Atureu la destrucció de la pineda del Castell!

Atureu la destrucció de la pineda del Castell!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Grup Ecologista Les Agulles ha iniciado esta petición dirigida a María Miranda (Alcaldessa) y

[Castellano más abajo]

L'Ajuntament de Castelldefels, amb un gran propietari privat, vol urbanitzar una part de la pineda al voltant del Castell, concretament als carrers Primer de Maig i Pietat.Es volen construir 6 blocs dobles, i uns 200 habitatges, a més d'urbanitzar els carrers adjacents.

Aquest és un indret emblemàtic de la ciutat, li dona nom i identitat. És un bosc que toca al Parc Natural del Garraf a través del Parc de la Granota, on s'hi troben exemplars de Pi blanc i garrofers, alguns d'ells de més de 30 i 40 anys, i animals com esquirols o diferents espècies d'ocells importants. La construcció d'aquests blocs destruiria part dels boscos directament, i afectaria amb major pressió humana, contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica a tot l'entorn natural, i també a les veïnes i els veïns. L'ecosistema té un valor per si mateix, els arbres ens ofereixen gratuïtament uns serveis essencials per a la qualitat de vida.

Castelldefels és un municipi de gran densitat. Tal com ha reconegut l'Alcaldessa, està quasi tot construït, motiu pel qual "no hi ha alternativa". Doncs precisament per això, cada espai lliure que queda és un tresor que cal conservar. Els boscos ens donen oxigen, relaxació, espai de lleure...

No és cert que no hi hagi alternativa. La normativa urbanística permet modificar el pla general (PGM) i traslladar l'edificabilitat a un altra parcel·la, ja sigui dins del propi terme municipal o a un altre de l'àrea metropolitana. I, en tot cas, l'interès general ha de passar sempre per davant dels interessos particulars. El problema de l'habitatge no pot ser la coartada per a destrossar un altre bosc  la nostra ciutat. Calen solucions globals contra l'especulació immobiliària, que té com a víctimes les classes populars i l'entorn natural. Com s'ha vist durant els anys de "bonança", per més que es construeixi, no es regulen els preus de l'habitatge, que hauria de ser un dret social bàsic i no pas un negoci especulatiu. Les millores als barris adjacents al Castell s'han de fer per justícia i dignitat d'aquests barris, que han estat abandonats durant anys pel govern local.

Per tot això, RECLAMEM a tots els partits polítics de l'Ajuntament que facin les gestions necessàries al Ple i als òrgans de Govern per:

1. Suspendre urgentment la llicència d'obres provisionalment.

2. Facilitar tota la informació urbanística i legal de la situació del sector i promoure un procés de debat ciutadà obert, plantejant totes les alternatives possibles.

3. Impulsar finalment una consulta ciutadana per tal que sigui el conjunt de la ciutat qui decideixi què es fa en aquest indret emblemàtic.

[CAST]
¡DETENED LA DESTRUCCIÓN DE LA PINEDA DEL CASTILLO!

El Ayuntamiento de Castelldefels, con un gran propietario privado, quiere urbanizar una parte del pinar alrededor del Castillo, concretamente en las calles Primer de Maig y Pietat. Se quieren construir 6 bloques dobles, y unas 200 viviendas, además de urbanizar las calles adyacentes.

Este es un lugar emblemático de la ciudad, le da nombre e identidad. Es un bosque que toca  al Parc Natural del Garraf a través del Parc de la Granota, donde se encuentran ejemplares de Pino blanco y algarrobos, algunos de ellos de más de 30 y 40 años y animales como ardillas o diferentes especies de aves importantes. La construcción de estos bloques destruiría parte de los bosques directamente y afectaría con una mayor presión humana, contaminación atmosférica, acústica y lumínica en todo el entorno natural, así como a las vecinas y los vecinos. El ecosistema tiene un valor por sí mismo, los árboles nos ofrecen gratuitamente unos servicios esenciales para la calidad de vida.

Castelldefels es un municipio de gran densidad. Tal y como ha reconocido la Alcaldesa, está casi todo construido, por lo que "no hay alternativa". Pues precisamente por eso, cada espacio libre que queda es un tesoro que hay que conservar. Los bosques nos dan oxígeno, relajación, espacio de ocio ...

No es cierto que no haya alternativa. La normativa urbanística permite modificar el plan general (PGM) y trasladar la edificabilidad a otra parcela, ya sea dentro del propio término municipal o en otro del área metropolitana. En todo caso, el interés general debe pasar siempre por delante de los intereses particulares. El problema de la vivienda no puede ser la coartada para destrozar otro bosque de nuestra ciudad. Se necesitan soluciones globales contra la especulación inmobiliaria, que tiene como víctimas las clases populares y el entorno natural. Como se ha visto durante los años de "bonanza", por más que se construya, no se regulan los precios de la vivienda que debería ser un derecho social básico y no un negocio especulativo. Las mejoras en los barrios adyacentes al Castillo deben realizarse por justicia y dignidad de estos barrios, que han sido abandonados durante años por el gobierno local.

Por todo ello, RECLAMAMOS a todos los partidos políticos del Ayuntamiento que hagan las gestiones necesarias en el Pleno y en los órganos de Gobierno para :

1. Suspender cautelar y urgentemente la licencia de obras.

2. Facilitar toda la información urbanística y legal de la situación del sector y promover un proceso de debate ciudadano abierto, planteando todas las alternativas posibles.

3. Impulsar finalmente una consulta ciudadana para que sea el conjunto de la ciudad quien decida qué se hace en este lugar emblemático.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales