the application of Iranian asylum seekers in order to facilitate for asylum’s affairs

the application of Iranian asylum seekers in order to facilitate for asylum’s affairs

Started
September 13, 2019
Petition to
migrationsminister and
Signatures: 1,067Next Goal: 1,500
Support now

Why this petition matters

Started by Hör vår Röst

                                                       HÖR VÅR RÖST!

This text have written by 3 languages (English,Swedish,Persian)

 

National escape has two basic causes: To save life and to strive for a secure future. 

This is the situation for the members of the group "Hör Vår Röst!(Hear our voice!)".  The group consists of refugees who, in general, come from socio-economic circumstances where they enjoyed relatively good living conditions for the refuge.  The majority are either political refugees seeking asylum to save their lives or individuals who have been forced to flee as they have a belief that is not tolerated by the governing in their home countries.  Regarding asylum seekers who have converted to another religion, it can be mentioned that the sharia laws of several Islamic regimes regard all such individuals as heretics and thus have affected their eligibility.  A third group is the civil society actors whose social involvement leads to high penalties in the home countries.

Both international bodies and countries where human rights are applied have knowledge of the statistics of all inhumanly cruel judgments that tyrannical regimes, such as the Islamic regime in Iran, have exposed us to.  However, these data constitute only a fraction of the actual figures when such regimes, whose leaders are referred to as dictators in Swedish textbooks, do not report reality-based statistics.

According to the 14th article in the Declaration of Human Rights, everyone has the right to seek asylum from persecution and torture.  Refugees who take refuge in other countries initially encounter some adaptation difficulties.  It should be noted that Iranians have shown an incredible pace of integration into Swedish society.  Despite this, the proportion of Iranians granted asylum has fallen drastically in recent years.  This is a statistic for a country, but it expresses a general trend where asylum reasons are being taken less seriously and a higher threshold for residence permits being granted.

The asylum process has also become increasingly lengthy in recent years and now means an inhumanly long desert walk for a large number of people with strong reasons and great fears.  Today, Sweden directly violates EU law with processing times and an investigation has been launched by the EU Commission to investigate Sweden's delinquency

We are a group of asylum seekers who have formed “Hör Vår Röst!(Hear our voice!)”.  Common to all of us is that we were forced to flee to save our lives and escape inhumane hardships.  This escape was in itself surrounded by great trauma.  The long wait for asylum seekers in Sweden has also been characterized by difficult circumstances.  We therefore appeal to the Swedish Government to:

1-      We shall be treated with human dignity.

2-      Please note that our asylum cases may have been affected by difficulties caused by both the lack of competence of the officers and our lack of knowledge as well as the interpreter's lower skills or cultural clashes.  Therefore, our affairs, regardless of status, should be reviewed in order to obtain, in the shortest possible time, a fair treatment of competent officials who possess skills in both refugee and international knowledge.

3- All members of the Group respect Sweden's laws.  Therefore, we will use all legal steps to achieve our goal of being granted asylum in Sweden.  We will thus seek support from both bodies defending the right of asylum and mass media.

Therefore, we ask you to review this and get a response within 3 weeks from today's date.  We appeal for our voices to be heard and for a positive and fair decision to come our way.

                             “Human beings are members of a whole

                               In creation of one essence and soul

                               If one member is afflicted with pain

                                 Other members uneasy will remain

                             If you have no sympathy for human pain

                             The name of human you cannot retain”

Sincerely

Hör Vår Röst

contact us: hor-var-rost@hotmail.com

 

Landsflykt har två grundorsaker: Att rädda livet och att sträva efter en trygg framtid

Detta är situationen för medlemmarna ur gruppen ”Hör vår röst!”. Gruppen består av flyktingar från som, i allmänhet, kommer från socioekonomiska omständigheter där de åtnjöt relativt goda livsvillkor för flykten. Majoriteten är antingen politiska flyktingar som söker asyl för att rädda sina liv eller individer som tvingats gå i landsflykt då de har en trosuppfattning som inte tolereras av de styrande i sina hemländer. Beträffande asylsökande som konverterat till annan religion kan det nämnas att flera islamiska regimers sharia-lagar betraktar alla sådana individer som kättare och därmed har avverkat sitt existensberättigande. En tredje grupp är civilsamhällets aktörer vars sociala engagemang leder till höga straff i hemländerna.

