Kıyılar Halka Geri Verilmelidir!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.

25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Datça’da, Muğla’da, hatta Trakya’da, Muçev Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (Muçev) unvanlı bir şirket, Anayasa’nın 43. maddesine ve Kıyı Kanunu’na göre devletin kamu yararı gözeterek herkesin serbestçe kullanabileceği biçimde yönetmesi gereken, yurttaşlara ait kıyıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hukuka aykırı biçimde kiralamakta ve yine hukuka-sözleşmeye aykırı biçimde kıyıda yer alan esnafa kiralamaktadır.

Bu kiralamaların sonucu, kıyıların ticarileştirilmesi ve Anayasa ve Kanun ile konulan ilkelere aykırı biçimde, yurttaşların kamuya ait kıyıları para ödeyerek kullanmak zorunda kalmalarıdır. Bu sonuç, açıklanan resmi istatistiklere göre çok büyük bölümü yoksulluk ve açlık sınırının altında gelire sahip olan geniş bir yurttaş kesiminin kıyıları kullanmasının imkansız hale geldiğini göstermektedir.

Bakanlık ile imzaladığı hukuka aykırı sözleşmenin süresi sona eren Muçev Ltd. Şti.’nin kıyı esnafını yeni dönem için sözleşme imzalamaya davet ettiğini öğrendik. Bu durum, hukuksuzluğun kural haline geldiğini ifade etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, kamu yönetiminin uyması zorunlu olan açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereğince, sözleşmesi 2020 Haziran ayı içinde sona eren/erecek olan Muçev’in hangi yetkiye dayanarak kıyı esnafıyla yeni dönem için sözleşme imzaladığını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz.

Kıyılar için ihale yapılması, kiralanması Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu gibi, sadece MUÇEV’in davet edildiği ‘Pazarlık Usulüyle İhale’ler bu hukuksuzluğu bir kat daha artırmaktadır.

Mahkemelerin İztuzu’ndaki kıyı alanları ve Kadın Azmağı’nın MUÇEV’e verilmesi konusundaki kararları; Danıştay’ın Yönetmelik’in 65. maddesinin iptali yönünde verdiği karar, kıyıların kiralanmasının hukuka aykırı olduğunu son derece açık biçimde ortaya koymuştur.

Anayasaya ve Kıyı Kanunu’na aykırı işlem yapıldığı yargı organları tarafından kesinleşmiş kararlarla belirlenmiş durumdadır. Bu kararlara rağmen kamuya ait kıyıları ilansız, tek şirketin çağrıldığı ihalelerle Muçev Ltd. Şti.’ne kiralayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını hukuka, mahkeme kararlarına uygun davranmaya çağırıyoruz. 

Belediyeler, tanımı gereği yurttaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan kamu kurumları olup, Kıyı Kanunu’nda da kanunun uygulanmasından belediye sınırları içinde belediyenin sorumlu olduğu kuralı konulmuştur. Muçev’e kiralamalara dayanak yapılan Yönetmeliğe  göre de kıyıların belediyelere ihalesiz olarak tahsisi mümkündür. Kamu yararına  ve makul olan da budur.

Bütün bunları ve kıyılarımızın sadece parası olanların kullanabildiği işgal edilmiş alanlara dönüştürülemeyeceğini, bunun anayasaya aykırı olduğunu gözeterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan taleplerimiz:

- Kıyı alanlarının, bu bölgedeki tüm belediye hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan Datça Belediyesi’ne ve diğer ilçe belediyelerine ihalesiz olarak tahsis etmesi,

- Kabul edilebilir bulmamakla birlikte, ihale yapılacaksa, ilgili belediyelerin yapılacak ihaleye davet edilmesi.