Susținem Art-Labyrinth și cultura independentă din Moldova!

Susținem Art-Labyrinth și cultura independentă din Moldova!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Andrei Lutenco started this petition to Ministerul Eudcației Culturii și Cercetării and

Susținem Art-Labyrinth și cultura independentă din Moldova! / Поддержим Art-Labyrinth и независимую культуру Молдовы! / Support “Art-Labyrinth’ and Independent Culture of Moldova!

{на русском ниже; English below}

Scena de artă alternativă din Republica Moldova o duce rău de ani de zile. Chiar și așa, aceasta reușește să rămână activă, să colaboreze cu artiști locali și internaționali și să atragă un public divers, multicultural. Ministerul responsabil de dezvoltarea domeniului culturii a contribuit minim la susținerea ei de-a lungul anilor. Mai nou însă, noua conducere a Ministerului, a decis să le ia inițiativelor culturale ce le-a mai rămas și să le arunce în stradă, literalmente!

În această situație a ajuns asociația Art-Labyrinth și grupul de inițiative culturale ce folosesc spațiile din clădirea fostei Case a Zemstvei Guberniale din Chișinău. Pe 23 ianuarie 2020, după trei vizite de control neanunțate, efectuate de conducerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (care administrează clădirea), Art-Labyrinth a primit avizul de evacuare a clădirii până pe 3 februarie 2020, fără să se invoce un motiv argumentat! Într-o situație incertă se află și celelalte organizații și inițiative culturale de la Casa Zemstvei, care, încă de la început de an nu au contractele de chirie semnate. La indicația Ministerului, direcția Muzeului refuză reînnoirea acestora pentru întregul an 2020.

Noi, publicul, susținătorii, participanții și creatorii centrului cultural autonom deschis la Casa Zemstvei, ne opunem vehement evacuării organizației Art-Labyrinth din acest spațiu, unul din puținele dedicate culturii independente din Chișinău.

Casa Zemstvei Guberniale, în calitate de centru cultural, și-a deschis ușile în anul 2012, cu ocazia organizării la Chișinău a festivalului TANDEM, care a reunit 47 organizații culturale independente din Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană.

De atunci, mai multe inițiative cu profil divers s-au regăsit la Zemstvei, unde și-au putut desfășura activitățile în bun acord cu administrația Muzeului, au creat relații, crescând comunitățile și publicul interesat de evenimente de artă contemporană și cultură alternativă. 

În acest Centru Cultural, în prezent, își desfășoară activitatea peste 20 organizații și inițiative, printre care se numără Art-Labyrinth (muzică, artă), Oberliht (artă și spațiu public), Rhythms of Resistance Chișinău (activism civic), Centrul de Urbanism (arhitectură și urbanism), Teatru-spălătorie (teatru politic), Azart - Centru de Proiecte Culturale (arte performative), Moldox (film), Art Platforma (fotografie) etc, unele din ele activând sub umbrela proiectului Zpațiu.

Anual, ele organizează aproximativ 150 de evenimente cu participarea a peste 8000 de oameni, oferind un program divers, de la festivaluri de film, expoziții de artă, lecturi, concerte ale muzicienilor locali și străini și performance-uri, până la dezbateri, ateliere și școli de vară. De asemenea, în jur de 10 colective de artiști, ecologiști și sportivi își desfășoară regulat activitatea în aceste spații. Art-Labyrinth, pe lângă activitățile de la Zemstvei, mai organizează anual un Festival de Artă și Cultură Alternativă în cele mai pitorești locuri ale Moldovei și peste hotare. Aflându-se la a XIII-a ediție, acesta adună un public internațional de peste 2000 de oameni timp de 6 zile.

Spațiul Zemstvei, în 8 ani de zile, a ajuns să funcționeze ca o platformă culturală independentă, bazată pe incluziune, deschidere, accesibilitate și auto-organizare. Acesta contribuie la diversificarea vieții culturale din Chișinău și oferă o nouă înțelegere a rolului pe care-l pot avea cultura și angajamentul civic în Moldova.

Considerăm că atâta timp cât nici Ministerul Culturii, nici direcția Muzeului de Etnografie nu au un plan concret de reabilitare a clădirii și nici o viziune pentru viitorul acestui spațiu, nu există temei pentru a opri activitatea inițiativelor deja existente și active, care aduc locului și orașului Chișinău o plus-valoare incontestabilă.

