Anulați decizia CNMI care permite construcția a 5 blocuri de 17-21 etaje lângă Circ

Anulați decizia CNMI care permite construcția a 5 blocuri de 17-21 etaje lângă Circ

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Constanta Dohotaru started this petition to Ministerul Educației Culturii și Cercetării Republicii Moldova and

PETIȚIE - Anulați decizia CNMI care permite construcția a 5 blocuri de 17-21 etaje lângă Circ 

[РУ ниже]

Noi, cetățenii Republicii Moldova și locuitori ai orașului Chișinău, ne adresăm cu privire la situația creată referitor la cazul construcțiilor autorizate de CNMI în imediata vecinătate a Circului de Stat.

Pe 15 ianuarie, Ministra Interimară a Culturii Lilia Pogolșa, a numit în funcție noi membri ai Consiliului Național al Monumentelor Istorice (CNMI). În fruntea acestuia, ministra l-a numit pe Iurie Povar, un arhitect renumit pentru proiectele sale controversate, printre care și clădirea de 12 nivele în Grădina Publică Ștefan cel Mare pe locul Cafenelei Guguță. Vicepreședinte al organului a devenit Ion Ștefăniță, un alt aprig distrugător al țesutului istoric, în pofida funcției de director general al Agenției pentru Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) .

Potrivit unor reprezentanți ai societății civile, decizia este ilegală, pentru că fosta componență a CNMI a fost numită pentru un termen de trei ani în anul 2019, iar mandatul membrilor nu se terminase. Totodată, ca temei al acestui ordin de numire a unei componențe noi a fost o „chichiță” birocratică ce se referea la micșorarea componenței CNMI de la 14 la 13 membri. Mai mult, a fost mărit numărul membrilor ce reprezintă instituții de stat.

Cele mai grave probleme legate de o eventuală edificare a acestui complex de clădiri:

- Nevalorificarea acestei zone cu un mare potențial arheologic încă necercetat. Istoricul Sergiu Musteață, în cartea sa „Identitățile Chișinăului”, demonstrează amplasarea vechii Cetăți a Chișinăului exact în zona respectivă. 

- Poate fi afectată temelia bisericii monument istoric „Sfinților Împărați Constantin și Elena”, localizată pe str. Circului 16, a doua cea mai veche clădire rămasă în Chișinău, construită în secolul XVIII, clasată drept monument istoric de importanță națională, cu numărul de registru 185 ‘Cimitir cu complexul de monumente, sec. XVIII-XX. Legea Nr. 1530 din 1993 și Legea Nr. 192 din 2011 a monumentelor de for public, art. 8 - Zona de protecţie, prevede expres raza de protecție a unui monument istoric este de 100 m în localități urbane, iar construcțiile propuse sunt la o distanță de aproximativ 30 m de la Biserică.

- Închiderea oricărei perspective asupra clădirii Circului - o clădire simbol a orașului Chișinău. Blocurile urmează a fi construite la circa 35 de metri de clădirea Circului. „Circul din Chișinău este una dintre clădirile reprezentative din capitala Republicii Moldova, fiind prezent în toate materialele de promovare turistică. Clădirea are o importanță deosebită prin prisma reprezentativității pentru intervalul istoric în care s-a construit cel mai mult (perioada comunistă), dar și datorită integrării într-un context teritorial extins: programul URSS de construcție a edificiilor pentru spectacole de circ în toate orașele majore.’ conform UrbanLab

- Încălcarea regulamentelor urbanistice locale și a legislației de urbanism. Conform Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/40 din 25.12.2008, zona este marcată ca ZONA Re: zonă de revitalizare. Asta înseamnă că această zonă este subiect de revitalizare, condiţiile generale  vor fi reglementate de Planul Urbanistic Zonal. De asemenea, pentru zona istorică Regulamentul Local de Urbanism nu se aplică până la aprobarea PUZ. Iar această zonă NU ESTE REGLEMENTATĂ DE NICI UN PUZ.

- Ansamblul arhitectural propus de compania Urbanconstruct ar urma să aibă patru clădiri, fiecare având două etaje de subsol, plus parterul, și minim 14, 17 și 21 de etaje. În total, în acel loc ar urma să fie construite 370 de apartamente. Acest mușuroi uman și de mașini va bloca în totalitate zona.


CEREM:

- Să fie anulată decizia CNMI din 29 ianuarie 2021 privind construcția unui complex din cinci clădiri – patru blocuri și un business centru de 21 de etaje, în regiunea Circului din Chișinău. 
- CMNI și Ministra Interimară Lilia Pogolșa să își prezinte demisia incorpore.
Întreaga zonă să fie declarată non aedificandi, prin decizia CMC, pe un termen de 5 ani.
- Să fie organizate consultări publice, coordonate de un consiliu neutru, alcătuit din Asociațiile Locale de Locatari, membri ai societății civile, arhitecți și urbaniști cu o reputație ireproșabilă ne compromisă, pentru a stabili un program de revitalizare a zonei Circului, care să țin cont de contextul socio-istorico-eco-cultural al zonei.
- Să fie organizat un concurs de idei pentru un proiect de revitalizare a zonei, sau reluat cel organizat de Ambasada Franței, Primăria Chișinău și AIRIM în 2016, câștigat de colectivul UrbanLab, care până în prezent desfășoară studii socio-urbane în zona Visterniceni și au un proiect etapizat de reabilitare și îmbunătățire a zonei.

