Victory

Stöd Venezuelas sista chans för demokrati!

This petition made change with 1,004 supporters!


En majoritet av det venezolanska folket kämpar just nu för att överleva i en humanitär katastrof. Landet lider av världens högsta inflation vilken uppskattas till tio miljoner procent i år, en akut matkris, brist på  läkemedel och en total kollaps av hälso- och sjukvårdssystemen. Detta har bland annat lett till en flyktingkris utan motsvarighet i Latinamerika, där en tiondel – tre miljoner – av Venezuelas befolkning har flytt sedan 2014.

Vi är en grupp venezolansk-svenska ideella organisationer och medborgare som vill uppmana Sveriges riksdag och utrikesminister Margot Wallström att stå upp till försvar för det venezolanska folket och demokrati, NU.

Vi vädjar till Sveriges Riksdag och Regering att Sverige tillsammans med Frankrike, Holland, Danmark och Storbritannien erkänner Juan Guaidó som tillförordnad president om inte nyval utlyses i Venezuela inom den av ovanstående länder angivna tidsfristen.

Den 23 januari 2019 genomfördes stora demonstrationer mot den sittande regeringen och Nicolás Maduro, efter att denne den 10 januari 2019 utropat sig till president för en andra mandatperiod. Valresultatet anses av såväl inhemska som utländska observatörer (bland annat EU) som icke legitimt och ogiltigt. Landets författning stipulerar att om det inte existerar någon legitim president, så skall parlamentets talman fungera som statschef.

Hundratusentals venezuelaner gick ut på gatorna för att visa sitt stöd för Juan Guaidó, som i linje med landets författning och inom det juridiska ramverket har utropat sig till tillfällig president. Han har samtidigt lagt fram en plan för en övergångsregering och fria val.

Venezuelas Nationalförsamling är den enda legitima och sista kvarvarande demokratiskt valda institutionen i landet.

Vi vädjar att Sverige på humanitära grunder ansluter till det venezolanska folket och stödjer kravet på rättvisa, fria, transparenta och demokratiska val i Venezuela inom den tidsfrist som flera EU länder fört fram.

Sverige kan inte vända bort blicken och lämna det venezolanska folket ensamt åt sitt öde åt ett politiskt förtryck med en regim som tvingar oss till förhandlingar, samtidigt som denna begår brott mot de mänskliga rättigheterna och skjuter oss i huvudet på gatorna. Vi kan inte delta i förhandlingar om detta inte leder till Maduros avgång och till nyval.

Juan Guaidós och Nationalförsamlingens förslag är Venezuelas sista chans att lösa den institutionella och politiska krisen på ett fredligt och demokratiskt sätt.

Vill Sverige fortsätta vara ett föregångsland för demokrati krävs det modiga beslut, beslut som fattas över partigränserna. Därför är det vår förhoppning att Riksdagens ledamöter lägger partilojalitet åt sidan och sätter demokrati och mänskliga rättigheter främst. Sverige måste stå på rätt sida av historien!

Stockholm, den 28 januari 2019

 Eidi Alvarado, Ordförande och medgrundare Venezuela Network Sweden         Cesar Chirino, medgrundare och styrelseledamot Venezuela Network Sweden     Per Wilhelm Kilström, jurist, Venezuela Network Sweden                                 Veronica Duran Rendon, sekreterare, Venezuela Network Sweden                   Jonas Wallenius, suppleant, Venezuela Network

Venezolansk-Svenska Ideella Föreningen Juntos Dibujando Sonrisas

 

Support Venezuela's last chance for democracy!

A majority of the Venezuelan people are currently struggling to survive in a humanitarian disaster. The country suffers from the world's highest inflation, which is estimated will reach ten million percent this year, an acute food crisis, lack of drugs and a total collapse of health system. This has, among other things, led to a refugee crisis never seen before in Latin America, where a third - three million - of Venezuela's population has fled since 2014.

We are a group of Venezuelan-Swedish non-profit organizations and citizens who want to urge the Swedish Parliament and Foreign Minister Margot Wallhström to stand up for defense of the Venezuelan people and democracy, NOW.

We appeal to the Swedish Parliament and Government that Sweden, together with France, Netherlands, Denmark and the United Kingdom, recognizes Juan Guaidó as acting President unless a new election is announced in Venezuela within the deadline proposed by the countries mentioned above.

On January 23rd 2019, major demonstrations were conducted in Venezuela against Nicolás Maduro, who on January 10th 2019, was sworn in for a second term. The election results he refered to are considered by both domestic and foreign observers (including the EU) as non-legitimate and invalid. The country's constitution stipulates that if no legitimate president exists, the President of Parliament shall act as Head of State.