Credem că diversitatea culturală trebuie să stea la baza unei societăți democratice, iar acest oraș are nevoie de diverse tipuri de cultură, și diverse moduri de a FACE cultură. Cu cât scade această diversitate, cu atât mai mult ni se limitează creativitatea și libertatea de exprimare ca cetățeni/e, și prin urmare - se stopează evoluția noastră în plan cultural, social, economic și politic.

Cerem Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, d-lui Corneliu Popovici, să întreprindă tot ce-i stă în puteri ca asociația Art-Labyrinth și celelalte organizații și inițiative independente să-și poată continua neîntrerupt activitatea la Casa Zemstvei, fiind stabilite de comun acord condițiile de colaborare cu toate părțile implicate.

De asemenea, solicităm transparență și claritate în procesul de semnare a contractelor cu toate organizațiile care închiriază spații în clădirea Zemstvei Guberniale pentru anul 2020 și în următorii ani.

* Acest apel public vine în completarea demersului comun înaintat de 7 organizații culturale în luna iulie 2019 în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, și în susținerea petiției înaintate de AO Art-Labyrinth către Ministrul Educației, Culturii și Cercetării pe 24 ianuarie 2020. Astfel se exprimă nevoia dezvoltării dialogului pornit în anul 2013 și reluat în iulie 2019, în vederea îmbunătățirii condițiilor de activitate a organizațiilor și inițiativelor culturale independente din Moldova.

Semnatari:

AO Uniunea de Creație “Art-Labyrinth”

AO Asociația Tinerilor Artiști “Oberliht”

A.O. “Platzforma”

Occupy Guguță

“Ritmurile Rezistenței Chișinău”

“TEP - Tinerii pentru EcoPlastic”

“Teatru-Spălătorie”

AO “MOLDOX”

AO “Centrul de proiecte culturale Arta Azi”

“Extinction Rebellion Moldova”

AO “Art Platforma”

Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]

A.O. “Centrul Cultural German ACCENTE” din Chișinău

A.O. “Iarba Urbană”

A.O. ”Părinți Solidari”

***RU***

Поддержим Art-Labyrinth и независимую культуру Молдовы!

Альтернативное искусство в Республике Молдова находится в плачевном состоянии уже долгие годы, но несмотря ни на что, остается активным, сотрудничает с местными и зарубежными артистами, привлекая разностороннюю публику. Министерство, отвечающее за развитие культуры, всегда прилагало минимум усилий для ее поддержания. Но недавно новое руководство Министерства решило забрать последнее, что оставалось, и в буквальном смысле оставить культурные организации и инициативы на улице!

В такой ситуации оказалась организация Art-Labyrinth и группа культурных инициатив, которые также располагаются в здании бывшего Музея Земств города Кишинева. 23 января 2020 года, после трёх визитов без предупреждения, осуществлённых под руководством Министерства Просвещения, Культуры и Исследований, а также музея Этнографии и Истории (который администрирует здание), Art-Labyrinth без единой обоснованной причины получил извещение, что нужно покинуть здание до 3 февраля!
В неопределенной ситуации находятся также и другие инициативы и культурные организации, которые с начала нового года так и не имеют контрактов об аренде. По указанию Министерства, руководство Музея отказывается заключить их на весь текущий 2020.

Мы, общественность, единомышленники и создатели автономного Культурного Центра, существующего в здании Музея Земств, крайне возмущены выселением Art-Labyrinth-а, одной из немногих организаций, посвященных независимой культуре города Кишинева.

Музей Земств, в качестве культурного центра, открыл свои двери в 2012 году благодаря фестивалю TANDEM, который объединил 47 независимых культурных организаций Молдовы, Украины и Европейского Союза. С тех пор множество различных инициатив обосновались в стенах Музея, где они развернули свою деятельность, заручившись поддержкой его администрации, выстроили отношения, развили сообщества и публику, интересующуюся современным искусством и альтернативной культурой.

