Petition update

Heybeliada Sanatoryumu konusunda Mahkeme ara kararı

Türk Toraks Derneği

Jan 5, 2021 — 

Heybeliada Sanatoryumu konusunda imza veren değerli destekçiler,

TürkToraks Derneği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği Mimarlar Odası, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği Sehir Plancıları Odası, İstanbul Barosu Baskanlığı ve İstanbul Tabip Odası tarafından; Heybeliada Sanatoryumu binasının da bulunduğu, mülkiyeti Hazineye ait İstanbul ili, Adalar ilçesi, Heybeliada Mahallesi, 3 pafta, 105 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazın kiralanmasına ilişkin karar ile bu taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin işlemin iptali için İstanbul 14.İdare Mahkemesinin 2020/1609 ve 2020/1612 esasında kayıtlı iki dava açıldığını sizlerle paylaşmıştık.

Çevre ve Sehircilik Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'ne karşı açılan davalarda Mahkeme davanın sonucundan etkileneceği gerekçesi ile davanın Diyanet İşleri Başkanlığı'na ihbar edilmesine ve dava dilekçesinin bir örneğinin gönderilmesine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca davalı kurumlardan işlemin hukuki gerekçelerinin sorulmasına, işlemle ilgili bütün bilgi ve belgelerin getirtilmesine, ayrıca sanatoryumun kiralama talebinin değerlendirilmesine ilişkin Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nün 11.04.2011 tarih ve 4773 sayılı yazısının bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Adalar Belediyesi Başkanlığından söz konusu yerin imar durumunu gösterir tüm bilgi ve belgelerin birer örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında hangi fonksiyonda kaldığının sorulmasına, planların orijinal boyutta pafta örneklerinin, plan lejantlarının, plan notlarının ve plan raporlarının birer örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu yerin  eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisinin uygun görülmesine ilişkin 08.08.2018 tarih ve 139258 sayılı yazısının örneği ile Diyanet İşleri Baskanlığı'nın 25.10.2019 tarih ve 402368 sayılı yazısının onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesini de istemiştir. Bunların sonucunun gelmesinden ve davalıların birinci savunmaları alındıktan  sonra yürütmeyi durdurma taleplerinin görüşülmesine karar vermiştir. Mahkeme tarafından 1 Aralık 2020 tarihinde verilen bu ara kararların tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenmiştir.

Konu hakkındaki gelişmeleri sizlere iletmeyi sürdüreceğiz.


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.