą zgłasza właściwemu konsulowi do 14 dnia przed dniem wyborów". Ponieważ nie wiadomo, czy i kiedy dokładnie przepis ten – wraz z resztą ustawy – wejdzie w życie, nie można oczekiwać ani od obywateli, ani od właściwych urzędów konsularnych (mających wszak obowiązek postępowania w ramach obowiązującego prawa!) przygotowań i działań w nim określonych.

2. Polacy nie będą mogli głosować z uwagi na lokalne zakazy przemieszczania się

Możliwość odroczenia wyborów o tydzień, umożliwiona warunkowo (przy czym warunek stanu epidemii jest już spełniony) postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy, umożliwi być może wydrukowanie pakietów wyborczych do rozesłania wszystkim uprawnionym przez Pocztę Polską w kraju, ale najprawdopodobniej nie zmieni sprzeczności terminów, która w praktyce uniemożliwi Polonii wzięcie udziału w takich wyborach.

3. Nie będzie poprawnie działających komisji wyborczych

Zgodnie z dotychczasowym komunikatem umieszczonym na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych – na potrzeby tegorocznych wyborów prezydenckich – ma być podana do publicznej wiadomości do 19 kwietnia 2020 r. [PS. Rozporządzenie z 20 kwietnia tylko pogorszyło sprawę - vide up-date poniżej dot. dyskusji w Senacie] Wobec ograniczeń wprowadzonych w większości państw dotkniętych pandemią COVID-19 (w tym zamieszkałych przez niżej podpisanych), nie do wyobrażenia jest przeprowadzenie w najbliższym czasie jakichkolwiek wyborów w sposób bezpieczny zarówno dla głosujących, jak i dla liczących głosy.

4. Podważona będzie wiarygodność wyniku wyborów

Dodatkowym elementem podważającym wiarygodność wyborów, oprócz innych zastrzeżeń zgłaszanych w trwającej obecnie debacie w kraju, jest zapisane w art. 8 ust. 3 ustawy wyłączenie obowiązku – wynikającego z art. 230 ust. 11 Kodeksu wyborczego – publicznego udostępnienia protokołów wyników głosowania w danym okręgu wyborczym.

W związku z powyższymi problemami, jak również w świetle rzeczywistej sytuacji w kraju, oraz wymogów art. 127 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym "Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym", domagamy się ogłoszenia przewidzianego obowiązującym prawem stanu klęski żywiołowej, a po jego zakończeniu – normalnych wyborów (poprzedzonych kampanią, w której wszyscy kandydaci będą mieli równe szanse dotarcia do potencjalnych wyborców), w których nasze prawa – podobnie jak innych uprawnionych osób w Polsce – będą respektowane i zagwarantowane.

Foto: Grzegorz Bukala