04.02.2021, Chișinău, Republica Moldova.

-------

Отменить решение CNMI, разрешающее строительство 5 блоков 17-21 этажей в районе Circ.

Мы, граждане Республики Молдова и жители Кишинева, обращаемся к ситуации, сложившейся в отношении строительства санкционированных CNMI строительства в непосредственной близости от Государственного цирка.

15 января временный министр культуры Lilia Pogolșa назначила новых членов Национального совета исторических памятников (CNMI). Во главе министра поставлен архитектор Юрий Повар, известный своими неоднозначными проектами, в том числе 12-этажным зданием в сквере Штефан чел Маре на месте кафе «Гугуца». Ион Штефаницэ, еще один яростный разрушитель исторической ткани, стал вице-президентом организации, несмотря на должность генерального директора Агентства по обследованию и реставрации памятников (AIRM).

По мнению некоторых представителей гражданского общества, это решение незаконно, поскольку прежний состав CNMI был назначен сроком на три года в 2019 году, а срок полномочий членов не истек. В то же время в основе этого порядка назначения нового состава лежала бюрократическая «мелочь», которая касалась сокращения состава CNMI с 14 до 13 членов. Кроме того, увеличилось количество членов, представляющих государственные учреждения.

Самые страшные проблемы, связанные с возможным возведением этого комплекса зданий:


- Обесценивание этой области с большим археологическим потенциалом все еще не исследовано. Историк Серджиу Мустяцэ в своей книге «Самобытность Кишинева» показывает местонахождение старой Кишиневской цитадели именно в этом районе.

- Фундамент церкви исторического памятника «Святые императоры Константин и Елена», расположенного на улице Циркулуй, 16, второго старейшего сохранившегося здания в Кишиневе, построенного в 18 веке, классифицированного как исторический памятник национального значения, регистрационный номер 185 , может пострадать »Кладбище с комплексом памятников, с. XVIII-XX в.
Закон 1530/1993 об охране исторических памятников и 192/2011 о памятниках, возведенных в общественных местах, пишет, что радиус защиты исторического памятника в городских поселениях составляет 100 м, а предполагаемые постройки находятся на расстоянии примерно 30 м от церкви.


- Закрытие любой перспективы на здание Цирка - символическое здание города Кишинева. Блоки будут построены примерно в 35 метрах от здания Цирка. «Цирк в Кишиневе - одно из представительных зданий столицы Республики Молдова, которое присутствует во всех рекламных материалах для туристов. Здание имеет особое значение с точки зрения репрезентативности для исторического периода, в который оно было построено больше всего (коммунистический период), но также из-за интеграции в расширенный территориальный контекст: программа СССР по строительству зданий для цирковых представлений во всех основных городов »по данным UrbanLab.

- Нарушение местных правил планирования и законодательства о планировании. В соответствии с Регламентом местного урбанизма (RLU), утвержденным решением Муниципального совета Кишинэу № 22/40 от 25.12.2008, территория обозначена как ЗОНА Re: зона возрождения. Это означает, что данная территория подлежит активизации, общие условия будут регулироваться Зональным градостроительным планом. Кроме того, в исторической зоне Правила местного урбанизма не применяются до утверждения PUZ. И эта область НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ НИКАКИМИ логическими целями.

- Архитектурный ансамбль, предложенный Urbanconstruct, будет состоять из четырех зданий, каждое с двумя цокольными этажами, плюс первый этаж и как минимум 14, 17 и 21 этаж. Всего на этом месте будет построено 370 квартир. Эта человеческая и машинная ошибка полностью заблокирует территорию.


ТРЕБУЕМ:

- Отменить решение CNMI от 29 января 2021 года о строительстве комплекса из пяти зданий - четырех блоков и 21-этажного бизнес-центра в районе Кишиневского цирка.
- CMNI и временный министр Lilia Pogolșa подать заявление об отставке.
Вся территория должна быть объявлена ​​non aedificandi решением CMC сроком на 5 лет.
- Организовать общественные консультации, координируемые нейтральным советом, состоящим из местных ассоциаций арендаторов, представителей гражданского общества, архитекторов и градостроителей с безупречной бескомпромиссной репутацией, разработать программу по оживлению цирковой территории с учетом социально-исторического -экокультурный контекст района.
- Организовать конкурс идей для проекта по возрождению района или возобновить конкурс, организованный посольством Франции, мэрией Кишинева и AIRIM в 2016 году, выигранный командой UrbanLab, которая на данный момент проводит социально-городские исследования Вистерничень и есть поэтапный проект по восстановлению и благоустройству территории.

04.02.2021, Кишинев, Республика Молдова.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!