Petition Closed

YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO TÙ NHÂN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN TẠI VIỆT NAM

This petition had 3,707 supporters


THỈNH NGUYỆN THƯ  YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO TÙ NHÂN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

               Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Chúng tôi là những công dân Việt Nam và những người quan tâm tới tình hình Nhân quyền tại Việt Nam, cùng đồng ý ký tên vào Thỉnh nguyện thư này yêu cầu nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trả tự do cho những tù nhân bị kết án vì bất đồng chính kiến tại Việt Nam hiện vẫn đang bị giam giữ.

Theo như chúng tôi được biết, hiện nay có hơn 170 tù nhân bị giam giữ và kết án vì các điều 79, 88, 258, 241 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2009, chỉ vì những người này bày tỏ quan điểm, ý kiến, hoặc chất vấn về các chính sách của chính phủ và đảng Cộng sản. Có những người bị bắt và kết tội vì những tội danh như “gây rối trật tự công cộng” hoặc “trốn thuế”, thậm chí “mua bán dâm”, nhưng thực chất lí do bị bắt là do bất đồng chính kiến với đảng cầm quyền.

Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Quyền tự do ngôn luận được thừa nhận như là một Quyền Con Người trong Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và được thừa nhận trong Luật Nhân quyền Quốc tế tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị: “Mọi người đều có quyền giữ vững quan điểm mà không bị can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do thể hiện; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng của tất cả các loại, không kể biên giới, bằng miệng, bằng văn bản hoặc ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác của sự lựa chọn của mình.

Việt Nam đã tham gia các điều ước quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế về Quyền Con người, nhưng trên thực tế những công dân Việt Nam chỉ thực hiện Quyền Công dân và Quyền Con người của mình một cách ôn hoà vẫn bị kết án và giam giữ trong các trại giam.

Vì vậy chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm và quyền chỉ đạo trong bộ máy nhà nước và đảng cầm quyền thực hiện những điều sau:

1.      Trả tự do cho tất cả những tù nhân bất đồng chính kiến hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam.

2.      Trả tự do ngay cho hai nữ tù nhân bất đồng chính kiến là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga vì họ vô tội và là những người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ.

3.      Xem xét lại bản án dành cho nhà hoạt động chính trị ôn hoà Trần Huỳnh Duy Thức theo điều 109 khoản 3 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

4.      Thực hiện việc xét xử những người bất đồng chính kiến là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc theo đúng trình tự pháp lý và Luật Tố tụng hình sự, phải xem xét đầy đủ các yếu tố giám định và ý kiến luật sư của các bên liên quan.

Lãnh đạo đảng và nhà nước phải thực hiện được những yêu cầu trên đây thì mới đảm bảo được những cam kết mà Việt Nam đã ký về Quyền Con người và cam kết với thế giới, để chứng tỏ Việt Nam là một quốc gia biết tôn trọng giá trị tự do và dân chủ, để lấy lại niềm tin của nhân dân và thực hiện được mục tiêu xây dựng nhà nước dân chủ và tiến bộ.

Hà Nội ngày 3/2/2018

Những người quan tâm tình hình nhân quyền Việt Nam đồng ký tên

-----------------------------------------------------------------------------

PETITION LETTER DEMANDING RELEASE OF PRISONERS OF CONSCIENCE IN VIETNAM

To:          President of the Socialist Republic of Vietnam

               Prime Minister of SRV

               Chairman of the National Assembly of SRV

Also to:   Secretary General of Communist Party of Vietnam

We, Vietnamese citizens and those who are concerned about the human rights situation in Vietnam, agree to sign this Petition together to demand the state and CPV to release prisoners of conscience who are still in detention.

As far as we know, at present, there are more than 170 prisoners convicted under Articles 79, 88, 258, and 241 of Vietnam’s 1999 Penal Code, just because they exercise their views, opinions, or criticize policies of the government and the Communist Party. Some others were arrested and convicted for "causing public disorders" or "tax evasion," even "sex trade," but the actual reason behind those arrests is their political dissent from the ruling party.

Article 25 of Vietnam’s 2013 Constitution states: "Citizens have freedom of speech, freedom of the press, access to information, meeting, association, and demonstration. The exercise of these rights is governed by law."

Freedom of expression is recognized as a human right in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, and is recognized in the International Law on Human Rights, in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which says: "Everyone has the right to uphold their opinion without interference. Everyone has the right to freedom of expression; this right includes the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of border, or in oral, written or printed forms, or in the form of art, or by any other means or media of his/her choice."

Vietnam has signed a number of international treaties, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, and it has duties to realize its international human rights commitments. But in reality, when Vietnamese citizens simply exercise their civil rights and human rights in a peaceful manner, they are still sentenced and imprisoned in detention camps.

Therefore, we demand Vietnam’s authorities:

1.       Release all prisoners of conscience who are currently detained in Vietnam.

2.       Immediately free two female dissidents Nguyen Ngoc Nhu Quynh and Tran Thi Nga because they are innocent and are single mothers who have to take care of their small children.

3.       Review the verdict for political activist Tran Huynh Duy Thuc according to Article 109, Paragraph 3 of the 2015 Penal Code of SRV.

4.       Conduct the trial of dissidents Vu Quang Thuan, Nguyen Van Dien and Tran Hoang Phuc in due process, in accordance with the Criminal Procedure Code; evidence examinations and arguments of the lawyers of the involved parties must be fully taken into consideration.

Party and state leaders must carry out the aforementioned demands. Only by doing so, they can guarantee that they live up to the commitments Vietnam has signed on human rights and other commitments to the world, in order to show that Vietnam respects freedom and democracy values, to regain the people’s confidence and achieve the goal of building a democratic and progressive state.

Hanoi, February 3, 2018

Co-signed by those who concerned about the human rights situation of Vietnam

 Today: Dao is counting on you

Dao Thu needs your help with “Lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam: YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO TÙ NHÂN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN TẠI VIỆT NAM”. Join Dao and 3,706 supporters today.