Såväl internationella instanser som länder där mänskliga rättigheter tillämpas, har kännedom om statistiken över alla omänskligt grymma domar som tyranniska regimer, som exempelvis det islamiska styret i Iran, har utsatt oss för. Emellertid utgör dessa uppgifter enbart en bråkdel av de verkliga siffrorna då sådana regimer, vars ledare benämns som diktator i svenska skolböcker, inte redovisar verklighetsförankrad statistik.

Enligt 14;e artikel i deklarationen om de mänskliga rättigheterna har envar rätt att söka asyl undan förföljelse och tortyr. Flyktingar som tar sin tillflykt till andra länder möter en del anpassningssvårigheter initialt. Beaktas bör att iranier har visat en otrolig integrationstakt i det svenska samhället. Detta till trots har andelen iranier som beviljats asyl minskat drastiskt under senare år. Detta är en statistik för ett land, men som ger uttryck för en allmän trend där asylskäl tas allt mindre på allvar och en högre tröskel för att uppehållstillstånd skall beviljas.  

Asylprocessen har även under senaste åren blivit allt längre och innebär nu en omänskligt lång ökenvandring för ett stort antal personer med starka skäl och stor rädsla. Idag bryter Sverige direkt mot EU-rätten med handläggningstider och en utredning har inletts av EU-kommissionen för att utreda Sveriges brottsliga senfärdighet.

Vi är en grupp asylsökande som bildat ”Hör vår röst!”. Gemensamt för oss alla är att vi tvingats till landsflykt för att rädda våra liv och undkomma omänskliga umbäranden. Denna flykt har i sig omgärdats av stora trauman. Den långa väntan som asylsökande i Sverige har också präglats av svåra omständigheter. Därför vädjar vi till den svenska regeringen att:

1-      Vi ska behandlas med mänsklig värdighet.

2-      Beaktas att våra asylärenden kan ha drabbats av svårigheter orsakade av såväl handläggares bristfälliga kompetens och våra bristande kunskaper som tolkens lägre kompetens eller kulturkrockar. Därför ska våra ärenden, oavsett status, ses över för att under kortast möjliga tid få en rättvis handläggning av kompetenta tjänstemän som besitter färdigheter om både flyktingskap och omvärldskunskap.

3-      Gruppens alla medlemmar respekterar Sveriges lagar. Därför kommer vi att använda oss av alla legala steg för att uppnå vårt mål som är att beviljas asyl i Sverige. Vi kommer sålunda att söka stöd hos såväl instanser som försvarar asylrätten som massmedier.

Därför ber vi er om att granska detta och få respons inom 3 veckor från dagens datum. Vi vädjar om att våra röster ska bli hörda och att ett positivt och rättvist beslut ska komma vår väg.

                                 “Människor är medlemmar i en helhet

                                   I skapandet av en essens och en själ

                                    Om en medlem drabbas av smärta

                              Övriga medlemmar kommer att vara kvar

                             Om du inte har sympati för mänsklig smärta

                              Namnet på människan kan du inte behålla”

 

Med Vänliga Hälsningar

Hör Vår Röst

Kontakt oss: hor-var-rost@hotmail.com

 

مهاجرت دو دلیل اصلی دارد:

اول فرار برای نجات

دوم هجرت برای اصلاح و شرایط بهتر.

برای اعضا گروه "بشنو صدای ما را" دلیل دوم بیشتر صدق میکند چون اعضا این گروه از منطقه ای می آیند که به علت ثروت منطقه ای که در آن زندگی میکردند غالبا از حداقل امکانات رفاهی برخوردار بوده اند و به جرات میتوان گفت اکثریت اعضا این گروه که درخواست پناهندگی داده اند فراریان از وطنی هستند که که برای نجات جان و دستیابی به امنیت جانی و روحی روانی خود مجبور به ترک زندگی شان شده اند چه آنان که مخالف سیاست حاکم بر کشور خود هستند و پناهنده سیاسی نام دارند و چه آنان که به خاطر عقیده و مذهب به عنوان پناهنده مذهبی و چه فعالان اجتماعی.

در مورد پناهنده مذهبی و اجتماعی لازم به توضیح است که حکومتهای اسلامی با وضع قوانین ضد انسانی به اسم دین تا جایی پیش رفته اند که اگر هر فردی به هر دلیلی تغییر دین دهد ملحد و مرتد نامیده شده و بر اساس قانون اسلام چنین شخصی دیگر اجازه زندگی کردن ندارد و در موارد اجتماعی نیز هر شخصی که نظر مخالفی بر ضد قوانین حکومتی دارد با کوچکترین اعتراضی محکوم به بیشترین مجازات است.