В этом Культурном Центре на сегодняшний день работают более 20 организаций и инициатив, среди которых Art-Labyrinth (музыка, искусство), Oberliht (искусство, общественное пространство), Rhythms of Resistance Chișinău (гражданский активизм), Centrul de Urbanism (архитектура и градостроительство), Teatru-spălătorie (политический театр), Центр Культурных Проектов Azart (драматургия), Moldox (кино), Art Platforma (фотография) и другие, некоторые из них работают под началом Zpațiu.

Ежегодно они организовывают около 150 мероприятий с участием более 8000 человек, предлагая богатую программу от кинофестивалей, художественных выставок, музыкальных концертов местных и зарубежных исполнителей до дебатов и летних школ. Также около 10 музыкальных, экологических и спортивных коллективов разворачивают свою деятельность в стенах этого здания. Art-Labyrinth, помимо активности в Музее Земств, также организовывает ежегодный Летний Фестиваль Альтернативной Культуры в самых живописных уголках Молдовы и за ее границами. Это событие собирает интернациональную публику в более чем 2000 человек сроком на 6 дней. В этом году пройдет XIII-ый фестиваль.

Пространство Музея вот уже 8 лет превратилось в платформу независимой культуры, основанной на инклюзивности, открытости, доступности и самоорганизации. Это способствует развитию разнообразия Кишиневской культурной жизни и новому пониманию значимости, которая может иметь культура и гражданская вовлечённость в Молдове.

Считаем, что до тех пор, пока ни Министерство Культуры, ни руководство Музея Этнографии не имеют конкретного плана реабилитации здания, а также видения на будущее этого пространства, не существует предлогов для прекращения активности уже существующих и действующих организаций, которые приносят Музею и городу Кишиневу неоспоримую ценность.

Мы считаем, что культурное разнообразие должно быть в основе демократического общества, а этот город нуждается в различных видах культуры и различных способах СОЗДАНИЯ культуры. Чем более сужается это разнообразие, тем более ограничивается наша креативность и свобода самовыражения как граждан, и как следствие — останавливается наше развитие в культурном, социальном, экономическом и политическом плане.

Просим министра Просвещения, Культуры и Исследований, господина Корнелия Попович предпринять всё, что в его силах, чтобы организация Art-Labyrinth и другие организации и инициативы, могли беспрерывно продолжать свою деятельность в Музее Земств, на условиях общего соглашения о сотрудничестве со всеми сторонами.

Так же требуем прозрачности и ясности в процессе подписания контрактов со всеми организациями, которые арендуют место в здании Музея Земств на 2020 и последующие года.

* Это публичное обращение дополняет общее обращение, подписанное 7 культурными организациями в июле 2019, адресованное Министерству  Просвещения, Культуры и Исследований РМ, и в поддержку петиции, подписанной НО Art-Labyrinth, адресованное Министерству Просвещения, Культуры и Исследований 24 января 2020 года.

Таким образом выражается необходимость развивать диалог, начатый в 2013 году и возобновленный в июле 2019, с целью улучшения работы независимых культурных организаций и инициатив в Молдове.

Мы, нижеподписавшиеся:

AO Uniunea de Creație “Art-Labyrinth”

AO Asociația Tinerilor Artiști “Oberliht”

A.O. “Platzforma”

Occupy Guguță

“Ritmurile Rezistenței Chișinău”

“TEP - Tinerii pentru EcoPlastic”

“Teatru-Spălătorie”

AO “MOLDOX”

AO “Centrul de proiecte culturale Arta Azi”

“Extinction Rebellion Moldova”

AO “Art Platforma”

Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]

A.O. “Centrul Cultural German ACCENTE” din Chișinău

A.O. “Iarba Urbană”

A.O. ”Părinți Solidari”

***EN***

Support “Art-Labyrinth’ and Independent Culture of Moldova!

The alternative art culture in the Republic of Moldova has been in a poor state for years. Even so, it has managed to stay active, engage local and international artists and attract a diverse, multicultural audience. Over the years, the ministry that is responsible for developing cultural policies has contributed almost nothing to support this field . 

And now, the new head of the Ministry, decided to take away the little support there was for cultural initiatives and throw them into the street. Literally.

Case in point, the Art-Labyrinth association and cultural initiatives group, that has used a space in the building of the former Zemstvei House in Chisinau is forced to move out. 

