Aba Magouy/Miss Haïti

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Patricia GUERRIER started this petition to Miss Haïti and

Pou lane 2019 la, staff Miss Haïti a ki reprezante pa Chris Puesan (dominiken) ak Sabine Desir (ayisyèn ), vini ak 3 kandida malgre yo te konnen yo pa respekte pwòp kritè yo te etabli.
Nap raple kritè yo se:
Fòk ou se ayisyèn
Ou dwe gen ant 20 jiska 26 lane.

Nap raple nan 3 kandida sa yo gen yon etranje ki rele :
- Gabriela Clesca Vallejo. Li fèt El Cercado nan Repiblik Dominikèn. Li se mwatye kongolèz e dominikèn epi li natiralize kanadyèn.Li jis te viv Ayiti nan anfans li.

-Régine Métayer ki genyen 27 lane
-Lory Anne genyen tattoo visib .

Avan menk konkou yo a te kòmanse,nou te okouran de magouy sa.
Depi 31 me nou te denonse sa sou rezo sosyal yo.

Men sepandan 3 kandida sa yo te rive patisipe nan konkou a malgre kritè yo te klè e defini pa komite a menm .

Menm Gabriela Clesca Vallejo sa Miss Africa 2011, li Miss Supranational Canada 2014 e ki te patisipe nan miss Universe Canada 2017.

Malgre lòt kandida yo te reyini tout kondisyon pou te patisipe men sa pat anpeche Comite Miss Haiti an fè magouy pou kouwone kandida yo te deplase pou jis vin patisipe pou lafòm piske yo te gentan negosye ak yo.

Apre kalte magouy sa, nou egzije yon explikasyon nan men staff komite yo e mande miss univers pou menen bon jan envestigasyon sou kandida sa nan sousi pou pwoteje imaj enstitisyon li an . Komite a menm rive enflyanse chwa jiri à nan fè Vye komantè sou lòt kandida yo.
Yo menm te bay kandida nou te mansyone yo kesyon pa yo pou final la.

Komite a te egzije Medam yo bay 100 dola ameriken pou enskripsyon plis 200 ameriken pou makiyaj. Ajoute sou sa yon lis vètman ak akseswa yo te egzije yo. Nou egzije Staff Miss Haïti a remèt kandida sa yo tout kòb yo te envesti paske yo te gentan konnen kandida yo tap Eli a avan konkou .

Anplis nou pa bezwen ETRANJE pou reprezante fanm ayisyèn yo!
Nap voye enfòmasyon sa yo bay miss universe org avèk tout lyen prèv de konkou Gabriela te patisipe avan yo plis papye nou gen de li yo.

Nou vle magouy la sispann!!
Tou sa kap fèt pa ka a baz koripsyon!!!

Nou PA vle aprann pitit nou fè 0 tounen 9 se pou sa fòk yon egzanp trase sou tout magouyè kowonpi ki ta vle entwodyi jèn yo nan yon sèk visye men okontrè pou yo fè sa ki onèt pou rèv yo pou yo menm tou yo ta gen chans reprezante Haïti, peyi nou, avek diyite.

Nap mande pou yon prezantatè sòti yon nòt ki ap adrese a staff miss haïti a pou egzije Gabriela yon interview pou li vin reponn kesyon sou nasyonalite,sou patipasyonl nan miss africa,miss supranational ak univers Canada epi pou li vini ak pyès ki pwouve li se ayisyèn .
Pou sa nou vle se yon prezantatè ki pa nan kolòn yo ki fè sa.

Ann di non,nou ayiti nou vle a nou pap dakò frod ak magouy renye.

Mèsi

 

For the year of 2019, Miss Haiti staffers represent by Chris Puesan (dominican) and Sabine Desir (haitian), came with 3 candidates who did not respect the establish criteria.
The requirements were the following:
You have to be Haitian
You have to be between 20 to 26 years old of age


Amongs these 3 candidates ,
_There is a foreigner names Gabriella Clesca Vallejo. Gabriella was born from a Congolese father and a Dominican mother at El cercado, Dominican Republic; then became later a canadian citizen.
_Régine Merayer is 27 years old
_Lory Anne has a visible tattoo


As we become aware of the frauds associated with these candidates and Miss haiti staffers before the contest began , we reviled that to the public on social media since May 31.

Despite everything, these 3 candidates became part of the contest even they did not respect the requirements establisth by Miss Haiti comittee.

One of the candidates, Gabriela Clesca Vallejo, was Miss Africa in 2011, Miss Supranational Canada in 2014, and was running for Miss universe Canada in 2017.

The other candidates have everything required to participate in the competition, but that did not avoid Miss Haiti to do frauds to crown those candidates they came with since they have already negotiated with them.

After this pageant frauds , Miss Haiti staffers must give us an explanation due to the fact they were clearly influenced the judge by making negative statements towards the other candidates, and provided the prepared questions to the 3 candidates identified above. We ask Miss Universe to throughly investigate Gabriella Clesa to protect their institution image.

Miss Haiti committe required 100$ in Us money from the candidates to register, and 200$ for makeup adding to a list of clothes and accessories required. Miss Haiti staffers must return all the money spent by these candidates since they knew which candidates they were going to crown before the contest.

We don't need a foreigner to represent Haitian women
We will send these informations to miss universe organization with the link and proof of all the contests that Gabriella previously paticipated, and all the paper which stated her truth identity.

We want the frauds to stop.
Everything we do should not be based on corruption!!

We don't want to teach our children how to turn 0 to 9. For this reason, something has to be done against these corrupt and frauds people who want to introduce the youth in this circle. On the contrary, we want the youth to act with hosnesty towards their dreams , so they can have a chance to represent Haiti, our country, with dignity.


We ask one of a radio or Tv presenter to take out a note to address the staff of miss Haiti in regard to Gabriella Clesca Valletos. They have to interview her about her nationality, her paticipation in miss Africa, miss supranational ,and miss universe in Canada.
We want this presenter to be someone who has no relationship with the Miss Haiti.


Let's say no!
We don't tolerate frauds and corruptions to reign in the Haiti we want.

Thank you!

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!