Hble Sra. Irene Rigau, Consellera d'Ensenyament: Volem un nou mòdul per a la nostra escola / Queremos un nuevo módulo para nuestra escuela

Petición cerrada

Hble Sra. Irene Rigau, Consellera d'Ensenyament: Volem un nou mòdul per a la nostra escola / Queremos un nuevo módulo para nuestra escuela

Esta petición ha conseguido 943 firmas


A l’any 2011 es va crear l’escola Paco Candel, una escola pública situada a L’Hospitalet de Llobregat, en un barri en creixement. El voler atendre la demanda de parelles joves que havien vingut al barri amb nens petits va ser el que va fer que s’obrís aquest nou centre. L’escola va començar a funcionar amb mòduls prefabricats (els coneguts barracots) donat que la crisi econòmica no permetia fer la inversió necessària per a construir l’edifici on s’ubicaria l’escola. No hi ha cap previsió de quan es podrà construir, i els pares i mares hem assumit que l’espera serà llarga. Entenem que, donada la situació econòmica, la construcció de l’edifici no és una prioritat i que aquests mòduls són espais adequats i disposen de tots els elements necessaris per l’educació dels nostres fills i filles.

Aquest curs, 2012/13, l’escola té sis grups de tres nivells diferents, dels 3 als 6 anys. Pel proper curs s’ha aprovat recentment la incorporació de dos nous grups, que requeriran de la instal·lació d’un nou mòdul per acollir-los. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha decidit però no instal·lar-lo argumentant que la despesa que suposa, uns 20.000 euros, no és assumible en aquests moments. La solució que s’ha previst és reconvertir les actuals sales dedicades a biblioteca i psicomotricitat en aules on anirien els nous alumnes, ubicar la biblioteca en una zona del passadís i fer sortir als nens de l’escola per anar fins a una sala cedida per l’Ajuntament on farien les activitats de psicomotricitat. Els pares i mares entenem que això suposa un greu deteriorament en les condicions en que els nostres fills rebran les classes i que la qualitat de l’ensenyament se’n ressentirà , doncs pensem que s’està negant allò bàsic: un espai digne i suficient on l’equip docent pugui desenvolupar la seva tasca. A més a més, creiem que el cost de la instal·lació del mòdul és perfectament assumible si el govern de la Generalitat considerés que l’educació pública és un bé que ha de prevaldre per sobre l’altres interessos i que l’educació ha de ser una prioritat en la seva política. Per això, demanem a la Consellera d’Educació que es replantegi la seva decisió i que instal·li el mòdul que necessita l’escola. 

ESCOLA PACO CANDEL: VOLEM CRÉIXER!

 

-------------------------------------------------------------------------------

En 2011 se creó la Escuela Paco Candel , un colegio público situado en Hospitalet de Llobregat, en un barrio en crecimiendo. Atender la demanda de las parejas jóvenes que habían venido a vivir al barrio con niños pequeños exigía la apertura de este nuevo centro. El colegio empezó a funcionar en módulos prefabricados (los conocidos como barracones) puesto que la crisis económica no permitía hacer la inversión necesaria para contruir el edificio donde iría ubicado. No hay ninguna previsión de cuándo se podrá construir, y los padres y madres tenemos asumido que la espera será larga. Pero entendemos, dada la situación económica, que la construcción del edificio no es una prioridad, y que estos módulos son espacios adecuados y disponen de todo los elementos necesarios para la educación de nuestros hijos e hijas.

Este curso, 2012/13, el colegio dispone de seis grupos en tres niveles diferentes, de los 3 a los 6 años.  Para el curso próximo se ha aprobado recientemente la incorporación de dos nuevos grupos, que necesitarían la instalación de un nuevo módulo donde acogerlos. El Departament d’Ensenyament ha decido unilateralmente no instalarlo argumentando que el gasto que supone, aproximadamente 20.000 euros, no es asumible en estos momentos. La solución que se ha previsto es reconvertir las actuales salas dedicadas a biblioteca y a psicomotricidad en aulas donde irían los nuevos alumnos, ubicar la biblioteca en una zona del pasillo y hacer salir a los niños de la escuela para ir hasta una sala cedida por el Ayuntamiento donde harían las actividades de psicomotricidad. Los padres y madres entendemos que esto supone un grave deterioro en las condiciones en que nuestros hijos recibirán las clases y que la calidad de su enseñanza de resentirá, pues pensamos que nos están negando lo básico, un espacio digno y suficiente donde el equipo docente pueda desarrollar su labor. Además creemos que el coste de la instalación del módulo es perfectamente asumible si el gobierno de la Generalitat considerase que la educación pública es un bien que ha prevalecer sobre otros intereses, y que la educación ha de ser una prioridad en sus políticas. Por eso, pedimos a la Consellera d'Educació, que se replanteen su decisión, e instalen el módulo que necesita nuestra escuela.

ESCOLA PACO CANDEL: QUEREMOS CRECER!Hoy: Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Paco Candel cuenta con tu ayuda

Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Paco Candel necesita tu ayuda con esta petición «Hble Sra. Irene Rigau, Consellera d'Ensenyament: Volem un nou mòdul per a la nostra escola / Queremos un nuevo módulo para nuestra escuela». Únete a Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Paco Candel y 942 personas que ya han firmado.