POR UNA CUSTODIA COMPARTIDA -„ZA STŘÍDAVOU PÉČI“ -“FOR SHARED CUSTODY”

Victoria

POR UNA CUSTODIA COMPARTIDA -„ZA STŘÍDAVOU PÉČI“ -“FOR SHARED CUSTODY”

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1992 firmas!
Joan Reverté Maydeu ha iniciado esta petición dirigida a Helena Válková (MINISTRO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CHECA) y

Desde Tarragona (España) queremos compartir la historia de Antoni Miquel.

Antoni se encuentra en la República Checa desde el mes de marzo de 2013, luchando por conseguir la custodia compartida de su hija Maricel, de 8 años.
Antoni inició el día 16 de junio una protesta pacífica, de lunes a viernes, frente al Tribunal de distrito de Hradec Králové para denunciar públicamente un trato discriminatorio a pesar de ser ciudadano de un país de la Unión Europea. También denuncia la lentitud y la falta de imparcialidad de la justicia checa.

La relación de amistad que mantiene la madre de su hija con las jueces Anna Tichá y Marcela Kasková y el hecho de que ha ejercido de profesora de inglés en ese Tribunal, la está beneficiando y esto facilita que pueda ejercer una manipulación psicológica sobre la niña para desvincularla de su familia paterna hasta el punto que, en estos momentos, Maricel no quiere estar con su padre.

Según consta en un informe de la psicóloga Iva Košt'álová, encargado por la juez: "la madre tiene un miedo irracional (paranoia) de perder a su hija y ve al padre como el enemigo que se la quiere quitar. Este miedo intenta traspasarlo a Maricel utilizando todo tipo de manipulaciones”. En consecuencia, y según la psicóloga, la niña está padeciendo los síntomas de lo que se denomina "Síndrome de Alienación Parental” (SAP). En su informe, de fecha 5 de marzo, la psicóloga recomienda urgentemente un contacto lo más amplio posible de Maricel con su padre. Esta recomendación, después de más de cuatro meses, todavía no se ha atendido por parte de la juez Marie Hlavatá.
Antoni tuvo que dejar la gestión de su negocio de Tarragona y se desplazó a vivir a 2000 km. de distancia para atender toda la burocracia que conlleva el caso, acudir al juzgado, a reuniones con su abogada, con los servicios sociales, con los psicólogos, etc.. con el agravante de desconocer la lengua del país y tener que recurrir constantemente a un traductor.
En estos momentos no puede trabajar por razones obvias y administra sus escasos recursos económicos para, una vez solucionado todo, buscar un trabajo e intentar recuperar una vida familiar normal con su hija.
Todos los que conocemos a Antoni, sus familiares, amigos, compañeros, vecinos, etc... somos conscientes del sufrimiento por el que está pasando y por ello hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados y unirnos para ayudarlo en todo lo que nos sea posible, aunque sea desde la distancia que nos impone el hecho de que él se encuentre en la República Checa y nosotros en España. De esta forma, podemos organizar movilizaciones en su apoyo, como la que nos ocupa.

Ayudemos a Antoni a conseguir que el Ministro de Justicia de la República Checa interceda para que se solucione rápidamente este caso y así Maricel pueda disfrutar tanto de su padre como de su madre y de sus respectivas familias, en igualdad de condiciones.

Por favor firma y comparte.

Muchas gracias.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

„ZA STŘÍDAVOU PÉČI“

 Z Tarragony (Španělsko) chceme s vámi sdílet příběh Antoniho Miquela.

Antoni pobývá v České republice od března 2013, bojuje za střídavou péči o svoji osmiletou dceru Maricel.

Antoni začal svůj tichý protest 16. června před okresním soudem v Hradci Králové, aby veřejně odsoudil diskriminující zacházení, přestože je občanem země patřící do Evropské unie. Odsuzuje také zdlouhavost a nepřítomnost nestrannosti české justice. Přátelský vztah, který udržuje matka jeho dcery se soudkyněmi Annou Tichou a Marcelou Kaskovou, a skutečnost, že je učitelkou anglického jazyka u tohoto soudu, jí pomáhá a ulehčuje možnost psychické manipulace holčičky, se záměrem odtrhnout ji od svého otce a jeho rodiny, tak že v této chvíli Maricel se svým otce nechce vůbec být. Podle soudního znaleckého posudku psycholožky PhDr. Ivy Košťálové, která byla soudkyní pověřena: „matka má iracionální, paranoidní strach ze ztráty své dcery, a vidí otce jako nepřítele, který jí ji chce odejmout. Tento strach zkouší přesunout na Maricel užívajíc k tomu všechny možné způsoby manipulace.“ Důsledkem tohoto, a podle psycholožky, holčička trpí syndromem, který nese název „Syndrom zavrženého rodiče“. Ve své zprávě z 5.3.2014 psycholožka naléhavě doporučuje co možno nejdelší kontakt Maricel se svým otcem. Tomuto doporučení, po více než čtyřech měsících, ze strany soudkyně Marie Hlavaté, nebylo ještě vyhověno.

