ДА СПАСИМ СКАПТОПАРА! / SAVE SKAPTOPARA

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Влезте във Facebook групата - кликнете тук!
Join our Facebook group - click here!
                                      ПЕТИЦИЯ / PETITION
(FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN)

 Относно: Запазване на древно селище Скаптопара, край Благоевград, което е част от европейското археологическo наследство и предоставя доказателства за древната история и чието разрушаване е в грубо нарушение на ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, тъй като има първостепенно значение за опознаването на историята на човечеството.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към всички отговорни институции за вземане на решение по компетентност за запазване и възстановяване на мястото, където е открит архeологически обект по трасето на АМ Струма, финансирано от ЕС по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., ЛОТ 3.1. между с. Зелен Дол и с. Покровник в община Благоевград.

При проучвателни археологически разкопки през 2016 г. по трасето на АМ „Струма“ – ЛОТ 3.1., участък с. Зелен Дол – с. Покровник, общ. Благоевград, археолози от Българска академия на науките (БАН) с ръководител доц. Здравко Димитров, се натъкват на тракийско селище простиращо се на 120 декара. В близост на около 1 километър от селището в кв. Грамада, гр. Благоевград през миналия век е намерана плоча с надпис Скаптопара, която кара археолозите да търсят доказателства, че това селище е тракийският град Скаптопара.

През 2018 г. археолозите продължават разкопките  и откриват множество- жилищни, производствени и административни сгради, баня, една гробница и погребални камери. Населеното място е разполагало с улична мрежа, канализация и водопровод. Най-забележителни и ценни за световното културно историческото наследство в това селище са гробницата, банята и черква.

Черквата датира от времето на император Константин Велики IV и неговите синове Констанций II и Констанс. Сградата представлява еднокорабна конструкция с размери 10 на 6 метра и е част от комплекс от жилищни, обществени и производствени сгради. Построена е през 30-те, 40-те години IV век в период непосредствено след приемане на християнството от Римската империя след Църковния канонотворчески събор в Сердика (дн. София),  свикан в 342 г. като II-ри Вселенски от императорите Констанс и Констанций II. Черквата, открита в тракийското селище,  е с еднотипна архитектура със запазените до днес сградите и останки от черкви, в които са заседавали епископите в Сердика – базиликата „Св. София“, ротондата „Св. Георги“ и гражданската сграда до нея.

Измежду артефактите, открити от археолозите, има древни монети, керамични съдове и други. В погребалните камери на селището са открити и 57 човешки скелета

Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ е дала срок за изпълнение на археолозите от НАИМ-БАН за „спасителни археологически проучвания“ до началото на месец юли. След като завършат работа в определения срок, магистралата ще продължи по планираното трасе и така архитекртурно и историческото наследство ще бъде унищожено в разрез с ЕВРОПЕЙСКАTA КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, в която се пледира, че археологическото наследство има първостепенно значение за опознаването на историята на човечеството, източник за европейската колективна памет и средство за исторически и  научни  изследвания.  България я е ратифицирала със закон, приет от 36-о народно събрание на 1 април 1993 г.

Запазването на гореописаното ще даде възможност Община Благоевград  да изпълни със съдаржание приетите от нея планови документи за развитие, ще развие своята икономика и конкурентноспособност, а това да даде тласък за развитието на региона и увеличаване на брутния вътрешен продукт, като с това ще се изпълнят целите и задачите от ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2014 – 2020 г., ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2014  – 2020 г, РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. и НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020.

Обръщаме се към вас с апел да не позволите да се унищожи това световно, културно-историческо наследство и да остане достояние не само на нас българите, а на Европа и света.

От Фейсбук Група „Ние сме против застрояването на разкопките около Благоевград“

30.04.2018

ENGLISH
About
: The preservation of the ancient settlement of Skaptopara, near Blagoevgrad, which is part of the European archaeological heritage and provides evidence of ancient history and whose destruction is in gross violation of European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, as it is of paramount importance for the history of humanity.

LADIES AND GENTLEMEN,

То the attention of all responsible institutions, responsible for taking the decision, about the preservation and restoration of the archaeological site Skaptopara, located along the highway Struma, financed by the EU under the Operational Program "Transport" 2007-2013, LOT 3.1. between the villages of Zelen Dol and Pokrovnik , Blagoevgrad municipality.

During exploratory archaeological excavations in 2016 along the route of Struma Highway - LOT 3.1., Section between the villages of Zelen Dol and Pokrovnik, Blagoevgrad municipality, archaeologists from the Bulgarian Academy of Sciences, led by Ass. Prof. Zdravko Dimitrov, encountered a Thracian settlement stretching over 120 acres. About 1 km away from the village of Gramada, Blagoevgrad municipality, was found a plate with the inscription "Skaptopara". This makes the archaeologists look for evidence that this settlement is the Thracian town of Skaptopara.

The excavations continue in 2018 and many residential, production and administrative buildings were found, as well as a bathroom, a tomb and a few funeral chambers. The most remarkable and valuable findings for the world cultural and historical heritage in the settlement are the tomb, the bathroom and the church.

The church dates to the time of Emperor Constantine IV the Great and his sons Constanius II and Constance. The building is a one-nave structure, measuring 10 to 6 meters and is part of a complex of residential, public and industrial buildings. It was built in the 30’s, 40’s of the 4th century, in the period immediately after the adoption of Christianity by the Roman Empire at the Orthodox Church council in Serdica (present Sofia), convened in 342 as The Second Ecumenical council of the Emperors Constance and Constanius II. The church’s architecture is the same as that of the preserved buildings and remains of churches in which Serdica’s Bishops met - the church of "St. Sofia, the Rotunda of "St. George and the civilian building next to it.

Among the artefacts discovered by archaeologists, there are ancient coins, ceramic vessels and other 57 human skeletons were found in the funeral chambers of the settlement.

For now, the (bulgarian) Road Infrastructure Agency has given a deadline for the implementation of archaeologists for "rescue archaeological research" by the beginning of July. After completing work within the deadline, the highway will continue along the planned route and thus the architectural and historical heritage will be destroyed in contravention with the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, which pleads that archaeological heritage is paramount to exploring the history of humanity, a source of the European collective memory. Bulgaria has ratified the convention with a law, adopted by the 36th National Assembly on 1 April 1993.

The preservation of the site will allow Blagoevgrad Municipality to fulfill its approved development planning documents, develop its economy and competitiveness, which will boost the development of the region and increase the gross domestic product, thereby fulfilling the objectives and the tasks of MUNICIPAL DEVELOPMENT PLAN OF BLAGOEVGRAD MUNICIPALITY 2014 - 2020, REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OF BLAGOEVGRAD DISTRICT 2014-2020, REGIONAL DEVELOPMENT PLAN FOR SOUTHWEST AREA FOR THE PERIOD 2014-2020 and the NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAM: BULGARIA 2020.