تمام مراجع بین الملل و کشورهای حامی حقوق بشر از آمار و ارقام محکومان زندانیان ادعایمان شکنجه های جسمی و روحی و ظلمهایی که حاکمان حکومتهای استبدادی مخصوصا جمهوری اسلامی بر ما روا داشته است اطلاع دارند هر چند که این آگاهی شاید درصد خیلی کمی از آمار واقعی باشد چون حکومت اسلامی با رهبری دیکتاتور بزرگ آن، که حتی اسمش در کتابهای درسی سوئد به عنوان دیکتاتور قید شده است برای وجهه بین المللی خود از انتشار آمار دقیق خودداری کرده و می کند و حتی این اعمال غیر انسانی تا حدی پیش رفته است که شکنجه روحی و روانی مردم را تحت حوادث طبیعی و غیر طبیعی نیز به مردم اعمال میکند.

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:

“هر کسی حق دارد در برابر تعقیب شکنجه و آزار پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.؛”

پناهندگانی که از ترس جان و برای امنیت جانی روانی و اجتماعی خود درخواست پناهندگی داده اند به علت تفاوت در قانون و فرهنگ کشور جدید معمولا در ابتدای مسیر دچار چالش میشوند ولی این در حالی است که موفقیت ایرانیان در جامعه سوئد نشانگر آنست که این قشر از جامعه یعنی ایرانیان خیلی سریعتر توانسته اند با جامعه سوئد ادغام شوند اما متاسفانه آمار نشان داده است که در سالهای اخیر درصد قبولی پناهندگان ایرانی به طرز چشم گیری کاهش داشته است.

ما عده ای از پناهجویان کشور سوئد تحت عنوان گروه "بشنو صدای ما را" تماما برای نجات جان خود از دیکتاتوری فردی و دیکتاتوری اجتماعی به علت شرایط سخت زندگی ،روحی و روانی چه در گذشته و چه هم اکنون به دلیل شرایط سخت زندگی پناهجویی و گذراندن مسیرهای دشوار برای رسیدن به منطقه امن و مشکلات مربوط به طولانی بودن پروسه پناهجویی تا دریافت جواب مثبت از دولت سوئد،تقاضا داریم:

1-     با ما رفتار مناسب و در شآن انسانی شود.

2-    هر کدام از ما در پرونده پناهجویی خود به دلائل گوناگون از جمله عدم تخصص مسئول پرونده یا سیاستهای اشتباه اداره مهاجرت یا نا آگاهی از قوانین یا ترجمه نادرست توسط مترجمان ضعیف یا عدم تطابق فرهنگی موجود در کشورها یا ... دارای اشکال هستیم لذا از دولتمردان سوئد تقاضامندیم پرونده پناهجویی همه مارا در هر وضعیتی که هست (بازمنفی بسته)مجددا و در کوتاه ترین زمان به جریان انداخته و توسط افراد متخصص و آگاه به امور پناهجویی و شرایط روز جهانی بررسی عادلانه نمایند. تاکید میکنیم بررسی عادلانه آگاهانه و تخصصی پرونده تمام اعضای این گروه در هر وضعیتی و در کوتاهترین زمان.

3-    تمامی اعضا  به قوانین کشور سوئد پایبند هستیم ولی برای رسیدن به هدف خود که دریافت اقامت از کشور سوئد هست در راستای قانون و تا هر حدی که مجاز باشیم زیر پرچم سوئد با حمایت سازمانهای بین المللی حقوق بشر با استفاده از قوانین مجاز اجتماعی و حمایت رسانه های سراسری تصمیم به اجرا و راهبرد اعتراضهای پلکانی و در فرمهای مختلف گرفته ایم.

لذا از سازمانهای مربوط درخواست میکنیم ظرف مدت 3 هفته پس از ارسال، پاسخ این درخواست را به صورت کتبی  به نمایندگان ما داده شود.

درخواست ما این است به صدای ما گوش دهید و پاسخ مارا عادلانه و بشر دوستانه بدهید.

                                            “بني آدم اعضاي يك يكديگرند

                                              که در آفرینش ز یک گوهرند

                                             چو عضوی به درد آورد روزگار

                                              دگر عضوها را نماند قرار

                                             تو کز محنت دیگران بی غمی

                                              نشاید که نامت نهند آدمی”

با احترام

HÖR VÅR RÖST

تماس با ما: hor-var-rost@hotmail.com

 

 

Support now
Signatures: 1,067Next Goal: 1,500
Support now