Llengua Valenciana. No dialecte! / Lengua Valenciana. No dialecto!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!


 VALENCIÀ - CASTELLANO - ENGLISH

En Valencià:

Volem fer aplegar l'exigencia, d' una volta per totes, tant a la Generalitat Valenciana com al Govern d' Espanya, de que en Valéncia i restant de la seua «Comunitat», voldríem la diferenciació definitiva de Valencià i Català en tots els àmbits, escomençant per estes mides:

- Començament de tràmits per a la creació d'una Càtedra Valenciana, en el Sistema Universitari Valencià, regida per les “Normes d'El Puig”. I creació de Facultats de Filologia Valenciana en totes les Universitats del territori Valencià.

- Inclusió del valencià com a opció d'idioma en buscadors d'internet tipo Google, Bing, Yahoo... i navegadors tipo Chrome o Explorer. La mateixa mida per als sistemes operatius dels dispositius electrònics com són Android, IOS o Windows. Tamé en les APPs més populars i de les principals companyies de banca, elèctriques i servicis, comerç online, portals de les administracions públiques, rets socials, etc.

- Depuració de la catalanisació que patixen els autors i exponents de la cultura valenciana, com Ausias March, Isabel de Villena, etc en pàgines de consulta tipo Wikipedia, Cervantes Virtual, etc... Puix en elles se li’s diu exponents de la “Cultura Catalana”. I  exalçant i ficant-li valor, al Sigle d'Or de la Llengua Valenciana.

Recolzan-mos en:

 En Castellano:

 "Queremos hacer llegar la exigencia, de una vez por todas, tanto a la Generalidad Valenciana como al Gobierno de España, de que en Valencia y resto de su «Comunitat», quisiéramos la diferenciación definitiva de Valenciano y Catalán en todos los ámbitos, empezando por estas medidas:

- Comienzo de trámites para la creación de una Cátedra de Lengua Valenciana, en el sistema Universitario Valenciano, regida por las "Normas de El Puig". Y creación de Facultades de Filología Valenciana en todas las Universidades del territorio Valenciano.

- Inclusión del Valenciano como opción de idioma en buscadores de internet tipo Google, Bing, Yahoo… Y navegadores tipo Chrome o Explorer. La misma medida para los sistemas operativos de los dispositivos electrónicos como son Android, IOS o Windows. También en las APPs más populares y de las principales compañías de banca, eléctricas y servicios, comercio online, portales de las administraciones públicas, redes sociales, etc.

- Depuración de la catalanización que sufren los autores y exponentes de la cultura valenciana, como Ausias March, Isabel de Villena, etc. en páginas de consulta tipo Wikipedia, Cervantes Virtual, etc. Pues en ellas, se les dice exponentes de la “Cultura Catalana”. Y ensalzando y poniendo en valor el Siglo de Oro de la Lengua Valenciana"

 Apoyándonos en:

 En Valecià

 Còdic ISO   

El Còdic ISO és imprescindible en tots els aspectes per a una llengua, i evidentment, també ho és per a la Llengua Valenciana, puix sense ell, qualsevol tema informàtic no podrà registrar-se en les metasenyes com a valencià, i continuarem sent una part d'una llengua aliena a la nostra cultura i tradició .A més, el Còdic ISO és imprescindible en molts àmbits més, puix designa davant de qualsevol entitat, organisme o supost, a una llengua reconeguda a tots els nivells. Mentres que la llengua valenciana no tinga un Còdic ISO, una cosa tan simple i demanada, com és que el navegador Google Chrome estiga tamé en Valencià, serà del tot impossible.

 En Castellano:

 Codigo ISO:
El código ISO es imprescindible en todos los aspectos para una lengua, y evidentemente, también lo es para la Lengua Valenciana, pues sin él, cualquier tema informático no podrá registrarse en los metadatos como valenciano, y continuaremos siendo una parte de una lengua ajena a nuestra cultura y tradición.
Además, el código ISO es imprescindible en muchos ámbitos más, pues designa ante cualquier entidad, organismo o supuesto, a una lengua reconocida a todos los niveles.
Mientras que la lengua valenciana no tenga un Códgo ISO, una cosa tan simple y demandada, como es que el navegador Google Chrome esté también en Valenciano, será del todo imposible

 En Valencià:

 Notes de carácter Filològic

•  La llengua valenciana pertany al Diasistema Llingüístic Occitanorromànic. La teoria anexionista del nacionalisme català lo ha trencat teòricament, i ha separat al català, el valencià i el mallorquí del llenguadocià, el provençal, el llemosí, etc.

