Başarı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmak istemiyor.

Bu kampanya 8.725 destekçi ile değişim yarattı!


AKP HÜKÜMETİ BÜTÜN GÜCÜ ELDE ETMEK İSTİYOR

(AKP RULE WANTS ALL THE POWER)

     Son günlerde gündeme gelen iç güvenlik paketi ile terörle mücadelede bugüne kadar oldukça önemli görevler icra eden jandarma genel komutanlığının sivilleşmesinin yanında, çok fazla ön planda olmasa da,  sahil güvenlik komutanlığının da sivilleştirilmesi sessiz sedasız bir şekilde sürece dâhil edilmiştir. İç güvenlik paketi adı altında adeta yangından mal kaçırırcasına sanki 6-7 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sonucu ilk defa gündeme gelmiş gibi gösterilen çalışmanın yaklaşık 4 yıldır ısıtılıp ısıtılıp genelkurmay başkanlığının önüne getirildiği ve her defasında da reddedildiği toplumdan saklanmaktadır.


     In the internal security package brought to the agenda in recent days, the demilitarization of Coast Guard Command is also added quietly to the process although not in the forefront so much besides the demilitarization of Gendarmerie General Command who has performed very important tasks in the fight against terrorism up to date. It is being hidden from public that the work, which is shown as if introduced to the agenda for the first time as a result of the events on 6-7 October 2014 under the name of “Internal Security Package” with undue haste, is brought in front of the General Staff warming over and over for 4 years and every time it is rejected.


     AB’ye uyum kapsamında entegre sınır yönetimi politikasının oluşturulması ve bu bağlamda sınırlardan sorumlu bir kolluk teşkilatı kurulması yönünde 2007 ve 2011 yıllarında yazılan iki kanun taslağı ile süreç tamamlanmaya çalışılmış ancak milli çıkarların korunabilmesi için hem jandarma hem de sahil güvenlik komutanlığının mevcut yapılarını güçlendirerek korumaları gerektiği yönünde devlet kararı oluşturulmuştur.


     It has been tried to complete the process with 2 draft laws written in 2007 and 2011 years for the creation of Integrated Border Management Policy within the scope of compliance to EU and establishment of a law enforcement agency responsible for the borders in this context, however a state decision has been established on that “it is required to strengthen and protect the existing structures of both the Gendarmerie General Command and the Coast Guard Command in order to protect the national interests.”


     Özelikle 17-25 Aralık yolsuzluk süreci sonrasında emniyet genel müdürlüğünün yolsuzlukla mücadele kapasitesi hükümet tarafından bertaraf edilmiş ve yapılan hukuksuz atamalarla hükümete müzahir bir emniyet teşkilatı oluşturulmuştur. Bu süreçte kolluk yetkileri nedeniyle benzer şekilde operasyon yapma ihtimali olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da hükümet kontrolüne alınması hedefi öne çekilmiştir. Gelinen noktada özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen “tır operasyonu” ve hükümetin görevden alınması talimatı verdiği komutanların Jandarma Genel Komutanlığı tarafından korunması nedenleri ile sivilleşme konusu tekrar gündeme getirilmiş ve iç güvenlik paketi ile süreç tamamlanmak istenmektedir.


     Especially after 17-25 December corruption process, the capacity of Turkish National Police to fight against corruption is eliminated by the government.Then, with the unlawful appointments, a law enforcement agency supporting the government is created. The target of taking Gendarmerie General Command and Coast Guard Command which may do operations similarly, under the control of the government is pulled forward. At this point, the demilitarization issue is brought to the agenda again due to especially the “Truck Operation” performed by the Gendarmerie General Command and the protection of commanders by Gendarmerie General Command about whom the dismissal instructions given by the AKP Rule and the completion of the process with internal security package is inevitably wanted.

     Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yapısının sivilleştirilmesi halinde uğranılacak kayıpların neler olabileceği aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

     The possible losses that may be incurred upon the demilitarization of Coast Guard Command is specified below in articles.

     1- Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın hâlihazırda deniz alanındaki görevlerini üstlendiği Çevre Bakanlığı, Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi 30’dan fazla kurum kuruluş bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sınırdan sorumlu İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlük haline getirilmesi durumunda bu görevlerin yerine getirilebilmesi için her bir kurum tarafından deniz alanında teşkilatlanmaya (personel ve gemi/bot,  bakım onarım imkanı vb.) gidilmesi gerekecektir. Bu da bütçeye ilave mali yük getirecektir.


     There are said more than 30 institutions such as Ministry of Environment, Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Communications, Ministry of Agriculture and Rural Affairs whose duties are currently undertaken by Coast Guard Command in maritime jurisdiction areas. In case Coast Guard Command is transformed to a general directorate responsible for only the border security, each institution will have to organize (personnel, ship/boat, repair facilities, etc.) in maritime area for the fulfillment of these tasks. This will bring additional financial burden to the budget that is already vitally vulnerable.

     2- Türkiye’de kaçakçılığın büyük çoğunluğunun deniz yolu ile yapıldığı bilinmektedir. Bunun yanında Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerde görevli tek kolluk gücü durumundadır. Hükümetin hedeflediği şekilde sivilleşmesi durumunda, siyasi girdilere açık bir kurum haline gelmesi kaçınılmaz olacak ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve potansiyeli büyük yara alacaktır.

