Confirmed victory

Daha iyi bir İstanbul için İstanbul Sözleşmesi'ni imzalıyorum. Sen de imzala @istanbulhepimiz www.istanbulhepimizin.org

18,808
Supporters

“Daha iyi bir İstanbul için 1 Ocak 2014’te İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya başladık. Birbirimize söz vererek on binler olduk.

İstanbul’u yönetmeye aday olanları sözleşmeyi imzalamaya çağırıyor ve takipçisi oluyoruz. 

Seçimlerden sonra ise şeffaf, katılımcı ve temiz bir yönetim anlayışını beraber inşa etmeyi hedefliyor ve adaylara gözüm üstünde diyoruz.” 

 

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.

Yeni Bir Yönetim Anlayışı İçin:

- Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.

- Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.

- Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.

- Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.

- Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.

- Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır.

Değişen İstanbul’da Haklarımızı Yeniden Tanımlamak İçin:

- Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul’da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.

- Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.

- Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir.

- Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.

- Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler,  kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.

- Yerel yönetimler,  merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir.

- Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.

- Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.

- Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.

 Geçmişle Bağlarımızı Yeniden Kurgulamak İçin:

- İstanbul bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü  zenginlikleri,  doğal, kültürel,  ve tarihi varlıklarıyla, İstanbullulara ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir.

- İstanbul’un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.

- Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.

- Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.

 Geleceği Birlikte Düşünmek İçin:

- Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un varlığını tehdit eden projeleri önler.

- Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.

- Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar.

- Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.

- Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.

- Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.

- İstanbul’u etkileyen her türlü karar, “etki değerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır.

- Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.

www.istanbulhepimizin.org

info@istanbulhepimizin.org 

Sayın Aday,

2014 yerel seçimindeki adaylığınız dolayısıyla sizi kutlar, İstanbul için hayırlı olmasını dileriz. Seçildiğiniz takdirde, İstanbul’a en faydalı hizmetleri sunmak için elinizden geleni yapacağınızdan eminiz.

'İstanbul Hepimizin' Girişimi, İstanbul’un yüzyıllardır kimliği haline gelmiş doğası, kültürü ve mimarisine, kısacası İstanbul’u İstanbul yapan niteliklerinin korunmasına duyarlı İstanbulseverlerin başlattığı sivil bir kent hareketi. Bu harekete gönül verenlerin birbirine söz vermesi amacıyla oluşturulan “İstanbul Sözleşmesi”, 1 Ocak 2014 tarihinde, herkesin imzasına açıldı.

Bu sözleşme İstanbul’un yönetiminde söz sahibi olma isteğimizin bir ifadesi olarak, yerel yöneticilerden neler beklediğimizi anlatmak için hazırlandı.

Bizler:
• Yeni bir yönetim anlayışı oluşturmak,
• Değişen İstanbul’da haklarımızı yeniden tanımlamak,
• Geçmişle bağlarımızı yeniden kurgulamak,
• Geleceği birlikte düşünmek,
İstanbul’un yönetiminde doğal söz hakkımızı kullanmak, İstanbul’u birlikte yönetmek istiyoruz.

'İstanbul Sözleşmesi'ni bugüne dek imzalamış olan yurttaşların “daha iyi bir İstanbul” hedefinin sizin de hedefiniz olduğuna eminiz. Bu ortak hedefi, ekte sunduğumuz 'İstanbul Sözleşmesi'ne destek vererek sizin de kamuya duyurmanızı ve sözleşmedeki talepleri hayata geçirmeye yönelik icraat programınızı açıklamanızı bekliyoruz. Sözleşmeyi destekleyen ve bu doğrultudaki programlarını açıklayan adayları biz de bütün iletişim kanallarında duyuracağız.


Saygılarımızla,

İstanbul HepimizinİSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.

YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİN:
• Yaşadığı şehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur.
• Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.
• Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden değil, yerinden yönetilir.
• Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamakla yükümlüdür.
• Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir.
• Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında İstanbulluların etkin katılımıyla yapılır.

DEĞİŞEN İSTANBUL’DA HAKLARIMIZI YENİDEN TANIMLAMAK İÇİN:
• Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. İstanbul’da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.
• Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.
• Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir.
• Yerel yönetimler şehirde yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.
• Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.
• Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir.
• Yöneticiler, şehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.
• Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
• Şehri paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.

GEÇMİŞLE BAĞLARIMIZI YENİDEN KURGULAMAK İÇİN:
• İstanbul bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal, kültürel, ve tarihi varlıklarıyla, İstanbullulara ait olduğu kadar, bütün insanlığa da aittir.
• İstanbul’un kültürel ve doğal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.
• Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.
• Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.

GELECEĞİ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK İÇİN:
• Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un varlığını tehdit eden projeleri önler.
• Parklar, limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriyeye ait alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.
• Yerel yönetimler, beşeri birikimin değerini bilir, emek, bilgi ve becerinin her yönden gelişimine yatırım yapar.
• Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.
• Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.
• Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
• İstanbul’u etkileyen her türlü karar, “etki değerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır.
• Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.

www.istanbulhepimizin.org
Kampanya imza sayfası: www.change.org/istanbulhepimizin
www.facebook.com/istanbulhepimiz
www.twitter.com/istanbulhepimiz

İstanbul Hepimizin started this petition with a single signature, and won with 18,808 supporters. Start a petition to change something you care about.