Hamile ve Yeni Doğum Yapmış Tutuklu/Hükümlü Anneler ve Bebeklerine Özgürlük!

Hamile ve Yeni Doğum Yapmış Tutuklu/Hükümlü Anneler ve Bebeklerine Özgürlük!

13.061 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Adalet Bakanligi ve

Bu kampanya neden önemli?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun, hamile kadınlara altı aydan daha küçük bebeği olan kadınların tutuklanmasını yasaklamıştır. 5275 sayılı Kanunun 16/4 maddesine göre, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.” 5275 sayılı Kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm “tutuklular” hakkında da uygulanır. Kanunun 16/4 hükmünün kullandığı dil ile tutuklanan şüphelinin mahkûm oluncaya kadar masum olduğu ve 116. madde, Anayasanın 19 ile AİHS’nin 5. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, hamile ve altı aydan küçük bebeği olanların tutuklanması yasaktır. Bir suçtan dolayı mahkûm olmuş kişiler için öngörülen yasak, tutuklama gibi bir tedbir açısından getirilen önlemlerde kesinlikle uygulanır. Zira tutuklanan kişinin atılı suçu işleyip işlemediği henüz bir mahkeme kararı ile tespit dahi edilmemiş yani henüz masumdur .

 

Tutuklama bir tedbir olup ancak CMK md.100 deki tutuklama koşulları ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağının somut delillerle kanıtlanması durumunda başvurulacak bir tedbir olmasına rağmen,
Hatice Şahnaz (9 Aylık Hamile) Antalya L Tipi Cezaevi
Beyza Demir (9 Aylık Hamile) Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
adlı kadınlar, hamile iken tutuklamaya sevk edilmiş, tutuklanmış ve halen tahliye edilmemiştir.

 

 

OYSA 5275 S.LI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN MADDE 16  ( ÜÇÜNCÜ BÖLÜM )  AYNEN ŞÖYLEDİR;

“Cezanın İnfazının Ertelenmesi

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi

(1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.”

Hükümlerini ihtiva etmektedir.

Yukarıdaki hükümler tutuklular için de uygulanmaktadır.-5275 sy md.116

Ayrıca AİHM in Bujadzi- Moldova, Şahin ALPAY, Mehmet ALTAN kararları ile AYM nin son içtihatları da, tutuklamanın en son başvurulacak bir tedbir olduğu, mutlaka adli kontrol hükümlerinin sonuçsuz kalacağına ilişkin somut ve doyurucu nedenlerin gösterilmesini aramıştır.

Durum bu iken isimleri yazılı kadınlar iken tutuklanmış halen tahliye edilmeyerek  tutukluluğu devam ettirilmektedir. Kanun yukarıda da görüldüğü üzere çok açık olduğu hiç bir yoruma gerek olmadığı halde kanununu uygulamayan savcı ve hakimler alenen görevi kötüye kullanma suçu ve hürriyeti tahdit suçlarını  işlemektedir. 

Kanunun tutuklu kadın ile ilgili vaz ettiği bu düzenlemedeki amaç,  bebeği ve anneyi korumaktır. İnsanlık  var olduğu günden  bu yana doğum yapmış kadına ve hatta doğum yapan hayvanlara  bile şefkatle yaklaşmıştır. Bu insan olmanın gereğidir. Bütün dinlerde  bu vardır. Dünyadaki  ülkelerin tamamında  ve bunların kanunlarında da   yine buna yönelik hükümler konulmuştur. Şikayet ettiğimiz konuda ise yargı görevlileri adeta  düşman ceza  hukuku uygulamaktadırlar. Dünyanın demokrasisi en geride ülkesinde bile uygulanmayacak  bu tutukluluk işlemi maalesef ki maalesef Anadolu’nun  bu topraklarında uygulanmakta, doğum yapmış  ve hamile kadınlara adeta acımasızca muamele reva görülmektedir. İşin en kötü yanı ise topluma adalet dağıtma görevini üstlenen insanlar maalesef böyle vicdanları inciten yaralayan bu işlemlere imza atmaktadırlar. 

Unutulmamalıdır ki 2018 yılındayız ve yaşadığımız bu çağa dijital çağ denmektedir. Bu dijital çağda hiç bir şey silinmiyor ve unutulmuyor ve her şey kayıt altındadır. Siyasi idarenin gücünü arkasına alarak zayıf insanları bu şekilde ezmeye yönelik uygulamalar yaparak kendilerine hiçbir şeyin olmayacağını düşününler  bu  durumun ilanihaye devam edeceğini sananlar aldanmaktadır. Yapılan bu zulümler unutulmayacağı gibi ilgilileri hakkında da cezai işlemler  de eninde sonunda yapılacaktır. İŞKENCE VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDA ZAMANAŞIMI İŞLEMEZ. TCK MD.94 Tarihin kara sayfasına girilmek istenmiyorsa derhal hamile ve doğum yapmış  ve halen cezaevinde tutuklu kadınlara yönelik kanun işletilmeli ve cezaevlerindeki hamile ve doğum yapmış kadınların tahliyesi  derhal sağlanmalıdır. 

13.061 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.