Doğrulanmış başarı

"İş Arama" bölümündeki cinsiyet kriterinin kaldırılmasını talep ediyoruz!

Bu kampanya 262 destekçi ile değişim yarattı!


Kariyer.net Yönetim Kurulu'na,

Türkiye'nin en büyük aday veritabanına sahip İnsan Kaynakları sitesi olarak, iş arayan bireylere başvuru sürecinde, kadın/erkek olarak cinsiyet kriteri eklediğinizi fark ettik. 

Kadının, bağımsız bir birey olarak istihdama katılımını zorlaştıran devlet politikaları mevcutken, hatta örneğin evlilik sonrası işten ayrılmayı teşvik edici kıdem tazminatı gibi uygulamalarla kadının emek piyasasının dışında kalmasını açıkça teşvik edici düzenlemeler yapılmaya devam edilirken; biz kadınlara hayatımız boyunca neleri yapamayacağımızın söylenmesine isyan ediyoruz.

Kadınlar olarak hayattaki emeklerimizin, başarılarımızın ve hedeflerimizin başkalarının onayına tabi olmasını, kadının gelirinin ek gelir, erkeğinkinin ise temel geçim kaynağı sayıldığı zihniyetinin bizim emeğimizi değersiz addetmesini kabul etmiyoruz. Bireylerin cinsiyetleriyle değil becerileriyle, donanımlarıyla ve çabalarıyla değerlendiren ve fırsat eşitliği yaratan politikalara ihtiyacımız var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2012 verilerine göre Türkiye’deki her 100 kadından 30’u işgücüne katılmakta, 25’i ise gelir getirici bir işte çalışmaktadır. Aynı verilere göre, her 100 kadından 11’i işsizdir. Türkiye’de kadın işsizliği, özellikle kentlerde, erkeklerin işsizlik oranından yüksektir. 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine göre erkeklerin istihdam oranı kadınların istihdam oranının 2,4 katı olarak tespit edilmiştir.

Sitenizde yer alan işe alım/başvuru sürecindeki cinsiyet kriteri ise elbette ki çalışmak isteyen kadınların ve hak ettikleri fırsat eşitliğinin önündeki bir başka engel niteliğinde. Her ne kadar işverenler bu kriteri talep ediyor olsa da, kariyer.net olarak bu kriteri onaylamanız istihdamda cinsiyet eşitsizliğini meşru kılmaktadır. İş verenlerin ilanlarına müdahale edilmesi olası olmasa da, iş arama kriterleri Kariyer.net'in kontrolü altındadır.

Biz başarı ve becerinin cinsiyete bağlı gelişen bir şey olmadığının, işe uygunluğu belirleyenin kadınlık-erkeklik olmadığının bilincinde bir site politikası sürdürmesinizi talep ediyoruz. Sitesinizdeki cinsiyet kriterinin istihdamdaki mevcut cinsiyet eşitsizliğini daha fazla beslememesi adına, sizi bu konuda tavır almaya, işverenlere karşı iş arayan kadınların yanında durmaya davet ediyoruz.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 5.maddesine açıkça aykırılık teşkil eden işe alınmada cinsiyet ayrımcılığı yapılamayacağına dair kanunun emredici hükmüne aykırı nitelikteki bu kriterin kaldırılmasını talep ediyoruz.

İlgili kanun aşağıdaki gibidir ve iş ilişkisi işe alım sürecini de kapsar:

Eşit Davranma İlkesi:

Madde 5. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

- İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

- İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

- İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

- İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31inci maddesi hükümleri saklıdır.

- 20nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.Bugün erktolia imzanı bekliyor!

erktolia bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «kariyer.net yönetim kurulu: "İş Arama" bölümündeki cinsiyet kriterinin kaldırılmasını talep ediyoruz!». erktolia ve imza atan diğer 261 kişiye katıl.