Petition Closed

Hromadná pripomienka k novele Zákona 184/2009 Z.z. a Verejná výzva proti rušeniu škôl a plošnému odvolávaniu riaditeľov škôl

This petition had 2,589 supporters


VEREJNÁ VÝZVA PREDSEDOVI VLÁDY SR


Iniciatíva rodičov za dobré školy

Vážený pán

Róbert Fico
Predseda vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava


Vážený pán premiér!

Dovoľte nám, aby sme vyjadrili svoje vážne znepokojenie nad tým, akým spôsobom sa predkladajú návrhy zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení.


Tieto zákony môžu závažným spôsobom zmeniť sústavu škôl a školských zariadení v SR, vzdelávací systém a systém záujmového vzdelávania a mimoškolskej činností a ich existenciu, fungovanie a financovanie.

Návrhy zákonov s takýmito závažnými dôsledkami sa však predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania bez zodpovedajúcej regionálnej stratégie odborného vzdelávania, na ktorú sa odvolávajú, bez analýz možných dopadov a ekonomických analýz, bez odbornej diskusie a bez diskusie so zástupcami zainteresovaných  škôl a školských zariadení, odbornej verejnosti a rodičov.


Tieto zákony môžu spôsobiť rušenie dobrých a kvalitných škôl,  neopodstatnené zásahy do ich fungovania a obsahu vzdelávania a drastické podfinancovanie záujmových a voľnočasových aktivít detí.


My, občania a rodičia detí, uvedomujúc si plnú a vážnu zodpovednosť za ich vzdelanie a kvalitné trávenie mimovyučovacieho času, sa cítime hlboko znepokojení a ohrození. Svoje deti zverujeme školám a školským zariadeniam na obdobie, presahujúce funkčné obdobie vlády, ktorá takéto zásadné zmeny predkladá v podobe návrhov zákonov a Národnej rady SR, ktorá ich schvaľuje.


Preto si Vás, pán predseda vlády SR Róbert Fico dovoľujeme požiadať, aby ste ako predseda vlády predložené návrhy zákonov zaradili na rokovanie vlády SR až potom, ako budú spracované a schválené stratégie vzdelávania, na ktoré sa návrhy zákonov odvolávajú a analýzy dlhodobých dopadov, ekonomické  analýzy a súbory kritérií a indikátorov, na základe ktorých sa bude rozhodovať o existencii škôl a školských zariadení a ich financovaní.


Vážený pán premiér,
Veríme, že verejne vyslovený názor a požiadavku občanov Slovenskej republiky na také prijímanie návrhov školských zákonov,  ktoré sú podložené kvalifikovanými analýzami, koncepčnými stratégiami a primeranou verejnou diskusiou pochopíte a prijmete.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

S úctou,
Iniciatíva rodičov za dobré školy v zastúpení:
Dana Spurná, Ľuboš Tvrdoň, Marcel Dávid Zajac
rodičia a občania

 Today: Iniciatíva rodičov is counting on you

Iniciatíva rodičov za dobré školy needs your help with “Hromadná pripomienka k novele Zákona 184/2009 Z.z. a Verejná výzva proti rušeniu škôl a plošnému odvolávaniu riaditeľov škôl”. Join Iniciatíva rodičov and 2,588 supporters today.