•  La llengua valenciana és l’única que dins del diasistema tingué un Sigle d’Or, el sigle XV, en una producció lliterària quantiosa i d’un reconegut prestigi mundial, de manera que el valencià marcà la norma llingüística a seguir per tot el diasistema, norma que el català acceptà tant a nivell oral com a escrit fins a la moderna proposta ortogràfica i gramatical de “l'ingenier” català Pompeu Fabra que, encara que adaptant-la al català modern de Barcelona o barceloní, seguix sent en gran part la valenciana del sigle XV, d'ací l'abisme entre el català parlat i escrit i la proximitat entre el valencià parlat i escrit. Se consolidà per a sempre la denominació llengua valenciana.

•  L’anexionista Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ampra un criteri de codificació de la llengua convergent i policèntric, criteri que no té caràcter filològic sino polític o sociollingüístic. En este model de codificació se podria crear una llengua estàndart per a tot el diasistema llingüístic occitanorromànic, i estendre els quimèrics països catalans a uns hipotètics “països occitanorromànics”.

 En Castellano:

 Notas de caracter Filológico:

• La lengua valenciana pertenece al Diasistema Lingüístico Ocitanorrománico. La teoría anexionista del nacionalismo catalán lo ha roto teóricamente, y ha separado al catalán, el valenciano y el mallorquín del lenguadociano, el provenzal, el lemosín, etc.


• La lengua valenciana es la única que dentro del diasistema tuvo un Siglo de Oro, el siglo XV, en una producción literaria cuantiosa y de un reconocido prestigio mundial, de forma que el valenciano marcó la norma lingüística a seguir por todo el diasistema, norma que el catalán aceptó tanto a nivel oral como escrito hasta la moderna propuesta ortográfica y gramatical de “el ingeniero” catalán Pompeu Fabra que, aunque adaptándola al catalán moderno de Barcelona o barcelonés, sigue siendo en gran parte la valenciana del siglo XV, de aquí el abismo entre el catalán hablado y escrito y la proximidad entre el valenciano hablado y escrito. Se consolidó para siempre la denominación lengua valenciana.


• La anexionista Academia Valenciana de la Lengua (AVL) emplea un criterio de codificación de la lengua convergente y policéntrico, criterio que no tiene carácter filológico sino político o sociolingüístico. En este modelo de codificación se podría crear una lengua estándar para todo el diasistema lingüístico occitanorrománico, y extender los quiméricos “países catalanes” a unos hipotéticos “países occitanorrománicos”.

 En Valencià:

 Notes de caràcter Històric

•  Els Mossàraps i Muladins valencians mantingueren, el “Romanç Valencià” fins a la conquesta de les terres valencianes per Jaume I, puix tamé hi havia àraps i judeus que la parlaven. L’iglésia, i el lloc de Sant Vicent de la Roqueta no hagueren existit sense un sosteniment social mossàrap.

•  La tesis anexionista de la repoblació catalana del Regne de Valéncia està recolzada per la manipulació del Llibre de Repartiment, feta per Pròsper de Bofarull i Mascaró (prop de 1847). Les seues senyes errònees influïren en l’obra “Valéncia” de Teodor Llorente Olivares (“España, sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia”, Barcelona 1887), que pot considerar-se la font de l’idea de la repoblació catalana del Regne de Valéncia. Amparo Cabanes escrigué en el seu ingrés en la RACV en 1983: “Les senyes suministrades per Llorente de la població cristiana de Valéncia en acabant la conquista són errònees, sense verificar-ne la seua exactitut.”

•  Posteriorment el llibre “Aproximació a la història del país valencià” de Joan Reglà i Campistol (Valéncia, 1968) propongué la tesis de la repoblació costera catalana del Regne de Valéncia. Amparo Cabanes afirmà: “La teoria per supost és errònea i quedà desestimada en el follet número 48 de la colecció Temas Valencianos, titulat Repoblación Jaquesa en Valencia, on s’afirma i demostra gràficament el predomini de la noblea aragonesa front a la catalana en l'actual zona valencianoparlant del Regne de Valéncia. En quant a la repoblació d'unes atres classes socials,no hi ha prou base documental”.

•  L’obra “Els fundadors del Regne de València” d’Enric Guinot i Rodríguez (Valéncia, 1999) analisà els noms i llinages de més de 40.000 colonisadors cristians del territori valencià, arribats en posterioritat a la conquista de Jaume I, entre els anys 1240 i 1425, on sosté la repoblació catalana del Regne de Valéncia. Amparo Cabanes en “Utilitat i utilisacio de l’antroponimia. Unes reflexions en veu alta. (2001)” denuncia l’utilisació de l’antroponímia que fa Enric i el desautorisa i afirma l'escàs rigor científic de l'obra analisada, i deixa sense valor els seus resultats.