Antoni musel nechat svůj obchod v Tarragoně a odstěhovat se 2000km daleko, aby se postaral o celou tuto byrokracii, kterou s sebou případ přináší, aby se obrátil na soud, aby docházel na schůzky se svojí advokátkou, se sociálními pracovníky, s psychology a dalšími, a to vše za přitěžujících okolností neznalosti jazyka a nutnosti obracet se neustále na překladatele.

V této chvíli, nemůže ze zřejmých důvodů pracovat, a hospodaří se svými skromnými finančními zdroji, aby, až bude jednou vše vyřešeno, znovu našel práci a zkusil obnovit normální rodinný život se svoji dcerou.

Všichni, co Antoniho známe, jeho příbuzní, přátelé, kolegové, sousedé a jiní, jsme si vědomi jeho utrpení z toho, co se mu děje, a kvůli němu jsme se rozhodli nezůstat se založenýma rukama, a spojili jsme se, abychom mu pomohli ve všem, co bude třeba, i když to bude na dálku, protože se nachází v České republice, a my ve Španělsku.

Touto formou, můžeme organizovat mobilizaci na jeho podporu. Pomůžeme Antonimu dosáhnout toho, aby se Ministerstvo spravedlnosti České republiky přimluvilo za to, aby se tento případ vyřešil co nejrychleji, a aby Maricel mohla užívat svého otce stejně tak jako matky a všech svých příbuzných, a to za stejných podmínek.

 Prosím, podepište, a sdílejte s dalšími.

 

Velice děkuji.

----------------------------------------------------------------------------------------------

“FOR SHARED CUSTODY”

 From Tarragona (Spain) we want to share the story of Antoni Miquel.

Antoni has been in the Czech Republic since March 2013, fighting for shared custody of his daughter Maricel, aged 8.

On 16 June Antoni began a peaceful protest, Monday to Friday, against the District Court of Hradec Králové to publicly denounce discriminatory treatment despite being a citizen of a country in the European Union. He also denounces the slowness and lack of impartiality of the Czech justice.

The friendly relationship that the mother of his daughter keeps with judges Anna Ticha and Marcela Kasková, and the fact that the mother has been providing her services as a teacher of English at the same Tribunal, has been beneficial for her and enables her to psychologically manipulate the girl to disassociate her from the father's family to the extent that, at present, the daughter, Maricel, does not want to be with her father.

As stated in a report by the psychologist, Iva Košt'álová, commissioned by the judge. "The mother has an irrational fear (paranoia) of losing her daughter and sees the father as the enemy that wants to take the daughter away from her. This fear the mother tries to transfer to Maricel using all kinds of manipulations". Therefore, according to the psychologist, the child is experiencing the symptoms of what is called "Parental Alienation Syndrome" (PAS). In her report, dated March 5, the psychologist urgently recommends the provision of the greatest possible contact between Maricel and her father. This professional recommendation, already past its fourth month since the date of issue, has not yet been attended to by the judge Marie Hlavatá.

Antoni had to leave his duties of managing his business and moved from Tarragona in order to relocate 2000 km. away to deal with all the bureaucracy involved in going to court, meetings with his lawyer, with the social services, psychologists, etc. .. with the aggravation of not knowing the language of the country and having to constantly resort to a translator.

Right now he cannot work, for obvious reasons, and manages his scarce economic resources so that once everything has been solved, he can find a job and try to regain a normal family life with his daughter.

All of us who know Antoni, family, friends, colleagues, neighbours, etc... are aware of the suffering that he is going through and that is why we have decided not to sit idly by but instead to come together to help in any way that we possibly can, even from the distance between Antoni in the Czech Republic and us in Spain. Thus, we have organized demonstrations in support, like this one.

Let's help Antoni to get the Minister of Justice of the Czech Republic to quickly intercede to solve these issues so that Maricel can enjoy both her father and her mother and also their families, on equal terms.

Please sign and share.

 

Thank you very much.

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1992 firmas!

Comparte esta petición