On January 23, 2020, after three unannounced control visits, conducted by the Ministry of Education, Culture and Research (MECR) and the National Museum of Ethnography and Natural History (which manages the building), Art-Labyrinth received an eviction notice. The group was asked to leave by February 3, 2020, without invoking any reasoned argument! The situation of other cultural organizations and initiatives from the Zemstvei House is also uncertain. Their lease contracts have not been prolonged at the beginning of the year, as was the case in the past. Under the direction of the Ministry, the Administration of the Museum refused the renewal of the lease contract for the whole year 2020.

We, the Public, the Supporters, Participants and Creators of the autonomous cultural center opened at the House of Zemstvei, strongly oppose the eviction of Art-Labyrinth from this space, one of the few devoted to the independent culture in Chisinau.

The Zemstvei Museum, as a cultural center, opened its doors in 2012 thanks to the TANDEM festival, which brought together 47 independent cultural organizations from Moldova, Ukraine and the European Union. Since then, many different initiatives have taken place in the Museum, with the consent and support of the administration.These initiatives established relationships, developed communities and an audience interested in contemporary art and alternative culture.

To date, more than 20 organizations and initiatives have launched their activities in this Cultural Center, including Art-Labyrinth (music, art), Oberliht (art, public space), Rhythms of Resistance Chișinău (civic activism), Centrul de Urbanism (architecture and urban planning), Teatru-spălătorie (political theater), Center for Cultural Projects Azart (dramaturgy), Moldox (cinema), Art Platforma (photography) and others. Some of them work under the umbrella of the “Zpațiu” project.

Every year they organize about 150 events with more than 8,000 people, offering a rich program, from film festivals, art exhibitions, music concerts by local and foreign artists, to debates and summer schools. Also, about 10 music, environmental and sports groups are expanding their activities within the walls of this building.

Art-Labyrinth, in addition to its activities at the Zemstvei Museum , also organizes the annual Summer Festival of Alternative Culture in the most picturesque corners of Moldova and beyond its borders. This year the XIIIth festival will be held, this event gathers an international audience of more than 2000 people for a period of 6 days.

For already 8 years, the space of the Museum has turned into a platform for independent culture based on inclusiveness, openness, accessibility and self-organization. This contributes to the development of the diversity of Chisinau cultural life and a new understanding of the significance that culture and civic engagement in Moldova can have.

We believe that as long as neither the Ministry of Culture, nor the administration of the Museum of Ethnography have a specific plan for the renovation of the building, or a vision for the future of this space, there are no reasons for the cessation of the activity of existing and functioning organisations that bring to the Museum and to Chisinau undeniable value.

We believe that cultural diversity should be at the core of a democratic society, and that our city needs different types of culture and different ways of creating culture. The more this diversity is narrowed, the more our creativity and freedom of expression as citizens is limited and, as a result, the more our social, cultural, economical and political development is hampered!

We ask the Minister of Education, Culture and Research, Mr. Corneliu Popovici, to do everything in his power so that the Art-Labyrinth organisation and other organisations and initiatives can continue their activities at the Museum of Zemstvei, under the terms of a general agreement of cooperation between all parties concerned.

We also demand transparency and clarity in the process of signing contracts with all organisations that rent spaces in the Zemstvei  Museum for 2020 and subsequent years.

This public call complements the joint initiative submitted by 7 cultural organizations in July 2019 to the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, and in support of the petition submitted by Public Organisation  “Art-Labyrinth” to the Minister of Education, Culture and Research on January 24, 2020. These petitions express the need to develop the dialogue started in 2013 and resumed in July 2019, in order to improve the working conditions of the independent cultural organizations and initiatives in Moldova.

Signed:

AO Uniunea de Creație “Art-Labyrinth”

AO Asociația Tinerilor Artiști “Oberliht”

A.O. “Platzforma”

Occupy Guguță

“Ritmurile Rezistenței Chișinău”

“TEP - Tinerii pentru EcoPlastic”

“Teatru-Spălătorie”

AO “MOLDOX”

AO “Centrul de proiecte culturale Arta Azi”

“Extinction Rebellion Moldova”

AO “Art Platforma”

Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]

A.O. “Centrul Cultural German ACCENTE” din Chișinău

A.O. “Iarba Urbană”

A.O. ”Părinți Solidari”

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!