Hundreds of thousands of Venezuelans went out into the streets to show their support for Juan Guaidó, who, in line with the country's constitution and within the legal framework, has taken on the role of interim President. He has at the same time presented a plan for a transitional government and free elections.

Venezuela's National Assembly is the only legitimate and last remaining democratically elected institution in the country.

We appeal that Sweden on humanitarian grounds, join the Venezuelan people and support the demand for fair, free, transparent and democratic elections in Venezuela within the deadline that several EU countries have brought forward.

Sweden cannot turn away its eyes and leave the Venezuelan people alone to their fate of a political oppression with a regime that forces us to negotiate, while at the same time committing crimes against human rights and shooting us in the head in the streets.

We cannot participate in negotiations if this does not lead to Maduro's resignation and to new elections. Juan Guaidós and the National Assembly's proposal is Venezuela's last chance to resolve the institutional and political crisis peacefully and democratically.

If Sweden wants to continue to be a pioneering country for democracy, courageous decisions are needed, decisions that go beyond party politics. Therefore, it is our hope that the members of the Parliament put aside party loyalty and put democracy and human rights first and foremost. Sweden must be on the right side of history!

Stockholm, January 28th , 2019

 

¡Apoya la última oportunidad de Venezuela para la democracia! La mayoría de los venezolanos actualmente luchan por sobrevivir en un desastre humanitario. El país sufre la inflación más alta del mundo, que se estima alcanzará los diez millones por ciento este año, una crisis alimentaria aguda, falta de medicamentos y un colapso total del sistema de salud. Esto, entre otras cosas, ha llevado a una crisis de refugiados nunca antes vista en América Latina, donde un tercio de la población - tres millones- ha huido desde 2014. Somos un grupo de organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos venezolanos y suecos que desean instar al Parlamento y la Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallhström, a apoyar al pueblo venezolano y la democracia AHORA. Hacemos un llamado al Parlamento y al Gobierno de Suecia para que Suecia, junto con Francia, Holanda, Dinamarca y el Reino Unido, reconozca a Juan Guaidó como Presidente interino a menos que se anuncie nuevas elecciones en Venezuela dentro del plazo propuesto por los países mencionados anteriormente. El 23 de enero de 2019, se realizaron importantes manifestaciones en Venezuela contra Nicolás Maduro, quien el 10 de enero de 2019 se juramentó para un segundo mandato. Los resultados de las elecciones a los que hizo referencia son considerados por los observadores nacionales y extranjeros (incluida la UE) como no legítimos e inválidos. La constitución del país estipula que si no existe un presidente legítimo, el Presidente del Parlamento debe actuar como Jefe de Estado.

Cientos de miles de venezolanos salieron a las calles para mostrar su apoyo a Juan Guaidó, quien, en línea con la constitución del país y dentro del marco legal, ha asumido el papel de Presidente interino. Al mismo tiempo, ha presentado un plan para un gobierno de transición y elecciones libres. La Asamblea Nacional de Venezuela es la única institución legítima y la última en ser elegida democráticamente en el país. Hacemos un llamamiento a Suecia para que por razones humanitarias, se una al pueblo venezolano y apoye la exigencia de elecciones justas, libres, transparentes y democráticas en Venezuela dentro del plazo que varios países de la UE han propuesto. Suecia no puede desviar la vista y dejar a su suerte al pueblo venezolano cuando es víctima de opresión política por un régimen que nos obliga a negociar, mientras que al mismo tiempo comete delitos contra nuestros derechos humanos y nos dispara en la cabeza en las calles. No podemos participar en negociaciones que no conduzcan a la renuncia de Maduro y a nuevas elecciones. La propuesta de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional es la última oportunidad de Venezuela para resolver la crisis institucional y política de manera pacífica y democrática. Si Suecia quiere seguir siendo un país pionero para la democracia, se necesitan decisiones valientes, decisiones quevan más allá de la política partidista. Por lo tanto, esperamos que los miembros del Parlamento dejen de lado la lealtad de los partidos y pongan la democracia y los derechos humanos en primer lugar. ¡Suecia debe estar en el lado correcto de la historia!

Estocolmo, 28 de enero de 2019Today: Venezuela Network is counting on you

Venezuela Network needs your help with “Margot Wallström: Stöd Venezuelas sista chans för demokrati!”. Join Venezuela Network and 1,003 supporters today.