Victory

Kundërshtojme Miratimin e Projektligjit për Amnistinë

This petition made change with 1,682 supporters!


“Unë, si qytetar i Republikës së Kosovës kundërshtoj dhe ju theras te mos ta votoni Ligjin për Amnisti. Ky ligj është kundër drejtësisë, barazisë dhe të drejtave të mia themelore si qytetar”Today: Qytetaret is counting on you

Qytetaret needs your help with “Kundërshtojme Miratimin e Projektligjit për Amnistinë”. Join Qytetaret and 1,681 supporters today.