Petition Closed
Petitioning Sr. Presidente da Xunta de Galicia and 8 others

Integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega

A Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade pretende que con data do 1 de xullo de 2013 os centros integrados na mesma e as titulacións que ofrecen se adscriban á universidade.

O obxectivo urxente é a consecución da titulación de Grao para os alumnos que se matricularon nel e que lles foi sustraido por unha senteza do Tribunal Supremo. Para darlle solución a ese problema, propomos a adscrición e posterior integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega. Máis alá, pretendemos a posta en valor e pleno desenvolvemento destas ensinanzas, que veñen reclamando dita integración hai moito tempo. A Plataforma entende que a súa petición é razoable e factible, e por iso confía en que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dea os pasos necesarios para dar resposta a unha demanda inapelable.

Asemblea de alumnas  e alumnos do CSM de A Coruña

Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia

Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo

Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia

Asociación de Titulados en Estudos Superiores de Arte Dramática de Galicia  

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Conservatorio Superior de Música de A Coruña

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia  

CIG Ensino. Confederación Intersindical Galega

Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia

FETE-UGT Galicia

STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

Letter to
Sr. Presidente da Xunta de Galicia
Sr. Conselleiro de Educación e Cultura
Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
and 6 others
Sr. Reitor da Universidade de Vigo
Sr. Reitor da Universidade de A Coruña
Sr. Presidente do Grupo Parlamentario PP
Sr. Presidente do Grupo Parlamentario PSOE
Sr. Presidente do Grupo Parlamentario AGE
Sr. Presidente do Grupo Parlamentario BNG
En febreiro de 2012 varias sentenzas do Tribunal Supremo deixaban a miles de alumnos e alumnas de todo o Estado nunha situación de absoluta indefensión por canto se lles privaba da titulación na que se matricularan no curso escolar 2010-2011. As sentenzas do Supremo establecían que os títulos aos que conducen as ensinanzas artísticas superiores (EEAASS) non poden ter a denominación de “Grao”, ao ser un “título superior equivalente a Grao”.

As sentenzas do Tribunal Supremo viñan mostrar o estado de precariedade das EEAASS, que se imparten en centros que a todos os efectos son institutos de educación secundaria, e de igual consideración goza o seu alumnado, profesorado, infraestruturas, dotacións e recursos. Dáse así o paradoxo de que unhas ensinanzas integradas no Espazo Europeo de Educación Superior se sitúen nun marco académico que en ningún caso conta cun estatuto superior, un feito que tamén impide que os titulados e tituladas en EEAASS poidan continuar estudos de posgrado nas áreas de coñecemento propias das mesmas.

Diante desa situación de indefensión do alumando e de precariedade das ensinanzas, con data do 15 de marzo de 2012 constituíse en Pontevedra a Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade, que, recollendo o sentir unánime do sector, vén desde entón desenvolvendo accións diversas para lograr a plena integración das EEAASS na universidade a través dun período previo de adscrición que permita adecuar esa integración ás características e especificidades das ensinanzas.

Considerando que a Lei Orgánica de Educación (LOE), a Lei Orgánica de Universidades (LOU), e mesmo o anteproxecto de Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) contemplan a posibilidade de que as Comunidades Autónomas e as Universidades poidan establecer convenios para a organización das EEAASS no seu ámbito competencial, a Plataforma solicita se poñan en marcha os mecanismos necesarios para que con data do 1 de xullo de 2013 os centros que imparten as ensinanzas superiores de Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais, Música, e outras que se queiran considerar, se adscriban a universidade, para que o alumnado que no curso escolar 2013-2014 remata os seus estudos de grao poida finalmente obter esa titulación e non outra similar ou equivalente. A adscrición debe supoñer, de igual modo, o inicio dun proceso aberto de negociación que permita a integración plena das EEAASS na universidade nun prazo razoable.

A Plataforma entende que esta situación das EEAASS afecta gravemente ao proceso de consolidación dunhas ensinanzas estratéxicas para o tecido creativo e produtivo de Galicia, e reclama igualmente das administracións públicas un plan de dignificación e financiamento específico para as EEAASS, coa finalidade de dotar aos centros das infraestruturas, equipamentos e recursos necesarios para o cumprimento das súas funcións nos planos da docencia e da investigación, e para que poidan cumprir con criterios de calidade e excelencia o seu rol no proceso de vertebración dunha economía creativa, sostible e vizosa.

Universidade Xa started this petition with a single signature, and now has 2,546 supporters. Start a petition today to change something you care about.