•  Resenya de Robert Ignatius Burns de “Els fundadors del Regne de València” d’Enric Guinot i Rodríguez(Traducció):

A pesar de les llimitacions de la documentació existent i del mètodo antroponímic, sembla que tenim ací el mapa de la població i la llengua de la Valéncia migeval, tan “cientificament” com un historiador ne podria esperar, fins que els nous misteris de l’anàlisis del ADN en l'arqueologia genètica siguen dessifrats per a traçar els moviments de les poblacions humanes. El proyecte de l’Universitat Pompeu Fabra “Cognoms catalans” conclogué en 2013 que no hi ha vinculació genètica entre catalans, valencians i balears.

 En Castellano:

 Notas de carácter Hitórico

• Los Mozárabes y Muladinos valencianos mantuvieron, el “Romance Valenciano” hasta la conquista de las tierras valencianas por Jaime I, pues también había árabes y judíos que la hablaban. La iglésia, y el lugar de San Vicente de la Roqueta no hubieron existido sin un sostenimiento social mozárabe.
• La tesis anexionista de la repoblación catalana del Reino de Valencia está apoyada por la manipulación del Libro de Reparto, hecho por Próspero de Bofarull y Mascaró (cerca de 1847). Sus señas erróneas influyeron en la obra” Valencia” de Teodoro Llorente Olivares (“*España, sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia”, Barcelona 1887), que puede considerarse la fuente de la idea de la repoblación catalana del Reino de Valencia. Amparo Cabanes escribió en su ingreso en la *RACV en 1983: “Las señas suministradas por Llorente de la población cristiana de Valencia acabando la conquista son erróneas, sin verificar su exactitud.”

• Posteriormente el libro “Aproximación a la historia del país valenciano” de Joan Regló i Campistol (Valencia, 1968) propuso la tesis de la repoblación costera catalana del Reino de Valencia. Amparo Cabanes afirmó: “La teoría por supuesto es errónea y quedó desestimada en el folleto número 48 de la colección Temas Valencianos, titulado “Repoblación Jaquesa en Valencia”, donde se afirma y demuestra gráficamente el predominio de la nobleza aragonesa frente a la catalana en la actual zona valenciano hablante del Reino de Valencia. En cuanto a la repoblación de otras clases sociales, no hay bastante base documental”.
• La obra “Los fundadores del Reino de Valencia” de Enric Guinot y Rodríguez (Valencia, 1999) analizó los nombres y apellidos de más de 40.000 colonizadores cristianos del territorio valenciano, llegados en posterioridad a la conquista de Jaume I, entre los años 1240 y 1425, donde sostiene la repoblación catalana del Reino de Valencia. Amparo Cabanes en “Utilidad y utilización de la antroponimia. Unas reflexiones en voz alta. (2001)” denuncia la utilización de la antroponimia que hace Enric y lo desautoriza y afirma el escaso rigor científico de la obra analizada y deja sin valor sus resultados.
• Reseña de “Robert Ignatius Burns” de “Los fundadores del Reino de Valencia” de Enric Guinot y Rodríguez(Traducción):
A pesar de las limitaciones de la documentación existente y del método antroponímico, parece que tenemos aquí, el mapa de la población y la lengua de la Valencia medieval, tan “científicamente” como un historiador se podría esperar, hasta que los nuevos misterios del análisis del ADN en la arqueología genética sean descifrados para trazar los movimientos de las poblaciones humanas.
El proyecte de la Universidad Pompeu Fabra “Apellidos catalanes” concluyó en 2013 que no hay vinculación genética entre catalanes, valencianos y baleares

IN ENGLISH

"We want to get the requirement, once and for all, both the Valencian Government and the Government of Spain, that:

 In Valencia and the rest of its "Comunitat", we would like the definitive differentiation of Valenciano and Catalan in all areas, starting with these measures:

- Beginning of procedures for the creation of a Chair of Valencian Language, in the Valencian University system, governed by the Norms of El Puig. "And creation of Faculties of Valencian Philology in all the Universities of the Valencian territory.

- Inclusion of Valencian as a language option in Internet search engines such as Google, Bing, Yahoo ... and browsers such as Chrome or Explorer. The same measure for the operating systems of electronic devices such as Android, IOS or Windows. Also in the most popular APPs and the main banking, electricity and services companies, online commerce, public administration portals, social networks, etc.