     It is known that a large majority of smuggling is done by the sea with in Turkey. Besides Coast Guard Command is the only law enforcement agency in charge at seas. In case it is demilitarized as the government aims, its becoming an institution that is open to the political inputs will be inevitable and the activities and potential of fighting against smuggling will get a great wound.


     3- Dünyanın en önde gelen Sahil Güvenlik Teşkilatının, en belirgin özelliği ve gücü askeri yapısı olan, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı olduğu; bunun yanında, Türkiye’de de uygulanması öngörülen askeri yapıdan vazgeçilip sivil yapıyı benimseyen özellikle Rusya, Ukrayna, Bulgaristan vb. eski doğu bloku ülke teşkilatlarında görevli personelin mevcut sivil teşkilat yapısından ciddi rahatsızlık duydukları, görev verimliliği, disiplin, eğitim, bakım-onarım vb. konularda kurumları bünyesinde mutlak bir geriye gidiş yaşandığı ve tekrar askeri yapıya dönmek istedikleri ifade edilmektedir.

     It is expressed that the most leading Coast Guard organization in the world is US CG Organization whose the most prominent feature and power is its military structure.The US Coast Guard is one of the five armed forces of the United States and the only military organization within the Department of Homeland Security. And in US there is not a such debate whether the CG should be inferior to military or civil agency. In Turkey and every country the question should be “ is current CG organization meets all the maritime needs of Turkey? According to Turkish Coast Guard specialists, United States Coast Guard’s organization and the missions are the the most effective and the desirable ones for Turkey’s maritime needs. It’s really weird that İnstead of getting the TURCG upper league, the government tries to eliminate all the contributions made by its own coast guard. There are 46 military coast guard organizations all around the world including modern coast guards for example USA, Australia, France, Greece, İtaly, Japan, Netherlands, China, Spain, India, Turkey etc.

     Besides there are also civil coast guard agencies under the border management organizations of 11 countries especially former eastern bloc countries such as; Russian Federation, Azerbaijan, Latvia, Ukraine, Estonia etc. For example according to prominent Russian officials, Russia which had abandoned the military structure and adopted civil structure which is projected to be implemented in Turkey, are feeling serious displeasure for the existing civil organizational structure; an absolute retrogression is occurring in their organizations on issues such as mission effectiveness, discipline, training, maintenance, etc. and they want to return to military structure again and they considered this issue vitally important for the sake of country’s maritime interest.

    
     4- Savaş ve kriz zamanlarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek Sahil Güvenlik Komutanlığı, barış zamanında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile tatbikat ve eğitimler icra etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan subay ve astsubay yetiştiren okullardan sağlamaktadır. Her iki kurum arasında hem personel, hem de eğitim alanındaki işbirliği savaş zamanı icra edilecek görevler için bir zemin oluşturmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın lağvedilmesi ve sivil bir teşkilatın kurulması halinde Türkiye’nin savaş hazırlığında da büyük eksiklikler yaşanabilecektir.


     Coast Guard Command which will be under the order of Turkish Naval Force on the crisis and wartime is performing military training and exercises with Turkish Naval Force from peace time. Coast Guard Command is providing the majority of its personnel needs from the officer and petty officer training schools which are in the structure of Turkish Naval Force. The cooperation between both institutions on both personnel and training field is constituting a basis for the tasks that will performed in war time. In case Coast Guard Command is abolished and a civil institution is established instead, also great deficiencies will occur in war readiness level of Turkey.

     It is aimed to restrain the Coast Guard Command, which is progressing on the track to become proactive force on maritime jurisdiction areas by the facilities and capabilities it improved today, with the regulations that will be made and block it on the issue of fighting against smuggling.

     5- Günümüzde geliştirdiği imkan ve kabiliyetler ile deniz yetki alanlarında etkin bir güç olma yolunda ilerleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı, yapılacak düzenlemelerle engellenmeye ve kaçakçılıkla mücadele konusunda önü kesilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında barış zamanında öncelikli görevi savaşa hazırlanmak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu görevlerine yeteri kadar zaman ve gayret sarf etmesi gerekmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gelişen kuvvet yapısı ile hâlihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından barış zamanı icra edilen görevleri üstlenme gücüne erişmiştir. Kardak kayalıklarında Türkiye’nin milli menfaatlerinin korunması ve imarlıda terörist başının izolasyonunun sağlanması görevlerini yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı sivilleşmesi durumunda bu görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın üstlenmesi gerekecek, bunun sonucunda ise harbe hazırlığı da ciddi yara alacaktır.

     Besides, it is required for Turkish Naval Force, whose primary task is to become ready to war on peace time, to exert sufficient time and effort on these tasks. Coast Guard Command, with its developing force structure, has reached the power of assuming the duties that are currently performed by Turkish Naval Force on peace time. In case Coast Guard Command, which had fulfilled the duties of protecting the national interests of Turkey on Kardak rocks and ensuring the isolation of the terrorist leader in İmralı, is demilitarized, these duties will have to be assumed by Turkish Naval Force and as a result its readiness to war will get a great wound.


     Lastly, according the all above mentioned, The AKP Rule just wanted to take all the measures to take control of all firstly law enforcement agencies and then all the armed forces on its own plans to establish and realize totalitarian rule with islamic radicalism which will be detrimental not only for Turkey but also for the world.Bugün Deniz imzanı bekliyor!

Deniz Yıldız bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmak istemiyor.». Deniz ve imza atan diğer 8.724 kişiye katıl.