- Purification of the Catalanization suffered by the authors and exponents of Valencian culture, such as Ausias March, Isabel de Villena, etc. in pages of consultation type Wikipedia, Cervantes Virtual, etc. Well, in them, they are called exponents of the "Catalan Culture". And praising and highlighting the Golden Age of the Valencian Language "

Relying on:

ISO code:

The ISO code is essential in all aspects for a language, and obviously, it is also for the Valencian language, because without it, any computer topic can not be registered in the metadata as Valencian, and we will continue to be a part of a foreign language. our culture and tradition. In addition, the ISO code is essential in many other areas, it designates before any entity, body or assumption, a recognized language at all levels. While the Valencian language does not have an ISO Code, something so simple and demanded, as it is that the Google Chrome browser is also in Valencian, will be quite impossible 

Character notes Philological:

• The Valencian language belongs to the Occitan-Romanian Linguistic Diasystem. The annexationist theory of Catalan nationalism has theoretically broken it, and has separated Catalan, Valencian and Mallorcan from the Ladodocian, the Provencal, the Limousin, etc.

 • The Valencian language is the only one that within the diasystem had a Golden Century, the fifteenth century, in a large literary production and a recognized world prestige, so that the Valencian marked the linguistic norm to follow throughout the diasystem, norm that Catalan accepted both orally and in writing, up to the modern orthographic and grammatical proposal of the Catalan "engineer" Pompeu Fabra, which, although adapting it to modern Catalan in Barcelona or Barcelona, ​​is still largely Valencian in the fifteenth century, from here the gap between spoken and written Catalan and the proximity between spoken and written Valencian. The Valencian language denomination was consolidated forever.

 • The annexationist Valencian Academy of Language (AVL) uses a criterion of codification of the convergent and polycentric language, a criterion that has no philological or political or sociolinguistic character. In this coding model, a standard language could be created for the entire Occitan-Romanesque linguistic diasystem, and the chimerical "Catalan countries" could be extended to hypothetical "Occitan-Romanesque countries".

Character notes of History:

• The Valencian Mozárabes and Muladinos maintained the "Valencian Romance" until the conquest of the Valencian lands by Jaime I, since there were also Arabs and Jews who spoke it. The church, and the place of San Vicente de la Roqueta had not existed without Mozarabic social support. • The annexationist thesis of the Catalan repopulation of the Kingdom of Valencia is supported by the manipulation of the Distribution Book, made by Prospero de Bofarull and Mascaró (circa 1847). Its erroneous signs influenced the work "Valencia" by Teodoro Llorente Olivares ("Spain,its monuments and arts, its nature and history", Barcelona 1887), which can be considered the source of the idea of ​​the Catalan repopulation of the Kingdom of Valencia . Amparo Cabanes wrote in his entry in * RACV in 1983: "The signs supplied by Llorente of the Christian population of Valencia ending the conquest are erroneous, without verifying its accuracy."

 • Later the book "Approach to the history of the Valencian country" by Joan Regló i Campistol (Valencia, 1968) proposed the thesis of the repopulation of the Catalan coast of the Kingdom of Valencia. Amparo Cabanes said: "The theory is of course erroneous and was rejected in the duende number 48 of the Temas Valencianos collection, entitled" Repopulation Jaquesa in Valencia ", where the predominance of the Aragonese nobility against the Catalan the current Valencian * speaking zone of the Kingdom of Valencia. As for the repopulation of other social classes, there is not enough documentary basis ".

 • The work "The founders of the Kingdom of Valencia" by Enric Guinot y Rodríguez (Valencia, 1999) analyzed the names and surnames of more than 40,000 Christian settlers from the Valencian territory, arrived after the conquest of Jaume I, between the 1240s and 1425, where it supports the Catalan repopulation of the Kingdom of Valencia. Amparo Cabanes in "Utility and use of anthroponymy. Some reflections out loud. (2001) "denounces the use of anthroponymy that Enric does and disavows and affirms the scant scientific rigor of the work analyzed and leaves its results worthless.

• Review of "Robert Ignatius Burns" of "The founders of the Kingdom of Valencia" by Enric Guinot and Rodríguez (Translation): Despite the limitations of the existing documentation and the anthroponic method, it seems that we have here, the map of the population and language of medieval Valencia, as "scientifically" as a historian could be expected, until the new mysteries of analysis of DNA in genetic archeology are deciphered to trace the movements of human populations. The project of the Pompeu Fabra University "Catalan last names" concluded in 2013 that there is no genetic link between Catalans, Valencians and BalearicsHoy: Enrique cuenta con tu ayuda

Enrique Escamilla necesita tu ayuda con esta petición «Llengua Valenciana. No dialecte! / Lengua Valenciana. No dialecto!». Únete a Enrique y 5.767 personas que ya han firmado.